Pagpapala sa paglisan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-01 ng Hunyo 2022
Larawan kuha ng may akda sa Bolinao, Pangasinan, ika-19 ng Abril 2022.

Mahigit isang linggo ko nang pinagbubulay-bulay ang pananatili at paglisan hanggang sa aking mapakinggan kahapon sa libing ng kaibigan itong magandang awit ni Bb. Cookie Chua dalawang dekada na siguro ang nakalipas.

"Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti
At ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin
Di mo man silip ang langit
Di mo man silip, ito'y nandirito pa rin

Kung ang lahat ay may katapusan
Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan
At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko
Ay pag-ibig"

Noong nakaraan, ang tanong ko lang naman ay kailan tayo dapat manatili at kailan tayo dapat umalis o lumisan?

Dahil sa awit na aking napakinggan dala ng pagpanaw ng kaibigan, napalawig ang aking pagninilay ng panibagong katanungan: sa bawat paglisan, sino nga ba ang may higit na pag-ibig, ang umaalis o ang naiiwan?

Hayaan ninyo munang aking sagutin unang tanong, kailan ba tayo dapat umalis at kailan dapat manatili?

Larawan kuha ni G. Chester Ocampo sa Japan, 2017.

Napagnilayan ko ito noong nakaraang Martes nang ang mga pagbasa sa Misa ay tungkol sa pagkakulong nina San Pablo at Silas sa Filipos nang biglang mayanig ng malakas na lindol ang naturang lungsod (https://lordmychef.com/2022/05/24/prayer-to-know-when-to-stay-and-when-to-go/). Magpapakamatay na sana ang kanilang bantay sa pag-aakalang tumakas sina San Pablo at Silas nang pigilan siya mismo ni San Pablo na naroon pa rin sa kanilang selda (Gawa 16:22-34).

Hindi ba madalas kapag tayo ay nasa mahirap na sitwasyon, napakadaling pumasok sa isip natin ang basta mawala na lamang at makaalis, gaya ng pagbibitiw sa trabaho o panginibang bansa marahil?

Iyon nga nakapagtataka kina San Pablo at Silas! Bakit hindi pa sila tumakas na lamang pagkaraan ng lindol na sumira sa kanilang kulungan?

Sa kabilang dako naman, doon sa Mabuting Balita ng araw na iyon, si Hesus ay panay ang paalam ng kanyang paglisan sa kanyang mga alagad noong kanilang Huling Hapunan. Sinabi pa niya na ang pag-alis niya ay sa ikabubuti ng mga alagad niya dahil sa pagdating ng Espiritu Santo na susuguin niya (Jn.16:7).

Dalawang magkaibang sitwasyon, kailan nagiging mabuti at tama, ang manatili at umalis?

Mga sagot:

Una, sa manatili man o lumisan, pinakamainam palagi ay sundin banal na kalooban ng Diyos. Parehong mabuti ang manatili at lumisan ngunit nagkakaroon lamang ito ng kabuluhan o katuturan kung makikita batay sa kalooban at plano ng Diyos para sa atin.

Larawan kuha ni G. Chester Ocampo sa Japan, 2017.

Bakit nga ba hindi pa tumakas sina San Pablo at Silas nang mawasak ng lindol kanilang piitan habang nasa Filipos noon? Maliwanag nating makikita dito ang plano at misyon ng Diyos sa kanila upang masagip at mabinyagan bilang Kristiyano ang kanilang bantay sampu ng kanyang pamilya at angkan! Kung tumakas sina San Pablo at Silas, marahil ay nagpakamatay na nga kanilang bantay at hindi naging Kristiyano. Sayang!

Dito ipinakikita sa atin kahalagahan ng pananalangin upang maging maliwanag kung nasaan ang ating misyon sa buhay. Kung ika’y mananatili ngunit ibig ng Diyos ika’y lumayo tulad ni Abraham, kailanaman ay hindi ka mapapanatag sa buhay. Gayun din naman, kung ikaw naman ay magpipilit na umalis at lumipat dahil sa maraming magandang alok at pagkakataon ngunit hindi naman iyon ang layon sa iyo ng Panginoon, baka ikaw ay mabigo lamang sa iyong pupuntahan.

Minsan nais ko na liwanagin paborito nating salawikain na “Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa” kasi madalas, nauuna ang gawa ng tao at kapag nagkaproblema na, saka hihingi ng awa sa Diyos. Totoong nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa kung bago tayo gumawa ay humingi muna tayo sa Diyos ng awa, liwanagin sa kanya ano ba ang dapat nating gawain? Hindi iyong kapag palpak na at marami nang sabit saka lalapit sa Panginoon.


Pangalawa, sa pagpapasya natin sa pananatili o paglisan batay sa pananalangin, isang bagay makikita natin palagi nangingibabaw sa Diyos ay kapakanan ng iba hindi ng sarili dahil tiyak palagi niya tayong pangangalagaan at hindi pababayaan.

Kaya, huwag matakot na manatili o lumisan, pangalawa sa Maykapal na ating batayan ng desisyon ay kapakanan ng iba, hindi ng sarili.

Batid ito ng maraming OFW at mga magulang na nangibang bansa. Mahirap at masakit ang lumisan ng bayan, iwanan mga mahal sa buhay at mahirap din naman ang maiwanan at mahiwalay sa kabiyak at magulang. Ngunit, kanilang tinitiis ang lahat para sa isa’t-isa, para sa minamahal at hindi para sa sarili.

Larawan kuha ni G. Chester Ocampo sa Japan, 2017.

Ganoon ang Diyos parati: hinihiram tayo para sa kapakanan ng iba. Ito yung katotohanan ng sinabi mismo ni Hesus na “Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan” (Jn.15:13).

Yung nanatili at lumilisan, kapwa nagmamahal at nagmamalasakit, nagiging mabunga ang buhay at pagkatao kung ang pasya ay batay sa kalooban ng Diyos.


Pangatlo, makikita natin na kapag tumpak ang proseso ng pagpapasya natin kung tayo ba ay mananatili o aalis, naroon din palagi paglago ng ating pagkatao at ng mga maiiwan natin. Sa pananatili at paglisan, higit na mahalaga ang pamumunga o “fruitfulness” at di lamang success.

May mga tao na matagumpay, successful wika nga dahil nanatili at nagtiyaga o kaya’y lumayo at nasapalaran sa ibang lugar ngunit hindi naman ganap sa buhay at tila baga mayroong kulang pa sa kanila. Kasi nga, wala namang naging lalim sa kanilang katauhan kanilang mga ginawa sa pananatili man o sa paglisan. Marahil ay sa kabila ng kayaman at katanyagan, wala silang natagpuan kahulugan sa buhay. Palaging mayroong kulang. Tulad ng Diyos na siya lamang ating kaganapan sa buhay.

Larawan kuha ng may akda sa Bolinao, Pangasinan, ika-20 ng Abril 2022.

Maituturing din ito bilang pagmamature o pagkakaroon ng gulang. May mga pagkakataon lalo na sa mga nakababata na kapag naiwanan at hinayaang mamahala sa kanilang sariling buhay, sila’y nagma-mature; gayun din naman kapag sila ay lumuwas ng lungsod upang mag-aral at manirahan ng sarili sa mga dorm, sila man ay nagma-mature.

Alalaong-baga, sa ating pananatili o paglisan, lagi ding dapat isaalang-alang paglago sa katauhan ng nanatili at lumilisan.

Kapwa puno ng biyaya at pagpapala ang pananatili at paglisan kung ito ay ating mapagpapasyahan ng mahusay at hindi ng padaskol-daskol lamang. Ito higit nating mapagtatanto kung ang usapin ng paglisan ay hindi lamang pansamantala at hindi ibang lunan na maaring marating.

Naiiba at lalong lumalalim ang kahulugan ng pananatili at paglisan kung ito ay sa larangan ng pangmagpakailanman, kapag ang paglisan ay kamatayan.

Iyan ang ating pagninilayang susunod upang sagutin ating pangalawang tanong, sa bawat paglisan, sino nga ba ang may higit na pag-ibig, ang umaalis o naiiwan?

Pansamantala, ay halina at pakinggan, sabayan kung mas mainam, itong awiting Paglisan at baka kayo man ay mayroong ibang mapagnilayan. Hanggang sa muli.

*Wala po kaming hangad na lumabag sa karapatang-pangsipi o copyrights ng may-ari ng awit at video na ito maliban sa namnamin kagandahan ng nitong musika.

Mula sa YouTube.com.

The Visitation: Waking up from our “sleepwalking Christian existence”

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday, Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary, 31 May 2022
Romans 12:9-16  ><}}}}*> + <*{{{{><   Luke 1:39-56
Photo by author, Church of the Visitation, Ein-Karem, Israel, May 2017.

Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me that the mother of my Lord should come to me?”

Luke 1:39-43

It always happens with us, too, when we experience great privilege and honor be given us by others, most especially by God when like Elizabeth, we have that sense of awe and wonder to ask “who am I” to be accorded with such great honor. 

Many times we find ourselves asking God, “why me, Lord?” when given a great blessing in life (and also when experiencing extreme suffering and difficulty).  We believe there is somebody better and smarter than us, one who is more capable than us that we always wonder if God really has a plan for us. 

It is good to maintain such a sense of humility before God and others like Elizabeth, but sometimes, it can happen that after seeing clearly our role in the plan of God, we back out or worst, we pretend to be doing our part.  This is what the Orthodox Christian theologian Olivier-Maurice Clement, a friend of St. John Paul II who warned about “sleepwalking existence” wherein we pretend to be real disciples of Christ when we are actually dreaming.

As we come near to the closing of the Easter season with the approaching midyear on this last day of May after our recent elections, this Feast of the Visitation is the time for us to wake up from our sleepwalking existence, to face the discomforting realities of being disciples of Jesus Christ.

During our diocesan celebration of the World Communication Sunday, one of the more than 300 young people who attended our recollection asked our guest speaker Fr. Ilde Dimaano of the CBCP Episcopal Commission on Social Communication how does he see our “failure in the Church in communicating the gospel with results of the recent elections?” I was so glad with Fr. Ilde’s answer when he clarified to the young people that we did not lost in the recent elections because we have all done so well in harnessing various forms of communications in spreading the gospel by educating the people. Without sounding partisan nor political, Fr. Ilde challenged our young parish communicators to review and study our communication efforts to find ways of getting better.

It is about time that we in the Church must accept that the recent elections show how we have disappointed the people again, of how we have been more aligned with the rich and powerful and our claims about “Church of the poor” are just poster signs than reality. 

Photo by author, Chapel of Basic Education Department, Our Lady of Fatima University, Valenzuela City, 2021.

We in the Church should never be surprised at all that we are maligned and misunderstood because that was how Christ was treated during His time.  It is time for us clergy to wake up from our sleepwalking existence and get real with our vocation of truly shepherding the Lord’s flock, of finally putting an end to our adventures and forays into partisan politics. Like Mary, we priests must first of all immerse ourselves in the Word, Jesus Christ, which Vatican II has long stipulated us to do. See how Elizabeth called Mary “blessed” because she believed in the words spoken to her would be fulfilled. Instead of continuing to stir into flame the frustrations and disappointments of the people, like Mary we priests must “go in haste to the hill country” to reach out to everyone and inspire them to find God’s plans for us in the next six years.

Whether in good times or in bad, God comes to us in Christ Jesus. Do we truly carry him like Mary or are we just sleepwalking?

This Feast of the Visitation is a good celebration for us to accept the real hard stuffs of Jesus Christ like witnessing to his love and mercy among the poor and the disadvantaged, of bringing him to those forgotten by their families and the society like Mary sang in her Magnificat.

And like Elizabeth, let us doubt no more that despite our nothingness, we are worthy before God, that he has plans for us in bringing Christ Jesus in this world even if our mission may look so different from others yet so closely related in establishing his kingdom here on earth.

May the calls of St. Paul in our first reading awaken us from our “sleepwalking Christian existence” to be like Mary and Elizabeth in nurturing the seeds of God’s kingdom here on earth by truly walking the dusty and difficult roads in this life. 

Let love be sincere; hate what is evil, hold on to what is good, love one another with mutual affection; anticipate one another in showing honor. Do not grow slack in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Rejoice in hope, endure in affliction, persevere in prayer.

Romans 12:9-12

These are the real hard stuff we need these days as we seem to be having some semblance of end of pandemic – it is time for us to visit like Mary the many Elizabeths who have been into “seclusion” during these past two years. So many feel so lost, trying to find directions at this time as they try to pick up the pieces of their lives wrecked by COVID-19.

God is visiting us daily because he loves us, he believes in us. Most of all, he comes to us in Jesus so that we can share him to more people to experience the Father’s love and mercy, kindness and blessings. Amen.

Photo by author, Church of the Visitation, Ein-Karem, Israel, May 2017.

Beauty and blessedness at sunrise

Quiet Storm by Fr. Nick F. Lalog II, 05 May 2022
Photo by author, sunrise at the Lake of Tiberias (Galilee) in Israel, May 2019.

Our gospel last Sunday spoke of the Risen Lord’s third appearance to his disciples at the Lake of Tiberias. No one, except the beloved disciple recognized Jesus standing at the shore after he had told them to cast their net to the right side of the boat that led to their plentiful catch of fish.

When it was already dawn, Jesus was standing on the shore; but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus said to them, “Children, have you caught anything to eat?” They answered him, “No.” So he said to them, “Cast the net over the right side of the boat and you will find something.” So they cast it, and were not able to pull it in because of the number of fish. So the disciple whom Jesus loved said to Peter, “It is the Lord.” When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea.

John 21:4-7
Photo by author, sunrise at Lake of Tiberias, May 2017.

I love the way it is narrated. What a wonderful interplay of realities, of John the beloved recognizing Jesus standing at the shore upon seeing the many fish caught in their net!

The story speaks of the beauty of every sunrise many of us seem to take for granted, of how so many of us miss the beautiful sight and silence of the morning. It is a story of every new day filled not only with promises but in itself a blessing we can surely experience when we first recognize Christ present in us.

That is perhaps one problem with us who always prefer spectacular sights and events to find God.

Unlike sunset, sunrise does not have radiant displays of colors and shades. It is very simple which is the lesson of Easter to us, of how our great God comes to us in the simplest moments of life. Recall too that Jesus was born in the middle of the darkest night of the year when everyone was asleep and rose from the dead very, very early in the morning that no one had seen! And here lies one of the wonderful mysteries in life – the hiddenness of God!

It is in God’s hiddenness that we can find him not because he is hiding but inviting us to be hidden in him too. That is the beauty of sunrise when you have to wake up early to see the beauty of life unfolding, awaiting something we are totally unaware of what is going to happen next. It is easier to wait for the sunset because you have been up and going the whole day; you just have to stop and pause for a while to await the sun going down.

Photo by Ms. Jo Villafuerte, sunrise at Atok, Benguet, September 2019.

Sunrise is different. It is like awaiting a total stranger, compared with sunset after we have befriended the the day about to end.

Every morning when we wake up, we do not know what is in store for us. Some people are excited, others are not while the rest simply got the blues or too lazy to work and study that they would rather sleep more.

Maybe that is why sunrise is more subdued with its hues and shades. Like God, sunrise is so kind, very accommodating with everyone, no spectacular display of colors so that one could buy his own time on whether to go out and move or snuggle more in bed, alone or with somebody else.

Like a beloved someone or God himself, sunrise looks soft and calm, reassuring everyone the day ahead would be just fine for us all.

Its light is so gentle, though bursting filled with life but never insistent to the eyes, so gentle. This we feel in our favorite word and activity every morning – breakfast – which came from the literal “breaking of fast” the night before by the monks in the monasteries. We can feel this gentleness of sunrise in that Christian hymn Morning Has Broken, whether you sing it or listen to Cat Steven’s cover or to its original Gaelic Scottish tune. And along this line, we find sunrise as the sweetest breaking of all in Angela Bofil’s 1981 love song Break It To Me Gently.

Photo by author, sunrise at Camp John Hay, Baguio City, November 2018.

Sometimes, sunrise can be a bit wild, bursting with light that can penetrate one’s soul with its light traveling so fast, eager to cover the whole surrounding with the good news of life coming.

Think of the Beatles’ 1969 Here Comes the Sun with its lovely guitar introduction, assuring everyone, especially your beloved “little darling” that “it’s all right” with “smiles returning to the faces.”

Photo by author, sunrise at Bolinao, Pangasinan, 20 April 2022.

That is the most beautiful part of catching the sunrise when all is silent with you all alone, listening to Jesus whispering, “Little darling, it’s all right” because whatever had happened yesterday, with all your sins and mistakes, are all forgotten and forgiven. Today is a new beginning, like what he told Peter in last Sunday’s gospel when he asked him thrice, “Simon, son of John, do you love me?”

Photo by author, sunrise at Bolinao, Pangasinan, 20 April 2022.

Peter was distressed that Jesus had said to him a third time, “Do you love me?” and he said to him, “Lord, you know everything; you know that I love you.” Jesus said to him, “Feed my sheep… And when he had said this, he said to him, “Follow me.”John 21:17, 19

John 21:17, 19

It is said that whatever one feels in describing the sunrise is one’s perception of love – warm and refreshing, joyful and so alive, filled with hopes and raring to go.

Sunrise is beautiful because it is when we experience closest with our truest self, with those most faithful and loving to us, and most of all, with God, our very root and being. Every morning is the fulfillment of Zechariah’s prophecy of each of us becoming a John the Baptist whose name means “graciousness of God.” This we pray every morning in the Benedictus (cf. Lk.1:68-79):

In the tender compassion of our God
the dawn from on high shall break upon us, 
to shine on those who dwell in darkness and the
   shadow of death,
and to guide our feet into the way of peace.

May you be blessed every morning, every day of the week. Amen.

Photo by Ms. Jing Rey Henderson, sunrise at Dumaguete City, Negros Oriental, 27 April 2022.

Disturb us, Lord

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday, Week VI, Year II in Ordinary Time, 17 February 2022
James 2:1-9  ><]]]]*> + ><]]]]*> + ><]]]]*>  Mark 8:27-33
Photo by author at Jaffa, Israel 2017.
Your words today, Lord Jesus,
are disturbing, even shocking,
jolting us to our very core of 
being because they are very 
true, and happening among us.

Listen, my beloved brothers and sisters. Did not God choose those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the Kingdom that he promised to those who love him? but you dishonored the poor. Are not the rich oppressing you? And do they themselves not haul you off to court? Is it not they who blaspheme the noble name that was invoked over you?

James 2:5-7
Lord Jesus,
what is most disturbing
in James' letter is not his
indictment of the rich for
their greed and other sins;
what is very shocking is how
most of the people who have 
shown partiality to the rich,
allowing them to oppress
the poor. 
This sad reality continues
among us, dear Jesus when
we are shocked and refuse to
accept, when we prefer to be
blind than to see your true 
person as a suffering Messiah,
when we insist in recognizing you
as a royalty of the world who must
be served and honored, not 
realizing that true wealth is
being poor before God, trusting
only in him. Amen.

Remove my blindness, Lord

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday, Week VI, Year II in Ordinary Time, 15 February 2022
James 1:12-18  ><))))*> + <*((((><  Mark 8:14-21
Photo by Philip Santiago, Lourdes, France, 2018.
Lord Jesus,
please remove the many
blindness I have in myself
that prevent me from seeing you
from understanding you
from following you.
Please remove that one
particular blindness in me
about temptations: they
do not come from God nor
God wills anyone of us to be tempted;
temptations come from deep
within each one of us!

No one experiencing temptation should say, “I am being tempted by God;” for God is not subject to temptation to evil, and he himself tempts no one. Rather, each person is tempted when he is lured and enticed by his desire. Then desire conceives and brings forth sins, and when sin reaches maturity it gives birth to death.

James 1:13-15
Thank for this clarification and
reminder by St. James that 
temptations originate from
one's self in three stages:
desires, sins, death.
Please open my eyes, Jesus,
enlighten my mind, my heart
and my soul to see the sources
of evil in me to see where these
are leading me.
At the same time, Lord, 
let me count my blessings too
at how "God willed to give us
birth by the word of truth 
that we may be a kind of
firstfruits of his creatures"
(James 1:18).
Open my eyes, dear Jesus,
remove my many blindness
like your apostles who readily
jumped into conclusions and 
missed your whole point about 
hypocrisies of the Pharisees,
thinking you were worried with
their lack of bread, totally forgetting
how you have multiplied bread twice
to feed thousands.
Sometimes too, we are so blinded
with our high regard for ourselves,
seeing more ourselves that we no
longer look at you nor see you
as our sole sole reference in 
everything and everyone.
Amen.

Praying for joy and wisdom

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Monday, Memorial of St. Cyril, Bishop and St. Methodius, Monk, 14 February 2022
James 1:1-11  ><]]]]*> + ><]]]]*> + ><]]]]*>  Mark 8:11-13
Photo by Ms. Jo Villafuerte, 2019.
So many people today, O Lord,
are so busy and excited, being 
Valentine's day, a day of the heart
when sweethearts speak sweet 
nothings, giving flowers to
express their love to their beloved.
I can't blame them, O Lord,
for being taken for a ride in this
highly commercialized world that
has become more stressful;
people have been suffering from
so many forms of difficulties and 
trials that for many, they try to 
escape momentarily.

Consider it all joy, my brothers and sisters, when you encounter various trials, for you know the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance be perfect, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing.

James 1:2-4
Teach, O Lord, to consider it true
joy and a blessing in disguise every
trial we go through in life; inasmuch as
we greatly dislike inconvenience and 
sufferings, failures and powerlessness,
poverty and sickness, may we recall 
yesterday's Beatitudes, that true
blessedness and joy come from going
through these difficulties that bring out
the best in us through time than the 
instant gratifications and feel-good 
offered by the world.
Grant us the wisdom to appreciate
the trials that come our way, producing
in us the depth and maturity that lead 
to fulfillment and perfection; may we
stop looking for outward signs like 
those Pharisees who kept on debating
with Jesus without any intentions of 
being open to find and accept him.
Amen.
Brothers Saints Cyril and
Methodius,
Pray for us!

Our God of abundance

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday in the First Week of Advent, 01 December 2021
Isaiah 25:6-10  ><]]]'> + ><]]]'> + ><]]]'>  Matthew 15:29-37
Photo by author, Dampa in Pasay City, 2018.
Praise and glory to you,
our loving God and Father,
for the abundant blessings 
you have bestowed upon us
this 2021 even in the midst of
many sufferings brought by
the COVID-19 pandemic.
As we look back to the past 
eleven months and see how far
we have come to this first day
of the merry month of December,
one thing remains clear: you are 
a God of abundance, you always
have so many things in store for each
one of us but unfortunately we always
fail to see or even recognize them at all;
worst, with your abundant blessings, 
we are always in need with our mentality
so focused on scarcity.
The problem is with us, dear God;
your promise to Isaiah to feast us 
on "juicy, rich food" and "pure, 
choice wines" have long been fulfilled
in the coming of Jesus Christ your
Son who comes in every here and now
and would surely come again
at the end of time.
Destroy the "veil that veils" us and 
the "web that is woven over" us
so we may find Jesus silently and 
subtly working among us, right in our
midst; let us believe so we may see him
to enjoy your abundant blessings found
in him in the first place!

The disciples said to him, “where could we ever get enough bread in this deserted place to satisfy such a crowd?” Jesus said to them, “How many loaves do you have?” “Seven,” they replied, “and a few fish.”

Matthew 15:33-34
Come, Lord Jesus, fill us with
your presence and peace and grace, 
most specially with your pity
and mercy for those in need
so that we may find the abundance
we have always have in you. 
Amen.

Aral at alaala ng kapa ni San Martin ng Tours

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-10 ng Nobyembre 2021
Larawan mula sa Parokya ni San Martin ng Tours sa Bocaue, Bulacan.
Mula pa sa aming kabataan
palaging nilalarawan kabutihan
ng Patron naming mahal 
San Martin ng Tours sa France 
kung paano niyang hinati 
kanyang kapa upang damitan
at huwag malamigan dukhang
matanda nakasalubong sa daan.
Kinagabihan ay kanyang napanaginipan
Panginoong Jesus sa kanyang paanan
tangan-tangan kapang ibinigay sa 
matandang tinulungan, kaganapan ng
kanyang katuruan na ano mang kabutihan
ang inyong gawin sa mga maliliit at 
nahihirapan ay siya rin ninyong
ginagawa sa Kristo na sa atin nakipanahan.
Nguni't hindi lamang iyon ang hiwaga
ng kapa ng ating Patrong mahal 
na dating kawal, sanay sa mga digmaan:
nang siya ay mabinyagan, 
hinasa niya kanyang isipan upang matutunan 
mga aral ng pananampalataya na kanyang
dinalisay sa taos-pusong pananalangin
kaya't lubos siyang napaangkin sa Panginoon natin.
Upang maging mataimtim 
sa kanyang pananalangin, 
nagtutungo si San Martin sa kagubatan
at hinuhubad suot niyang kapa upang 
isampay at ibitin upang sakali man 
siya ay kailanganin, 
madali siyang tuntunin 
tanging kapa niya ang hahanapin.
Mula sa "kapa" ni San Martin
na noo'y kawal sa France
nanggaling salita na "kapilya"
na mula sa "chapele" ng mga Pranses
na tumutukoy sa kanyang kapa na hinuhubad
tuwing nananalangin at ngayon gamit natin
sa munting pook-dalanginan upang tulad
ni San Martin taimtim din tayong makapanalangin.
Kay sarap pagnilayan at tularan
halimbawa ni San Martin ng Tours:
hinubad kanyang "kapa" ---
kapangyarihan at katanyagan
upang maramtan ng katauhan 
ni Kristo-Jesus na "hinubad kanyang 
pagiging katulad ng Diyos upang mamuhay 
bilang alipin tulad natin" (Fil.2:7)!
Mula sa flickr.com.

Blessed are those who mourn

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Monday, Solemnity of All Saints, 01 November 2021
Revelation 7:2-4, 9-24 ><]]]'> 1 John 3:1-3 ><]]]'> Matthew 5:1-12
Photo by Fr. Howard John Tarrayo, 05 August 2021.

For the second time since last year, all roads do not lead to the cemeteries this November 1-2 due to the pandemic. While there is still that annual exodus to the provinces, the government has preferred to keep cemeteries closed despite the many casualties of COVID-19 while allowing malls and other establishments to operate, including the opening this week of favorite destinations of Baguio and Tagaytay.

Most unkind of all is how thousands of people were allowed including children to visit for several days Manila Bay’s newest attraction, the dolomite beach while cemeteries remain closed and religious gatherings still limited as this government is more concerned in “resurrecting” the economy than considering as “essential” at this time the people’s religious and spiritual needs.

And so, we mourn for the second straight year this November 1 and 2 not only for our departed loved ones but for the benighted souls of this Administration.

But, have a heart as we find solace and comfort in Jesus Christ who encourages us every year on this first day of November with his teachings on the Beatitudes which we hear proclaimed every Solemnity of All Saints. The Beatitudes reveal the mystery of Jesus Christ who invites us to enter into a communion in him by expressing also the meaning of being his disciples. Jesus is in fact every Beatitude – the one who is truly poor in spirit, the first to be persecuted, the one with a clean heart, and the peacemaker.

For this year, let us reflect on the second beatitude which we find very close to our situation under the COVID-19 pandemic as most of us have lost a family member or friends.

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted.”

Matthew 5:1-4

Photo by Irina Anastasiu on Pexels.com

In a world that thrives and promotes so much fun and merry-making, our second beatitude is difficult to understand or even grasp in this time of the pandemic. What is “blessed” with grieving and mourning when you have lost a loved one so suddenly, without having the chance to even see them before they were cremated?

There are two kinds of mourning that the gospels offer us exemplified by the two most extreme of the Apostles, Judas Iscariot who betrayed Jesus and, Simon Peter who denied the Lord thrice (see “Jesus of Nazareth” by Pope emeritus Benedict XVI, The Beatitudes, pp.86-89).

The first kind of mourning as shown by Judas Iscariot is when one has lost hope, succumbing to the miseries of losing a beloved and becomes mistrustful of love and of truth that leads to self-destruction. It is the worst kind of mourning that eats away and destroys man within just like Judas Iscariot who hanged himself.

Then Judas, his betrayer, seeing that Jesus had been condemned, deeply regretted what he had done. He returned the thirty pieces of silver to the chief priests and elders, saying “I have sinned in betraying innocent blood.” They said, “What is that to us? Look to it yourself.” Flinging the money into the temple, he departed and went off and hanged himself.

Matthew 27:3-5

The second kind of mourning that Jesus must be referring to as “blessed” which leads to salvation is when the mourning is caused by an encounter with the truth that leads to conversion like what happened to Simon Peter who was struck by the gaze of Jesus that he burst into healing tears and cleansed his soul to enable him to begin anew in his life in the Lord.

Just as he was saying this, the cock crowed, and the Lord turned and looked at Peter; and Peter remembered the word of the Lord… He went out and began to weep bitterly.

Luke 22:60-61, 62

This will have its lovely conclusion eight days after Easter before Jesus ascended into heaven when he asked Simon Peter thrice, “Do you love me?” (Jn.21:15ff.) to remind him of that episode that eventually pushed him to follow Christ unreservedly “by taking care of his sheep”.


Blessed are those who weep because first of all, they have love in their hearts. Deaths and bad news that befall our loved ones sadden us, even jolt us with deep pain that move us to console them, to suffer with them, and to be one with them by reconnecting with them and their loved ones like when we go to a funeral or a wake.

This did not happen with Judas Iscariot. The little love he had in his heart when he realized his sin was completely wiped out when he chose to surrender totally to evil, finding no more hope for forgiveness and reconciliation with Jesus. When grief becomes so overpowering and consuming, it totally wipes out the embers of love left in our hearts and like Judas, that is when we choose to die miserably sad and separated from God who is love.

Never lose hope in Jesus. Seek that love in your heart. Seek Jesus in that tiny voice telling you to always come home to him. Do not be shy nor ashamed of your loss and failure. Keep that fire of love in Jesus burning.


Blessed are those who weep because more than the love they have in their hearts, they have been loved first of all. We weep and grieve the death of a beloved family member or relative or friend because of the love they have given us, of the kindness they have shown us, and the care they have lavished us.

Simon Peter did not merely have love in his heart. Luke dramatically described to us how Peter’s eyes met the merciful and loving eyes of Jesus while he was denying the Lord. It must have struck him so hard that immediately he felt contrition for his sin, feeling strongly the need to reform himself and reconnect with the Lord. He could not let the imperfect love he has in his heart to just go to waste that is why when he wept bitterly on that Holy Thursday evening, it was not the end but the beginning of another chapter in his beautiful story of love for Jesus. It was precisely what he meant when he told Jesus at Tiberias, “Lord, you know everything; you know that I love you” (Jn.21:17) – that despite his weaknesses and failures, he loves Jesus, he tries so hard to love Jesus in his little ways.

When in the midst of great sufferings and pain specially after we have sinned or we have lost a loved one, we are blessed as we mourn and grieve because that is when we realize strongly our weakness and limitations that we reach out to God, to be nearer to him. To desire God in itself is always a grace and a blessing too!


Photo by author, 2018.

Blessed are those who mourn because that is when we actually stand for what is true and good, for what is just and right.

When we weep, it does not mean we have lost; in fact, even in the face of apparent loss like Jesus on the Cross, mourning is the most firm expression of our belief in what is right and just, and what is true and good.

The best scene for this kind of blessed mourning that leads to salvation is found at the death of Jesus Christ where his Mother, the Blessed Virgin Mary stood by the foot of his Cross with her cousin Mary the wife of Clopas, Mary Magdalene, and the beloved disciple John (Ibid.,p. 87).

By standing at the foot of the Cross and later carrying in her arms the dead body of her Son Jesus Christ called La Pieta, Mary showed us that mourning is blessed because it is the strongest depiction of our solidarity with God, of our going against evil and sin.

In this world when conformity to whatever “everyone is doing” is the rule of the game like corruption, dishonesty, infidelity, lies and manipulation of people, mourning and weeping with the victims of oppression and persecution can be our strongest signs of protest and resistance against the prevailing evils of our time.

When we weep and mourn for victims of violence and evil, that is when we become God’s instruments of his comfort to his people. From the Latin words cum fortis “with strength”, to comfort means to strengthen those persecuted or oppressed or those facing intense sufferings and tests.

When we weep, when we grieve and mourn over a lost beloved or a lost cause, that is when God comforts us, when he makes us stronger in resisting evil and sin.

Ultimately, that is when our mourning leads to salvation, that is why blessed are those who mourn and weep.


What are your griefs today?

What do you mourn?

Blessed are you in your weeping not only in having love in your heart but most of all, for being loved. Dwell in the love of God in Jesus Christ like the saints who have gone ahead of us, resisting all evils and temptations to sin for the Lord comforts us his people always. Amen.

A blessed All Saints’ Day to you!

Mary, mirror of God’s greatness

The Lord Is My Chef Sunday Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, 15 August 2021
Revelation 11:19-12:1-6,10 ><}}}*> 1 Corinthians 15:20-27 ><}}}*> Luke 1:39-56
Photo by author, December 2020.

We take a break this Sunday from our readings in the bread of life discourse in John’s gospel to celebrate on this date the Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary following Pope Pius XII’s dogma in 1950 that at the close of her earthly life, Mary was taken up body and soul into the glory of heaven.

Without telling the manner or the circumstances of time and place of the Assumption, its dogma forms part of the deposit of our faith received from the Apostles as attested by its long line of traditions since the Pentecost. It is so important that its celebration supersedes the liturgy of any Sunday because it invites us all to see in Mary raised to heaven the image of the Church and of all the faithful on our way to eternal glory with God.

It is a very timely celebration while we are in the midst of another lockdown due to a surge in COVID-19 cases, giving us hope and inspiration to persevere in all these difficulties and trials to become better disciples of Jesus like his beloved Mother.

Photo by author at the Assumption Sabbath, Baguio City, 2019.

Mary, a type of the Church

Our first reading today presents us with two images of a woman that seem to contradict each other with scenes that anti-climactic, flowing in the reverse mode. It could have been better as in most cases that the first scene depicting the woman in all glory should have been last instead of the woman in childbirth pains and dangers that comes in second. Is it not the sorrowful always comes first leading to glory?

A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars. She was with child and wailed aloud in pain as she labored to give birth. Then another sign appeared in the sky; it was a huge red dragon, with seven heads and ten horns, and on its heads were seven diadems.

Revelation 12:1-3

It is easy to see the Blessed Virgin Mary in that woman depicted in John’s vision especially if we continue reading on to find the title and authority attributed to her child as our Savior Jesus Christ. But modern biblical studies go deeper than that simplistic view: the scenes speak more of the birth of Christ among us his disciples. It is “painful” because it takes place amid many evil and sins like persecutions and temptations symbolized by the red dragon; but, amid all these, Jesus remains among us, leading us, protecting us, and blessing us. Hence, the woman in this passage becomes a symbol of the Church in the glory of God following Christ’s Resurrection while at the same time in the midst of many earthly battles.

Of course, no other woman can best fit that image than Mary who gave birth to Jesus, who has always been in the most intimate relationship with her son as disciple among all humankind. And because of her role in relationship to her Son, to us his disciples also his Body as community, Mary is the image or type of the Church still giving painful birth to believers like in this time of the pandemic while we are already assured of glory in heaven as children of God. Vatican II perfectly expressed it in declaring:

“By reason of the gift and role of divine maternity, by which she is united with her Son, the Redeemer, and with His singular graces and functions, the Blessed Virgin is also intimately united with the Church. As St. Ambrose taught, the Mother of God is a type of the Church in the order of faith, charity and perfect union with Christ.”

Lumen Gentium #63

With that, Mary has also become the mirror of God’s greatness in all time, the very reason we venerate her as first among the saints and angels because it is also the same call of holiness to us all as children of the Father and disciples of Christ. It is in this framework that we celebrate her Assumption, especially when we profess every Sunday: “I believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body and life everlasting. Amen.”

Photo by author, Nazareth, 2019.

Greatness of God, lowliness of Mary

As we have mentioned at the start, the dogma of the Assumption of Mary does not go into details how it took place. What matters most is the fact of the Assumption of Mary, body and soul. Like with her Immaculate Conception, there are no direct nor explicit biblical references to her Assumption; however, from the collective meditations and contemplations in the Church, we find vast and rich sources in reflecting the beauty and wonder of the Blessed Mother’s unique place in our salvation history.

For the Mass of the day of the Solemnity, we contemplate on Mary’s canticle called Magnificat which she sang after being praised by her cousin Elizabeth during the Visitation.

And Mary said:
"My soul proclaims 
the greatness of the Lord;
my spirit rejoices in God my savior.
For he has looked upon his lowly servant.
From this day all generation will call me
blessed: the Almighty has done 
great things for me, and holy is his Name."
(Luke 1:46-49)

It was the first proclamation of the gospel of salvation in Jesus Christ whom Mary first received and shared first with her cousin Elizabeth in a town in Judah. See how in the Visitation Elizabeth praised and admired Mary, becoming the first to call her “blessed among women” because “she believed the word spoken to her by the Lord would be fulfilled” (Lk.1:45). Instead of giving back her praise and admiration to Elizabeth who was pregnant with John the Baptist at that time despite her old age and being barren, Mary sang praises to God like the other great women in the Old Testament after experiencing God’s extraordinary acts in their personal lives and in Israel’s history.

Though we may never have the same personal experiences of the Blessed Virgin Mary, as members of the Church she represents, we can always look through her Magnificat the extent we have also become the mirror of the greatness of God especially at this time when everybody seems to doubt his loving presence in this time of the pandemic.


 It is the reason why we also sing the Magnificat 
during our evening prayers in the Church because 
before we can ever praise God for his kindness and majesty, 
we must first allow him to work in us by being lowly before him like Mary.

See how the Magnificat sings of the depths of Mary’s soul and her faith, of her perfect obedience to the word of God and the mission entrusted to her. Very clear in its lyrical expression, the focus and center is God, not Mary. It is the reason why we also sing the Magnificat during our evening prayers in the Church because before we can ever praise God for his kindness and majesty, we must first allow him to work in us by being lowly before him like Mary.

Have we truly been God’s lowly servant like Mary, allowing God to work his great wonders through us?

Three things I wish to share with you on Mary’s lowliness that enabled God to work his wonders through her:

First is her openness to the word of God like in the Annunciation of the birth of Jesus. Mary had a prayer life, a discipline of making time with God, setting her self aside for the Lord. Prayer is always the start of every relationship with God. That is when we truly become humble to lose control of ourselves, to forget our selves and let God in the Holy Spirit dwell into us. Even in the darkest moments of our lives, there will always be that glimmer of hope because the Holy Spirit enlightens us in our paths.

Second is Mary’s saying “YES” to God. She does not merely listen to God; she says “be it done unto me according to your word.” From the very start, Mary never doubted God in his wisdom and plans that she always said yes. One most beautiful expression by the evangelists of Mary saying yes to God is whenever Mary would “treasure in her heart” words of Jesus and of others.

But Mary’s greatest yes happened at the Cross, in her sharing in the Paschal Mystery of her Son Jesus Christ, being the only other disciple who remained with the Lord until his death. No wonder, it was to her based on tradition that the Risen Lord first appeared on Easter.

Third is Mary’s fidelity to God, her yes was not just a one-shot deal but an everyday yes to Jesus even after he had ascended into heaven. The Acts of the Apostles tells us explicitly how Mary was among the disciples present inside the upper room at Jerusalem when the Holy Spirit came on the day of Pentecost. Throughout the ages in her numerous apparitions, Mary said yes to God delivering Jesus Christ’s call for us to penance and conversion, to prayers and the Holy Eucharist especially at Fatima in Portugal.

“The Assumption of the Virgin” by Italian Renaissance painter Titian completed in 1518 for the main altar of Frari church in Venice. Photo from wikidata.org.

Mary went through many hardships and difficulties in her life and in the history of Israel, coming from an obscure town that was a butt of jokes of their time like when Nathanael asked Philip who claimed to have found Jesus Christ, “Can there any good thing come out of Nazareth? (Jn.1:45)”.

In this time of the pandemic, the vision of John in the first reading becomes more real when people refuse to recognize the spiritual dimension of COVID-19, of the need to be converted and to again nurture that relationship with God following decades of affluence and materialism. Like Mary, let us be humble to accept we are not the masters of this world nor of our own life but God almighty.

We are called to persevere with Mary, to be strong in our faith and charity that God will never forsake us so we can be present among the poor and marginalized including those spirits weakened by the prolonged quarantines.

With Mary, let us believe the words of St. Paul how all will come to life again – body and soul like Mary – in the final end of time that begins right now, right here in the midst of all these trials and sufferings. Amen.

Have a blessed week ahead!