Ano – o Sino – ang Inaabangan sa Pasko?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-6 ng Disyembre 2021
Larawan kuha ng may-akda sa San Fernando, Pampanga, 18 Nobyembre 2021.
Taun-taon, 
halos lahat ng tao
nasasabik sa Pasko
palaging inaabangan
sa mga countdown.
Ngunit bakit nga ba
inaabangan natin ang Pasko?
Petsa lamang ba ito 
at panahon na dumarating,
lumilipas din? 
Kung gayon lang ang Pasko,
bakit hindi na lang tayo 
magbilang ng araw
Bagong Taon pa man?
Higit sa petsa 
at panahon ang Pasko
dahil ito ay ang Diyos na naging Tao;
ang Pasko ay si Hesu-Kristo 
na sumilang noon sa mundo 
at dumarating pa rin sa puso 
ng bawat tao kaya't itong Pasko 
ay isang katotohanan, isang kaganapan
nang ang Diyos ay makialam
at pumasok sa ating kaguluhan,
pinunan marami nating kakulangan,
pinawi mga kasalanan, pinalitan 
ng kanyang kabanalan upang 
buhay natin ay maging makabuluhan.
Sa panahon pa ring ito 
ng pandemya, sana atin nang 
mapagtanto ang Pasko 
ay hindi tanong ng kung ANO 
kungdi ng kung SINO inaabangan 
na tanging si Hesu-Kristo,
dumarating hindi sa sabsaban
kungdi sa ating puso at kalooban
kung saan nagmumula ating mga
gulo at kadiliman; sikaping matagpuan
Kanyang bakas sa ating mga mukha
upang tayo'y makipag-kapwa at 
maranasan Kanyang kapanatilihan
kesa tayo magbilang ng mga petsa at buwan. 
Larawan kuha ng may-akda sa San Fernando, Pampanga, 18 Nobyembre 2021.

Panalangin sa Adbiento: Ihanda daraanan ng Panginoon

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-03 ng Disyembre 2021
Larawan kuha ng may-akda, 2018.
Kay sarap namnamin,
O Diyos Ama namin
paglalarawan ni San Lukas
ng panahon noong dumating 
si San Juan Bautista sa ilang
upang ihanda daraanan ng 
Panginoong darating:

Ikalabinlimang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea at ang kapatid naman niyang si Felipe, sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos…

Lucas 3:1-2
Dumating ka na sa amin, Panginoon,
sa panahong ito sa gitna ng social media
ng mga nakabibinging ingay 
at mga sari-saring tanawin sa amin ay
umaaliw ngunit madalas ay sagwil
upang Ika'y makita at maranasan 
kay Hesus na palaging dumarating
sa gitna ng kasaysayan ng daigdig
maging sa sariling buhay namin.
Nawa matularan namin si Juan Bautista
upang ilang ay puntahan, maglaan ng
panahon ng pananahimik upang 
Iyong mga salita ay mapakinggan at
mapagnilayan, maranasan pananahan
Mo sa amin kay Kristo.
Itulot po ninyo, O Diyos,
sa liwanag ng Espiritu Santo
aming matularan si Juan doon sa ilang
aming maisigaw upang umalingawngaw 
sa mundong nagbibingi-bingihan  
sa Iyong mga panawagan na tuwirin
aming landas ng pamumuhay:
nawa'y masaid namin aming puso
at kalooban ng aming kapalaluan
at mga kasalanan upang mapunan
ng Iyong kababaang-loob, pag-ibig
at katarungan;
katulad ni Juan ay maging tinig nawa kami
ng katotohanan sa gitna ng pagpipilit ng
marami na bigyang katuwiran mga 
kasinungalingan at kasalaulaan;
tambakan nawa namin bawat lambak
ng kababawan at kawalan ng kabuluhan
ng katuturan at kahulugan kay Kristo 
lamang matatagpuan;
at higit sa lahat, nawa aming matibag
sa mabubuting gawa at halimbawa
mga bundok at burol ng aming
kayabangan at katanyagan,
maalis aming mga tarpaulin at ilawan
at tanging ikaw lamang O Diyos
ang aming matanawan, sundan,
at paglingkuran magpasawalang-
hanggan.  Amen.
Larawan kuha ng may-akda, Adbiento 2020.

Parol ating pastol

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-16 ng Nobyembre 2021
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.
Hindi ko maiwasang umindak
sa awiting "kumukuti-kutitap,
bumubusi-busilak" tuwing 
makakakita ng mga parol 
nakasabit sa mga binatana,
binebenta sa kalsada
kahit malayo pa ang Pasko.
Ang mga parol ay tulad ng pastol
umaakay sa atin sa gitna ng dilim
hatid ay liwanag at galak
upang matunton at marating
Sanggol na sumilang sa sabsaban
habang mundo ay balot sa kasamaan
upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan.
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.
Makukulay, puno ng sigla
alalaong-baga, buhay na buhay
itong mga parol at iba pang mga palamuti
hatid ay hindi lamang ngiti sa labi
kungdi tuwa at kagalakan sa puso at kalooban
isang taon na naman matatagpusan
kahit COVID-19 kayang lampasan!
Katulad ng mga bituin at tala
mga parol at palamuti ng Kapaskuhan
matutunghayan lamang sa gitna
ng malaking kadiliman kagaya sa ating buhay
kung kailan mayroong kapighatian 
at lahat ay nalalabuan, doon naman
nagiging maliwanag at makulay ang lahat!
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.
Isang kabalintunaang tunay
ganda at busilak ng mga parol
sa atin nagpapastol tungo sa
liwanag ng kinabukasan;
sana manatiling nagningning 
liwanag ni Kristo sa puso at 
kalooban natin. 
Aking dasal at hiling
ngayong Paskong darating
sana matapos na itong COVID-19;
matularan sana natin mga parol
magpastol sa kawan, huwag silang maligaw
sa kadiliman  ng mga mapanlinlang 
tanging Diyos ang maging sandigan.
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.

Pasko… na naman?!

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-25 ng Disyembre 2020
Larawan kuha ni G. Marc Angelo Nicolas Carpio, Pasko 2020 sa aming parokya.
Pasko na naman.
Yan palaging sambit ng karamihan
minsan hindi maintindihan
palaging inaabangan
pero kapag nariyan na
parang tinatabangan
inaayawan
maski kinaiinisan.
Kapag natutuwa, nakangiti mga labi
sabay sabi, "(Yehey!) Pasko na namann!!!"
Pero kung nagagalit, mata'y nanglilisik:
"Pasko na naman!?!"
Kapag nagtataka, nagugulat,
mabilis pagbigkas, sa dulo umiigkas
"Pasko na naman???"
At kung walang pakialam,
malamlam mukha, halos ibulong
"Pasko na naman."
Larawan kuha ni G. Marc Angelo Nicolas Carpio, Pasko 2020 sa aming parokya.
Iisang pangungusap
nababago dating
kung saan ang diin
kung bigkasin
batay sa damdamin
nababago ibig sabihin
ngunit kahulagan
at aral nananatili pa rin.
Hindi maililihim
sa likod ng mga katagang
"na naman"
nararamdaman
panghihinayang, pagsisi
tila mayroong gustong aminin;
ang iba naman pilit walang kibit
dahil sa sakit at pait na sinapit
kunwa'y walang pakialam
Pasko kinakalimutan.
Larawan kuha ni G. Marc Angelo Nicolas Carpio, Pasko 2020 sa aming parokya.
Pasko ay higit pa sa petsa
pera, damit at mga regalo
magarbong pagsasalo-salo;
Pasko ay pagparito sa mundo
ng Diyos na nagkatawang-tao
pangalan ay Jesu-Kristo
upang iligtas tayo
mahango sa pagkakasala.
Mababago pagbigkas
pagbati ng "Maligayang Pasko"
ngunit kahulugan mananatili
magpakailanman
ang pag-ibig na walang hanggan
ng Diyos na atin unang nagmahal
gumawa ng paraan
kaya sumilang sa sabsaban
sa ilalim ng malaking kadiliman
Kanyang Anak upang tayo samahan, damayan!
Larawan kuha ni G. Marc Angelo Nicolas Carpio, Pasko 2020 sa aming parokya.

Nang dumalaw at manahan kasamaan sa ating bayan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-21 ng Disyembre 2020
Larawan ni Lucifer, ang Satanas, mula sa wikipediacommons.org.
Nakapanlulumo
nakalilito
mga nakita
sa maigsing video
mga nanglilisik na mata ng bata
iginigiit ama niya ay pulis -
walang mintis
napaka-bilis 
mag-inang tumatangis
bumulagta sa lupa
lahat hilahod
sa eksenang napanood.
Pilit kong binabalik-balikan
ebanghelyo ng Simbang Gabi
kanina at kagabi
parehong nagsasabi ng mabuti:
dinalaw ng anghel si Maria
hatid Mabuting Balita
kaya nagmamadali siyang
 dumalaw kay Elizabeth
upang ibahagi at makihati
sa tuwa ng pagpapala
kay laking hiwaga
ating napala.
Ano nga ba ang nangyari
ating hinayaan
na dumalaw at manahan
sa ating bayan
itong mga kasamaan
araw-araw na lamang
bukambibig
kayabangan at kasinungalingan
pagmumura binibigyang katuwiran
kamatayan tanging nalalaman
sagot sa ano mang
sakit ng lipunan?
Balikan din mga lumipas na Kapaskuhan
bakit mga pelikulang katatakutan
pinararangalan mga impakto at demonyo
gayong ito ang pagsilang ng Kabutihan?
Hindi maikakaila 
ang kakayahan ng kasamaan 
na dumihan at linlangin
ating kaisipan upang wasakin
kaayusan at kapayapaan
na dapat nating pangalagaan 
at ipaglaban na kinakatawan ng Sanggol 
na sumilang doon sa sabsaban!
Larawan kuha ng may akda, Pasko 2018.

Bakit inaabangan ang Pasko?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-07 ng Disyembre 2020
Larawan kuha ni Bb. Jonna S. De Guzman, Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan (05 Disyembre 2020).
(Una itong nilathala ika-28 ng Nobyembre 2018 at ngayon ay isina-ayos kaugnay ng mga nangyayari tulad ng COVID-19.)
Bakit nga ba tayo sabik sa Pasko,
ano ating inaabangan
at palagi tayong mayroong countdown?
Kung ang Pasko ay isang petsa lang,
bakit hindi na lang tayo magbilangan
Bagong Taon pa lamang? 
Balikan ating mga karanasan
ng mga Paskong nagdaan, paano tayo natigilan
Kapag nagkaubusan ng pagkai’t mga pamaskong pinaghandaan.
Ito nga lang ba ang dahilan at kahulugan ng Kapaskuhan?
Lahat ng kaabalahanan at kapaguran sa paghihintay
Di malaman kung napasaan?
Diwa ng Pasko, sa puso sumisilang
araw-araw itong maipagdiriwang
pananahan ni Hesus sa ating kalooban.
Ang Pasko ay isang kaganapan
nang ang Diyos ay makialam
sa ating mga kaguluhan:
Kanyang pinunan 
ating kakulangan
Binigyang saysay
buhay nating walang kabuluhan
upang tayong sinilang sa kasalanan,
 magkaroon ng kabanalan.
Sa panahong ito ng pandemya
maraming problema
sana ating makita
sumapit ang Pasko
sa panahong magulo din
balot ng kadiliman
buong kapaligiran.
Si Hesus
wala na sa sabsaban
kungdi naroon sa ating puso
at kalooban na siyang pinagmumulan
ng bawat kaguluhan;
Mamuhay tayo’ng lagi sa Kanyang kapanatilihan
Upang ngayon pa lamang ay maranasan hatid Niyang kagalakan
Kesa ito’y abangan at malibang sa pagbibilang ng petsa at buwan.
Larawan kuha ng may-akda, Pasko 2019.

Tuloy pa rin ang Pasko!

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-01 ng Disyembre 2020
Larawan kuha ng may-akda, Unang Linggo ng Adbiyento, 29 Nobyembre 2020.
Tuloy pa rin ang Pasko 
sa gitna ng COVID-19
maski na kaunti
at mahina 
taginting ng mga kaha
dahil walang regalong 
iintindihin 
bibilhin o sale na susugurin;
simbahan sana ang tunguhin
upang manalangin
at linisin
puso at kalooban 
para kay Kristong
darating.
Tuloy pa rin ang Pasko
sa gitna ng COVID-19
at sana'y wala nang umawit
ng mga huwad na caroling
na paksa ay pag-ibig 
na sinungaling
puro lamang damdamin;
nang si Kristo ay dumating
ipinadama Niya sa atin
tunay na pag-ibig
handang hubarin
at limutin ang sarili
upang maging katulad
at samahan maski mahirap mahalin. 
Larawan kuha ng mga may-akda, Unang Linggo ng Adbiyento, 29 Nobyembre 2020.
Tuloy pa rin ang Pasko
sa gitna ng COVID-19
kahit kakaunti
ang pagkaing nakahain
sa mesa ng noche buena; 
mas masarap pa sa quezo de bola
ating mga kuwento at alaala 
ng mga pinagsamahan
sa nakaraan
na nagpapalakas
nagpapatibay 
sa ating buhay
na siyang ating gabay
patungo sa bukang liwayway.
Tuloy pa rin ang Pasko
sa gitna ng COVID-19
mayroon mang quarantine
at social distancing;
ang mahalaga'y 
patawarin nagkasala sa atin,
alisin na mga tampo
hinanakit, pait at galit
pati na pakla at asim
sa bibig at damdamin
upang malasap muli
at namnamin
sarap ng kahulugan
nitong buhay natin!
Tuloy pa rin ang Pasko
ngayong COVID-19
balot man ng kadiliman
itong ating buhay 
katulad ng gabing kulimlim
mas maliwanag mga bituwin
nagniningning, parang nakangiti
sa ati'y nakatingin;
sa tuwing puso at kalooban
ay ating binubuksan 
upang mahalin at paglingkuran
kapwa nangangailangan
Panginoong Hesus ay sumisilang,
Pasko ay tunay na ipinagdiriwang 
kaligtasan nararanasan
lahat ng hirap nalalampasan
Diyos sa ati'y nananahan
tayo ang kanyang sabsaban
pagkain pinagsasaluhan
tungo sa buhay na walang hanggan.

Larawan kuha ng may-akda, Pasko 2019.

Ano hanap mo sa 2020?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-09 ng Enero 2020

Hindi pa tapos ang Pasko
ngunit iyo na bang napagtanto
ano hanap o nais mo
sa bagong taong ito?

 

Tayong lahat ay katulad 
ng mga Pantas o Mago
na naghanap sa Kristo
nang sumilang ito noong Pasko.

 

At iyon ang tunay na karunungan
hanapin sa kaitaasan
ang kalaliman nitong buhay
na sa Diyos lamang matatagpuan.
Mula sa Silangan
tinuturing silang puno ng karunungan
kalangitan ay palaging tinitingnan
ng mga palatandaan sa buhay nagpapayaman.

 

Kaya kung mga Pantas tutularan
tatlong bagay ating kailangan
upang tala ay masundan
at si Kristo ay matagpuan:

 

Una'y huwag matakot
sa mga kadiliman ng buhay
sapagkat mga bituin ay maningning
kapag kalangita'y balot sa dilim.

 

Sa bawat kadiliman ng buhay
may pagkakataong binibigay
upang makapagdasal at magnilay
makagamay direksiyon ng patutunguhan.
Sa pananalangin dinadalisay
puso at kalooban upang sarili maialay
kapalit ng minimithing makakamit
magpapayaman sa katauhan.
Ganito ang takbo nitong ating buhay
ano man iyong gusto at hanap
hindi basta nakakamit
dapat magsumakit.
Ngayon pa lamang sa epipanya ng Panginoon
landas ng kanyang kalbaryo at krus
agad nang matatagpuan
sa siya ring landas na sinundan ng mga Pantas ng Silangan!

Tapos na ang Pasko?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-03 ng Enero 2020

Belen sa Pambansang Dambana ng Birhen ng Carmel, Lungsod Quezon, 30 Disyembre 2019.

Ikalawa ng Enero
binati ko ng “Maligayang Pasko”
magandang kahera ng paradahan sa Trinoma.

Ngumiti at bumati
sabi ng binibini, “Happy New Year!
Tapos na po ang Pasko”
kanyang nawika mula sa munti niyang bintana.

Nagpaliwanag ako
habang binibilang niya aking bayad:
“Miss hindi pa tapos ang Pasko;
kaya may bagong taon sinilang kasi si Kristo.”

Bakita nga ba tayo ganito
turing sa Pasko isang petsa sa kalendaryo
kaya pagsapit na Enero a-primero
akala’y tapos na ito?

Sana’y ating mapagtanto
na isang kuwentong nagpapatuloy
sa pamumuhay nating mga Kristiyano
itong Pasko nang ang Diyos ay maging tao.

Kapag ang Pasko ay tinuring nating
isang bilang lamang ng mga araw at buwan
maski ilang libong taon pa iyan –
pagsusuma at pagtutuos lamang hahantungan.

Magkano napamaskuhan o
mayroon bang Christmas bonus diyan
mga katanungan pumapailanlang
pagsapit ng Kapaskuhan sa karamihan.

Diwa at kahulugan ng pagsilang
ni Hesus tiyak malilimutan
kapag sarili lamang ating tiningnan
kaya ating minamadali pati pagbati ng happy new year muli.

Hanaping muli si Kristo sa Pasko
at tiyak ating matatanto
di natatapos pagdiriwang na ito
na kailangan nating ihatid palagi si Kristo sa ating mundo!

Keep Christmas Alive

The Lord Is My Chef Recipe for the Soul, 01 January 2020

Wednesday, Solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God

Numbers 6:22-27 ><}}}*> Galatians 4:4-7 ><}}}*> Luke 2:16-21

Photo by Rev. Fr. Gerry Pascual, Minor Basilica of the Immaculate Conception, Washington DC, 2017.

Today marks the octave or eighth day of Christmas when we celebrate the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God.

Octave means we extend the celebration of Christmas Day into eight days because one day – December 25 – is not enough to reflect on the meaning and mystery of the Incarnation of the Son of God.

The eighth day also signifies eternity which comes next after the seven days of the week.

Hence, whenever people greet me on this day with a “Happy New Year”, I just say “thank you” and then greet them too with “a blessed Christmas to you” or the usual “Merry Christmas”!

I am not disturbing your peace this Christmas and it is more than my being a “language nerd” – but, if you really want to appreciate more and experience the depth and the joy of Jesus Christ’s birth, stop that happy new year greeting.

The more proper and perfect greeting this January 2020 is still “blessed Christmas” or “Merry Christmas” because it is another year in the Lord Jesus Christ.

And here we find the very important and deeper meaning of Christmas: do not ever forget it is about Jesus Christ. Christmas is not about gifts and bonus, it is not about food and merry making, it is not about vacation and long weekends.

Christmas is all about Jesus Christ, the Son of God who became human like us in everything except sin in order to save us and bring us back to the Father in heaven. In his coming, it is not only us who were made holy but even our time that became “his story”.

Indeed, Jesus Christ is the reason of the Season. Let us maximize in greeting “Merry Christmas” and stop its abrupt ending with the coming of the new year that after all, is based on his birth that is why we call it “Anno Domini” (AD) or “year of the Lord”.

Nativity Scene at the National Shrine of the Minor Basilica of the Our Lady of Mt. Carmel, Quezon City. Photo by author, 30 December 2019.

Why stop greeting everyone with a happy new year

Keep greeting everyone with “a blessed Christmas” or a “Merry Christmas” until January 12, last day of our Christmas Season with the Baptism of the Lord.

In the Philippines, you may continue greeting people with Merry Christmas until January 19, Feast of the Sto. Nino which is an extension of the Christmas Season in our country granted by Rome.

Furthermore, for the lazy among you, you can have the excuse of not removing your Christmas decors until February 02, Feast of the Presentation at the Temple because chronologically, that is the precise moment when Christmas Season ends. That is why, the giant Christmas Tree at the Vatican’s St. Peter’s Square is traditionally removed only on this date.

Also, please stop announcing in churches about the Mass tonight and tomorrow as “New Year’s Mass” because there is no Mass for New Year.

Though our Sacramentary offers prayers for Mass at New Year, the same book stipulates that “this cannot be celebrated on January 1 because it is the Solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God.”

Basic reason why we should not be greeting one another with a happy new year on January 1st is the fact that we celebrated our New Year in the Church during the First Sunday of Advent, that Season of four Sundays when we prepare for Christmas.

Remember, Advent has two aspects: from First Sunday of Advent until December 16, our focus is on the Second Coming of Christ or Parousia at the end of time. Nobody knows when it will be, not even Jesus Christ except the Father in Heaven. Then, from December 17 to 24, we enter the second aspect of Advent which is the focus on the first coming of Jesus when he was born in Bethlehem more than 2000 years ago. All the readings on these days center on the events and stories leading to Christ’s birth.

So my dear reader and follower, we start each year in the Church preparing for the coming of the King of kings and we end the year with Solemnity of Christ the King.

To be exact, we start and end each year in Jesus Christ, not in numbers.

Every day of the year is a Christmas in essence, a coming of Jesus Christ.

And for us to continue this beautiful story of Christmas especially on these first 19 days of 2020, the Blessed Virgin Mary, the Mother of Jesus Christ who is true God and true Man, teaches us the way to keep this spirit of bringing the Savior into the world even beyond December 25 and January 1.

The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph, and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart.

Luke 2:16-19
Shepherds approaching the Nativity Scene at the National Shrine of the Basilica of Mt. Carmel, Quezon City. Photo by author, 30 December 2019.

Mary to guide us through another year closer to Jesus

A natural reason we have for cutting short our greetings of Merry Christmas to one another is the very close proximity of December 25 with the New Year. Though the civil calendar also came from the Church, in a sense the start of the year has been made holy by its closeness with Christmas.

Rightly then, all the more we find the reason to keep on greeting Merry Christmas than happy new year!

Notice the sudden shift from the holy and transcendent so evident in just a span of one week that personally, I feel we have to promote all the more a stop in this greeting of happy new year at Christmas Season.

How easily we can forget the wonder and awe of Christ’s birth!

See how from our rich liturgical celebrations of Advent and Christmas then suddenly this last seven days of the year, we turn to pagan practices to usher in the new year?

Have we become like the shepherds who came to Jesus only at his brith and never to be mentioned again in the entire account of St. Luke?

What happened?

A shepherd near the Nativity Scene at the National Shrine and Basilica of Our Lady of Mat. Carmel in Quezon City. Photo by author, 30 December 2019.

Mary guides us to the true meaning of Christ’s birth and of the new year that closely comes after Christmas. See how St. Luke narrated the attitude and disposition of Mary, the Mother of Jesus Christ our Lord and God:

And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart.

That’s the problem with our Christmas celebrations: after December 25, we go back to “normal lives” which is more of living without Jesus, of getting into the daily grind of life away from Jesus.

Like us, Mary did not know what was really ahead of her with the birth of Jesus: she had no idea about his being lost at the temple, of his being tempted by the devil, of his being rejected and killed by his own people despite his many healings and other miracles.

Mary simply believed in Jesus. And that is why she is blessed according to Elizabeth, because she believed the words spoken to her would be fulfilled.

Mary had nothing certain about her coming year, of her life except the name to be given to her Son, Jesus which means “God is my Savior”.

The same is true with us! We do not know if we will still be together until December or at least in January 2021. We do not know who would get married this year, who would be migrating to another country, who will hit it big time in business or whatever.

Stop consulting fortune tellers because they know nothing about the future! Only the Father of Jesus knows everything that is going to happen. And he had sent us his Son Jesus to make sure that through everything that is going to happen, none of us would ever be lost (Jn.6:39).

Like Mary, we have only one surety and security this 2020: Jesus Christ, our Lord and God living with us!

Let us focus this year in Jesus Christ and his words of salvation.

And that is the challenge of Christmas of the new year 2020: that every day, despite all the good news and bad news we hear and encounter in life, we make that conscious decision to trust in Jesus that good is coming to us for his name means God is my Savior.

Like Mary, let us lose ourselves every day in this wonderful moment of Christmas of looking at the child Jesus inviting us to be caught up in his joy of coming, to fear not of the new year ahead for he has come precisely to be one with us.

May we stay with him, keep his words in our hearts like Mary by reflecting on their meaning trusting and awaiting their fulfillment.

Let us not leave Jesus like the shepherds, though, they were the first to see the Lord at Christmas, they missed his full glory of resurrection because they never went back to him again.

Have a blessed and Merry Christmas!

From the inside of the Church of the Nativity in Bethlehem, the small doors that require pilgrims to humbly bow first to enter the church and find Jesus. Photo by author, May 2019.