Walang walang kuwenta

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-18 ng Nobyembre 2020
Larawan kuha ni G. Jim Marpa, 2019.
"Walang kuwenta"
madalas masambit ng matatanda
sa maraming bagay noong araw
panahon pa ni Kopong-Kopong
kung sino man iyon...
"Walang kuwenta"
ay walang suma,
walang halaga,
walang kabuluhan
kaya hindi na binibilang.
Nguni't kung ating 
tutuusin 
lahat sa buhay natin
ay mahalaga kaya
mayroong kuwenta ang bawat isa.
Walang
walang kuwenta
sa mundong ito
dahil sa kahuli-hulihan
ang lahat ay kukuwentahin
upang tingnan
kung tayo ay sapat o
kulang sa timbang
batay sa ipinagkatiwala
ng Diyos na biyaya sa atin.
Hindi mahalaga kung
marami o kakaunti
 binigay Niya sa atin
dahil iisa pa rin
ang pagsusuma
 na Kanyang gagawin:
naging tapat ba tayo
sa atas Niyang gampanin
palaguin, pagyamanin
kaloob Niyang bigay sa atin?
Mapalad
ang aliping tapat,
pinagyaman, pinalago
kanyang buhay at talento
sa langit kanyang makakapiling
itong Panginoon natin!
Ngunit sa aba
na sinayang ang lahat
sa paghuhukom
siya ay titimbangin
at kung kukulangin
magngangalit mga ngipin
sa walang hanggang apoy
siya susunugin.
Pagyamanin
biyaya sa atin
ng Panginoong butihin
na siyang puhunan
din natin 
sa buhay pang darating!

Panalangin para sa mga tinutuligsa

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, 04 Setyembre 2020
Unang Biyernes ng Setyembre, Ika-XXII Linggo sa Karaniwang Panahon
1 Corinto 3:18-23  ///  Lukas 5:33-39
Larawan kuha ni G. Angelo N. Carpio, Hunyo 2020.
O Kamahal-Mahalang Puso ni Hesus,
tulungan Mo kami na Ika'y matularan sa pakikinig sa kapwa.
Nawa aming mapalampas ano man ang hindi mabuting sinasabi
laban sa amin at sa halip ay aming pagyamanin aming karanasan
at palalimin aming katauhan.
Katulad ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto,
“Walang anuman sa akin ang ako’y hatulan ninyo 
o ng alinmang hukuman ng tao; 
ni ako ma’y di humahatol sa aking sarili.  
Walang bumabagabag sa aking budhi, 
ngunit hindi nangangahulugang ako’y walang kasalanan.  
Ang Panginoon ang humahatol sa akin." (1Cor.4:3-4)
Siya namang tunay, Panginoon!
Palaging mayroong masasabi makakating labi
laban sa amin palagi ano mang buti aming mga gawi.
Bakit nga po ba sa gitna nitong pandemya
laganap hindi lamang sakit kungdi galit at pagmamalupit
masasakit na pananalita ng ilan naming kapwa?
Tulungan mo kami, O Hesus
 na dalisayin aming puso at kalooban, 
maging bukas sa mga pagkakataon na magbago 
gaya ng Iyong turo sa Ebanghelyo:
“Walang pumipiraso sa bagong damit 
upang itagpi sa luma.  
Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit 
at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma." (Lk.5:36)
Lagi naming panghawakan 
na higit na mahalaga ang Iyong sinasabi Panginoon
kaysa sinasabi ng tao dahil Ikaw pa rin sa kahuli-hulihan
ang sa amin ay hahatol at papataw ng kapasyahan 
kaya nawa Ikaw ang aming pakinggan 
hindi pinagsasabi sa amin ay kumakalaban.
Amen.
 

Pagiging pagkain at gamot sa kapwa

Lawiswis ng Salita, Martes, Kuwaresma-IV, 24 Marso 2020

Ezekiel 47:1-9, 12 ><)))*> + <*(((>< Juan 5:1-16

Natuwa ako sa nakita kong post na ito ng isang kaibigang reporter. Na-interview pala ang lalakeng ito ng isa pang reporter na bumili ng tinda niyang saging; nagtaka yung bumibili na reporter bakit ang mura ng tinda niyang saging at iyan ang kanyang sagot.

Kay buti ng kanyang paliwanag, akmang-akma sa nakita ni Propeta Ezekiel sa kanyang pangitain nang ilibot siya ng anghel ng Panginoon sa kanyang templo na napapaligiran ng ilog kung saan lahat ng halaman at punong kahoy malapit sa pampang ay sagana ang mga bunga at luntian mga dahon.

Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon.

Ezekiel 47:12

Tubig, tanda ng buhay at ng Diyos

Tanda ng buhay ang tubig. Kaya naman maraming pagkakataon sa bibliya ito rin ang kumakatawan sa Diyos, lalo na sa ebanghelyo ayon kay San Juan sa Bagong Tipan.

Altar ng Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Kuwaresma 2020.

Pagmasdan mula pa noong kamakalawang Linggo, palaging mayroong tubig sa kuwento sa atin ni San Juan: ang babaeng Samaritana na kinausap ni Hesus sa may balon ni Jacob at noong Linggo, ang pagpapagaling niya sa lalaking ipinanganak na bulag na kanyang pinaghilamos sa deposito ng tubig sa Siloe.

Ngayon naman ay sa malaking deposito ng tubig sa Betesda (ibig sabihin sa Hudyo ay “habag ng Diyos”) ang tagpo ng pagpapagaling ng Panginoon.

Para kay San Juan, si Hesus na ang tubig na titighaw sa ating pagkauhaw, lilinis sa ating mga kasalanan, magpapagaling sa ating mga sakit at kapansanan dahil siya mismo ang buhay!

Sinasabi na upang makaiwas sa COVID-19, makabubuti ang pag-inom palagi ng tubig o kaya ang pagmumumog ng maligamgam na tubig na may asin.

Gayon kabisa at kahalaga ang tubig na kapag nawala, tayo’y manghihina, magkakasakit, durumi, at higit sa lahat, mamamatay. Alalaong baga sa ating mga pagbasa ngayong Martes, ang manatili sa Diyos na kinakatawan ng tubig ang ating siguradong kaligtasan.

At iyon naman ang katotohanan: tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin mula sa epidemiyang ito. Subalit hindi sapat ang basta manalangin lamang o magpost sa Facebook ng mga sari-saring sitas at panawagang magdasal.

Hamon ng ebanghelyo: maging pagkain at gamot sa kapwa

Sino man sa atin ang tunay na nabubuhay sa Diyos na siyang tubig na lumilinis at nagpapagaling sa atin ang dapat rin namang maging bunga na bumubusog at dahon na nagpapagaling sa kapwa!

Sa gitna ng ating krisis ngayon, ng umiiral na lockdown sanhi ng banta ng COVID-19, makabubuti na suriing muli ang ating pananampalataya: kung totoo nga na tanging sa Diyos lamang tayo nananalig bilang ating buhay at tubig, tayo ba ay nakakapamunga ng mabubuting gawa di lamang salita para sa iba?

Naalala ba natin yung kapwa nating nagugutom?

Nakapagbibigay lunas ba tayo sa agam-agam at takot ng marami sa COVID-19 at lockdown?

Baka naman tayo ay wala nang pakialam sa iba o kaya tayo pa ang problema ng marami sa ating pagwawalang-bahala gaya ng pagtambay sa lansangan o pag-iinuman at iba pang mga gawa na bumabale-wala sa “social distancing” na pangunahing sanhi ng paglaganap ng COVID-19?

Pagnilayan natin iyong tindero ng saging na hindi nagtaas ng presyo ng kanyang tinda para huwag magutom ang kapwa: marahil mas mainam ang katayuan mo sa buhay dahil nababasa mo ito sa Facebook kesa kanya…

Manalangin tayo:

Larawan kuha ng may-akda, Baliwag, 25 Pebrero 2020.

O Diyos Ama naming mapagmahal, salamat po sa buhay na inyong kaloob sa amin lalo na po sa araw na ito. Ipinapanalangin po namin ang mga may sakit at nag-aalaga sa kanila ngayon, pati na mga duktor at nars na aming frontliner sa COVID-19.

Dugtungan pa po ninyo ang buhay ng mga may-sakit at pangalagaan ang kalusugan ng mga nag-aalaga sa kanila lalo na rin ang aming mga health frontliners.

Bigyan po ninyo kami ng biyaya na maging mabunga itong aming buhay sa pagbabahagi ng aming kayamanan tulad ng pagkain at tulong pinansiyal sa mga nangangailangan katulad ng mga aba, mga nag-iisa sa buhay, mga matatanda.

Makapagdulot nawa kami ng kagaanan sa kalooban, kagalingan sa isipan ng mga naguguluhan, nalilito, at natatakot sa pandemiyang ito na COVID-19.

Higit sa lahat, huwag nawa kaming maging pabigat pa sa marami nang pagdurusa ng aming kapwa ngayong panahon ng krisis bagkus sa amin ay madama ang pagdaloy ng iyong buhay na ganap at kasiya-siya sa pamamagitan ni Hesu-Kristong Panginoon namin, sa kapangyarian ng Espiritu Santo, magpasawalang-hanggan. Amen.