When Jesus speaks

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul

Thursday, Week XXIX, Year I, 24 October 2019

Romans 6:19-23 ><)))*> ><)))*> ><)))*> Luke 12:49-53

The late Joey Velasco at work. From Google.

As I prayed today’s gospel, Lord Jesus, I remembered the late painter Joey Velasco who is best known for his “Hapag ng Pag-Asa”.

Joey portrayed you in a very unique way that is very disturbing, even harsh just like the way you spoke in today’s gospel.

Jesus said to his disciples: “I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing! There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished! Do you think I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division.”

Luke 12:49-51

Why did I feel that way, Lord?

It seems I have been so conditioned to your image of being “meek and humble”, so gentle like Isaiah’s Suffering Servant who bore all pains and insults.

But more than that imagery that we have nurtured of you like a “baby” within us, Joey’s paintings of you among the poor and suffering disturb us because we are so detached from you.

Yes, we are disturbed and even pained because we have refused to follow you closer among the poor and suffering.

So often, your words shock us and actually bring us back to life because we have actually been dead to sin and evil or the “wages of sin” according to St. Paul in our first reading today.

“That All May Be One” painting by Joey Velasco.
Photo from Google.

We are disturbed because our silence in reaching out to the poor and oppressed is more harsh than your words.

Your words are “harsh” because they are so radical in the truest sense, from the Latin radix or roots – you are shaking us down into our inner core and being to set the earth out on fire with your love!

Your words disturb us because they call us to leave our comfort zones and sidewalks to follow you right onto the dirty road of pain and suffering with the poor.

Yes, you have come Jesus to bring divisions, but not out of our petty quarrels and whims and fanaticisms.

Let us be divided for what is true and good, for what is just and fair.

Let us be divided, Lord, by choosing your side, by standing by your side at the foot of cross with the wounded and unaccepted.

Open our hearts, O Jesus, to the truest sense and meaning of your words to reawaken in us your fire and spirit of loving service for the less fortunate. Amen.

Ang mabuting balita ng karukhaan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, 04 Oktubre 2019

Mula sa Be Like Francis Page sa Facebook.
Minsan daw ay nagimbal
kaibigang Kardinal ni San Francicso
na banal
nang kanyang malaman
dukha nilang pamumuhay
na sa kanyang palagay
labis na kahirapan hindi naman
dapat nilang pagdaanan.
Katuwirang ipinaliwanag
ni San Francisco kay Kardinal Hugolino
kay gandang pagnilayan
sa malalim nitong kahulugan:
"kung tayo'y maraming kayamanan,"
aniya ng ating banal
"kakailangan din natin mga sandata
upang mga ito'y ipaglaban at pangalagaan."
Sa kanyang isipan 
at banal na kalooban,
ang pag-ibig ay namamatay
kapag tao'y nagkamal maraming ari-arian;
hanapin kanyang paliwanag
kung masasagot kanyang mga katanungan
na tila bugtong di lamang sa isipan
kungdi pati na rin sa puso at kalooban:
"Mapagnanakawan mo ba
na tao na walang ano man?
Maari mo bang gutumin
ang nag-aayuno?
Mayroon ka bang sisirain
sa taong namumuhi
sa parangal at pagkilala?
Ano nga ba magagawa sa taong aba at dukha?"
Para kay San Francisco
ang mga dukha ang tunay na malaya
kayang ipaubaya lahat
pati sarili sa Bathala
upang makagawa
ng kabutihan sa kapwa
na siyang simula ng ating kapatiran
at ugnayan pati sa kalikasan.
Mula sa Reuters.
Sa ating panahon ngayon
karukhaan ay pinag-uusapan
batay sa kawalan
ng ari-arian na kabaligtaran
ng kung ano mayroon
ang mayayaman na kadalasan
mga bagay nabibilang
at nabibili gaya ng kapangyarihan.
Ngunit kung ating pagninilayan
ano mang mayroon ang mayaman
ay wala pa rin o "NOTHING"
kung Inglesin natin
dahil ang higit na mahahalaga
ay hindi nakikita
ni nabibili o nabibilang
gaya ng pera at iba pang kayamanan.
Gayun din naman
hindi masasabi ng sino man
na siya ay dukha
at "walang wala" ika nga
dahil kung tutuusin natin
ang lahat ay palaging mayroon pa rin
o "SOMETHING"
kung Inglesin din natin.
Harinawa'y mapagtanto natin
sa pagdiriwang ng kapistahan
ni San Francisco na butihin
ito mismong buhay natin
ay dakilang kayamanan
na dapat ipagpasalamat natin
sa karukhaan ng loobing maialay
gaya ng Panginoon Hesus natin.
Ang Krus ng kapilya ng San Damiano na isinaayos ni San Francisco batay sa tinig na kanyang narinig habang nananalangin doon.


	

To listen like St. Francis of Assisi

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul

Friday, Feast of St. Francis of Assisi, 04 October 2019

Baruch 1:15-22 ><)))*> 0 <*(((>< Luke 10:13-16

One of the scenes from Benozzo Gozzoli’s series of frescoes from the life of St. Francis (1450) that captures the saint’s “Sermon to the Birds” and the dedication of his basilica at Assisi. Photo from Google.

Praise and glory to you, Lord God our loving Father for this week about to close with the celebration of another great saint, Francis of Assisi.

Two things I wish to thank you in giving us St. Francis of Assisi.

First is his total dedication in listening to you alone.

St. Francis accomplished so much for you and had so much impact not only to the Church but for the whole world until now because he intently listened to your voice, to your calls, and to your instructions.

It does not really matter if he got your words literally or figuratively speaking like when he was praying inside San Damiano chapel and heard your voice saying, “Go, Francis, and repair my house, which you see, is falling into ruins.”

Or, when St. Francis finally found his vocation in life after listening to Matthew 10:9 in the Mass and felt you Jesus speaking directly to him to go preach the kingdom of God without extra clothes and money that right after that, he threw everything away to preach penance, brotherly love, and peace.

How ironic that in this world of modern means of communications, the more we have become fragmented than ever because we have lost the values of silence, prayer and listening to self, others, and you, O Lord.

Jesus said to them, “Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the one who sent me.”

Luke 10:16

Teach us, dear Jesus to be poor and empty like St. Francis so we may always open our ears and our hearts to seek your voice, to listen to your words, and most of all, to follow your will.

From Be Like Francis at Facebook.

Second thing I am so grateful with you Lord in giving us St. Francis is his deep sense of gratitude to you that he was able to see our universal brotherhood in you God our Father.

Did he really preach to hundreds of birds and told them to be thankful to you dear God for their freedom and for your care to them? I believe it must be true because where there is gratitude, there comes peace and serenity that attract than dispel people and animals alike.

Teach us to be grateful with whatever we have, Lord because the moment we learn to thank you and anyone here on earth, then we we realize our being one. In his gratitude for your wonderful gifts to him, St. Francis not only embraced you Jesus on the Cross but also saw everyone as family with brother Sun and sister Moon, brother Wind and sister Water. And even cousin Death.

Again, O Lord, in this age of affluence, the more we feel empty and lacking as we tend to acquire more of material things. Teach us to repent for our sins like St. Francis and Baruch in the first reading, to acknowledge everything we have including our sins.

It is only in being thankful that we are able to realize who truly reigns in us like St. Francis. Amen.