Sino ang “special”?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-30 ng Mayo 2023
Larawan kuha ng may-akda, exhibit ng Sto. Nino sa Malolos Cathedral, Enero 2022.

Kailan ko lamang napag-ukulan ng pansin – at pagninilay – itong isang bagay ukol sa mga tinagurian nating “special child”, yaong mga isinilang na mayroong iba’t-ibang kapansanan sa pangangatawan, pag-iisip at pandamdam (emotional).

Mabuti nga sa panahong ito ay “special” na ang tawag sa kanila kesa noong dating panahon namin na wala pang mga “sped” o special education. At least, hindi pa laganap lalo sa mga lalawigan. Noon basta hindi normal ika nga ang isang tao lalo na mga bata na ipinanganak na mayroong kapansanan na tinatawag na Down Syndrome, “mongoloid” ang tawag. Kaya naman ako noon sa mura kong isipan at katangahan, hindi ko mawari bakit siya kumain ng lapis o pencil na noo’y Mongol ang tatak?! Sorry po pero yun talaga naisip ko noong elementary ako lalo na nang biniro ng guro namin isang kaklase na palaging kagat-kagat ang lapis niya na magiging mongoloid siya sa ginagawa niya! Siyempre, ako man noo’y palaging kinakagat ang lapis at marahil kaya ako kung minsan ay parang special din.

Pero wala pong biro at mabalik tayo sa ating paksa, pansin ko lang sa pamilya ng mga kapatid nating mayroong mga naturang kapansanan na madalas at mabilis nila kaagad sinasabi na ang kanilang anak o kapatid ay “special”. Minsan mararamdaman mo rin kanilang lungkot marahil hindi sa ano pa man kungdi ang pag-aalala paano magiging buhay ng kanilang special child lalo na sa pagtanda nila.

Noong ako ay batang pari pa sa isang barrio na aking minimisahan ay mayroong special child na palaging nagsisimba. Masayang-masaya ang batang iyon sa pagsisimba at halos sumigaw sa pagsagot at pag-awit sa Misa. Napansin ko tumatahimik siya at masugid niyang tinitingnan ang lahat ng nangungumunyon.

Kinausap ko ang bata na siguro ay labing-limang taong gulang na noon. “Ibig mo ba na magkomunyon? Alam mo ba ko kung ano yun tinatanggap?” Sabi niya sa akin ay si Jesus daw iyong nasa Banal na Ostiya. Kaya kinausap ko kanyang magulang na di makapaniwalang pwede iyon. Inihanda ko ang special child at makaraan ang ilang linggo, siya ay binigyan namin ng “first communion”. Tuwang-tuwa ang bata at kanyang mga magulang. Hanggang ngayon siya ay masayang nagsisimba sa kanilang bisita.

Dati naman sa pinanggalingan kong parokya ay ipinahanap ko sa mga katekista ang lahat ng mga bata na sampung taong gulang pataas na hindi pa nakukumpilan. Isang teenager na special child ang kanilang natagpuan sa aming depressed area. Pinuntahan namin upang kausapain at himukin ang mga magulang ng special child na siya ay pakumpilan yamang libre naman. Nagulat ang ama na puwede daw palang kumpilan kanyang anak at noon siya ay naiyak nang ikuwento sa akin na kaya dalawa lang kanilang anak. Natakot daw siyang special muli ang ikatlong anak nila.

Larawan kuha ng may-akda, Baguio Cathedral, 2018.

Bakit nga ba tinatawag na special child mga batang isinilang na mayroong iba’t-ibang kapansanan at pangangailangan? Hindi ba kapag special dapat ay mahusay at magaling. Halos perfect, hindi ba?

Special child ang tawag sa kanila kasi sila ay espesyal sa Diyos. At higit na espesyal sa lahat ang kanilang mga magulang at kapatid na pinili ng Diyos upang ipagkatiwala sa kanila ang Kanyang mga special children. Sila lang marahil sa dami ng iba pang ama at ina at mga kapatid ang may higit na pagmamahal at malasakit upang arugain at palakihin ang special child ng Diyos.

Noong magbuntis ang kapatid ko sa kanyang ikatlong anak, siya ay nakunan. Malungkot na malungkot ang kapatid ko noon dahil hirap siya sa pagbubuntis. Ipinaliwanag sa akin ng kanyang doctora na kapag daw ang sanggol sa sinapupunan ng ina ay na-detect na magkakaroon ng kapansanan o sakit, mayroon daw mekanismo mismo yung baby na mag automatic shut off para di na siya lumaki at mabuhay pa. Kaya nakukunan ng baby.

Samakatwid, natural sa plano ng Diyos na lahat ng isisilang ay buo at walang kapansanan ngunit kung sakaling mayroong makalusot at mabuhay hanggang mailuwal ng kanyang ina bilang special child, ito ay kalooban ng Diyos. Siya ay biyaya ng Diyos. Regalo ng Diyos. Kaya sinasabi ng iba “suwerte” daw ang special child. Malaking biyaya ng Diyos ang bawat buhay, lalo na kung mayroong kapansanan dahil sila ay pinahintulutan niyang isilang at mabuhay para sa isang misyon para sa ating lahat. At ito iyon: espesyal bawat isa sa atin sa Diyos.

Noong isang linggo ay nagmisa ako sa pumanaw na kapatid na special child ng isang ka-opisina. Natapat noong araw na iyon ang ebanghelyo ay napakaganda sa wikang Inggles na ganito ang sinasabi:

Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed, saying: “Father, they are your gift to me. I wish that where I am they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world.”

John 17:24

Kay sarap namnamin mga salita ni Jesus, “Father, they are your gift to me.” Sa Tagalog ay hindi ganoon ang pagkakasalin at hindi binanggit ang kataga na regalo o gift. Ito yung tagpo ng kanyang pananalangin para sa kanyang mga alagad matapos ang kanilang Huling Hapunan bago siya dakpin noong Huwebes Santo.

Sino ba tayo para ituring ni Jesus na regalo o gift sa kanya ng Ama?

Sa kabila ng ating maraming kapintasan, kakulangan at kasalanan, iyan ang katotohanan: regalo tayo ng Diyos Ama di lamang sa isa’t-isa kungdi maging sa Anak niyang si Jesus.

Tayong lahat ay regalo ng Diyos. Napakahalaga, lalo na yaong mga mayroong kapansanan at iba’t ibang kahinaan sa pangangatawan at buhay.

Sa bawat special child ay mayroong extra-special na ina at ama at mga kapatid. Kaya kung ibig mo ring maging extra-special sa Diyos, kaibiganin, tulungan, at pahalagahan mga special children at kanilang pamilya. Amen.

Larawan kuha ni G. Jim Marpa, 2018.

Why give?

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday in the Eighth Week of Ordinary Time, Year I, 30 May 2023
Sirach 35:1-12  ><]]]]'> + ><]]]]'> + ><]]]]'>  Mark 10:28-31
Photo by Mr. John Ryan Jacob, December 2022, Paco, Obando, Bulacan.
Why give at all, Lord?

Today you answer this 
"frequently asked question" 
of so many people especially
Christians: why should I give?

Appear not before the Lord empty-handed, for all that you offer is in fulfillment of the precepts. The just one’s offering enriches the altar and rises as a sweet odor before the Most High. The just one’s sacrifice is most pleasing nor will it ever be forgotten.

Sirach 35:4-6
There are so many reasons
why we should give but in the
wise words by Ben Sirach today,
one clear reason why we should
give is because everything is yours,
O God; we own nothing at all!

Whatever we have is yours
and the more we give,
the more we share,
the more you bless us!
Teach us, O God,
not to be selfish,
to be open,
to be generous
for we are mere channels
of your blessings and 
grace; forgive us, Jesus,
when we are like the rich man
who asked you about gaining
eternal life but unwilling to give
up his possession to share with others
or like Simon Peter counting 
whatever we have given
and shared, most especially 
what we have given up for you
as if everything we have is 
totally ours, that we owe no one
except ourselves in having them
without realizing we are your mere
stewards of whatever we have;
so often, we fail to realize 
the simple truth 
that when everyone
gives, everyone receives.
That is why we must give.
Amen.

Facing God again

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Monday, Memorial of Mary, Mother of the Church, 29 May 2023
Genesis 3:9-15, 20  ><)))*> + ><)))*> + ><)))*>  John 2:1-11
From google.com.
God our loving Father,
as we resume the Ordinary Time
this Monday, grant us the grace
your Son Jesus Christ had given
his Mother, the Blessed Virgin Mary,
to "face" you again,
to be sincere and true before your
holiness and perfection,
power and might.
How sad that despite
the graces of his Cross
and Resurrection, we remain
too far from you, O God, because
we are still ashamed like Adam and Eve
to "face" you as we constantly turn away from
you in sins.
Remind us how on that
first miracle of Jesus at the
wedding in Cana when Mary
interceded for the newly-wed couple
that they have ran out of wine,
our worthless selves marred with
sins and imperfections like water
have been transformed into beloved
children of the Father,
so beautiful,
so lovely,
so noble 
like an excellent wine.
Amen.

The “finger of God”

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday in the Seventh Week of Easter, Memorial of St. Philip Neri, Priest, 26 May 2023
Acts 25:13-21  ><}}}}*> + ><}}}}*> + ><}}}}*>  John 21:15-19
Photo by author, sunrise at Anvaya Cove, Morong, Bataan, 19 May 2023.
On this final week of the
Easter Season while praying
the Scriptures, I am reminded
O Lord Jesus by your expression
"the finger of God" in Luke 11:20
when people were doubting your
healing powers.
Very clear in the lives of St. Paul 
in the first reading, then in your 
commissioning of St. Peter in the 
Gospel as well as the wondrous works
by St. Philip Neri in Rome during his
time were clear manifestations of the 
finger of God working.
In the life of St. Paul, there was
the finger of God working at his trial
that brought him to Rome to testify
for you; the same thing is true with
St. Peter who denied you thrice and yet,
it was the finger of God that brought 
him back to you and to his fellow disciples;
in the life of St. Philip Neri, it was also
the finger of God that worked wonders
that he was able to gather followers
to continue his works of bringing
people closer to God through the
Eucharist and prayers.
As the Easter Season comes
to a close this Pentecost Sunday,
help us dear Jesus to recollect 
and reflect our lives to see God's
finger in our life stories too;
open our eyes and our hearts
to find God's finger pulling things
together to make our lives a great
coherence so many times with
amusing and funny incidents,
comedies that make not only our lips
but also our hearts to smile
and experience deep joy
in you.
Amen.

Our unique giftedness

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday in the Seventh Week of Easter, 25 May 2023
Acts 22:30, 23:6-11  ><))))*> + <*((((><  John 17:20-26
Photo by author, Anvaya Cove, 27 February 2023.
How wonderful and
so touching, Lord Jesus,
for you to call us 
a gift from the Father.

“Father, they are your gift to me. I wish that where I am they also be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world.”

John 17:24
Help me keep, dear Jesus,
that being of a gift to you
from the Father by being
a witness of your glory
which is standing by your
side at the Cross like St. Paul
whom you have called "to bear
witness to you in Jerusalem and
in Rome" (Acts 23:11).
May we always remember
this truth, our being a gift to
you dear Jesus, so that in moments
we feel so overburdened,
when we are losing hope,
when we feel like giving up,
we may forge on 
and persevere
in bearing witness 
to your Cross of suffering
so that eventually be one
in your glorious Resurrection.
Amen.

Blessing our goodbyes

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday in the Seventh Week of Easter, 24 May 2023
Acts 20:28-38  ><]]]'> + ><]]]'> + ><]]]'>  John 17:11-19
Photo by author, sunset at Tagaytay Vista Hotel, 07 February 2023.
Lord Jesus Christ,
help us to pray and say
our goodbyes
just like you
and St. Paul 
in today's readings.
How lovely to keep in mind
that the word "goodbye"
is from "God-be-with-you"!
Leaving and separation,
whether temporary or permanent
like death is the most painful part
of living and loving;
like you on that last supper
and St. Paul as he departed from Ephesus,
may we also pray for our loved ones
to be left behind; let us be realistic too
in our goodbyes so that they we leave
behind are not just warned of the
coming dangers but most of all,
be equipped in you.

“I know that after my departure savage wolves will come among you, and they will not spare the flock. And from your own group, men will come forward perverting the truth to draw the disciples away after them.”

Acts of the Apostles 20:29-30
Whenever we leave home,
whenever we leave a gathering,
may we leave the people with the
beautiful experience of your loving 
presence in our giving than receiving,
 in standing by your truth, rejecting 
 lies and dishonesty,
in relying more on you than in ourselves.
When we leave,
may they remember you more
than us.
Amen.

Choosing what is difficult

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday in the Seventh Week of Easter, 23 May 2023
Acts 20:17-27  ><))))*> + ><))))*> + ><))))*>  John 17:1-11
Photo by author, Anvaya Cove, Morong, Bataan, 19 May 2023.
Lord Jesus Christ,
give me the courage and
strength to choose what is
most difficult
in order for me to follow you
more closely.
It is in choosing 
the most difficult
that we are able to
follow and do your
most holy will, Lord;
it is in the most difficult,
in the most painful,
and in the most trying
when we become truly selfless,
being able to give ourselves to you, 
Lord,
through others
like your great apostle
St. Paul.

“But now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem. What will happen to me there I do not know, except that in one city after another the Holy Spirit has been warning me that imprisonment and hardships await me. Yet I consider life of no importance to me, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to bear witness to the Gospel of God’s grace.”

Acts of the Apostles 20:22-24
How ironic, dear Jesus
that in this age when
the instant and easy ways
are glorified and desired much
especially when they bring
fame and wealth,
the more our lives
have become empty
of meaning and 
lacking directions.
Keep me close to you,
Jesus, especially
to your Cross
for it is through
your suffering and
death we also enter
eternal life in you.
Amen.

Conquering the world

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Monday after the Ascension, Memorial of St. Rita of Cascia, Religious, 22 May 2023
Acts 19:1-8  ><]]]]'> + ><]]]]'> + ><]]]]'>  John 16:29-33
Photo by Mr. Mon Macatangga, 12 May 2023.
Thank you dear Jesus
for conquering the world for us
(John 16:33) in your Passion,
Death and Resurrection;
Your gift of the Holy Spirit
affirms each day in us your
conquest of the world.

Forgive us, dear Lord,
when so many times we refuse
to let your Holy Spirit
operate and work in us;
so many times we take your
 Holy Spirit for granted 
that we are easily
attracted and swayed by others
to leave our Catholic faith
when we see "the light" in other
Christian sects and other 
modern beliefs.
Remind us, O Jesus,
that to live in the Holy Spirit 
and conquer the world is to nurture
its dwelling in us in prayers and the
sacraments, particularly the Holy Eucharist
which animates and empowers us to come
in close contact with other faithful to form
your Body, your community of disciples;
Help us, O Christ,
to renew our commitment in Baptism
to proclaim your good news of salvation
in the context of a community of disciples
united and led by the Holy Spirit.
Like St. Rita de Cascia
whose memorial we celebrate today,
give us the courage to
affirm your victory in the world
by being more firm in our stance
for what is right and good,
fair and just and true
in the spirit of a community
and oneness.
Amen.

The joy of leaving

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Solemnity of the Lord's Ascension-A, 21 May 2023
Acts 1:1-11 ><}}}*> Ephesians 1:17-23 ><}}}*> Matthew 28:16-20
Photo by author, sunset in the city from OLFU-QC, Hilltop Campus, January 2023.

Last Sunday we reflected that leaving is the most painful part of loving. Every separation hurts us, whether it is temporary or permanent like death. However, leaving can also be the source of our deepest joy when every departure is because of love, for love.

When we truly love, we only wish the best for our beloved. And sometimes that happens when our beloved leaves like when Jesus told his disciples at the last supper that it is better for him to leave so that the Holy Spirit would come (Jn. 16:7).

Moreover, when a loved one leaves, we are certain he/she is coming to somewhere better, someone better. That is why we have said last week that every leaving is also a coming like our coming together as a relationship no longer bounded by time and space but happening in spirit and truth.

That is the joy of leaving – it is a coming into a deeper or higher level of relationship that no longer depends in time and space.

That is the meaning of the Lord’s Ascension we celebrate today.

That is why the Ascension is not to be seen as Jesus “floating” on air going up to heaven which is not just a place but more of a relationship with God who is everywhere. Ascension is Jesus Christ’s entry into another level of intimacy and glory with the Father he shares with us his disciples as a result of his Passion, Death, and Resurrection.

The eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they saw him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, “All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:16-20
Photo by author, Chapel of the Ascension at the Mount of Olives in Jerusalem, May 2017.

It is in this context of a relationship, an intimate one, where we can understand fully what Matthew meant when he wrote how on the Ascension of Jesus, the disciples “worshipped, but they doubted him.” How could anyone worship but at the same time doubt?

Doubt here does not mean skepticism about the person of Jesus Christ. It has been 40 days since Easter and surely, the disciples have been convinced it was the Lord. The disciples’ doubt referred to their hesitancy to make a commitment to Jesus. No problem with Jesus. Problem was with the disciples. Just like us!

Photo by author, inside the Chapel of the Ascension on the Mount of Olives in Jerusalem, 2017.

We recently celebrated our silver anniversary in the priesthood. All six of us classmates unanimously agree on the tremendous grace of still being priests after 25 years despite our many flaws. Most of all, amid our doubts and hesitancy 25 years ago if we could really be that faithful and good as priests of Jesus Christ. That was the doubt of the disciples. “Makaya ko kaya yung ipinag-utos ni Lord?” must be the question nagging them that moment.

Or, that doubt of the disciples may be likened with the doubts of a man and a woman getting married, both so afraid with the vows and commitments they would make if they could really be faithful and loving to each other, “for richer or poorer, in sickness and in health.”

Remember that the Resurrection of Jesus did not instantly lead to a perfect faith for his followers who experienced it. They were still grappling with everything but have already embraced Jesus. There is no doubt with their love in Jesus. They were afraid for themselves they might fail, they might not measure up to Jesus whom they have failed on Holy Thursday and Good Friday. They were still wavering in their understanding and commitment to the Lord.

That is the good news of the Ascension – that amid all those doubts and hesitancies of his disciples, Jesus still believed in them, entrusting his mission to them, including us today. Imagine how everyday when we wake up, Jesus reminds us to “ascend” in him and with him to a higher level of relationship with the Father through one another in the exercise of our duties and responsibilities, in fulfilling our vows to God, to the Church, or to the country, to your wife, to your husband, to your office.

Like his disciples on that Ascension day, Jesus continues to entrust to us his Church his mission to the world because he believes in us even though he knows very well our imperfect faith.

Of course, it is difficult to make a complete and irrevocable commitment especially when there is the slightest doubt within us; but, most often what we do is to still make that bold step forward to grow deeper in that faith in God and with others than reduce or remove that little faith we have. This is most true as we have experienced in our relationships, that is why we celebrate anniversaries.

Photo by author, pilgrims waiting entrance into the Chapel of Ascension, May 2019.

Have you noticed how these past ten years young lovers celebrate “monthsaries” that sometimes look so cheesy and baduy? It was only recently have a realized how our young people are really serious with their relationships, with things of the heart like faith, hope and love. Their celebrations of their “monthsaries” indicate how the young generation desires long term relationships, celebrating each month of triumph over their initial doubts of keeping their love alive.

Even parents these days post pictures of the “monthsaries” of their babies to show how they have grown since birth which also indicate how the parents themselves have grown and matured despite so many odds and doubts within them in nursing, nurturing the life of another person, of their offspring.

These are all indications of our imperfect faith that gets perfected, gets deeper and stronger in the passing of each day every time we assert it. Not when we discard it. Try recalling those instances when you doubted your abilities in fulfilling a mission or assignment, in keeping a relationship and see how far you have gone now in life.

Photo by author, part of the site believed where Jesus stepped on his Ascension inside the Chapel of the Ascension, Mount of Olives in Jerusalem, May 2017.

Nobody is perfect. Everyone, including the most accomplished and successful people among us have our strengths and weaknesses. We all have our different areas of doubts we still struggle up to this time but that does not diminish the faith we possess. In fact, that is how our faith have grown deeper, our love perfected while our relationships leveled up higher than before.

This Sunday, Jesus does not only command us to fulfill his mission entrusted to us more than 2000 years ago through his eye-witnesses who made up the first community of disciples.

We who comprise this community of disciples today are likewise assured of Christ’s grace for us to grow in our faith and commitment to him.

Like in the first reading, we are reminded by the angels not to be idle nor complacent but instead to go out to fulfill Christ’s mission of proclaiming his gospel in words and in deeds.

Every Sunday we proclaim our faith in Christ’s death and resurrection until he comes again. That second coming belongs to our time. St. Paul is encouraging us in the second reading “to enlighten the eyes of our hearts” (Eph. 1:18) to realize how God had done everything and continues to do everything in Christ for us to mature in our faith, helping us in every step of our journey as disciples of Jesus. We cannot see the whole path of the journey but each step forward is enough for us to progress in our faith expressed in our loving service to one another.

This is the gist of the Pope’s Message for this Sunday’s World Communication Day, of “Speaking with the heart” which means to communicate in love and in truth, not with lies and fake news. To speak with the heart is to have a heart opened to love in strengthening our relationships not in destroying them like what is happening in the world with so much divisions and polarizations. Speaking with the heart means leaving behind our mistrust and doubts for one another in order to make that bold step toward peace by recognizing each one as a brother and sister in Christ. Amen. Have a blessed week ahead!

When catastrophes happen

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday in the Sixth Week in Easter, 16 May 2023
Acts 16:22-34  ><]]]]'> + ><]]]]'> + ><]]]]'>  John 16:5-11
Photo by author, Katmon Nature Sanctuary & Beach Resort, Infanta, Quezon, 04 March 2023.
Today dear Jesus we pray 
for those going through
catastrophes in life:
victims of natural and man-made
calamities,
victims of wars and persecutions,
people going through everything
that is wrong in life, so to speak.
Teach us Lord to stay still
in you in times of catastrophe;
like St. Paul and Silas who remained
inside their prison cell when a powerful
earthquake struck Philippi:

About midnight, while Paul and Silas were praying and singing hymns to God as the prisoners listened, there was suddenly such a severe earthquake that the foundations of the jail shook; all the doors flew open, and the chains of all were pulled loose. When the jailer woke up and saw the prison doors wide open, he drew his sword and was about to kill himself, thinking that the prisoners had escaped, But Paul shouted out in a loud voice, “Do not harm yourself; we are all here.”

Acts 16:25-28
Oh what a beautiful event
for that jailer, Lord!
Twice he faced situations with
catastrophic consequences that could
have cost his own life - first the severe
earthquake and second the possible escape
of Paul and Silas;
but you spared his life, Lord,
not only in making him survive
the earthquake but most of all
opening eternal life to him
in hearing your gospel from Paul
and eventually being baptized with
his whole family!
In the gospel, amid the 
dangers lurking with your 
impending arrest and pasch,
you told your disciples that it
is better for you to go and leave
so you could send the Holy Spirit,
the Advocate (Jn.16:7).
Teach us, Jesus,
to be still, to be not foolish
in rushing, to avoid panic 
when catastrophes happen;
let us trust in you alone;
let us think clearly of avoiding
drastic steps that may put us
and others in harm's way;
let us cultivate a prayer life,
a relationship with you that 
would keep us attuned with the
Holy Spirit in reading the signs 
of the times so we may find you
always especially when uneventful
things happen to us.
Amen.