Ang tunay na nakakatakot

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-5 ng Enero 2021
Larawan kuha ng may-akda, Kapilya ng Banal na Mag-Anak, Sacred Heart Spirituality Center, Novaliches, QC, 2016
Maraming pagkakataon
mas nakakikilabot
mas nakakatakot
maniwala sa Diyos
kesa multo dahil ang Diyos
totoong totoo,
samantala ang multo
nasa guni-guni mo lang ito.
Nasubukan mo na bang manalangin
ng taimtim
habang ang lahat sa iyo
ay pagkadilim-dilim?
Para kang isang baliw
nagsusumamo sa Diyos
sa iyong mga hiling at hinaing
ngunit parang di ka naman Niya pansin?
O kaya naman
kung minsan sa iyong karanasan
tila wala nang maasahan
ang lahat ika'y iniwanan
at wala ka nang ibang patutunguhan
maliban sa Siya na lang ang panaligan
parang suntok sa buwan
kung ikaw ma'y mapagbibigyan?
Hindi ba't sa kahuli-hulihan
Diyos parating nariyan
nasa tabi mo lamang
hindi ka naman Niya iniiwan
ika'y sinusubukan lamang
habang ginagawan Niya ng paraan
iyong maselang na katayuan
hindi magluluwat, tiyak na malalampasan?
Mahirap talagang ipaliwanag
yaring hiwaga ng ating buhay
na sa Diyos lamang nakasalalay;
kahit anong sablay
minsa'y wala kang kamalay-malay
puno pa rin ito ng maraming kulay
dahil tunay na tunay
ang Diyos sa atin nakikipamuhay!
Kaya manalig ka na sa Diyos tuwina
maski hindi mo Siya nakikita
marami ka pang lalong makikita
di lamang sa iyong mga mata
kungdi pati sa kaluluwa
hiwaga at katotohanang
di maaarok kaya nakakatakot kasi...
damang-dama mo Siya dahil katabi mo na pala!
(At magulat ka pa!)
Larawan kuha ng may-akda, 28 Disyembre 2020.

*Tingnan din naunang tula, https://lordmychef.com/2020/06/18/ang-tunay-na-nakakikilabot/.

Linangin, palalimin ang Pananampalataya

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-13 ng Oktubre 2020
Larawan kuha ni Bb. Ria de Vera, Agosto 2020.
Pangunahing biyaya
ng Diyos sa ating lumikha
pananampalataya o pananalig
sa Kanya tayo magtiwala;
ngunit hindi natin alintana
itong pananampalataya 
katulad ng ano mang biyaya
dapat linangin upang payabungin
pamungahin, at patatagin 
hindi lamang magbigay galak sa atin
kungdi makaya nating harapin
ano mang unos sa buhay ang dumating.
Kumbinsido ba tayo
sa pinanghahawakang pananampalataya
kaya nating panindigan di lamang ipaglaban
 kungdi ipaliwanag katuwiran at katuturan?
Kung minsan akala natin
itong pananampalataya gamit para kamtin
ano mang hilingin sa Diyos Ama natin
nakakalimutan higit sa lahat ito ay ugnayan
relasyon na dapat pinalalalim
pinaiigting upang maging matalik
pagkakaibigan natin.
Ano mang samahan at ugnayan
palaging nakasandig sa pananalig
sa isa't-isa, palaging makatotohanan
walang kasinungalingan;
tiyak na palaging maasahan
dahil ang tunay na pananampalataya
consistent, hindi pabago-bago
kungdi pare-pareho
  saan man at kailan man,
sino man ating pakiharapan
nananatili katapatan
tulad ni Hesus
hanggang kamatayan.
Larawan kuha ng may-akda, 09 Oktubre 2020.

Nang mabuksan ang langit

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-29 ng Setyembre 2020
Martes, Kapistahan ng mga Arkanghel San Miguel, San Gabriel, at San Rafael
Daniel 7:9-10, 13-14     >><)))*>   +   <*(((><<     Juan 1:47-51
Larawan kuha ng may-akda, pagbubukang-liwayway sa Lawa ng Tiberias, Israel, Mayo 2019.

At sinabi ni Jesus sa lahat, “Tandaan ninyo: makikita ninyong bukas and langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao.”

Juan 1:51
Batid namin Panginoon
 noon pa mang kami'y 
Iyong tinubos sa kasalanan
 nabuksan na ang langit 
upang kami ay makalapit sa Ama 
na bukal ng buti at bait;
Ngunit ang masakit sa langit 
hindi kami makatingin 
dala nitong mabibigat na pasanin
mga kasalanan aming inaamin;
Kaya sana Iyong dinggin
aming dalangin at hiling
ngayong kapistahan ng tatlong Arkanghel
na palaging nasa Iyong banal na piling.
Kay San Miguel Arkanghel
kahulugan ng pangalan 
ay "Sino ang katulad ng Diyos?" 
kami sana'y bigyan, O Jesus, ng tapang
labanan kasamaan at kasalanan 
upang makapanatili sa Iyong banal na harapan;
Bigyan Mo rin kami, Jesus ng Iyong lakas 
katulad ni San Gabriel Arkanghel
na ang kahulugan ng pangalan 
"Diyos ang aking lakas" 
upang Iyong mabuting balita aming maipahayag
lalo na ngayong panahon na ang daigdig
ay manhid sa kasalanan at kasamaan;
Gayon din naman, Panginoon
batid ninyo minsan dala ng aming karamdaman
hindi lamang pangangatawan nanghihina 
kungdi pati puso at kalooban 
Ikaw ay aming tinatalikuran
kaya naman sana Inyong mapagbigyan
sa pamamagitan ni San Rafael Arkanghel
na kahuluga'y "nagpapagaling ang Diyos"
sana'y gumaling o maibsan hirap at tiisin
ng mga may sakit, hipuin kanilang
puso at kalooban upang paghilumin.
Itulot po Ninyo, Panginoong Jesu-Kristo
na katulad ni Nataniel 
kami ma'y walang pagkukunwaring 
tumalima at sumunod 
sa Iyong tawag bilang alagad 
upang maakay ang marami pang iba
palapit sa langit na Iyong binuksan
upang kami ay maligtas ngayon at magpasawalang-hanggan.
AMEN.
Photo by Pixabay on Pexels.com

Panalangin upang tuklasin pagpapala sa bawat pagkakataon

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-25 ng Setyembre 2020
Larawan kuha ng may-akda sa Jerusalem, Mayo 2019.
Tunay na tunay ang iyong mga pananalita
Ama naming mapagmahal sa Aklat ng Mangangaral:
"Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap
sa panahong iyong itinakda; 
Iniangkop mo ang lahat ng bagay sa kapanahunan.
Binigyan mo ang tao ng pagnanasang alamin ang bukas
ngunit hindi mo siya binigyan ng pagkaunawa 
sa iyong mga ginawa mula pasimula hanggang wakas." (3:1, 11)
Nakamamanghang isipin 
bakit nga ba tuwing kami ay mananalangin
saksakan kami ng pagka-inipin 
ngunit tuwing kami sa iyo ay hihiling
paglipas ng oras sa pananalangin di namin pansin?
Ito marahil ang paglalarawan ng iyong kaganapan
na hindi ka kayang saklawan ng aming panahon at lunan
dahil hindi lamang ikaw ang sa amin lumalang
kungdi sapagkat sa iyong pag-iral ikaw ay pagmamahal
walang bukas at kahapon, ang lahat ay ngayon.
Itulot po ninyo, O Panginoon
ikaw ay aming tuklasin at sundin sa iyong pagdating
sa bawat sandali at pagkakataon sa aming buhay ngayon
na madalas hindi namin kaagad maunawaan iyong nilalayon
dahil ika'y walang hanggan gayong kami ay pana-panahon;
magtiwala nawa kaming lagi sa iyong pag-ibig
upang kung sakali man kami ay wala sa panahon ng pagkabig
sa iyo lamang kami manalig at lahat ay madaraig!
AMEN.

Hiling at daing sa Mater Dolorosa

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II
Martes, Kapistahan ng Mater Dolorosa, 15 Setyembre 2020
1 Corinto 12:12-14, 27-31  || + ||  Juan 19:25-27
Larawan kuha ng may-akda, Abril 2020.
O Birheng Maria, aming Ina!
Ngayong aming ipinagdiriwang
iyong kapistahan bilang Mater Dolorosa
kinabukasan pagkaraan ng kapistahan 
ng Pagtatampok ng Banal na Krus ni Hesus,
nabubuo ang napakagandang larawan
ng malalim at matalik ninyong ugnayan, 
 kaisahan bilang mag-ina sa liwanag ng Banal na Krus;
tunay nga ikaw Birheng Maria ang una at dakilang alagad Niya
sinamahan Siya hanggang pagdurusa at kamatayan
kaya naman ikaw ay naging Ina nitong Santa Iglesya
nang kami ay naging katawan Niya.
Aming dalangin sa gitna nitong COVID-19
paratingin aming mga daing at hinaing
masintahing Ina sa Panginoon natin:
patatagin aming pananampalataya
paalabin aming pagmamahal at paglilingkod
iwaksi kami sa sakit at iba pang kapahamakan
upang balang araw sa pagbubukang liwayway
mapawi rin aming mga dalamhati
katulad mo'y magningning ang ngiti sa aming mga labi
mula kay Kristong muling nabuhay
sa pandemya kami'y pinagtagumpay.
Amen.
Larawan ng “Mater Dolorosa” ng pintor na si Carlo Dolci mula sa Wikimedia Commons.

Panalangin para sa mga tinutuligsa

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, 04 Setyembre 2020
Unang Biyernes ng Setyembre, Ika-XXII Linggo sa Karaniwang Panahon
1 Corinto 3:18-23  ///  Lukas 5:33-39
Larawan kuha ni G. Angelo N. Carpio, Hunyo 2020.
O Kamahal-Mahalang Puso ni Hesus,
tulungan Mo kami na Ika'y matularan sa pakikinig sa kapwa.
Nawa aming mapalampas ano man ang hindi mabuting sinasabi
laban sa amin at sa halip ay aming pagyamanin aming karanasan
at palalimin aming katauhan.
Katulad ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto,
“Walang anuman sa akin ang ako’y hatulan ninyo 
o ng alinmang hukuman ng tao; 
ni ako ma’y di humahatol sa aking sarili.  
Walang bumabagabag sa aking budhi, 
ngunit hindi nangangahulugang ako’y walang kasalanan.  
Ang Panginoon ang humahatol sa akin." (1Cor.4:3-4)
Siya namang tunay, Panginoon!
Palaging mayroong masasabi makakating labi
laban sa amin palagi ano mang buti aming mga gawi.
Bakit nga po ba sa gitna nitong pandemya
laganap hindi lamang sakit kungdi galit at pagmamalupit
masasakit na pananalita ng ilan naming kapwa?
Tulungan mo kami, O Hesus
 na dalisayin aming puso at kalooban, 
maging bukas sa mga pagkakataon na magbago 
gaya ng Iyong turo sa Ebanghelyo:
“Walang pumipiraso sa bagong damit 
upang itagpi sa luma.  
Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit 
at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma." (Lk.5:36)
Lagi naming panghawakan 
na higit na mahalaga ang Iyong sinasabi Panginoon
kaysa sinasabi ng tao dahil Ikaw pa rin sa kahuli-hulihan
ang sa amin ay hahatol at papataw ng kapasyahan 
kaya nawa Ikaw ang aming pakinggan 
hindi pinagsasabi sa amin ay kumakalaban.
Amen.
 

Panalangin sa mga ginigipit

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II
Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan Bautista, Ika-29 ng Agosto 2020
Ama naming mahabagin,
ngayong ginugunita namin 
pagpapakasakit ni San Juan Bautista, 
Inyo sanang dinggin aming panalangin
para sa maraming kapatid namin na ginigipit, iniipit;
ang iba sa kanila ay nakapiit
marami ang lugmok sa pait at sakit na sinapit
mula sa mga makabagong Herodes at Herodias
na prinsipyo at pagkatao, ipinagpalit sa ginto.
Inyong patatagin paninindigan sa katotohanan 
katulad ni San Juan Bautista
upang ipagpatuloy pakikipaglaban 
nasaid man ang kabuhayan
at tanging pinanghahawakan 
dangal ng katauhan.
Ikaw lamang Panginoon
ang nakaaalam ng higit na mainam
kami ay Iyong turuan at tulungan
katulad ni San Juan loob mo ay masundan
kami ma'y maging palatandaan
ng Iyong kapanatilihan sa gitna ng mga 
pag-uusig at kahirapan.
Amen.

*Mga larawan sa itaas: una ang painting ni Caravaggio ng pagpupugot sa ulo ni Juan Bautista mula sa wikimedia.org; biktima ng tokhang mula sa Philippine Daily Inquirer; umiiyak na empleyado ng ABS-CBN mula sa Reuters.org; at mga locally stranded individuals sa ilalim ng flyover malapit sa NAIA kuha ni G. Raffy Tima ng GMA-7 News.

Dalangin para sa mga Ina sa paggunita kay Santa Monica

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-26 ng Agosto 2020
Larawan nina Sta. Monica at San Agustin mula sa Google.
O Santa Monica,
matimtimang ina ni San Agustin
tulungan mong makarating aming dalangin
sa Diyos Ama nating mahabagin
na Kanya sanang pagpalain, ibigay mga hiling
ng lahat ng ina sa Kanya dumaraing
sa araw-araw na mga pasanin at gawain;
pagaanin kanilang mga tiisin
pahirin ang mga luha sa kanilang mga mata
ibalik ang sigla at tuwa sa kanilang mga mukha
samahan sa kanilang pangungulila
lalo na mga biyuda at nawalan ng anak;
higit sa lahat, Santa Monica
iyong ipanalangin mga ina na katulad mo
mapagbago asawa at anak na barumbado
tularan iyong pananampalataya at pag-asa
kay Kristo Hesus na nagkaloob sa atin 
ng Kanyang Ina si Maria
upang ating maging Ina
na siyang iyong ginaya 
at tinularan hanggang kamatayan.
Amen.
Larawan ng painting ni Titian ng “Assumption of the Virgin” (1518) mula sa wikidata.org.

Aral at turo ng bundok

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-09 ng Hunyo 2020
Ang banal na Bundok ng Sinai sa Ehipto kung saan nakipagtagpo at usap ang Diyos kay Moises. Larawan kuha ng may-akda, Mayo 2019.
Mula 
 kamusmusan 
hanggang kabataan 
maging sa katandaan, palagi 
kong pinag-iisipan ano kaya pakiramdam 
at karanasan maakyat ang kabundukan at mula
doon durungawin nasa ibabang mga lansangan at kapatagan o kaya naman
mula sa gayong kataasan kung mayroong kaibahan kung ako'y tumingala sa kalangitan.
Hindi 
nagtagal aking 
naranasang maakyat ilang 
kabundukan at doon ko natutunan 
pangunahing aral at katotohanan na ang bundok 
ay buhay, isang paglalakbay mga daana'y di tiyak, puno ng mga 
dawag at panganib, hindi lahat ay paahon minsa'y palusong kaya mahalaga 
sa bawat pagkakataon, tuon ay matunton nililingon na taluktok sa dako pa roon.
Iwaksi 
pagmamadali 
gaya ng ating buhay, damhin
paglalakbay sa bundok, tingnan kalikasan
pakinggan sari-saring tunog at huni sa kapaligiran
iyong mararanasan kaluguran at kabutihan, hindi kahirapan;
iwasan o lampasan at iwanan mga hindi kagandahan, panatilihan 
saan man ika'y puno ng kagalakan at kaganapan, sa buhay madalas nating malimutan.
Huwag
kalilimutan tanging
mahalaga lamang ang dalhin
ano mang hindi kailangan ay iwanan
upang huwag mabigatan, mapagaan at mapaluwag
di lamang katawan kungdi pati kalooban dahil ang malaking 
katotohanan, itong bundok ay larawan ng Diyos na sa ati'y umaakit 
sa kanya tayo ay lumapit upang kariktan niya at kabanalan atin ding makamit.
Ang
hiwaga ng
kabundukan katulad 
nitong atin buhay matatagpuan 
sa ating kakayanang iwanan ang lahat,
Diyos ay pagkatiwalaan na Siya ring nagbigay
sa atin ng bugtong Niyang Anak nag-alay ng buhay sa krus 
upang mabuksan pintuan ng kalangitan na ating tunay na tahanan 
madalas nating tinitingnan sa kaulapan halos kalapit ng mataas na kabundukan.

Ang mga bantog na Swiss Alps sa Switzerland. Kuha ni Rdo. P. Gerry Pascual, 2019.

Panaghoy sa COVID-19

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-06 ng Mayo 2020

Photo by icon0.com on Pexels.com
Nalimot ko na bilang 
ng mga araw at buwan
mula nang simulan 
lockdown upang mapigilan
pagkalat ng pandemyang COVID-19.
Madaling tanggapin 
mahirap pasanin mga tiisin
ngunit ngayon pakiwari ko
hindi na maaring palampasin
kadilimang bumabalot sa atin.
Kay hirap isipin
sa napakaraming alalahanin
at mga suliranin hinaharap natin
bakit sa panahong ito mayroon pa rin
mga tao lihis ang mga isipan at damdamin?
Dahil sa COVID-19 nabuking ugali natin
panlalamang sa kapwa gawi pa rin
karahasan pinaiiral nang ang ilan ay 
makatangan ng kaunting kapangyarihan
hirap na taumbayan, pinagmamalupitan.
Batid namin Panginoon
marami naming kasalanan
noon magpasahanggang ngayon
kami'y baon na baon
tila hindi na makakaahon.
Kagagawan namin ang lahat ng ito
mga lilo na pulitiko binoboto
sa halaga ng ilang daang piso
habang wala namang ibang tumakbo
na matino at mabuting pagkatao.
Marami sa amin 
nahirati na sa dilim
ngunit mas marami ang ibig ay dilim
dahil doon kanilang naililihim
mga gawa nilang marumi at karimarimarim.
Hanggang kailan kami, Panginoon
magkikimkim nitong aming damdamin
saloobin nami'y nasasaktan 
sa mga patuloy nilang kabuktutan
pati iyong Dakilang Ngalan nilalapastangan!
Larawan mula sa Reddit.com
Buksan mo Panginoon
aming mga paningin
huwag nang hayaang bulagin
ng mga sinungaling
mayroong mga dilang matatalim.
Dinggin mo Panginoon
aming panaghoy
para kaming tuyong kahoy
naluoy, 
binaboy at tinaboy.
Ibangon kami, O Panginoon
manindigan para sa katotohanan
ipaglaban kahalagahan ng buhay
malayang makapaghayag
saloobin tulad ng sa nililiyag.
Sa amin ika'y mahabag
Panginoong Diyos naming butihin
itong aming hapis at pait
iyo sanang patamisin
upang ika'y aming hanapin at sundin!
Larawan mula sa Varsitarian ng UST.