Dalangin para sa mga Ina sa paggunita kay Santa Monica

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-26 ng Agosto 2020
Larawan nina Sta. Monica at San Agustin mula sa Google.
O Santa Monica,
matimtimang ina ni San Agustin
tulungan mong makarating aming dalangin
sa Diyos Ama nating mahabagin
na Kanya sanang pagpalain, ibigay mga hiling
ng lahat ng ina sa Kanya dumaraing
sa araw-araw na mga pasanin at gawain;
pagaanin kanilang mga tiisin
pahirin ang mga luha sa kanilang mga mata
ibalik ang sigla at tuwa sa kanilang mga mukha
samahan sa kanilang pangungulila
lalo na mga biyuda at nawalan ng anak;
higit sa lahat, Santa Monica
iyong ipanalangin mga ina na katulad mo
mapagbago asawa at anak na barumbado
tularan iyong pananampalataya at pag-asa
kay Kristo Hesus na nagkaloob sa atin 
ng Kanyang Ina si Maria
upang ating maging Ina
na siyang iyong ginaya 
at tinularan hanggang kamatayan.
Amen.
Larawan ng painting ni Titian ng “Assumption of the Virgin” (1518) mula sa wikidata.org.

Panalangin paglipas ng maghapon

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-24 ng Agosto 2020
Larawan kuha ni Bb. Ria De Vera, takipsilim sa aming parokya, 13 Agosto 2020.
Maraming salamat po,
O Panginoon,
sa lumipas na maghapon;
nawa bukas sa aking pagbangon
Dakilang Ngalan Mo
ang unang mamutawi sa aking mga labi,
ngiti at galak sa aking puso
maibahagi upang iyong pagkandili
lalo sa mga namimighati
nawa ay mapawi.
Amen.

*Mga larawan kuha ng may-akda, takipsilim sa loob ng aming parokya, 24 Agosto 2020.

Aral ng COVID-19, V: ang dapat dasalin, pagbabago natin

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-06 ng Agosto 2020
Larawan kuha ni Ezra Acayan ng Getty Images, Marso 2020.
Sa ating pananalangin,
turo ng Panginoong Hesus sa atin,
bago pa man kayo humiling,
batid na ito ng Diyos nating mahabagin;
at kung kayo ay mananalangin, wika Niya,
inyong sabihin:  Ama namin...
Gayong batid pala ng Diyos kailangan natin,
tanong ng iba, bakit tayo mananalangin pa sa Kanya?
At ito ang hindi nalalaman ng karamihan
mahalagang katotohanang dapat tandaan:
sa pananalangin ang pinakamahalaga ay
mabatid natin ibig ng Diyos mula sa atin!
Kaya naman sa tagal nitong COVID-19
sa dami ng ating panalangin, tiyak noon pa man din
alam na ng Diyos kailangan upang wakasan
pandemyang malagim na bumabalot sa atin
kumitil at nagpatigil sa takbo ng buhay natin
dulot sa lahat ay hirap maging sa iba ay hilahil.
Marahil kailangan na nating baguhin
ating panalangin sa panahong ito ng COVID-19
sapagkat wala sa gamot at medisina
sa mga botelya at siringgilya ang sa atin magpapagaling
kungdi sa pagpapanibago nitong puso at kalooban natin
na siyang laging ibig naman ng Diyos mula sa atin.
Sa gitna nitong quarantine nabuking
masasamang pag-uugali maging mga gawi natin
na sa gitna ng kagipitan at kahirapan
marami pa rin ang nagsamantala
naging sakim at makasarili
ibig ang lahat ay kamkamin, kabigin at angkinin.
Pandaraya at panggugulang, hindi patas sa mga patakaran
marami sa pamahalaan at katungkulan naghari-harian
mga inaakalang kalaban hinigpitan
malayang pamamahayag pinigilan
mga karapatan at dangal ng mamamayan
niyurakan at tinapakan, lalo na mga walang pinanghahawakan.
Larawan kuha ni Bb. Anne Ramos, Marso 2020.
Kaya aking bayan 
ating pag-isipan at pagnilayan
batid ng Diyos ating pangangailangan
ngunit hindi Niya ito kaagad pagbibigyan
dahil tanging paraan sa pagsugpo sa salot na ito
naroroon sa ating mga puso, wala sa nguso.
Harapin natin hindi ang COVID-19
kungdi ating sarili at pag-uugali na dapat gamutin
sa mga sakit na naglalayo sa Diyos at kapwa natin;
karunungang kinakailangan ibinigay na ng Diyos
noon pa man upang solusyunan virus mula Wuhan
tangi Niyang kahilingan mamuhay tayo sa kabutihan at katuwiran.
Mahigit limang buwan na tayong nagdarasal
ugali at asal nati'y makapal pa rin sa kasamaan
kaya marahil lalo pang magtatagal 
pagdurusa sa pandemyang ito na nag-ugat 
 buhat sa puso ng tao na kung di magbabago
uulit at uulit sa iba't ibang anyo.

Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-23 ng Hunyo 2020
Larawan kuha ng may-akda sa Marcos Highway pababa ng Baguio, 2019.
Isang kasabihang
ating kinalakhan
at pinananaligan
dahil sa katotohan:
"Nasa Diyos ang awa,
nasa tao ang gawa."
Sa paglipas ng panahon
napansin ko na mayrooon
tila kulang, hindi sang-ayon
tuon at tugon sa nilalayon
nitong kasabihang kinamulatan noon
na kailangang liwanagin ngayon.
Larawan kuha ng may-akda, Katedral ng Malolos, 2019.
Paano kung ang tao
gumawa nang gumawa
sa buong pag-asa
sa kanya ang Diyos ay maaawa
gayong kanyang mga ginagawa
hindi naman sang-ayon ang Bathala?
Kay rami nang binuhos na panahon
lakas at talino ngunit hindi nagkagayon
planong nilalayon
kaya luhaang bubulong
luluhod at didipa sa Panginoon
tapunan siya ng awa sa madaling panahon.
Larawan kuha ng may-akda, Tam-Awan, Baguio City, 2019.
Hindi maikakaila 
walang hindi magagawa
ang Mabathalang Awa ng Diyos
ngunit ito nga iyong hindi nating alintana
sa marami nating ginawa
ang Diyos ay nabale-wala.
Kaya nga hindi ba dapat
bago pa man tao ay gumawa
sa Diyos maunang humingi ng Kanyang awa
upang mabatid ano ibig Niyang ipagawa?
Ito ang diwa nitong ating kasabihan kung saan nauuna
tuwina "nasa Diyos ang awa", saka pa lamang "nasa tao ang gawa"! 

Aral ng COVID-19, III: Bisa ng panalangin

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-05 ng Mayo 2020
Madalas batikos sa atin
ano nga ba saysay nitong mga 
debosyon at pananalanging 
ginagawa natin?
Maaalis nga ba ng pananalangin
itong COVID-19?
Maraming mabibigo
at marahil magugulat 
sa aking sasabihin:
hindi aalisin ng mga panalangin
itong COVID-19
o ano mang salot dumating sa atin.
Dapat nating tantuin
itong panalangin hindi binabago
kalagayan o sitwasyon natin;
hindi nito pipigilin ano mang 
kalamidad at sakit na maaring dumapo sa atin
maging kamatayan di nito kayang pigilan.
Pangunahing kabutihan ng panalangin
ay pag-isahin sarili natin 
sa Diyos na nagmamahal sa atin 
na sa tuwina'y sinasabi 
magagandang layunin para sa atin
na ni hindi natin pinapansin.
Sa pananalangin mahalaga mawala sarili natin upang sumaatin ang Diyos. Larawan kuha ni Bb. JJ JImeno ng GMA-7 News, 2019.
Higit na mahalaga sa pananalangin
mapakinggan ang Diyos sa Kanyang sasabihin
hindi ang ibig natin sa Kanya ay sabihin;
ani Jesus, bago pa man tayo humiling
batid na ng Diyos mabuti para sa atin
kaya "Ama namin" ang panalanging tinuro Niya sa atin.
Ang tunay na pananalangin 
ay kilanling kapatid na dapat mahalin
bawat kapwa ng sino mang nananalangin;
ito ang binabago ng panalangin -
ang pag-uugali at katauhan natin
na siyang magpapanibago sa sitwasyon natin.
Ano mang panalangin
walang mararating
kung hindi naman nababago
puso at kalooban habang ugali
at asal malayo sa dinarasal
dahil bibig at labi lamang ang umuusal.
Sa mga nangyayari
kahit marami ang nagdarasal
tila magtatagal pa itong COVID-19
hanggat hindi natin mapananaigan
hangad nating sariling kapakanan
sa halip na ang Diyos ang tularan at paglingkuran.

Mas malungkot si Hesus

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Huwebes Santo, Ika-09 ng Abril 2020

Ulan katanghalian ng Huwebes Santo, ika-09 ng Abril 2020. Kuha ng may-akda.
Mula pa pagkabata
ipinamulat na ng aking ama at ina
na tuwing Semana Santa
bawal ang magsaya
dahil Panginoong Hesus ay
nagpakasakit para tayo ay sumapit
sa langit na dating ipinagkait.
Kaya nga sa aking pagdarasal
iisang tanong sa akin ang bumabalong: 
sino nga ba mas malungkot 
ngayong Huwebes Santo 
habang sarado mga simbahan
tigil mga tao sa tahanan 
dahil sa lockdown?
Katanghalian habang nagninilay
bumuhos malakas na ulan
bagama't sasandali lamang
sa aking pakiramdam sinagot
aking katanungan:
higit na malungkot 
sa ating katayuan si Hesus ating kaibigan.
Larawan kuha ni G. Jay Javier, Quiapo, Maynila, ika-09 ng Enero 2020.
Batid natin mga pangyayari
pagkaraan nilang maghapunan
hinugasan ni Hesus paa ng mga kaibigan
ngunit anong saklap ng kapalaran
isa sa kanila Hudas ang pangalan
pinagkatiwalaan upang maging ingat yaman
pagmamahal at kapatiran, sinuklian ng kataksilan. 
Hanggang ngayon sa ating panahon 
nauulit ang masaklap na kapalaran
na sa kabila ng kanyang kabutihan
nagagawa pa rin natin siyang talikuran;
alalahanin at balikan, salitang binitiwan
ni Hesus sa Huling Hapunan
nang tanggihan ni Simon paa niya ay hugasan.
Ang sabi ng Panginoon kay Simon
paalala sa ating mga makasalanan
huwag kalilimutan binyag na ating tinanggap
na siyang tinutukoy niya:
"maliban sa mga paa,
hindi na kailangan hugasan ang naligo na
dahil malinis na kayo ngunit hindi ang lahat" aniya.
Tuwing nagkakasala tayo
naghuhudas din tayo:
nakapaligo at nahugasan na sa kasalanan
ngunit ulit-ulit narurumihan 
si Kristo ay iniiwan, tinatalikuran 
sa tuwing tumatanggi tayo
sa pagmamahalan at pagkakapatiran.
Larawan kuha ng may-akda bago magsimula Misa ng Huwebes Santo 2020.
Hindi nga natin malilimutan
kalungkutan sa pagdiriwang
nitong Semana Santa sa panahon ng corona:
walang tao sa Misa 
walang paghuhugas ng mga paa
walang bihilya
walang Visita Iglesia.


Ngunit itong ating mga kalungkutan
wala sa kalingkingan ng kalungkutan ni Hesus:
mas malungkot si Hesus para sa mga frontliners
nahaharap sa maraming panganib;
mas malungkot si Hesus para sa mga maysakit
at sa mga namamatay sa panahong ito;
mas nalulungkot si Hesus sa mga kinakapos, naghihikahos.
Mas malungkot si Hesus 
ngayong Semana Santa
sa mga mag-asawa nagkakasawaan na 
o marahil ay naghiwalay na;
mas malungkot si Hesus 
sa mga magkakapatid na kanya-kanya
magkakaibigan na nagkalimutan na.
Mas malungkot si Hesus
sa mga gumagawa ng kasamaan
may tinatagong relasyon
mga addiction at bisyo na hindi matalikuran;
mas malungkot si Hesus sa mga naliligaw 
nawawala at lalo sa mga bigo at sugatan
pati na rin mga kinalimutan ng lipunan. 
Pinakamalungkot si Hesus ngayon
dahil tuwing tayo ay nasasaktan
higit ang kanyang sakit nadarama
kaya kung tunay na siya ay ating kaisa
sa mga pagdurusa at kalungkutan niya
atin sanang makita at madama
sakit at hinagpis ng iba
na sana'y ating masamahan, aliwin, at patatagin
upang sa gayon sama-sama tayong bumangon
sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon.
Kuha ng stained glass sa likod ng aming simbahan ng pagkabuhay ni Hesus kasama mga alagad.

Pagiging pagkain at gamot sa kapwa

Lawiswis ng Salita, Martes, Kuwaresma-IV, 24 Marso 2020

Ezekiel 47:1-9, 12 ><)))*> + <*(((>< Juan 5:1-16

Natuwa ako sa nakita kong post na ito ng isang kaibigang reporter. Na-interview pala ang lalakeng ito ng isa pang reporter na bumili ng tinda niyang saging; nagtaka yung bumibili na reporter bakit ang mura ng tinda niyang saging at iyan ang kanyang sagot.

Kay buti ng kanyang paliwanag, akmang-akma sa nakita ni Propeta Ezekiel sa kanyang pangitain nang ilibot siya ng anghel ng Panginoon sa kanyang templo na napapaligiran ng ilog kung saan lahat ng halaman at punong kahoy malapit sa pampang ay sagana ang mga bunga at luntian mga dahon.

Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon.

Ezekiel 47:12

Tubig, tanda ng buhay at ng Diyos

Tanda ng buhay ang tubig. Kaya naman maraming pagkakataon sa bibliya ito rin ang kumakatawan sa Diyos, lalo na sa ebanghelyo ayon kay San Juan sa Bagong Tipan.

Altar ng Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Kuwaresma 2020.

Pagmasdan mula pa noong kamakalawang Linggo, palaging mayroong tubig sa kuwento sa atin ni San Juan: ang babaeng Samaritana na kinausap ni Hesus sa may balon ni Jacob at noong Linggo, ang pagpapagaling niya sa lalaking ipinanganak na bulag na kanyang pinaghilamos sa deposito ng tubig sa Siloe.

Ngayon naman ay sa malaking deposito ng tubig sa Betesda (ibig sabihin sa Hudyo ay “habag ng Diyos”) ang tagpo ng pagpapagaling ng Panginoon.

Para kay San Juan, si Hesus na ang tubig na titighaw sa ating pagkauhaw, lilinis sa ating mga kasalanan, magpapagaling sa ating mga sakit at kapansanan dahil siya mismo ang buhay!

Sinasabi na upang makaiwas sa COVID-19, makabubuti ang pag-inom palagi ng tubig o kaya ang pagmumumog ng maligamgam na tubig na may asin.

Gayon kabisa at kahalaga ang tubig na kapag nawala, tayo’y manghihina, magkakasakit, durumi, at higit sa lahat, mamamatay. Alalaong baga sa ating mga pagbasa ngayong Martes, ang manatili sa Diyos na kinakatawan ng tubig ang ating siguradong kaligtasan.

At iyon naman ang katotohanan: tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin mula sa epidemiyang ito. Subalit hindi sapat ang basta manalangin lamang o magpost sa Facebook ng mga sari-saring sitas at panawagang magdasal.

Hamon ng ebanghelyo: maging pagkain at gamot sa kapwa

Sino man sa atin ang tunay na nabubuhay sa Diyos na siyang tubig na lumilinis at nagpapagaling sa atin ang dapat rin namang maging bunga na bumubusog at dahon na nagpapagaling sa kapwa!

Sa gitna ng ating krisis ngayon, ng umiiral na lockdown sanhi ng banta ng COVID-19, makabubuti na suriing muli ang ating pananampalataya: kung totoo nga na tanging sa Diyos lamang tayo nananalig bilang ating buhay at tubig, tayo ba ay nakakapamunga ng mabubuting gawa di lamang salita para sa iba?

Naalala ba natin yung kapwa nating nagugutom?

Nakapagbibigay lunas ba tayo sa agam-agam at takot ng marami sa COVID-19 at lockdown?

Baka naman tayo ay wala nang pakialam sa iba o kaya tayo pa ang problema ng marami sa ating pagwawalang-bahala gaya ng pagtambay sa lansangan o pag-iinuman at iba pang mga gawa na bumabale-wala sa “social distancing” na pangunahing sanhi ng paglaganap ng COVID-19?

Pagnilayan natin iyong tindero ng saging na hindi nagtaas ng presyo ng kanyang tinda para huwag magutom ang kapwa: marahil mas mainam ang katayuan mo sa buhay dahil nababasa mo ito sa Facebook kesa kanya…

Manalangin tayo:

Larawan kuha ng may-akda, Baliwag, 25 Pebrero 2020.

O Diyos Ama naming mapagmahal, salamat po sa buhay na inyong kaloob sa amin lalo na po sa araw na ito. Ipinapanalangin po namin ang mga may sakit at nag-aalaga sa kanila ngayon, pati na mga duktor at nars na aming frontliner sa COVID-19.

Dugtungan pa po ninyo ang buhay ng mga may-sakit at pangalagaan ang kalusugan ng mga nag-aalaga sa kanila lalo na rin ang aming mga health frontliners.

Bigyan po ninyo kami ng biyaya na maging mabunga itong aming buhay sa pagbabahagi ng aming kayamanan tulad ng pagkain at tulong pinansiyal sa mga nangangailangan katulad ng mga aba, mga nag-iisa sa buhay, mga matatanda.

Makapagdulot nawa kami ng kagaanan sa kalooban, kagalingan sa isipan ng mga naguguluhan, nalilito, at natatakot sa pandemiyang ito na COVID-19.

Higit sa lahat, huwag nawa kaming maging pabigat pa sa marami nang pagdurusa ng aming kapwa ngayong panahon ng krisis bagkus sa amin ay madama ang pagdaloy ng iyong buhay na ganap at kasiya-siya sa pamamagitan ni Hesu-Kristong Panginoon namin, sa kapangyarian ng Espiritu Santo, magpasawalang-hanggan. Amen.