Life’s many crossovers

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Monday in the Fourth Week of Ordinary Time, Year I, 30 January 2023
Hebrews 11:32-40   ><0000'> + ><0000'> + ><0000'>   Mark 5:1-20
Photo by author, sunrise at Bgy. Igulot, Bocaue, Bulacan, 29 January 2023.
Thank you dear Jesus
for this Monday;
another "crossing over"
from Sunday rest yesterday
to working days beginning
today.
Today's gospel speaks
so beautifully of life's many
crossovers with you leading us,
joining us, coming to us to heal us,
to cleanse us, to forgive us:

Jesus and his disciples came to the other side of the sea, to the territory of the Gerasenes. When he got out of the boat, at once a man from the tombs who had an unclean spirit met him. The man had been dwelling among the tombs, and no one could restrain him any longer, even with a chain.

Mark 5:1-3
Many times, O Lord,
we have been bound by chains
of sins and shackles of vices
we have found comfort with;
like that man, some of us have
been living in tombs among
the dead and zombies;
but worst, dear Jesus,
were the people who drove you
away after you have cleansed
that man of his evil spirits,
giving more importance to the herd of
swine that perished than to the one
possessed person freed from evil.
Lord Jesus,
life is a series of crossing overs
from darkness to light,
from ignorance to wisdom,
from slavery to freedom,
from sin to grace;
let us not be afraid to cross
over to the other side to follow you,
to cross with you in faith;
let us lead others into crossing
over through the nights of life into
the day filled with your grace and
challenges; most of all, let us cross 
over life with firm faith in you,
persevering even if we do not receive
"what had been promised" because
"God had foreseen 
something better for us" (Heb.11:39-40).
Amen.

The good hands of God, our gift of sight: a prayer for ophthalmologists and their patients

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 28 July 2022
Photo by author, 2018.

Dear friends: Since Monday I have felt in my prayers God leading me to reflect on his “gracious hands” taking care of us, handling us with care like St. James the Greater in Monday and the prophet Jeremiah beautifully expressing today God with a potter’s hand molding us into great “earthen vessels” of his majesty and mystery according to St. Paul (https://lordmychef.com/2022/07/28/we-are-in-gods-good-hands-always/).

Early today I went to visit a patient with “high myopia” who underwent a surgery for a “clear lens extraction” of her right eye. From what I have gathered, she never finished school and could not find a job because she could not read nor even walk straight as she would hit objects and people despite her glasses of 1000 grade!

After celebrating Mass this morning, I rushed to the Fatima University Medical Center in Valenzuela to visit her after her operation. Though I totally do not know her as she was only referred to me, I immediately felt her deep joy within as she told her doctor how she could see everything so clearly right after surgery! You could sense her ecstasy within as she described the immense light she could finally see with her right eye. She was with her younger sister and I felt both young ladies controlling their joys from bursting to avoid making a scene outside the OR.

And so, to complete their joys, I led a simple prayer session right there outside the OR and this is what the Lord put on my lips:

Praise and glory to you,
God our loving Father for the
gift of life, for the gift of sight!

Lord Jesus Christ, you have 
healed so many blind people
recorded in the gospels like
Bartimaeus; we pray for Eden 
and others with eye problems;
restore their sight not only to see 
the beauty of the world but most
especially to see your kindness and
majesty among people!

Thank you, Lord Jesus Christ
for the gift of doctors,
of ophthalmologists whose 
hands you use to touch and 
heal the blind and those 
with ailments in their eyes;
bless them always,
keep them safe and their
loved ones as you
fulfill their dreams.
Amen.
Healing of Batimaeus, from Pinterest.com.

I have said in my previous blogs these past three weeks how I have noticed many among us going through a lot of storms in life these days, of getting sick and diagnosed especially with the big “C” with some in advanced stages; others having family problems; and most especially, coping with death in the family.

Amid all their cries of pains and hurts, feelings of rejection and being left out, even forgotten by God, I remember the French poet Charles Peguy who said that hope is God’s most favorite virtue because it “surprises him.”

Photo by Ms. Jo Villafuerte, Atok, Benguet, September 2019.

Hope indeed is very surprising not only to God but even to us.

To hope is like remaining seated at the movies after the show, still waiting for a loud roar or a teaser for the sequel. Even if you know it is the end of the show, the end of the line, you still believe and hope something beautiful would come because you are so sure that the one we hope in – God – is Life itself. Life just goes on and eventually, if not here, in the afterlife, there we shall have the fullness of life.

For the moment, let us be still and be calm, remaining in God, like a clay in the potter’s hand as he molds us into someone better.

It is said that sometimes, the hands of God would pat us on our shoulders or caress our backs but, sometimes would “beat” us too that cause many pains.

Just remember, whether we are caressed or beaten in life, these are all from the gracious hands of God that make us see later the beauty of all those darkness and sufferings we go through. Amen.

Have a blessed day filled with hopes in God!

Santa Maria Magdalena, kaagapay sa kadiliman sa buhay

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-22 ng Hulyo, 2022
Larawan ng fresco sa Simbahan ni San Francisco sa Assisi, “Noli Me Tangere” na ipininta ni Giotto de Bondone noong ika-13 siglo. Mula sa commons.wikimedia.org.
Ngayong palaging makulimlim 
ating panahon, ulan ay bumubuhos
katulad ng unos at kadilimang
bumabalot sa buhay ng karamihan,
kay gandang paglimi-limihan
at dasalan tagpo sa libingan ni Jesus
nang ito'y puntahan ng mga kababaihan
sa pangunguna ni Maria Magdalena
noong Siya ay muling nabuhay.

Madilim-dilim pa nang araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na batong panakip sa pinto ng libingan. Si Maria’y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan; yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng ng bangkay ni Jesus, and isa’y sa gawing ulunan at ang isa nama’y sa paanan. Lumingon siya… at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon.

Juan 20:1, 11-12, 14
Larawan mula sa GettyImages/iStockphoto.com.
Maraming pagkakataon
kapag labis ang aming hapis
Panginoon, ika'y hindi namin
nakikilala gayong katabi ka namin pala!
Katulad ni Santa Maria Magdalena marahil
ay mugto aming mga mata sa pagtangis
at dalamhati sa pagpanaw ng mahal
namin sa buhay o dili kaya habang 
nagbabantay sa naghihingalong mahal sa buhay.
Hindi ka rin namin makilala, Panginoon
katulad ni Santa Maria Magdalena
sa tuwina kami'y nagbabata ng hirap
at sakit dahil mahigpit aming kapit,
pilit ibinabalik nagbabaka-sakaling
mapanatili mga nagisnang gawi,
pakikipag-ugnayan sa pumanaw naming
mahal o sa nag-aagaw buhay na tiyak
kami'y iiwanan nang lubusan.

Tinanong siya ni Jesus, “Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?” Akala ni Maria’y siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya’t sinabi niya, “Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. “Maria!” ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, “Raboni!” – ibig sabihi’y “Guro.” “Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama,” wika ni Jesus. “Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Diyos at inyong Diyos.” Kaya’t si Maria Magdalena’s pumunta sa mga alagad at sinabi, “Nakita ko ang Panginoon!” At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus.

Juan 20:15-18
Larawan kuha ng may-akda,pagbubukang-liwayway sa Camp John Hay, Baguio City, Nobyembre 2018.
Panginoon, kami ay tulungan
kung maari tawagin din sa pangalan
upang ikaw aming makilala at 
maranasan sa piling namin
kung kami'y nabibigatan at
nadidiliman dahil iyong dahilan
sa pagparito ay upang kami ay samahan
pagaanin mga pasananin at hanguin 
tungo sa bagong buhay kaloob mo sa tanan.
Nawa katulad ni Santa Maria Magdalena
ikaw ay lubusan naming makilala
upang sa amin mabanaagan sinag ng
iyong galak at katuwaan, mga palatandaang
tunay ngang ikaw ay aming nakita,
maihayag sa salita at gawa Iyong mga
habilin huwag matakot sa dilim,
krus ay palaging pasanin,
yakapin kamatayan upang ika'y makapiling.
Santa Maria Magdalena
kay Jesus kami ay ipanalangin
kasamaan tuluyan na naming lisanin
kabutihan pawang aming gawin;
mga pumanaw naming mahal sa buhay
ipanalangin mo rin, Diyos ay sapitin
habang mga naghihingalo sa amin
loob ay palakasin, buhay na sasapitin
walang kahulirip at maliw! Amen.
Larawan kuha ng may-akda, Jerusalem, 2017.

Light amid darkness: the grace of grieving in Mary Magdalene

The Lord Is My Chef Daily Recipe by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday, Feast of St. Mary Magdalene, 22 July 2022
Song of Songs 3:1-4  ><}}}}*> + ><}}}}*> + ><}}}}*>  John 20:1-2. 11-18
Photo from GettyImages/iStockphoto.com
Praise and glory to you,
O Lord Jesus Christ in giving
us today this Feast of St. Mary
Magdalene, the "apostle of the
apostles" who proclaimed to Peter
and company that you have risen
on that Easter morning!
Thank you most especially in 
showing us through St. Mary Magdalene
the grace in that state many of us find
ourselves so often especially these days
of the pandemic - that of grieving.

On the first day of the week, Mary of Magdalene came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. Mary stayed outside the tomb weeping. And as she wept, she bent over into the tomb and saw two angels in white sitting there, one at the head and one at the feet where the Body of Jesus had been. And they said to her, “Woman, why are you weeping?” She said to them, “They have taken by Lord, and I don’t know where they laid him.” When she had said this, she turned around and saw Jesus there, but did not know it was Jesus.

John 20:1, 11-14
Dearest Lord Jesus,
I pray for those weeping, 
for those grieving for the lost
of a beloved wife or husband,
a son or a daughter, a brother or
a sister, a friend or a colleague;
I also pray, Jesus, for those 
who are weeping in silence,
fighting their tears, hiding when
they cry as they attend and care 
for a dying loved one at home or
in the hospital.
Like St. Mary Magdalene, death
from its approach and coming
always has that dark presence in
us; mourning and weeping become
more difficult when nights become
longer we could hardly know morning
is coming or has broken.
And many times in those dark moments
we do not recognize you, Jesus, 
present among us in our weeping,
right in our grieving for our loved ones.
Open our eyes, open our hearts,
enkindle our faith and hopes in you, Lord
in these long, dark hours of our grieving.
You know very well how difficult it is
to let go of a loved one like St. Mary Magdalene
when you have died; like her, we continue
to "cling" and "hold" to our beloved 
in our old ways of relating with them 
in the hope of again hugging them,
touching them, and perhaps telling them 
how we love them and if given a chance,
to say sorry too for our sins and lapses.
“Noli me tangere” (touch me not) fresco in the Lower Basilica of St. Francis Assisi Church in Italy painted by Giotto de Bondone in the 13th century from commons.wikimedia.org.

Jesus said to her, “Mary!” She turned and said to him in Hebrew, “Rabbouni,” which means Teacher. Jesus said to her, “Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them, ‘I am going to my Father and your Father, to my God and your God.'” Mary of Magdalene went and announced to the disciples, “I have seen the Lord,” and then reported what he told her.

John 20:16-18
Call us with our name again,
dear Jesus; call us anew with your
reassuring voice of love and kindness,
of mercy and forgiveness no matter
who we really are 
for you are the only one sent by the Father 
to assure us we are accepted despite and
in spite of our sins and weaknesses.
Let us exclaim again "Rabbouni" like
St. Mary Magdalene, filled with joy in
finding you amidst the darkness 
in our lives as we learn to stop "holding"
on to our departed and dying loved ones
as we recall and realize your teaching 
that every death is a sharing in your pasch,
a passing over into eternal life,
of leveling up our ties with them 
in you, Christ Jesus
to the Father and the Holy Spirit.
Amen.
Photo by author, sunrise at Camp John Hay, Baguio City, November 2018.

Sharing Jesus our Light

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
The Easter Vigil in the Holy Night, 16 April 2022
Easter Vigil 2021 at the National Shrine of Our Lady of Fatima, Valenzuela City.

Every summer when we were growing up with all our cousins home for the vacation, we would always play bahay-bahayan underneath the many fruit-trees at our Lola’s garden. We would use palm leaves and whatever pieces of wood we had for our playhouses where we used to have our merienda and lunch.

One major concern we always had was making the “night scene” when we were supposed to “sleep” and the inside of the playhouse must be really, really dark by covering its walls with thick blankets. But, no matter how hard we tried to keep the lights out of our playhouses, there would always be a streak of light bursting forth inside, thus, teaching me an important lesson that has guided me through adulthood and priesthood: no matter how dark life may be, nothing can stop nor prevent even the smallest amount of light in penetrating every space and corner. And once light had burst through any darkness, all we have to do is just to spread that light until the whole place is basked in pure joy and glory like this Easter Vigil!

After three days of darkness when Jesus suffered and died and was buried, tonight we celebrate his Resurrection, his being our Light who has conquered the darkness of sin and evil that have enveloped the world for so long.

Easter Vigil 2021 at the National Shrine of Our Lady of Fatima, Valenzuela City.

Jesus Christ is the Light of the world, symbolized by the Paschal Candle we have blessed earlier outside the church. Jesus is the Light who dispels all darkness in this life, the Light who clarifies everything to mankind that we are so loved by God our Father.

Our many readings tonight remind us of God’s fidelity to his promise to save us. When we try to look back especially in these past two years, the COVID-19 pandemic is our new exodus. And thought we are still in the wilderness wandering like the chosen people, we are now more certain of God’s presence with us in the present and the future because right now, we have felt the salvation of Jesus Christ.

Yes, we may have loss many of our loved ones but we are still alive continuing the journey of life. Some of us may have lost our jobs but the light of Christ had led many of us to new careers and business opportunities. Students are finally looking forward to their F2F classes to resume while many of those who kept their lights burning through the darkness of online classes have finally graduated with this year’s batch becoming the first to have F2F commencement exercises.

The light of Jesus Christ was never extinguished during these dark moments of pandemic. And tonight we are challenged to share Christ our Light amid the darkness we are still into like this pandemic and the coming elections.

Easter Vigil 2021 at the National Shrine of Our Lady of Fatima, Valenzuela City.

Let us recall the beautiful rites we have just celebrated tonight. May I invite you to recall the gradual lighting of our own candles from the Paschal Candle after it was blessed outside. First to light from it were us your priests, then as we entered the church, one by one, everybody was able to light from the Paschal Candle, passing on the light to others until we illumined our church.

That gradual lighting of candles at the altar after the singing of the Exsultet and later the turning on of all lights after the Gloria evoke so many wonderful truths about God always present in our lives especially when there are darkness of sin and evil, failures and disappointments, sickness and sufferings, life and death.

Tonight we are asked to share and spread Jesus Christ, his light to others especially those in the darkness of sins and sufferings, of ignorance and blindness to truth, and other forms of darkness that prevent us experiencing the joy of being free in the Lord.

The most beautiful sight of all when all the lights in the church were turned on while our own candles were extinguished is the Paschal Candle still burning, prominently placed near the ambo, reassuring us of Jesus Christ remaining with us throughout the year as our light present in every celebration of the Sacraments in this church especially when we are nourished in his Word and Body and Blood in the Sunday Eucharist, in welcoming every new Christian during baptism and accompanying our departed ones in their journey to eternal life in him.

Easter Vigil 2021 at the National Shrine of Our Lady of Fatima, Valenzuela City.

Beginning tonight, every time we see the Paschal Candle, may we remember the challenge of Jesus to share his light with others, to be open to welcome him who has risen.

While they were puzzling over this (the empty tomb), behold, two men in dazzling garments appeared to them. They were terrified and bowed their faces on the ground. They said to them, “Why do you seek the living one among the dead? He is not here, but he has been raised. Remember what he said to you while he was still in Galilee, that the Son of Man must be handed over to sinners and be crucified, and rise on the third day.”

Luke 24:4-7

Stop seeking the living among the dead! Perfectly said by the angels as they reminded the women looking for Jesus at the empty tomb on that Easter morning. And these are the words they are telling us still since that Easter!

Sharing the light of Jesus Christ is reminding ourselves too and others the same words of the angels to stop seeking the living among the dead.

Be kind and be gentle with yourself. Jesus had forgiven you, forgive yourself for your sins and mistakes in the past if you have confessed these or gone to confessions this Lenten season.

Move on with the present moment, dare to go out and challenge yourself to learn again, to work again, to love again, to dream again! COVID-19 may still be around but Jesus Christ is stronger, so let us rise again from our sickness and diseases! Let us not be afraid of the dark anymore for the Light can never be dimmed anymore.


May the light of our Risen Lord 
illumine your dark corners in life, 
enable you to empty yourself of sins 
and pains of the past to bask 
in the warmth and brightness 
of each new day in Christ! 
Amen.

Easter 2021 at the National Shrine of Our Lady of Fatima, Valenzuela City.

That sin called “adultery”

40 Shades of Lent by Fr. Nicanor F. Lalog II
Monday in the Fifth Week of Lent, 04 April 2022
Daniel 13:41-62  <*(((>< + ><)))*>  John 8:12-20
Photo by author, 2019.
For the second straight day,
we hear the story of adultery:
yesterday the woman was guilty,
today the woman is accused wrongly
but in both instances, your justice
and kindness prevailed, O God our Father!
But what is really with adultery 
that it is a favorite sin and topic in
your Sacred Scriptures, dear Lord?
More than its nature of infidelity, 
adultery also speaks deeply of our 
broken relationships with women:
like those two old men accusing Susana
wrongly of having a tryst with another man,
so often we have forgotten, even refused
to recognize adultery involves another man,
not just the woman.
Open our eyes, Father, especially the
"chauvinist pigs" and misogynists among us;
may the light of Jesus Christ your Son
enlighten the darkness within us and
enable us to see "where we came from" 
and "where we are going" so that we 
stop accusing and judging each other
of sins we ourselves are guilty too.

“You judge by appearances, but I do not judge anyone. And even if I should judge, my judgment is valid, because I am not alone, but it is I and the Father who sent me. Even in your law it is written that the testimony of two men can be verified. I testify on my behalf and so does the Father who sent me.”

John 8:15-18
How funny, dear God,
that the root of this word
adultery means to pollute
or defile when in fact, that is
also the root of our sinfulness
when we defile others because
we have defiled our very selves
first when we turn away from you
as our origin and destination.
Amen.

When evil overtakes us

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday, Memorial of St. Thomas Aquinas, Priest & Doctor of the Church, 28 January 2022
2 Samuel 11:1-4, 5-10, 13-17  ><]]]]*> + <*[[[[><  Mark 4:26-34
Photo by Ms. Ria De Vera, 25 January 2022.
Why do we always try to "imprison"
or keep you in a place, God our Father?
Why, despite our faith and knowledge
of your power and might, we insist on 
trying to entrap you in the hope we can
get away with our evil deeds or sins?
Praying over the first reading for today
on how King David committed his first 
grave sins against you, I could see myself
in him overpowered by evil during those
instances when I thought you were out
or far from my side not to see my sins:

At the turn of the year, when kings go out on campaign, David sent out Joab along with his officers and the army of Israel, and they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah. David, however, remained in Jerusalem (while the ark of the covenant was lodged in tents while his soldiers fought the Ammonites, cf. v. 11).

2 Samuel 11:1
What happened with David that
after getting Bathsheba pregnant,
he tried to dupe her husband Uriah
by luring him to sleeping with his wife
that when it did not work, he had him
positioned in a battle to die and get away
with his sins?
How sad and so shameful when we,
like David, fall into a series of sins we
thought we could get under control
only to find ourselves imprisoned
in the darkness of evil.
Make us realize, Lord, the enduring
truth of your powerful and silent 
presence even in the darkest night
when nothing seems to happen:

Jesus said to the crowds: “This is how it is with the Kingdom of God: It is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise, night and day, and the seed would sprout and grow, he knows not how.”

Mark 4:26-27
"Grant me, O Lord my God", 
as St. Thomas Aquinas would 
pray to you: 
"a mind to know you,
a heart to seek you,
wisdom to find you,
conduct pleasing to you,
faithful perseverance in waiting for you,
and a hope of finally embracing you."
Amen.

St. Thomas Aquinas,
Pray for us!

An epiphany of love

The Lord Is My Chef Christmas Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday after the Epiphany, 04 January 2022
1 John 4:7-10  ><)))*> + ><)))*> + ><)))*>  Mark 6:34-44
Photo by author at Liputan Island, Meycauayan, Bulacan, 31 December 2021.

By now it was already late and his disciples approached him and said, “This is a deserted place and it is already very late. Dismiss them so that they can go to the surrounding farms and villages and buy themselves something to eat.” He said to them in reply, “Give them some food yourselves.”

Mark 6:35-37
What a very moving moment,
Lord Jesus of how your heart 
was moved with pity for the people,
of how it is to truly love one
another as taught by your beloved
disciple John in the first reading.
To love is to remain with someone 
when it is already late and dark;
to love is to stay with someone
in a deserted place, accompanying
others despite the many dangers;
to love, most of all, is to give others 
with food to eat even while in darkness
and in a deserted place!
O dear Lord, the numbers of COVID
infections are rising again; dark clouds
are looming above us again; people
are back into panic buying while 
many are back to worrying where to
find their means of livelihood amid
another series of restrictions to control
the spread of the pandemic.
In this another surge of COVID infections,
may we be an epiphany of your love to
others by practicing health protocols,
being mindful of the well being of others
so that the love of God may be revealed
in us. Amen.

Parol ating pastol

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-16 ng Nobyembre 2021
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.
Hindi ko maiwasang umindak
sa awiting "kumukuti-kutitap,
bumubusi-busilak" tuwing 
makakakita ng mga parol 
nakasabit sa mga binatana,
binebenta sa kalsada
kahit malayo pa ang Pasko.
Ang mga parol ay tulad ng pastol
umaakay sa atin sa gitna ng dilim
hatid ay liwanag at galak
upang matunton at marating
Sanggol na sumilang sa sabsaban
habang mundo ay balot sa kasamaan
upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan.
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.
Makukulay, puno ng sigla
alalaong-baga, buhay na buhay
itong mga parol at iba pang mga palamuti
hatid ay hindi lamang ngiti sa labi
kungdi tuwa at kagalakan sa puso at kalooban
isang taon na naman matatagpusan
kahit COVID-19 kayang lampasan!
Katulad ng mga bituin at tala
mga parol at palamuti ng Kapaskuhan
matutunghayan lamang sa gitna
ng malaking kadiliman kagaya sa ating buhay
kung kailan mayroong kapighatian 
at lahat ay nalalabuan, doon naman
nagiging maliwanag at makulay ang lahat!
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.
Isang kabalintunaang tunay
ganda at busilak ng mga parol
sa atin nagpapastol tungo sa
liwanag ng kinabukasan;
sana manatiling nagningning 
liwanag ni Kristo sa puso at 
kalooban natin. 
Aking dasal at hiling
ngayong Paskong darating
sana matapos na itong COVID-19;
matularan sana natin mga parol
magpastol sa kawan, huwag silang maligaw
sa kadiliman ng mga mapanlinlang 
tanging Diyos ang maging sandigan.
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.

Prayer in celebration of life

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday, Memorial of St. Marcellinus and St. Peter, Martyrs, 02 June 2021
Tobit 13:1-11, 16-17   ><)))*> + ><)))*> + ><)))*>   Mark 12:18-27
Photo by Roberto Nickson on Pexels.com
Jesus said to them,
"He is not God of the dead
but of the living.
You are greatly misled."
(Mark 12:27)

Forgive us, O God our Father, for always crying out to you when life is so tough and difficult, so unbearable that we beg you for death to end our sufferings. Despite our deep faith as we strive to be holy in our prayer life and charity, sometimes like Tobit and Sarah in the first reading we get the wrong impression death is the only way out of our miseries, forgetting that you are the God of the living.

We forget to widen our horizons, to see beyond what is tangible that we get stuck with everything that is wrong, with our failures and mistakes, and with our sins.

We forget the people who love us, our family and friends who love us so much, trying their very best to console us, to help us, and to care for us like in this time of pandemic.

We forget that when life is full of tests, it is always silent and even dark but it does not mean you have left us – on the contrary, that is when you are most closest to us, even carrying us in your loving arms, dying for us like Jesus Christ your Son.

Instead of asking for death when in misery, teach to pray to find a way out of it alive with you! Teach us, O Lord, to pray to celebrate life because it is always good to be alive. Knock us off to our senses like Sarah to rediscover the value and beauty of life even when things are not going according to our plans.

"Blessed are you, O Lord, 
merciful God and blessed 
is your holy and honorable name.
Blessed are you in all your works forever!"
(Tobit 3:11)

Life is so difficult these days, Lord, taking its toll even to our emotional and psychological well-being that so many among us are already losing hope and meaning in life.

Give us the grace like that of your martyrs St. Marcellinus and St. Peter who looked for opportunities to give witness to you with their faith and courage during their time of persecution in Rome that they were able to convert their jailer and his entire family.

We pray for those those wishing death these days like those who are sick, those who have lost loved ones during this pandemic, those without money and work, and those so stressed out. Let us bring your light and smiles to others feeling desperate these days, Lord. Amen.

Photo by Fr. Pop Dela Cruz at Binuangan Island, off the coast of Obando, Bulacan, May 2021.