Praying for endurance & perseverance

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday in the Third Week of Ordinary Time, Year I, 27 January 2023
Hebrews 10:32-39  ><0000'> + ><0000'> + ><0000'>  Mark 4:26-34
Photo by Fr. Pop dela Cruz in San Miguel, Bulacan, 15 June 2022.
Lord Jesus Christ,
your words this last Friday of January 2023
are so lovely, so inspiring:
"Therefore, do not throw away your confidence;
it will have great recompense.
You need endurance to do the will of God
and receive what he has promised" (Heb. 10:35-36).
What is to not throw away our confidence?
Simply be assured always in God, with God.
Have faith because he knows very well what is
happening with each of us.
Help us to keep that in mind and heart!
Now, this is what I like, Lord Jesus, 
when the author of the Letter to the Hebrews
told us to have "endurance to do the will of God
and receive what he has promised."
Teach us, Jesus, to bear and endure
all pains in doing your will,
in standing for what is true and good,
in keeping on doing what is good,
in continuing to love amid the pains.
Along with endurance,
give us also perseverance, Lord Jesus:
more than enduring the pains, let us go against
all these difficulties and hardships to perfect
ourselves, our faith and our love like you!
Like the farmer in your parable,
let us persevere, to keep on farming despite
the rains and drought without really knowing
if there would be bountiful harvest or not
except in having that deep faith in God 
that whatever we plant, no matter small,
would always grow and bloom.
Amen.

Advent is remaining faithful

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday, Memorial of St. Lucy, Virgin & Martyr, 13 December 2022
Zephaniah 3:1-2, 9-13   ><)))*> + ><)))*> +><)))*>   Matthew 21:28-32
Photo by author, Gaudete Sunday 2021.
O loving and merciful Father,
forgive us for not being faithful and true,
for being a disappointment to you
this past year when many of our words
and promises remained on our lips,
miserably falling short in good deeds
and actions especially with the poor and needy,
for believing only to ourselves
than in you.

Thus says the Lord: Woe to the city, rebellious and polluted, to the tyrannical city! She hears no voice, accepts no correction; in the Lord she has not trusted, to her God she has not drawn near… But I will leave as a remnant in your midst a people humble and lowly, who shall take refuge in the name of the Lord; the remnant of Israel. They shall do no wrong and speak no lies; nor shall there be found in their mouths deceitful tongue; they shall pasture and couch their flock with none to disturb them.

Zephaniah 3:1-2, 12-13
Keep us faithful to you in Christ Jesus;
make us realize like the first son in his parable
today to change our minds,
change our attitudes,
change our way of life
to realize the folly of pride 
and self-centeredness;
may these remaining days of the year
in this season of Advent be an opportunity
for us all to remain faithful to you,
to deepen our faith in you,
to entrust our very selves to you
like St. Lucy, enable us to see beyond
what is material and physical,
remaining grounded in you.
Amen.

Liham ni Lazaro sa mayaman

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-28 ng Setyembre, 2022
Larawan mula sa https://krugsstudio.blogspot.com/2016/07/does-anyone-write-letter-anymore.html

Hitik sa mga kahulugan ang talinghaga ng mayaman at ni Lazaro noong araw ng Linggo (Lukas 16:19-31). Kaya namang aking napag-isipan ano nga kaya at sumulat si Lazaro doon sa mayaman? Ano kaya kanyang sasabihin?

Isang kathang-isip lamang ang liham na ito katulad na rin ng talinghaga ng Panginoong Jesu-Kristo. Gayon pa man, batay ito sa mga kuwento na aking pinakinggan at pinagnilayan mula sa mga tao na aking nakadaupang-palad sa mahabang panahon bilang pari. Sinikap ko na mahabi kanilang mga istorya ng buhay na parang hibla ng sinulid upang maging isang telon na maglalarawan ng iba’t-ibang mukha ni Lazaro at ng mayaman.

Wala akong pinatatamaan maliban sa maihatid mahalagang mga aral ng naturang talinghaga ukol sa buhay at kamatayan na tila nalilimutan na ng maraming pamilya at mag-anak kung saan maraming mayaman at Lazaro na nakalupasay, pinababayaan at tinalikdan.

Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, “May isang mayamang nagdaramit nang mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doo’y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat.

Lukas 16:19-21
Larawan ng painting ni Bonifacio de Pitati noong 1540 ng “Dives and Lazarus” mula sa commons.wikimedia.org.
Minamahal kong mayaman,

Ako nga si Lazaro at sumusulat ako sa iyo na manhid at ayaw pumansin sa akin dahil ako ay tadtad ng sugat sa buong katawan, nakakadiring tingnan sa aking karumihan at kawalan ng kagandahang mabanaagan dahil ako ay naiiba sa iyo na kinikilala at maraming kaibigan, malakas at malinis. Kung tingnan.

Mabuti pa ang aso, napapansin ako, dinidilaan aking mga sugat na kailanma'y hindi niya mauunawaan pinagmulan at naging mga sanhi, na pawang mga tao ang may kagagawan.

Isang bagay lang ibig kong ipahayag sa iyo, kapatid ko na mayaman: sapat na bang dahilan na ako ay iyong talikuran at kalimutan dahil lamang sa ilang halaga ng salapi, mga gamit at ari-arian gaya ng kapirasong lupa na higit pa ang sukat sa ating libingan?

Dahil lamang sa magkakaiba nating paniniwala at sa iyong sariling katuwiran na hindi mabitiw-bitiwan ay ipagpapalit mo ako na kapwa tao gaya ng iyong ina o ama, at kapatid? 

Madalas, ako si Lazaro yung magulang na kung ituring ng mga anak ay kontra-bida sa buhay nila. 

Ikaw iyon, kapatid kong mayaman.

Ikaw iyong bata, yung anak na sadyang mayaman sa kaalaman at kahusayan sa maraming bagay ngunit hindi kailanman sasapat ang mga iyan upang tayo ay mabuhay; mahalaga ang mga kapwa, lalo na mga magulang na nagpalaki at nag-aruga sa atin, mga kapatid na kasabay nating lumaki at lumago, nagkamalay sa mundo, kasama at kasalo sa maraming pagkakataon ng buhay.

Walang perfect love maliban sa pag-ibig ng Diyos; ano man mga nakaraan ikaw ay nasaktan kung maari ay lampasan, pag-usapan, at magpatawaran.

Saan mang tahanan, maraming mga desisyon ang mga magulang na hindi nagugustuhan at marahil hindi rin naunawaan hanggang ngayon; sakaling nagkamali man mga magulang, hindi ba ang mga iyon din ang nagpatibay at nagpatatag upang mga anak ay maging mayaman? Bakit sila ngayon ang iniiwan, mga Lazaro na nakalupasay sa pintuan na hindi pinapansin, ipinagpalit sa ego at prinsipyo?

Hindi ito drama dahil ang totoo, darating ang panahon tayong lahat mamamatay.

Huwag nating hintayin tulad sa talinghaga ng Panginoon na malibing at mabaon ang mayaman doon sa Hades; ibig mo ba talaga na tayo ay magkahiwalay hindi lamang sa daigdig kungdi hanggang sa kabilang buhay?

Huwag mo nang hintayin, kapatid ko na mayaman na matanawan ako, si Lazaro kapiling ni Abraham, walang dusa at sakit sa kabilang buhay habang ika'y hirap na hirap, kumakaway, tumatawag gayong kakilala mo naman pala ako. Gayun din naman, kakilala mo rin pala si Amang Abraham --- kung gayon, ikaw ay Kristiyano katulad ko, kilala si Kristo, sumasamba sa Diyos nating Ama! Bakit hindi mo ako nakilala noong tayo ay nabubuhay pa?

Bahala ka kung ayaw mo pa rin akong pansinin; ito na lamang iiwanan ko sa iyo, higit sa lahat: huwag kang umasa at maniwala sa ilusyon na makapagbabago ka pa sa tamang panahon lalo na kung kapani-paniwala ang magsasabi na mayroon nga buhay sa kabila! Ilusyon lang yan na may oras pa upang magbagong-buhay....

Habang maaga pa, magbalik-loob sa Diyos upang siya ay matagpuan at makilala sa mukha ng bawat kapwa, lalo na sa mga Lazaro na tadtad ng sugat ang katawan, nakalupasay sa iyong harapan. 


Lubos na gumagalang,

Lazaro
(Mula sa salitang Hebreo
"El 'azar", ibig sabihi'y
"sinagip ng Diyos".)
Larawan kuha ni G. Jay Javier sa Taal, Batangas, 15 Pebrero 2014.

Talinghaga ng ugnayan natin

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-26 ng Setyembre 2022
Larawan mula sa bloomberg.com ng isang homeless sa New York habang dinaraos noon ang fashion week, 2019.

Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, “May isang mayamang nagdaramit nang mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doo’y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat.

Lukas 16:19-21
Alam na alam natin 
ang talinghagang ito
na marahil isasaysay muli 
sa atin ni Kristo
upang magising ating pagkatao, 
makilala sinu-sino
mga tinutukoy 
nitong kuwento
na walang iba kungdi tayo.
Tayo ang mayaman
sagana sa pagpapala di lamang
ng magagarang damit at gamit,
pagkain at inumin
kungdi ng biyaya ng buhay
handog ng Maykapal
na sawimpalad ay ating 
sinasarili, manhid sa kapwa
sarili ang sa tuwina ay tama.
Mayaman tayo 
sa mga pagpapala
ngunit hindi mabanaagan
ni masilayan aliwalas
nitong mukha, ipinagkakait
mga ngiti sa labi, hindi mabati
nakakasalubong upang mahawi
lambong ng kalungkutan,
mapawi pati mga sakbibi.
Ang tunay na mayaman
Diyos ang kayamanan
kanyang nababanaagan 
sa mukha ng bawat kapwa 
na kanyang pinahahalagahan
kesa sa gamit o kasangkapan;
hindi siya kailangang lapitan
ni daingan sapagkat dama niya
hirap at kapighatian ng nahihirapan.
Huwag tayong pakasigurado
na tayo ay mabuting tao
hindi tulad ng mayaman
sa talinghaga ni Kristo
sapagkat si Lazaro
ang taong pinakamalapit
sa iyo, nakalupasay,
nariyan lang sa tabi mo
nilalapitan ng aso maliban sa iyo.
Si Lazaro ang nanay
at ginang ng tahanan
tadtad sa sugat ang katawan
mula sa paglapastangan
ng mga anak at panloloko
ng sariling esposo;
ang mga lola at lolo rin
si Lazaro na namumulot ng mumo
ng pansin at kalinga mula sa mga apo.
Kung minsan si Lazaro
yaong nagtatrabaho sa barko
o malayong dako ng mundo
gaya ni tatay o nanay, ate o kuya
nasaan man sila, tanging pamilya
ang nasa puso nila
 hindi alintana kanilang
pagtitiis at pagpapagal
winawalwal ng kanilang minamahal.
Sino nga ba ako
sa talinghagang ito?
Ang mayaman na manhid
walang pakialam sa kapatid
o si Lazaro nagtitiis ng tahimik
walang imik sa kanyang sinapit
tanging sa Diyos nakakapit
nananalig sa Kanyang pagsagip
upang langit ay masapit!

When you say nothing at all

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time, Cycle C, 25 September 2022
Amos 6:1, 4-7 ><000'> 1 Timothy 6:11-16 ><000'> Luke 16:19-31
Photo by author, Pangasinan, 19 April 2022.
It's amazing how you can speak right to my heart
Without saying a word you can light up the dark
Try as I may I could never explain what I hear when you don't say a thing

The smile on your face lets me know that you need me
There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall
You say it best when you say nothing at all

Yes, my dear friends, I am so in love these days; the Lord is doing a lot of things in my heart and soul in my ministry that songs automatically play within me like a jukebox every time I pray and meditate. The other day was Five for Fighting’s 100 Years; this Sunday it is When You Say Nothing At All by Paul Overstreet and Don Schlitz first recorded by Keith Whitley in 1988 but became popular with Alison Krauss in 1995 that finally became a worldwide hit with Roan Keating’s version used as soundtrack of the 1999 Julia Robert-starrer Notting Hill.

The lyrics are so lovely, so true while the melody is so cool that is so uplifting and even spiritual as the song tells us a lot of the love of God for us expressed in his Son Jesus Christ who does everything, saying nothing at all, just loving us, understanding us, forgiving us. Most of the time, with us saying nothing at all too because he knows everything.

The more I listen to this song, the more I feel it speaking also of the parable of the Rich Man and Lazarus, of how we truly regard each other as a person, as a brother and sister, as disciples of Jesus when we say nothing at all, when our actions speak loudly or, silently of our love for each other.

Jesus said to the Pharisees: “There was a rich man who dressed in purple garments and fine linen and dined sumptuously each day. And lying at his door was a poor man named Lazarus, covered with sores, who would gladly have eaten his fill of the scraps that fell from the rich man’s table. Dogs even used to come and lick his sores.”

Luke 16:19-21
Photo from bloomberg.com of a homeless man in New York City during a fashion week in summer 2019.

Rich Man, Poor Man

Today’s parable is uniquely found only in Luke’s gospel like last Sunday that stresses Christ’s lesson on the wise use of money in the service of God through one another; but, the parable adds an important dimension in how this wise use of money will have a bearing in our judgment before God upon death. Hence, the gravity of the message expressed in great simplicity with beautiful layers of meaning.

First of all, the rich man has no name while the beggar was named Lazarus that means “God has rescued” or El ‘azar in Hebrew. The scene is still from the previous Sundays when the Pharisees and scribes complained why Jesus welcomed tax collectors and sinners. Jesus took it as an occasion to teach through parables the value of everyone before God, including the lost, the sick, the poor, and the sinful. They are the Lazarus who are given with a name because they are special in the eyes of God who rescues them all.


Then follows the juxtaposition of Lazarus
 lying at the door of the rich man's home
 - a very powerful image that punches us hard
 right in our face, of how numb we have become
 with each other! 

On the other hand, the rich man had no name not because he was less important but because he stands for each one of us blessed and loved by God. Notice that Jesus did not say whether the rich man and Lazarus were good or bad because their character would be revealed later as the parable unfolds.

See how Jesus presented the outer appearances of the two: the rich man was dressed in colorful and fine clothes, eating sumptuous food while Lazarus was somewhat naked, covered with sores in his whole body that dogs would lick as he filled himself with scraps falling from the rich man’s table.

Then follows the juxtaposition of Lazarus lying at the door of the rich man’s home – a very powerful image that punches us hard right in our face, of how numb we have become with each other!

Photo by Mr. Raffy Tima of GMA-7 News, stranded local residents at the airport, June 2020.

Here we find a valuable lesson from this pandemic courtesy of the face mask that finally opened our eyes, including our minds and hearts to look again onto each one’s face, to recognize each person. Before the virus came, we just did not care with everyone we met as we were so cold that we would not even look at each others face, snubbing even those close to us.

There are still other Lazarus around us, living among us, not begging at all from us like this one in the parable who would not say anything at all but silently suffer in pain, hungry and thirsty for recognition and love like parents forgotten and neglected by their grownup children, wives cheated by their spouse, children left alone and misunderstood by their parents, our classmates and colleagues so maligned in the nasty talks going around us and in the social media, the poor and lowly workers exploited by their employers, or just anyone often criticized and judged but never appreciated.

Try thinking of the other Lazarus around us we never bothered to talk to nor even smiled at because we have been preoccupied with our many other worldly pursuits in life. Let us examine ourselves while amid the comforts and luxuries of life may have rightly earned with decent hard work that but may have caused us to have forgotten the “feel” of being human, of being sick and weak that we have forgotten or been totally unaware of those around us.

Death and the urgent call to conversion

See how the parable gets interesting when both characters died and a reversal of situation in the afterlife occurred. The rich man was buried, immediately going down to hell to suffer while Lazarus was carried – not buried – by angels to Abraham in heaven to be comforted. In the two conversations that followed between the rich man and Abraham, we find at the core the primary importance of daily conversion of everyone.

When Abraham told the rich man of the great chasm dividing them that Lazarus could do nothing to alleviate his torment, Jesus is warning us of the exact situation when we die which is eternity, without end. Therefore, while we are still alive, let us be aware and conscious of others too, not just of ourselves. That is essentially conversion, defocusing from our selves to see those around us more.

Remember how the dishonest steward in the parable last week who made friends with the debtors of his master to ensure his good fate after being fired? That finds its application in this Sunday’s parable wherein the rich man should have been like that dishonest steward in befriending Lazarus so he could have made it too in heaven! That is why I love so much that part of the parable of the juxtaposition of Lazarus at the gate of the rich man.

How did the rich man miss and did not see Lazarus right there at his face, hungry and with sores?

From Facebook, 2020.

Let us not be “complacent” as the Prophet Amos warned in the first reading of not being aware of the excesses and sacrilege going on during that time (Am.6:1). It could be happening right now with us when we choose to be silent and uninvolved, even blind and deaf to the suffering people around us because we are like the fool rich man who grew rich for himself instead of “growing rich in what matters to God” (Lk.12:13-21, August 1, 18th Sunday)!

In the second conversation with Abraham by the rich man, we find the pressing need for conversion more urgent, of heeding the calls of the scriptures, of the prophets and of Jesus Christ himself we hear in the gospel proclaimed daily. See also how the rich man had not really changed amid his torments, requesting that Lazarus be sent to warn his brothers living the same way he had lived in order to avoid hell. Imagine while in the afterlife, the rich man was still thinking of those he had left behind on earth!

So ridiculous was his request and yet, we too must be careful because so often, we have such illusion that a clear and irrefutable sign from heaven like what the Pharisees and scribes insisted from Jesus could lead everyone to conversion. It is an illusion because as Jesus had been telling since then, we need to have faith first to see and acknowledge him for us to be converted. It is the same faith that we need to heed St. Paul’s call in the second reading to “Lay hold of eternal life” (1 Tim. 6:12). It is faith that is vibrant and so alive that enables us to recognize our true wealth is God found among one another with us.

When we have faith, whether we are rich or poor, we always see everyone as a brother and sister in Christ. When we have faith, whether we are rich or poor, we are able to love truly because we also believe. And that is when we do not say anything at all because we just keep on doing what is good to everyone, especially the Lazarus among us.

This Sunday, Jesus reminds us of God’s immense love for each one of us, a love we have to share with everyone especially if we have so much unlike others.

Let us reflect our lives these past days and weeks when we felt like Lazarus unrecognized at all, even forgotten amid our being right in the middle of life and everyone. It must be painful and sad. Jesus knows it so well; hold on to him our Savior who is always doing something for us always, especially when he says nothing at all. Amen.

Have a blessed week ahead! God bless you more!

Photo from inquirer.net, Ms. Patricia Non of the Maginhawa Community Pantry, 2021.

Becoming a Jesus Christ, the Good Samaritan

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Cycle C, 10 July 2022
Deuteronomy 30:10-14 ><}}}*> Colossians 1:15-20 ><}}}*> Luke 10:25-37
Photo by Mr. Raffy Tima of GMA7-News, May 2022.

After telling us last week to “do not rejoice because spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven” (Lk.10:20), Jesus today answers a scholar of the law asking him what he must do to gain eternal life.

It is the very same question we often ask others because inside us we are convinced there is something else deeper than the laws and commandments of God written in the Bible. Like the scholar of the law, we have experienced that God’s commandments and statutes – his very voice, his very words – are written in our hearts.

Moses said to the people: “If only you would heed the voice of the Lord, your God, and keep his commandments and statutes that are written in this book of the law, when you return to the Lord, your God, with all your heart and all your soul. No, it is something very near to you, already in your mouths and in your hearts; you have only to carry it out.”

Deuteronomy 30:10, 14

God’s commandments and laws are not just mere codes of conduct like in other religions. The Law of God is no dead letter but his living Word right in the depths of our hearts no matter how hard we deny his existence. More than a code, the Law of God evokes a relationship that is a fruit of one’s conversion of heart and soul in union with God and with others.

It is here that we find the novel approach by Jesus in narrating the parable of the good Samaritan in answering the scholar of the law who wanted to test him by asking, “Teacher, what must I do to inherit eternal life?” (Lk.10:25) that was followed up with a second one, “And who is my neighbor?” (Lk.10:29) to justify himself. In narrating this parable, Jesus showed us how we must live as neighbors, as brothers and sisters in him who is our head.

Photo from americamagazine.org.

We are all neighbors.

We have heard so many times this beautiful parable by Jesus which only Luke had narrated while the Lord was “resolutely determined to journey to Jerusalem” (Lk.9:51). Too often, we see this parable as a reminder of something we are all aware of, that everyone is our neighbor.

Like the scholar of the law, we are not surprised at all with Christ’s question, “Which of these three, in your opinion, was neighbor to the robbers’ victim?” because we have always thought of the question in our own point of view! We are the ones looking at the victim of the robbers that it is always easy to assume we would be good Samaritan to him which is so presumptuous on our part. Fact is, so often we have failed being a good Samaritan to so many in need who came to us for help because we were like the priest and Levite with many excuses, with more important matters to attend to that they both passed by the robbers’ victim.

Like the scholar of the law, we have failed to see the whole point of Jesus who was asking us to be in the victim’s point of view, to be in his shoes: would anyone be a good Samaritan to help me if I were the victim?

Jesus had reversed the point of view – instead of looking through the window from the outside, we are asked to look at the window from the inside! Would somebody stop to be kind with us?

From inquirer.net.

Many times we have felt so disappointed at some people we were expecting to be our friends, who would be on our side but when trials came, they turned their backs from us and left us alone when suddenly, somebody we least expected or even hardly knew came to help us!

How many times have you found yourself saying, “I thought they considered me as their friend but it turned out, somebody I hardly knew was the one who helped me out of my plight!” Worst, there were times we have said strangers are even better than our family and friends, saying, “Mabuti pa yung ibang tao kesa kamag-anak o kaibigan”.

Hence, to our most Frequently Asked Question (FAQ), “What must I do to inherit eternal life?”, Jesus is asking us to act and live in such a way that everybody sees us as their neighbor, not the other way around. When it is others who see us as their neighbor, it means we are living the gospel, we are like Jesus Christ, the Good Samaritan who came to save us all. It is different when it is us who claim to see everyone as our neighbor – it holds nothing at all but an idea in the mind, a plan or mere intention no matter how noble it may be.

Most of all, to see others as one’s neighbors is a sign of a malady of our faith and religion: that we are not yet evangelized though sacramentalized wherein Jesus is just in our minds but not yet in our hearts, not yet flowing through our very being.

Photo by Lauren DeCicca/Getty Images, Laoag City, 08 May 2022.

The preeminence of Jesus Christ

This oneness in Christ is the gist of Paul’s beautiful exposition about Jesus in our second reading this Sunday. Paul wrote the Colossians while in prison to prevent them from joining some preachers encouraging them to adopt ascetic practices in order to have angelic powers as well as appease higher powers. Paul insisted Jesus Christ is God and what he had accomplished on the cross is sufficient for our salvation.

Christ Jesus is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him were created all things in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or principalities or powers; all things were created through and for him. For in him all the fullness was pleased to dwell, and through him to reconcile all things for him, making peace by the blood of his cross through him, whether those on earth or those in heaven.

Colossians 1:15-16, 19

In presenting the preeminence of Jesus Christ, Paul is also telling us that Jesus is the foundation of our moral life. Our lives, our actions must flow from our communion and oneness in Christ. That is when others see us as a neighbor, when they see us as one of them too!

This is the fulfillment of Moses’ teaching in the first reading, that the “voice of the Lord”, the word of God is not far from you for it is in your hearts – that is Jesus Christ who is not only the fulfillment of the laws but the Law himself. After all, as John had expressed in the fourth gospel, Jesus is “the Word who became flesh and dwelt among us”, the Emmanuel, the God-with-us.

From Facebook of Marivic Tribiana, 2021.

Today, Jesus is inviting us that in order to gain eternal life, we must do what he does, that is, to love and be kind with everyone, to be seen as a neighbor and a friend others can count on. In becoming human, God became one of us in Jesus Christ, the one who crossed the street to reach out to us victims of robbers on the way to Jerusalem. He not only healed our wounds but even lifted us to regain our dignity as beloved brothers and sisters. And neighbors.

There is a very beautiful word in English that captures this reality of our being neighbors or brothers and sisters in Christ: “kind” or “kindness” which came from the root kin or kindred. When we say “she or he is kind to me”, it means he or she treats me as a kin or a kindred, not as different like a stranger.

Artwork by Fr. Marc Ocariza based on Marivic Tribiana’s photo, 2021.

We are all kins or kindred in Christ. And every time we choose to be unkind and indifferent with others especially those in need, we are bothered by our conscience because it is an affront to our very personhood. It is unnatural like what the American writer George Saunders had realized:

“So here’s something I know to be true, although it’s a little corny, and I don’t quite know what to do with it: What I regret most in my life are failures of kindness. Those moments when another human being was there, in front of me, suffering and I responded … sensibly. Reservedly. Mildly.”

George Saunders from “Congratulations, By the Way” (page 22)

Avoid having such regrets later in life. Whatever good deed you may do at the moment, do it for it could be Jesus Christ who is passing by, who is the one in need. Amen.

Have a blessed week ahead.

The joy of coming home in the Father

40 Shades of Lent by Fr. Nicanor F. Lalog II
Fourth Sunday in Lent-C a.k.a. "Laetare Sunday", 27 March 2022
Joshua 5:9, 10-12 ><}}}*> 2 Corinthians 5:17-21 ><}}}*> Luke 15:1-3, 11-32
Photo by Dr. Mylene A. Santos, MD, in Lourdes, France, 20 March 2022.

Life is a daily Lent, a coming home to the Father. As I have been telling you, the 40-days of Lent is a journey back home to God in Jesus Christ with each Sunday like a door leading us closer to Him. We rejoice this Fourth Sunday – Laetare Sunday – as we near God’s inner room, knowing Him more than ever as we experience His immense love and mercy for us like a Father welcoming his children to “enter” and celebrate home in Him.

But, are we really in the journey?

Or, are we just like the two selfish, self-centered brothers in the parable who took their father for granted by pursuing for their own very selves?

Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus, but the Pharisees and scribes began to complain, saying, “This man welcomes sinners and eats with them.” So to them Jesus addressed this parable: “A man had two sons…”

Luke 15:1, 3, 11
Photo by author, Laetare Sunday 2019 in my former parish.

Acting like the sons…

Once again, we hear another story from Luke that is uniquely his. It is more known as the parable of the prodigal son when in fact the center of the story is the loving and merciful father giving everything including his very self to his two sons.

There are two preceding parables before this third one, that of the lost sheep and of the lost coin that are in chapter 15 of Luke’s gospel. See how Jesus developed into a rising crescendo his series of parables starting with a lost sheep, a lost coin, and finally, lost sons. The common thread running through the three parables was the great joy of the shepherd, woman and father upon having their lost ones again. Clearly, God is the shepherd, the woman, and the father looking for the lost sheep, lost coin and lost sons. And here lies the very essence of the parables, especially in this third one about the loving and merciful father: “the Pharisees and scribes who began to complain why Jesus welcomes sinners and eats with them.”

We are those Pharisees and scribes who doubt and refuse to believe, even run away from our loving God in the belief there must be somebody else there who could love us truly by giving us what we need.

Photo by author, Laetare Sunday 2019 in my former parish.

Exactly like the younger son in the parable who sees God merely as a provider, an ATM or a Western Union counter who gives the cash we need to buy things we believe would complete us without realizing God is our life, our identity and root of being. This we find at what prompted the younger son to return home (return home, not come home which happens only when home is a person, not a place nor thing).

When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses he thought, “How many of my father’s hired workers have more than enough food to eat, but here am I, dying from hunger. I shall get up and go to my father and I shall say to him, “Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son; treat me as you would treat one of your hired workers.”

Luke 15:14-19

Sometimes we are like the younger son who returns home just to preserve one’s self – to have a roof and to have food so as not to starve, never go hungry. It is the first temptation of the devil, teasing Jesus and us to turn stones into bread because man lives to eat! That is why we keep on asserting our own power so we can do everything because we have forgotten our being-ness in God. We hate having nothing, being empty and would rather fill our bellies with whatever we can stuff our mouth with that in the process even swallow our pride and dignity to have, to possess everything, even everybody except God.

Photo by author, Laetare Sunday 2019.

On the other hand, we are like the Pharisees and scribes “complaining why Jesus welcomes sinners and eats with them” so personified by the elder son who refused to enter their house to join the celebrations at the return of his prodigal brother because his manipulative schemes have been unmasked. For him, serving his father was just a show because he was only an actor, everything was a movie or a teleserye playing one’s roles in exchange of a fee and fame.

He said to his father in reply, “Look all these years I served you and not once did I disobey your orders; yet you never gave me even a young goat to feast with my friends. But when your son returns who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughter the fattened calf.”

Luke 15:29-30

Again, we find here some semblance of the second and third temptations to Jesus and to us by the devil: worship him and you will be popular and powerful! We all want having the best for us to be the very best among our peers and neighbors. We are willing to buy time, even buy people just to be known and popular. We would not mind being patient over a long period of time believing in the end, we could end up having all.

When we think of our needs to be secured and safe, popular and powerful, the first that comes to our minds and consciousness are things that money can buy, food that fill stomach, and drinks that refresh the body. Like the two brothers, they were all concerned with material and physical, nothing spiritual nor emotional or even mental. A life without any depth like Alfie played by Michael Caine with music by Burt Bacharach asking, “What’s it all about, Alfie? Is it just for the moment we live?”

That’s the tragedy of our lives, of being like the Pharisees and scribes personified by the two brothers who were so lost in their own selves, refusing to see beyond to find others and God, now and eternity, earth and heaven.

Photo by author, view from the Old Jerusalem, May 2019.

…becoming like the Father

This is the grace of this fourth Sunday, its greatest joy and cause for celebration: our being home in God, being whole again in Him after realizing and accepting our broken and sinful selves.

Make no mistake that it was us who have found God; no, it is the other way around.

God is the Father always awaiting for us that He sent Jesus Christ to lead us home again in Him. In this parable, the late Fr. Henri Nouwen rightly said Jesus is the “prodigal son” who left heaven not out of rebellion but because of obedience and submission to lead us all back to the Father, the only One who loves us truly, our very “first love” for He is the one who loves us first and still loves us no matter what.

Stop seeking for the world’s basic staples of food and wealth, fame and power because the most basic truth in this life is we are loved by God who is love Himself because He is life. See Luke’s sense of humor: the prodigal son wanted only food and shelter but the father gave him back his status as son with the ring, fine clothes and slippers, and feast while the elder son was longing for a mere young goat without realizing it has long been his for everything the father has was his too! Like us in many occasions in life, we fail to see how much we already have in God that we turn away from Him to settle for lesser things.

See our foolishness in desiring the world when it has always been ours if we remain in God. That is why we need to celebrate because finally we have found what is truly basic and valuable, God who gave us his Son Jesus Christ so we can find our way back home to Him and learn what is most valuable in life.

In this parable, Jesus is asking us to “level up” our existence, to rise above our very selves and be who we really are as beloved children of the Father who is merciful and rich in kindness.

Like in the first reading, no more manna for we have entered the Promised Land where we can have real food and real drink – Jesus Christ who sustains us to eternal life. Let us keep in mind and heart Paul’s reminder and call in the second reading that “Whoever is in Christ is a new creation… so, let us be reconciled in God” (2 Cor. 5:17, 20). Only those who are reconciled in God in Jesus can experience true joy… so, stop complaining and whining of others getting close with God. Join us and celebrate! Amen.

Have a joyuful week ahead.

Who is my neighbor vs. am I a neighbor?

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Monday, Memorial of St. Francis of Assisi, 04 October 2021
Jonah 1:1-2:1-2, 11  ><]]]]'> + <'[[[[><  Luke 10:25-37
Painting by Giotto of St. Francis preaching to birds from integratedcatholiclife.org.
Glory and praise to you,
O God our loving Father
on this wonderful Monday
as we celebrate the Memorial
of your well-loved St. Francis of Assisi;
thank you in giving us a great
saint in him for us to emulate
especially in this time when we
are so alienated from Mother Nature
and most especially from each other;
Give us the grace, dear God,
of true devotion than of just mere
novelty and fad in appreciating
St. Francis of Assisi.
Let your words today guide us
in following the footsteps of 
St. Francis in the same manner
your very words inspired him to
leave everything behind and
totally dedicate himself to your service.
Let us be open and obedient
to your words, O Lord,
 unlike Jonah in the first reading
 who tried to escape you when
told to preach in Nineveh;
you know, Lord, how so many times we
label each other to "box" them
into stereotypes especially when
they are so unlike us in many ways.
And that is one of the beautiful lessons
 you have taught us through St. Francis:
 that we are all one,
brothers and sisters
in Jesus Christ who had come to
suffer and die for our sins.
Help us realize that it is not a question
of who is my neighbor but more of
a question if I act as a neighbor to everyone.

“Which of these three, in your opinion, was neighbor to the robbers’ victim?” He answered, “The one who treated him with mercy.” Jesus said to him, “Go and do likewise.”

Luke 10:36-37
Dearest Jesus,
you so loved St. Francis that 
you shared with him your wounds
at the crucifixion, enable us like him
to be more kind and loving to everyone
and most of all be simple and humble 
in our lives so we can always have room
for you among the sick and the poor. Amen.
Photo from zazzle.com.

Making room for God, finding our home in God

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday, Week XVI, Year I, 23 July 2021
Exodus 20:1-17  ><]]]]'> + ><]]]]'> + ><]]]]'>  Matthew 13:18-23
“The Sower” by Van Gogh from commons.wikimedia.org
It has been raining for a week,
loving God and Father.
Farmers and sowers must be so
delighted to come out in the fields
to sow their seeds while we stay home
trying to keep ourselves dry and warm.
Help us to make room for you, dear Father,
to open up ourselves to the seeds 
of your presence that come to us daily
in your words in the Sacred Scriptures.
Let us be like the fertile soil in the parable
by Jesus "who hears the word and 
understands it, who indeed bears fruit
and yields a hundred or sixty or 
thirtyfold." (Matthew 13:23)
Your seed is always good
springing into life wherever it falls
for you alone, O God, is good!
How lovely it is to imagine
that all Ten Commandments sprang up
from just one seed that is YOU, dear Father -
You are the seed we always reject
when You are the seed we all need.
Whenever we choose to commit sin,
we take on other strange gods
and idols besides You that
we worship and follow.
May we open ourselves to You, God
welcoming you like a seed into our little room
so we may find home in You when it blooms.
Amen.

The silent works of God

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Eleventh Sunday in Ordinary Time, Cycle B, 13 June 2021
Ezequiel 17:22-24 ><}}}'> 2 Corinthians 5:6-10 ><}}}'> Mark 4:26-34
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA – JUNE 03: Yuka Saso of the Philippines hits an approach shot on the 17th hole fairway during the first round of the 76th U.S. Women’s Open Championship at The Olympic Club on June 03, 2021 in San Francisco, California. Sean M. Haffey/Getty Images/AFP (Photo by Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
AMERICA’S GOT TALENT — Episode 1602 — Pictured: Nightbirde — (Photo by: Trae Patton/NBC)

Two great women made me cry this week: our very own Yuka Saso who made history as the country’s first major golf tournament winner after she bagged with much finesse and style the 2021 Women’s Open title in San Francisco, California.

And second was Nightbirde, a cancer patient who mesmerized us a few nights ago with her talent – and joyful disposition as a cancer patient competing at “America’s Got Talent”.

What I like with both women is their authenticity – Yuka with her grit at a very young age pursuing her dream, Nightbirde with her radiance appreciating life despite the threats of cancer.

But most of all, both admitted how God has always been behind them, silently working in their lives, fulfilling their dreams!

It is so touching to hear stories of accomplished people like Yuka and Nightbirde who are very talented, so driven yet humbly recognizing God as the very reason for who they are and where they are now.

God at the center stage of life

Yuka and Nightbirde are two modern parables who show us how true are the teachings of Jesus this Sunday as we finally dive into the Ordinary Time with St. Mark as our guide.

After celebrating two major feasts of the Lord these past two consecutive Sundays, we find the mystery of Jesus slowly unfolding among the people who have started following him after hearing him speak and heal many of the sick.

At the same time, St. Mark is slowly introducing us at this part of his gospel the start of the “trial” of Jesus by his enemies who have began to look at him with suspicion and jealousy, accusing him of blasphemy and contempt for the Law.

Caught at the middle of the controversy are the crowds and his disciples – including us today – who have silently followed Jesus. In these coming Sundays, we shall see and hear more stories of the teachings and workings of Jesus, challenging us to take sides, to make a stand like Yuka and Nightbirde that “it is the Lord!” (Jn.21:7) who is at the center stage of our lives, silently working for our own good.

Jesus said to the crowds: “This is how it is with the kingdom of God; it is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise night and day and through it all the seed would sprout and grow, he knows not how. Of its own accord the land yields fruit, first the blade, then the ear, then the full in the ear. And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has come.”

Mark 4:26-29
“The Sower” by Van Gogh from Wikipedia commons.org.

God is never absent nor distant from us in life. 
He is always at the center stage of our lives 
especially when we are going through tests, 
just like during an exam in the classroom!

In the two parables that he tells us today, Jesus describes the little beginnings of the kingdom of God like the seed. And in the littleness of this seed is found also the silence of God in transforming us in the same manner seeds grow into plants and crops that bear fruit.

Let us focus on the first parable that is so close to the hearts of the plantitos and plantitas among us. See Jesus vividly telling us how in life God takes all the initiatives, all the “doing” in silence. God is never absent nor distant from us in life. He is always at the center stage of our lives especially when we are going through tests, just like during an exam in the classroom.

Remember how during exams when our classroom is most silent, everybody scratching his/her head, wracking our brains while hurdling the exams while our teachers quietly watch us? They do not give us the answers for the exam for it is part of our learning process but it is during that time when they work hardest, watching over us.

The same with God when we go through tests in life. He is always present and even closest with us as exemplified with Christ’s self-offering on the Cross. That is the meaning of the Solemnity of the Sacred Heart we celebrated Friday.

Of course, like that sower or farmer, we still have to do our very best, we have to work hard in cultivating the soil, watering the crops but aside from that, there is nothing else we can do but to patiently wait in silence, trusting in the good quality of seeds we have sown. We do not know how the seed we scattered would sprout and grow but deep inside us, we believe, we know of its good quality that soon enough, it would be harvest time when the grain is ripe.

We may not say it but unconsciously deep in our hearts we know, something good is going to happen for God does everything good. All the more because the seed he had sown in us is his Son, Jesus Christ, the Word who became flesh. How could things not turn out good if we have the bestest seed of all, Jesus Christ?!

We just have to believe and be convinced of his love for us.

Photo by author, Pulilan, Bulacan, 2020.

Hope. And be surprised!

Brothers and sisters: We are always courageous, although we know that while we are at home in the body we are away from the Lord, for we walk by faith, not by sight.

2 Corinthians 5:6

What a beautiful a reminder from the great Apostle, St. Paul who wrote this letter under severe personal tests and trials from the Corinthians who have resorted to some nasty talks against him instigated in part by some missionaries who sowed confusions about the gospel of Christ.

This is the most personal of all the letters by St. Paul as he bared his very soul after being hurt by the Corinthians who could only see the surface and external things of himself without knowing his great sufferings for them.

That is what we must all try as disciples of the Lord: like St. Paul, we have to believe first in Jesus in order to see him and his glory. We walk by faith, not by sight wherein we live in vibrant hope in God that while everything seems to be too dark and difficult to understand, he is doing something within us that would transform us into better persons after these trials.

Photo by Mr. Jim Marpa, 2018.

Like the power inside the seed being harnessed through time – nobody knows except God almighty what is happening inside. It just happens that one day, we are so amazed at how big and tall a tree has become considering it started from the minute piece of seed like what the Lord had promised Ezekiel in the first reading.

Thus says the Lord God: I, too, will take from the crest of the cedar, from its topmost branches tear off a tender shoot, and plant it on high and lofty mountain… And all the trees of the field shall know that I, the Lord, bring low the high tree, lift high the lowly tree, wither up the green tree, and make the withered tree bloom. As I, the Lord, have spoken, so will I do.

Ezekiel 17:22, 24

We are journeying in faith without seeing especially in this time of the pandemic. Our time is that of patience and courage. Most of all, of hope.

Pope Emeritus Benedict XVI said in Spe Salvi #27, “In this sense it is true that anyone who does not know God, even though he may entertain all kinds of hopes, is ultimately without hope, without the great hope that sustains the whole of life (cf. Eph 2:12). Man’s great, true hope which holds firm in spite of all disappointments can only be God—God who has loved us and who continues to love us “to the end,” until all “is accomplished” (cf. Jn 13:1 and 19:30).”

Sometimes, even if we try our very best, things do not turn out as we expected, exactly like what most farmers experience after sowing their seeds. When crops fail, they scatter seeds again the following season because they believe in being surprised by God, not by sheer luck.

They choose to believe, to have faith in God who is our present and our future in Jesus Christ who lives in us, whether in good times or in bad.

Going back to Nightbirde, recall how she entered the stage so cool and relaxed, smiling as she answered questions when she confidently declared being a cancer patient. When asked why all the smiles and joy radiating in her, she simply said, “You can’t wait until life isn’t hard anymore before you decide to be happy.”

Whoa!

And when she sang until Simon hit the golden buzzer… for a brief moment, I felt God passing by or even stopping by my computer screen, saying hello to me, reminding me about my many complaints in life until I saw Nightbirde. Indeed, the French poet Charles Péguy was right: hope is God’s favorite virtue because it always surprises him.

Like what Nightbirde and Yuka did to us last week.

Let God surprise you this week by doing what you like best. Do not worry. God will do the rest.

A blessed Sunday to everyone! Amen.