God-is-with-us but, are we-with- God?

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday, Feast of Sts. Michael, Gabriel, & Raphael, Archangels, 29 September 2022
Revelation 12:7-12   ><000'> + ><000'> + ><000'>   John 1:47-51
Photo by Pixabay on Pexels.com

Jesus answered and said to him (Nathanael), “Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this.” And he said to him, “Amen, amen, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man.”

John 1:50-51
O dearest Jesus,
my Lord and my God,
I have believed like Nathanael
but until now, 
I have not lived totally
in you and with you!
It was in your coming, Jesus,
the angels have become 
most truest when you opened 
the heavens for us, 
when you the Son of God
came to dwell among us
so that through you God comes
to us and we through you go to him.

Then I heard a loud voice in heaven say: “Now have salvation and power come, and the kingdom of our God and the authority of his Anointed. They conquered him the blood of the Lamb and by the word of their testimony; love for life did not deter them from death. Therefore, rejoice, you heavens, and you who dwell in them.”

Revelation 12:10, 11-12a
Archangels Michael,
Gabriel and Raphael,
enable us,
lead us to be like you:
always listening to God's 
voice, making his words
our very lives as we come 
to him in faith and complete
surrender so that life and healing,
good news and power
from him 
may flow
to mankind 
through us.
Amen.

Katulad ni Job

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-28 ng Setyembre 2022
Larawan mula sa commons.wikimedia.org ng painting na “Job on the Dunghill” ni Gonzalo Carrasco ng Mexico noong 1881.
O Panginoong ko,
turuan mo ako na tularan
si Job na iyong lingkod,
tapat at walang pasubali
pananampalataya sa iyo;
katulad ni Job
ako man ay makadaing sa Iyo 
ng buong giliw at pagtitiwala 
sa dinaranas na hirap at hilahil;
katulad ni Job
ako man ay magsuri at magnilay
sa Iyong kadakilaang taglay,
magtanong at makinig,
manahimik at namnamin
kaysa Ikaw ay usisain;
katulad ni Job
mapagtanto ko mga
katanungan sa buhay ay
hindi tulad ng mga tanong sa paaralan
mga sagot ay kaagad matatagpuan
sa Google o sa computer 
o sa pormula ng matematika;
katulad ni Job
hayaan mo po ako na mabalot
ng Iyong hiwaga Panginoon
patuloy na tumugon sa 
maraming paghamon
na sa tamang panahon,
ako man ay makaaahon
matatag at dalisay
aking katauhan
matalik ang ugnayan
sa Iyo at sa kapwa nahihirapan;
katulad ni Job
mas nanaisin ko rin
na lumakad sa gitna ng dilim
hindi ka man tanaw ng aking paningin
basta Ikaw ang kapiling
kaysa tumahak sa huwad na liwanag
ng mundo, lugod at bisyo ang gusto! 

Liham ni Lazaro sa mayaman

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-28 ng Setyembre, 2022
Larawan mula sa https://krugsstudio.blogspot.com/2016/07/does-anyone-write-letter-anymore.html

Hitik sa mga kahulugan ang talinghaga ng mayaman at ni Lazaro noong araw ng Linggo (Lukas 16:19-31). Kaya namang aking napag-isipan ano nga kaya at sumulat si Lazaro doon sa mayaman? Ano kaya kanyang sasabihin?

Isang kathang-isip lamang ang liham na ito katulad na rin ng talinghaga ng Panginoong Jesu-Kristo. Gayon pa man, batay ito sa mga kuwento na aking pinakinggan at pinagnilayan mula sa mga tao na aking nakadaupang-palad sa mahabang panahon bilang pari. Sinikap ko na mahabi kanilang mga istorya ng buhay na parang hibla ng sinulid upang maging isang telon na maglalarawan ng iba’t-ibang mukha ni Lazaro at ng mayaman.

Wala akong pinatatamaan maliban sa maihatid mahalagang mga aral ng naturang talinghaga ukol sa buhay at kamatayan na tila nalilimutan na ng maraming pamilya at mag-anak kung saan maraming mayaman at Lazaro na nakalupasay, pinababayaan at tinalikdan.

Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, “May isang mayamang nagdaramit nang mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doo’y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat.

Lukas 16:19-21
Larawan ng painting ni Bonifacio de Pitati noong 1540 ng “Dives and Lazarus” mula sa commons.wikimedia.org.
Minamahal kong mayaman,

Ako nga si Lazaro at sumusulat ako sa iyo na manhid at ayaw pumansin sa akin dahil ako ay tadtad ng sugat sa buong katawan, nakakadiring tingnan sa aking karumihan at kawalan ng kagandahang mabanaagan dahil ako ay naiiba sa iyo na kinikilala at maraming kaibigan, malakas at malinis. Kung tingnan.

Mabuti pa ang aso, napapansin ako, dinidilaan aking mga sugat na kailanma'y hindi niya mauunawaan pinagmulan at naging mga sanhi, na pawang mga tao ang may kagagawan.

Isang bagay lang ibig kong ipahayag sa iyo, kapatid ko na mayaman: sapat na bang dahilan na ako ay iyong talikuran at kalimutan dahil lamang sa ilang halaga ng salapi, mga gamit at ari-arian gaya ng kapirasong lupa na higit pa ang sukat sa ating libingan?

Dahil lamang sa magkakaiba nating paniniwala at sa iyong sariling katuwiran na hindi mabitiw-bitiwan ay ipagpapalit mo ako na kapwa tao gaya ng iyong ina o ama, at kapatid? 

Madalas, ako si Lazaro yung magulang na kung ituring ng mga anak ay kontra-bida sa buhay nila. 

Ikaw iyon, kapatid kong mayaman.

Ikaw iyong bata, yung anak na sadyang mayaman sa kaalaman at kahusayan sa maraming bagay ngunit hindi kailanman sasapat ang mga iyan upang tayo ay mabuhay; mahalaga ang mga kapwa, lalo na mga magulang na nagpalaki at nag-aruga sa atin, mga kapatid na kasabay nating lumaki at lumago, nagkamalay sa mundo, kasama at kasalo sa maraming pagkakataon ng buhay.

Walang perfect love maliban sa pag-ibig ng Diyos; ano man mga nakaraan ikaw ay nasaktan kung maari ay lampasan, pag-usapan, at magpatawaran.

Saan mang tahanan, maraming mga desisyon ang mga magulang na hindi nagugustuhan at marahil hindi rin naunawaan hanggang ngayon; sakaling nagkamali man mga magulang, hindi ba ang mga iyon din ang nagpatibay at nagpatatag upang mga anak ay maging mayaman? Bakit sila ngayon ang iniiwan, mga Lazaro na nakalupasay sa pintuan na hindi pinapansin, ipinagpalit sa ego at prinsipyo?

Hindi ito drama dahil ang totoo, darating ang panahon tayong lahat mamamatay.

Huwag nating hintayin tulad sa talinghaga ng Panginoon na malibing at mabaon ang mayaman doon sa Hades; ibig mo ba talaga na tayo ay magkahiwalay hindi lamang sa daigdig kungdi hanggang sa kabilang buhay?

Huwag mo nang hintayin, kapatid ko na mayaman na matanawan ako, si Lazaro kapiling ni Abraham, walang dusa at sakit sa kabilang buhay habang ika'y hirap na hirap, kumakaway, tumatawag gayong kakilala mo naman pala ako. Gayun din naman, kakilala mo rin pala si Amang Abraham --- kung gayon, ikaw ay Kristiyano katulad ko, kilala si Kristo, sumasamba sa Diyos nating Ama! Bakit hindi mo ako nakilala noong tayo ay nabubuhay pa?

Bahala ka kung ayaw mo pa rin akong pansinin; ito na lamang iiwanan ko sa iyo, higit sa lahat: huwag kang umasa at maniwala sa ilusyon na makapagbabago ka pa sa tamang panahon lalo na kung kapani-paniwala ang magsasabi na mayroon nga buhay sa kabila! Ilusyon lang yan na may oras pa upang magbagong-buhay....

Habang maaga pa, magbalik-loob sa Diyos upang siya ay matagpuan at makilala sa mukha ng bawat kapwa, lalo na sa mga Lazaro na tadtad ng sugat ang katawan, nakalupasay sa iyong harapan. 


Lubos na gumagalang,

Lazaro
(Mula sa salitang Hebreo
"El 'azar", ibig sabihi'y
"sinagip ng Diyos".)
Larawan kuha ni G. Jay Javier sa Taal, Batangas, 15 Pebrero 2014.

Imitating Job

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday, Memorial of St. Vincent de Paul, Priest, 27 September 2022
Job 3:1-3, 11-17, 20-23  ><000'> + ><000'> + ><000'>  Luke 9:51-56
Photo by author, Makati skyline from Antipolo, August 2022.
Thank you again,
dear God our loving Father
in keeping us safe from the 
powerful super typhoon that
hit us Sunday evening;
most of all, thank you in giving
us that faith within us like Job
when we go through storms in
life, sometimes so violent and
devastating like the real ones.
Bless us, O God, to be like Job:
to have that grace of crying out
our hearts, of venting out our pains
and even anger when like him,
we curse the day but never you:

Job opened his mouth and cursed his day. Job spoke out and said: Perish the day on which I was born, the night when they said, “The child is a boy!” Why did I not perish at birth, come forth from the womb and expire?

Job 3:1-2, 3
Help us realize, dear Father,
these little "deaths" we go through
daily in life like sickness and loss of
loved ones are the realities of life
itself that prepare us for our eternal
union in you that would surely come
on our Death with a big D;
we are indeed "being-towards-death"
beginning on the day of our birth when
we have to cry out loud and kick hard
to be alive! 
It is through our pains and sufferings
that we become truly human,
when we feel with others in 
empathy and sympathy,
when we stay with others
in consolation,
when we strive to be like
Jesus in raising up others
by being "resolutely determined
to journey to Jerusalem" (Lk.9:51)
to face death that have inspired saints
like your servant Vincent de Paul
who worked so hard for the sick, 
the abandoned, and the poor,
inspiring other saints in the 
process!
We pray for everyone 
going through darkness,
battered by storms in life
to keep their faith,
that it is okay to cry and
complain because it is really
difficult; most of all, 
remind us, Jesus, that
without pains and 
sufferings in this world,
then this life would be
so dull, even meaningless
because that is when we
are totally by ourselves,
utterly selfish because we can
only find life's meaning in others,
never in our selves.
Amen.

Glad to be alive, bless our doctors

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Monday, Memorial of Sts. Cosmas & Damian, Martyrs, 26 September 2022
Job 1:6-22  ><000'> + ><000'> + ><000'>  Luke 9:46-50
Photo by author in Alfonso, Cavite, 14 September 2022.
Praise and glory to you,
God our loving Father
in keeping us safe throughout
the night as a powerful storm
passed over us; so glad we are
alive despite the many sufferings
many of us must endure these
coming days due to the super typhoon.
Your words, O Lord,
this day gives us so much 
reasons why every day is a
tremendous blessing from you,
why every breath of life is an
immense gift that comes only 
from you, our very life.

But Satan answered the Lord and said, “Is it for nothing that Job is God-fearing? Have you not surrounded him and his family and all that he has with your protection? But now put forth your hand and touch anything that he has, and surely he will blaspheme you to your face.” And the Lord said to Satan, “Behold, all that he has is in your power; only do not lay a hand upon his person.”

Job 1:9-10, 11-12
Your words, O Lord,
assure us that no matter what
pains and hurts,
trials and sufferings we
go through physically and
emotionally are still nothing
compared to the immeasurable
gift of being alive; each day, each
morning, each moment is a a gift from
you no one can ever take, not even
Satan with his evil.
Teach us to value our lives,
to value life itself especially at its 
weakest stages in the womb
and while approaching the tomb
of old age and sickness.

As we celebrate today the memorial
of the twin brothers Saints Cosmas 
and Damian, the patron saints of all
physicians, we pray for all doctors especially
those in far-flung areas serving the
poorest of the poor, those in the academe
forming future doctors, those
working hard amid limited resources 
including time in finding cure
and remedies to their patients; 
bless the doctors "persecuted" in many
ways for doing what is right, those burdened
with the demands of the profession
and the call of their families and friends;
Bless our doctors, 
use their hands in caring for us, 
in healing us of our sickness and
diseases, cover them 
with your protection against
all harm and sickness, 
give them fulfillment in their lives 
and please,
tap their shoulders, touch their hearts
to let them know they are loved 
and appreciated; forgive us
for not being able to thank our doctors,
to cheer them because we patients 
are so busy with our sickness and pains. 
Amen.

The gospel according to Five for Fighting on living & leaving

Quiet Storm by Fr. Nicanor F. Lalog II, 20 September 2022
Photo by Pixabay on Pexels.com
I'm 15 for a moment
Caught in between ten and 20
And I'm just dreaming
Counting the ways to where you are

I'm 22 for a moment
And she feels better than ever
And we're on fire
Making our way back from Mars

The piano, the voice and the lyrics were unmistakably Five for Fighting when I heard it played again after a very long time at the 40th day of the death of a young college student in our parish recently.

It was only then when I truly appreciated this 2003 hit “100 Years” after realizing its deeper implications about life and death leading to eternity. Besides, there were some interesting things about the song and the deceased young man who was also a talented pianist like Five for Fighting himself – Vladimir John Ondasik III. Most of all, the deceased young man I have celebrated Mass for was aged 22 like the character depicted in the song 100 Years.

Celebrating Mass at the funeral of a child, whether an infant or a grown-up is the most difficult one for me. Normally, we children bury our parents but, it is so different when children die ahead of their parents and even grandparents. As a priest, I could feel the pain of the grieving parents in losing their son or daughter even if I totally do not know them at all. Yet, it is a grace of the priesthood that while we are emotionally affected by grieving parents we hardly know that we are likewise uplifted in identifying with Jesus who had brought back to life a dead young man at Nain after being moved with pity for the man’s widowed mother (Lk.7:11-15).

Photo by author, Pangasinan, April 2022.

Notice that Jesus brought back to life the dead young man because of pity for his mother, not because he pitied the dead son. God tells us in the Old Testament that he is saddened with the death of even just one of us but the event at Nain shows us how the eyes of the Lord are always with those left behind especially mothers because they are indeed the most pitiable in losing a child who would always be a part of them. Moreover, life is most difficult for those left behind who have to continue to bear all pains and sufferings while their departed loved ones rest in peace in eternity. And here lies the call of Jesus for us all to help those grieving to rise again and move on with life after the death of a beloved, especially of a child.

We shall talk about this later and let us just remain a little more with the reality of death.

Although 100 Years is a soft-rock ballad about a love relationship, it is very philosophical, in fact a Martin Heidegger, in calling for “authentic living” because we are all “being-towards-death”. While the song is generally a “feel good” piece, it reminds us of that reality we refuse to accept that coming to terms with death is coming to terms with life. It is when we are faced with the “existential” possibility of death that we begin to see the beauty of life and the joy of living.

15, there's still time for you
Time to buy and time to lose yourself within a morning star
15, I'm alright with you
15, there's never a wish better than this
When you've only got a hundred years to live

Half time goes by, suddenly you're wise
Another blink of an eye, 67 is gone
The sun is getting high
We're moving on

Truly, as the song tells us, our life is precious – whether you are 15 or 22 or 33 or 45 or 67 or 99 – because it could all be gone in a moment or a blink! Like Heidegger, Five for Fighting is calling us in his song to cherish each one’s presence with more love and kindness, care and understanding, with a lot of mercy and forgiveness because we live only for a period of time like 100 Years.

St. Paul also spoke of this constant awareness of death, of how “the world in its present form is passing away” (1 Cor. 7:31) that we should live authentically as Christians. This pandemic has taught us in the most strongest terms this truth, not only with actually dying but also of being prevented from spending precious moments with our dead’s remains! May we not forget this pandemic’s lesson of living in the present moment as if it is also your final moment in life, of cherishing each other always because true riches are found only in God through one another as Jesus reminded us in last Sunday’s gospel (Lk.16:11).

Photo by Ms. Jo Villafuerte, Atok, Benguet, September 2019.

To live is to love. What we need are more people, more children, more friends to celebrate life with. Like God, friends and family do not perish; they live on even if we do not see them because they just move on to higher level of existence. Unlike money and wealth, power and fame, and other material things that perish and become obsolete after a year.

Our weekday readings these past week teemed with so many beautiful nuggets of wisdom about people and relationships learned at the heels of death: the centurion who sent for Jesus for the healing of his slave who “was valuable to him” (Lk.7:2) on Monday; praying for those who grieve like that widowed mother in Nain (Lk.7:13) on Tuesday; and last Wednesday at the Feast of the Exaltation of the Cross we were reminded of our transformation through life’s sufferings or little deaths in life; and, finally on Thursday at the memorial of Our Lady of Sorrows, of how we are invited to imitate Mary who remained at the foot of the Cross on Good Friday with her dying Son Jesus Christ. Here we find how death has become a blessing when seen in the light of Jesus and his Cross as witnessed by the Blessed Mother and preached by St. Paul.

This positive aspect of death as a blessing is wonderfully portrayed in the music video of 100 Years set in an isolated place in soft shades of dark blue and green, with some hues of grey evoking a deep sense of peace and tranquility minus the morbidity. Laid-back and relaxed, perhaps. Of course, Five for Fighting’s trademark piano makes the music video so lovely, so appealing, giving a joyful note on death’s certainty leading to eternity.

I'm 99 for a moment
And dying for just another moment
And I'm just dreaming
Counting the ways to where you are

15, there's still time for you
22, I feel her too
33, you're on your way
Every day's a new day

At the start of the music video of 100 Years, we find a younger man playing the piano before Five for Fighting appears singing. That shifting of the younger and older Ondasik would happen about six times maybe interspersed with other characters coming to play the piano too until in the end he leaves to walk toward a big tree to meet his older self. Or God maybe.

Photo by Mr. Jay Javier, “Acacias”, UP Diliman, QC, April 2022.

That big tree seems to convey something like paradise, a gateway to eternity where time is totally held in completeness with everything at the present moment shown by Five for Fighting’s repeated returns to climb the big tree to look at his younger self kissing his first girlfriend until toward the end, he fell from the tree as if he had died only to be seen singing while playing the piano again. It was reminiscent of one of the final scenes in the 1990 movie Flatliners with Kiefer Sutherland trying to amend his childhood sin and crime in pushing to death his playmate from a similar big tree; Sutherland was eventually forgiven when during an induced “flatline” he was able to go back to his past to apologize to his dead playmate with a reversal of role, of him as an adult in the present moment falling from the big tree.

It was after that scene of falling from the big tree when Five for Fighting had awakened singing and playing the piano again when he finally stood to walk back to the big tree to meet his older self, or maybe God — something like Easter.

On the first day of the week, Mary of Magdalene came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb. Mary stayed outside the tomb weeping. And as she wept, she bent over into the tomb and saw two angels in white sitting there, one at the head and one at the feet where the Body of Jesus had been. And they said to her, “Woman, why are you weeping?” She said to them, “They have taken by Lord, and I don’t know where they laid him.” When she had said this, she turned around and saw Jesus there, but did not know it was Jesus.

John 20: 1, 11-14
“Noli me tangere” (touch me not) fresco in the Lower Basilica of St. Francis Assisi Church in Italy painted by Giotto de Bondone in the 13th century from commons.wikimedia.org.

Like on that Easter morning, there will always be the darkness of death but only for a moment if we keep our eyes and our hearts open to Jesus who had risen. Many times we are like Mary Magdalene grieving and weeping that we fail to see the light of Jesus and of our deceased staying with us right in the darkness of grief and death that envelop us. And like Mary, we keep on insisting in relating with them in our old, physical level, forgetting the fact they have risen with Jesus to new life, to new realm of existence.

Jesus said to her, “Mary!” She turned and said to him in Hebrew, “Rabbouni,” which means Teacher. Jesus said to her, “Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them, ‘I am going to my Father and your Father, to my God and your God.’” Mary of Magdalene went and announced to the disciples, “I have seen the Lord,” and then reported what he told her.

John 20:16-18

“Stop holding on to me” or “noli me tangere – touch me not” are the words also meant for us today who continue to cling and hold to our departed loved ones like Mary Magdalene, still hoping to hug and kiss them again, to touch and tell them how much we loved them or perhaps say sorry for our sins and lapses when they were still around. It is time to level up in our relationships with them as Five for Fighting reminds us in the last stanza that “every day is a new day”.

It does not really matter if we, or they our departed, are just 15 or 22 or 33 or 45 or 67 or 99 — what is most important is we value each moment of our lives here and now where in the present we meet them once or twice if we are living fully and not blinded by our grief and wishful thinking. Have faith in God. Someday, we shall all be together. For the moment, here is Five for Fighting with his100 Years. May the Lord console you and raise you up to move forward again in life. Amen.

*We have no intentions of infringing into the copyrights of this music and its uploader except to share its beauty and listening pleasure.

From YouTube.com.

Living in God

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday, Memorial of St. Andrew Kim Taegon & Korean Martyrs, 20 September 2022
Proverbs 21:1-6, 10-13   <*((((>< + ><))))*>   Luke 8:19-21
Photo by Dr. Mai B. Dela Peña, Santorini, Greece, 2014.
God our loving Father,
today I offer myself to you,
everything I have,
all my plans and undertakings
because everything is ultimately
in your hands!

Like a stream is the king’s heart in the hand of the Lord; wherever it pleases him, he directs it. All the ways of a man may be right in his own eyes, but it is the Lord who proves hearts. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.

Proverbs 21:1-3
Slow me down,
caution me,
and if necessary,
stop me to yield to
your Holy Will and
better plans especially
when I am overwhelmed
by my many preparations,
when I feel stressed and
compelled by people and
situations; remind me, Lord,
people and their welfare
are better than programs
and things; open my heart
and my ears to listen to your
words, to your voice always the
faintest one deep in my heart
covered by the noises of the world
and of my many confusions and 
selfish ambitions.
Like the first martyrs of Korea
whom we remember today,
grant me courage and perseverance
to hold on to what is true and good,
to remain steadfast in faith
in the face of persecutions
and trials,
ready to sacrifice and
let go of my pleasures and
comforts, so inspire others
to find and follow you, dear Jesus.

St. Andrew Kim Taegon and
companion Martyrs, 
Pray for Us!
Amen. 
St. Andrew Kim Taegon, first Korean priest with his lay associate St. Paul Chong Hasan with 113 other Koreans died as martyrs between 1839 and 1867. There are now about four million Korean Catholics, one of the most vibrant in the world, ranking fourth with the most number of saints.

Praying for women

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday, Memorial of St. Cornelius, Pope, & St. Cyprian, Bishop, Martyrs, 16 September 2022
1 Corinthians 15:12-20   ><]]]]'> + ><]]]]'> + ><]]]]'>   Luke 8:1-3
Photo by author, Museo Orlina, Tagaytay City, 15 September 2022.
Today I pray, dear Jesus,
for all the women of the world:
our mothers and sisters,
our nieces and aunties,
our grandmothers and girlfriends; 
bless the wives and single-ladies,
the women working inside and outside
in all levels of the corporate world
and the various industries,
the women in the armed forces
and in the police;
bless and guide 
the women who serve the poor
and disadvantaged,
the women who serve in the church,
the women who serve in government,
the women who take care of their
families especially those sick,
the women who are sick;
gladden the hearts and comfort
the women never appreciated
by their own family and the society,
the women who cry in silence
for being taken for granted
and neglected,
the women who hurt inside,
the women imprisoned physically,
emotionally, and mentally;
bless the women in the frontline
of health care especially those in
far-flung areas; special blessings
also O Lord, on those women 
reading and praying this now.

Jesus journeyed from one town and village to another, preaching and proclaiming the good news of the Kingdom of God. Accompanying him were the Twelve and some women who had been cured of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, from whom seven demons had gone out, Joanna, the wife of Herod’s steward Chuza, Susanna, and many others who provided for them out of their resources.

Luke 8:1-3
Dearest Jesus Christ,
grant us the freedom like you
to freely go out with women 
frowned upon by society;
most of all, teach us to always
respect women and everyone
for we are all equal in dignity
before God our Father and Maker;
help us find you among the
misunderstood, the judged,
the boxed and labelled simply
for voicing out their thoughts and
feelings as well as those victims of
social inequalities; free us from our many
biases and prejudices against others,
especially against women.
Amen.

Mary, our model disciple, companion in the mission

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday, Memorial of Our Lady of Sorrows, 15 September 2022
Hebrews 5:7-9   ><}}}}*> + ><}}}}*> + ><}}}}*>   John 19:25-27
“Mater Dolorosa” also known as “Blue Madonna” (1616) by Carlo Dolci. Photo from Wikimedia Commons.
A day after celebrating
the Feast of the Exaltation 
of the Cross, you remind us today
dear Jesus of your most wonderful
gift to us, a companion and a model in
discipleship, Mary your Mother.
Being the first disciple,
Mary was the first to receive
and welcome you at your Annunciation, 
the first to truly believe in you when she 
immediately told you how the newly-wed
couple ran out of wine at Cana, 
and the first to remain in you at the foot 
of the Cross; there at the Cross as your
Sorrowful Mother, Mary taught us the most
important aspect of discipleship: intimacy 
in you and with you in prayer.

Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, “Woman, behold, your son.” Then he said to the disciple, “Behold, your mother.” And from that hour the disciple took her into his home.

John 19:25-27
As I prayed on this memorial of 
Our Lady of Sorrows, I wondered what
was your Mother Mary was doing there
at the foot of your Cross, Lord Jesus? 
More than the tears and sorrow on her
face as portrayed in arts, 
all I can see and experience 
at her most lovely face, O Lord,
is a disciple so absorbed in prayer,
so united and close with you!
How sad, dear Jesus, that many
of us have forgotten this very
important aspect of discipleship
your Mother had shown us, 
a life centered on prayer;
more than reciting prayers,
it is residing in you, Jesus!
Teach us, dear Jesus,
to be like Mary, to truly take
her like the disciple you loved
of being intimate with you and the
Father in prayers; her standing at the
foot of your Cross did not simply happen
at the spur of the moment; it was the highest
moment of her long periods of time spent in
prayers, of communing with you and in you;
many times, we only come to you when we are
standing at your Cross, when trials and 
difficulties happen but when everything is
going well, we hardly remembered you nor be
with you at prayer.
All her life, 
Mary lived her life in 
prayer in you and with you
dear Jesus; when the Pentecost
happened, she was praying 
with your disciples at the Upper 
Room awaiting the coming of the
Holy Spirit; teach us, Lord Jesus,
that discipleship is essentially
prayer; whatever we do, 
it is always borne out of prayer.
Our Lady of Sorrows,
pray for us your children,
especially your priests who are
supposed to be disciples too of
your Son to immerse ourselves
in prayer first of all because before 
all else came, there was Jesus Christ
who came first calling us,
sending us on a mission to 
proclaim the good news to everyone.
Amen.

Being transformed in Christ

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday, Feast of the Exaltation of the Cross, 14 September 2022
Number 21:4-9 ><}}}*> Philippians ><}}}*> John 3:13-17
Photo by Mr. Gelo Nicolas Carpio, January 2020.
With their patience worn out by the journey,
the people complained against God and Moses
(Numbers 21:4).
God our loving Father,
grant us patience and
perseverance in this journey
of life, to never complain against
you when things get difficult
and dark, or uncertain sometimes; 
open our minds and 
our hearts to find you,
to see you in Christ Jesus
who had come to accompany us
in this journey of life so we may be
transformed into better persons
who are more loving,
more kind, 
and more like you, 
our dear Father.
Teach us, dear God,
to imitate Jesus in emptying
ourselves in order to be filled
with your Spirit so that we may 
realize that the path to true
greatness, to exaltation is 
opposite the direction of the world
of adulations and affirmations,
ease and comforts 
but through the Cross to 
encounter Christ deep down
inside in all my weaknesses
and sins and vulnerabilities
because transformation happens
only from within. 

Teach us, dear God,
to imitate Jesus in emptying
ourselves to have a space for others
who are like us, weak and lost,
needing you and one another 
to rise as better persons by 
forming a community, of establishing
relationships that acknowledge you
truly as the Emmanuel, God-with-us;
how can we be raised up, O Lord, 
if we are all "up" in our false selves,
false relationships and false securities?
Jesus said to Nicodemus,
"No one has gone up to heaven
except the one who has come down 
from heaven, the Son of Man.
For God so loved the world
that he gave his only Son,
so that everyone who believes in him
might not perish but might have
eternal life" (John 3:13,16).
Empty us. dear Jesus,
of our pride and fill us
with your humility, justice
and love by joyfully 
taking our cross
and being one 
with you in your people.
Amen.