We are God’s handiwork

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Monday, Week XXIX, Year II in Ordinary Time, 19 October 2020
Ephesians 2:1-10     >><)))*>   +   <*(((><<     Luke 12:13-21
Photo by Mr. Jim Marpa, 2018.

As we begin our work this Monday, guide us O God our Father to discover anew this great gift of life in you. May we see ourselves the way you see us – beloved and forgiven children made in your own image and likeness — your handiwork as St. Paul beautifully expressed!

For by grace you have been saved through faith, and this is not from you; it is the gift of God; it is not from works, so no one may boast. For we are his handiwork, created in Christ Jesus for good works that God has prepared in advance, that we should live in them.

Ephesians 2:8-10

Let us value this unique blessing from you, dear Lord; in your power and supremacy, you could have just let us vanished and be forgotten. Yet, you chose to redeem us in your Son Jesus Christ, giving us countless opportunities to rise again, to bloom, and to be healed.

Make our hearts whole in you, undivided in pride, complacency and selfishness unlike that man in the parable whom we imitate most often, busy storing treasures for ourselves that we forget real wealth is found in what matters to you our God (Lk. 12:21).

Wake us up from this insanity of amassing too much of everything, not realizing that in the process, the more we have, the more we are actually empty and lost because all these things perish.

Only you, O God, suffices. Make us aspire and desire more of you so your glory and majesty may be seen in us. Amen.

Ang mabuting balita ng karukhaan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, 04 Oktubre 2019

Mula sa Be Like Francis Page sa Facebook.
Minsan daw ay nagimbal
kaibigang Kardinal ni San Francicso
na banal
nang kanyang malaman
dukha nilang pamumuhay
na sa kanyang palagay
labis na kahirapan hindi naman
dapat nilang pagdaanan.
Katuwirang ipinaliwanag
ni San Francisco kay Kardinal Hugolino
kay gandang pagnilayan
sa malalim nitong kahulugan:
"kung tayo'y maraming kayamanan,"
aniya ng ating banal
"kakailangan din natin mga sandata
upang mga ito'y ipaglaban at pangalagaan."
Sa kanyang isipan 
at banal na kalooban,
ang pag-ibig ay namamatay
kapag tao'y nagkamal maraming ari-arian;
hanapin kanyang paliwanag
kung masasagot kanyang mga katanungan
na tila bugtong di lamang sa isipan
kungdi pati na rin sa puso at kalooban:
"Mapagnanakawan mo ba
na tao na walang ano man?
Maari mo bang gutumin
ang nag-aayuno?
Mayroon ka bang sisirain
sa taong namumuhi
sa parangal at pagkilala?
Ano nga ba magagawa sa taong aba at dukha?"
Para kay San Francisco
ang mga dukha ang tunay na malaya
kayang ipaubaya lahat
pati sarili sa Bathala
upang makagawa
ng kabutihan sa kapwa
na siyang simula ng ating kapatiran
at ugnayan pati sa kalikasan.
Mula sa Reuters.
Sa ating panahon ngayon
karukhaan ay pinag-uusapan
batay sa kawalan
ng ari-arian na kabaligtaran
ng kung ano mayroon
ang mayayaman na kadalasan
mga bagay nabibilang
at nabibili gaya ng kapangyarihan.
Ngunit kung ating pagninilayan
ano mang mayroon ang mayaman
ay wala pa rin o "NOTHING"
kung Inglesin natin
dahil ang higit na mahahalaga
ay hindi nakikita
ni nabibili o nabibilang
gaya ng pera at iba pang kayamanan.
Gayun din naman
hindi masasabi ng sino man
na siya ay dukha
at "walang wala" ika nga
dahil kung tutuusin natin
ang lahat ay palaging mayroon pa rin
o "SOMETHING"
kung Inglesin din natin.
Harinawa'y mapagtanto natin
sa pagdiriwang ng kapistahan
ni San Francisco na butihin
ito mismong buhay natin
ay dakilang kayamanan
na dapat ipagpasalamat natin
sa karukhaan ng loobing maialay
gaya ng Panginoon Hesus natin.
Ang Krus ng kapilya ng San Damiano na isinaayos ni San Francisco batay sa tinig na kanyang narinig habang nananalangin doon.


	

Be A Responsible Giver

LordMyChef “I-Like-Mondays” Quote, 29 October 2018:

“You don’t have to wait until you’re very rich to start helping others.  and exactly like blood, you can only give away a certain amount, depending on your capacity, so you can remain healthy and able to keep helping others.  Like blood, money is a blessing that should be shared, but you must be a responsible giver.”

Edgar “Injap” Sia with Kristine Fonacier, “Life Principles” pp. 88-89.

fishing

From Google.