Natatangi ang Pasko 2022

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-28 ng Nobyembre 2022
Larawan kuha ng may akda, Nobyembre 2022.
Sa lahat ng Pasko 
nating naipagdiwang
itong darating ay makahulugan:
 pagkaraan ng dalawang taon
ng lockdown at social distancing
dahil sa COVID-19,
sama-sama tayo muli magdiriwang 
ng harap-harapan o "face-to-face"
sa tahanan at simbahan,
lansangan at mga pasyalan. 
Kung tutuusin,
face-to-face ang diwa ng Pasko
kaya nagkatawang-tao ang Diyos-Anak
at sumilang katulad natin upang 
Diyos-Ama na maibigin ay personal 
na makilala at maranasan 
katulad ng isang kapwa
mayroong katawan at kamalayan,
buhay at kaugnayan na tuwina ay
masasandigan at maaasahan.
Gayon din ay pagmasdan,
Disyembre beinte-singko ngayong taon
papatak sa araw ng Linggo:
ito ba ay nagkataon o niloob ng Panginoon
na matapos ang dalawang taon
sa Kanyang kaarawan tayo ay magdiwang
puno ng kahulugan, 
namnamin Kanyang kabutihan
sapagkat hindi tayo kinalimutan
o pinabayaan sa pandemyang nagdaan?
Larawan kuha ng may akda, Adbiyento 2021.
Ngayong Kapaskuhan
huwag pabayaang maging ganun lang
ating paghahanda sa pagdiriwang:
abangan si Hesus araw-araw
dumarating, sumisilang sa ating katauhan
kaya mga face masks ng pagkukunwari 
ay hubarin at alisin, magpakatotoo
nang si Kristo makitang totoo;
hugasan at linisin mga kamay
maging bibig upang talikuran 
mga kasinungalingan at karuwagang 
maninindigan sa katotohanan at kabutihan;
mga palad, puso at kalooban
ay buksan upang abutin at tanggapin
bawat kapwa bilang kapatid
kay Kristong Panginoon natin!
Kailanma'y hindi napigilan
pagdiriwang ng Pasko
kahit ng mga digmaan at kalamidad
bagkus mga ito pa nagpatingkad
sa liwanag at kahulugan nito;
hindi pa tapos ang pandemya
kaya ngayong Pasko ng 2022,
huwag kabahan
pawiin agam-agam
lapitan at samahan bawat isa
upang magkahawahan
hindi ng corona virus kungdi
ng tuwa at kagalakan
ng pagsilang at pagliligtas 
ni Jesu-Kristo sa ating
puso at katauhan palagian.
Larawan kuha ng may akda, Pasko 2021.

Ano – o Sino – ang Inaabangan sa Pasko?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-6 ng Disyembre 2021
Larawan kuha ng may-akda sa San Fernando, Pampanga, 18 Nobyembre 2021.
Taun-taon, 
halos lahat ng tao
nasasabik sa Pasko
palaging inaabangan
sa mga countdown.
Ngunit bakit nga ba
inaabangan natin ang Pasko?
Petsa lamang ba ito 
at panahon na dumarating,
lumilipas din? 
Kung gayon lang ang Pasko,
bakit hindi na lang tayo 
magbilang ng araw
Bagong Taon pa man?
Higit sa petsa 
at panahon ang Pasko
dahil ito ay ang Diyos na naging Tao;
ang Pasko ay si Hesu-Kristo 
na sumilang noon sa mundo 
at dumarating pa rin sa puso 
ng bawat tao kaya't itong Pasko 
ay isang katotohanan, isang kaganapan
nang ang Diyos ay makialam
at pumasok sa ating kaguluhan,
pinunan marami nating kakulangan,
pinawi mga kasalanan, pinalitan 
ng kanyang kabanalan upang 
buhay natin ay maging makabuluhan.
Sa panahon pa ring ito 
ng pandemya, sana atin nang 
mapagtanto ang Pasko 
ay hindi tanong ng kung ANO 
kungdi ng kung SINO inaabangan 
na tanging si Hesu-Kristo,
dumarating hindi sa sabsaban
kungdi sa ating puso at kalooban
kung saan nagmumula ating mga
gulo at kadiliman; sikaping matagpuan
Kanyang bakas sa ating mga mukha
upang tayo'y makipag-kapwa at 
maranasan Kanyang kapanatilihan
kesa tayo magbilang ng mga petsa at buwan. 
Larawan kuha ng may-akda sa San Fernando, Pampanga, 18 Nobyembre 2021.

Parol ating pastol

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-16 ng Nobyembre 2021
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.
Hindi ko maiwasang umindak
sa awiting "kumukuti-kutitap,
bumubusi-busilak" tuwing 
makakakita ng mga parol 
nakasabit sa mga binatana,
binebenta sa kalsada
kahit malayo pa ang Pasko.
Ang mga parol ay tulad ng pastol
umaakay sa atin sa gitna ng dilim
hatid ay liwanag at galak
upang matunton at marating
Sanggol na sumilang sa sabsaban
habang mundo ay balot sa kasamaan
upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan.
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.
Makukulay, puno ng sigla
alalaong-baga, buhay na buhay
itong mga parol at iba pang mga palamuti
hatid ay hindi lamang ngiti sa labi
kungdi tuwa at kagalakan sa puso at kalooban
isang taon na naman matatagpusan
kahit COVID-19 kayang lampasan!
Katulad ng mga bituin at tala
mga parol at palamuti ng Kapaskuhan
matutunghayan lamang sa gitna
ng malaking kadiliman kagaya sa ating buhay
kung kailan mayroong kapighatian 
at lahat ay nalalabuan, doon naman
nagiging maliwanag at makulay ang lahat!
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.
Isang kabalintunaang tunay
ganda at busilak ng mga parol
sa atin nagpapastol tungo sa
liwanag ng kinabukasan;
sana manatiling nagningning 
liwanag ni Kristo sa puso at 
kalooban natin. 
Aking dasal at hiling
ngayong Paskong darating
sana matapos na itong COVID-19;
matularan sana natin mga parol
magpastol sa kawan, huwag silang maligaw
sa kadiliman  ng mga mapanlinlang 
tanging Diyos ang maging sandigan.
Larawan kuha ng may-akda, 11 Nobyembre 2021.

Pasko… na naman?!

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-25 ng Disyembre 2020
Larawan kuha ni G. Marc Angelo Nicolas Carpio, Pasko 2020 sa aming parokya.
Pasko na naman.
Yan palaging sambit ng karamihan
minsan hindi maintindihan
palaging inaabangan
pero kapag nariyan na
parang tinatabangan
inaayawan
maski kinaiinisan.
Kapag natutuwa, nakangiti mga labi
sabay sabi, "(Yehey!) Pasko na namann!!!"
Pero kung nagagalit, mata'y nanglilisik:
"Pasko na naman!?!"
Kapag nagtataka, nagugulat,
mabilis pagbigkas, sa dulo umiigkas
"Pasko na naman???"
At kung walang pakialam,
malamlam mukha, halos ibulong
"Pasko na naman."
Larawan kuha ni G. Marc Angelo Nicolas Carpio, Pasko 2020 sa aming parokya.
Iisang pangungusap
nababago dating
kung saan ang diin
kung bigkasin
batay sa damdamin
nababago ibig sabihin
ngunit kahulagan
at aral nananatili pa rin.
Hindi maililihim
sa likod ng mga katagang
"na naman"
nararamdaman
panghihinayang, pagsisi
tila mayroong gustong aminin;
ang iba naman pilit walang kibit
dahil sa sakit at pait na sinapit
kunwa'y walang pakialam
Pasko kinakalimutan.
Larawan kuha ni G. Marc Angelo Nicolas Carpio, Pasko 2020 sa aming parokya.
Pasko ay higit pa sa petsa
pera, damit at mga regalo
magarbong pagsasalo-salo;
Pasko ay pagparito sa mundo
ng Diyos na nagkatawang-tao
pangalan ay Jesu-Kristo
upang iligtas tayo
mahango sa pagkakasala.
Mababago pagbigkas
pagbati ng "Maligayang Pasko"
ngunit kahulugan mananatili
magpakailanman
ang pag-ibig na walang hanggan
ng Diyos na atin unang nagmahal
gumawa ng paraan
kaya sumilang sa sabsaban
sa ilalim ng malaking kadiliman
Kanyang Anak upang tayo samahan, damayan!
Larawan kuha ni G. Marc Angelo Nicolas Carpio, Pasko 2020 sa aming parokya.

Bakit inaabangan ang Pasko?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-07 ng Disyembre 2020
Larawan kuha ni Bb. Jonna S. De Guzman, Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan (05 Disyembre 2020).
(Una itong nilathala ika-28 ng Nobyembre 2018 at ngayon ay isina-ayos kaugnay ng mga nangyayari tulad ng COVID-19.)
Bakit nga ba tayo sabik sa Pasko,
ano ating inaabangan
at palagi tayong mayroong countdown?
Kung ang Pasko ay isang petsa lang,
bakit hindi na lang tayo magbilangan
Bagong Taon pa lamang? 
Balikan ating mga karanasan
ng mga Paskong nagdaan, paano tayo natigilan
Kapag nagkaubusan ng pagkai’t mga pamaskong pinaghandaan.
Ito nga lang ba ang dahilan at kahulugan ng Kapaskuhan?
Lahat ng kaabalahanan at kapaguran sa paghihintay
Di malaman kung napasaan?
Diwa ng Pasko, sa puso sumisilang
araw-araw itong maipagdiriwang
pananahan ni Hesus sa ating kalooban.
Ang Pasko ay isang kaganapan
nang ang Diyos ay makialam
sa ating mga kaguluhan:
Kanyang pinunan 
ating kakulangan
Binigyang saysay
buhay nating walang kabuluhan
upang tayong sinilang sa kasalanan,
 magkaroon ng kabanalan.
Sa panahong ito ng pandemya
maraming problema
sana ating makita
sumapit ang Pasko
sa panahong magulo din
balot ng kadiliman
buong kapaligiran.
Si Hesus
wala na sa sabsaban
kungdi naroon sa ating puso
at kalooban na siyang pinagmumulan
ng bawat kaguluhan;
Mamuhay tayo’ng lagi sa Kanyang kapanatilihan
Upang ngayon pa lamang ay maranasan hatid Niyang kagalakan
Kesa ito’y abangan at malibang sa pagbibilang ng petsa at buwan.
Larawan kuha ng may-akda, Pasko 2019.

Tuloy pa rin ang Pasko!

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-01 ng Disyembre 2020
Larawan kuha ng may-akda, Unang Linggo ng Adbiyento, 29 Nobyembre 2020.
Tuloy pa rin ang Pasko 
sa gitna ng COVID-19
maski na kaunti
at mahina 
taginting ng mga kaha
dahil walang regalong 
iintindihin 
bibilhin o sale na susugurin;
simbahan sana ang tunguhin
upang manalangin
at linisin
puso at kalooban 
para kay Kristong
darating.
Tuloy pa rin ang Pasko
sa gitna ng COVID-19
at sana'y wala nang umawit
ng mga huwad na caroling
na paksa ay pag-ibig 
na sinungaling
puro lamang damdamin;
nang si Kristo ay dumating
ipinadama Niya sa atin
tunay na pag-ibig
handang hubarin
at limutin ang sarili
upang maging katulad
at samahan maski mahirap mahalin. 
Larawan kuha ng mga may-akda, Unang Linggo ng Adbiyento, 29 Nobyembre 2020.
Tuloy pa rin ang Pasko
sa gitna ng COVID-19
kahit kakaunti
ang pagkaing nakahain
sa mesa ng noche buena; 
mas masarap pa sa quezo de bola
ating mga kuwento at alaala 
ng mga pinagsamahan
sa nakaraan
na nagpapalakas
nagpapatibay 
sa ating buhay
na siyang ating gabay
patungo sa bukang liwayway.
Tuloy pa rin ang Pasko
sa gitna ng COVID-19
mayroon mang quarantine
at social distancing;
ang mahalaga'y 
patawarin nagkasala sa atin,
alisin na mga tampo
hinanakit, pait at galit
pati na pakla at asim
sa bibig at damdamin
upang malasap muli
at namnamin
sarap ng kahulugan
nitong buhay natin!
Tuloy pa rin ang Pasko
ngayong COVID-19
balot man ng kadiliman
itong ating buhay 
katulad ng gabing kulimlim
mas maliwanag mga bituwin
nagniningning, parang nakangiti
sa ati'y nakatingin;
sa tuwing puso at kalooban
ay ating binubuksan 
upang mahalin at paglingkuran
kapwa nangangailangan
Panginoong Hesus ay sumisilang,
Pasko ay tunay na ipinagdiriwang 
kaligtasan nararanasan
lahat ng hirap nalalampasan
Diyos sa ati'y nananahan
tayo ang kanyang sabsaban
pagkain pinagsasaluhan
tungo sa buhay na walang hanggan.

Larawan kuha ng may-akda, Pasko 2019.

Ano hanap mo sa 2020?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-09 ng Enero 2020

Hindi pa tapos ang Pasko
ngunit iyo na bang napagtanto
ano hanap o nais mo
sa bagong taong ito?

 

Tayong lahat ay katulad 
ng mga Pantas o Mago
na naghanap sa Kristo
nang sumilang ito noong Pasko.

 

At iyon ang tunay na karunungan
hanapin sa kaitaasan
ang kalaliman nitong buhay
na sa Diyos lamang matatagpuan.
Mula sa Silangan
tinuturing silang puno ng karunungan
kalangitan ay palaging tinitingnan
ng mga palatandaan sa buhay nagpapayaman.

 

Kaya kung mga Pantas tutularan
tatlong bagay ating kailangan
upang tala ay masundan
at si Kristo ay matagpuan:

 

Una'y huwag matakot
sa mga kadiliman ng buhay
sapagkat mga bituin ay maningning
kapag kalangita'y balot sa dilim.

 

Sa bawat kadiliman ng buhay
may pagkakataong binibigay
upang makapagdasal at magnilay
makagamay direksiyon ng patutunguhan.
Sa pananalangin dinadalisay
puso at kalooban upang sarili maialay
kapalit ng minimithing makakamit
magpapayaman sa katauhan.
Ganito ang takbo nitong ating buhay
ano man iyong gusto at hanap
hindi basta nakakamit
dapat magsumakit.
Ngayon pa lamang sa epipanya ng Panginoon
landas ng kanyang kalbaryo at krus
agad nang matatagpuan
sa siya ring landas na sinundan ng mga Pantas ng Silangan!

Tapos na ba ang Pasko?

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-03 ng Enero 2020
Ikalawa ng Enero
binati ko ng "Maligayang Pasko"
magandang kahera 
ng paradahan sa Trinoma.
Ngumiti at bumati
sabi ng binibini, "Happy New Year!
Tapos na po ang Pasko"
kanyang nawika mula sa munti niyang bintana.
Nagpaliwanag ako
habang kanyang binibilang bayad ko.
"Miss, hindi pa tapos ang Pasko;
kaya may bagong taon kasi sinilang si Kristo!"
Bakit nga ba tayo ganito
turing sa Pasko isang petsa sa kalendaryo
kaya pagsapit na Enero a-primero
akala'y tapos na ito?
Sana'y ating mapagtanto
na isang kuwentong nagpapatuloy
sa pamumuhay nating mga Kristiyano
itong Pasko nang ang Diyos ay maging tao.
Kapag ang Pasko ay tinuring nating 
isang bilang lamang ng mga araw at buwan
maski ilang libong taon pa iyan -
pagsusuma at pagtutuos lamang hahantungan.
Magkano napamaskuhan o
mayroon bang Christmas bonus diyan
mga katanungan pumapailanlang
pagsapit ng Kapaskuhan sa karamihan.
Diwa at kahulugan ng pagsilang
ni Hesus tiyak malilimutan 
kapag sarili lamang ating tiningnan 
kaya ating minamadali pati pagbati ng happy new year muli.
Hanaping muli si Kristo sa Pasko
at tiyak ating matatanto 
di natatapos pagdiriwang na ito
na kailangan nating ihatid palagi si Kristo sa ating mundo!

Tapos na ang Pasko?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-03 ng Enero 2020

Belen sa Pambansang Dambana ng Birhen ng Carmel, Lungsod Quezon, 30 Disyembre 2019.

Ikalawa ng Enero
binati ko ng “Maligayang Pasko”
magandang kahera ng paradahan sa Trinoma.

Ngumiti at bumati
sabi ng binibini, “Happy New Year!
Tapos na po ang Pasko”
kanyang nawika mula sa munti niyang bintana.

Nagpaliwanag ako
habang binibilang niya aking bayad:
“Miss hindi pa tapos ang Pasko;
kaya may bagong taon sinilang kasi si Kristo.”

Bakita nga ba tayo ganito
turing sa Pasko isang petsa sa kalendaryo
kaya pagsapit na Enero a-primero
akala’y tapos na ito?

Sana’y ating mapagtanto
na isang kuwentong nagpapatuloy
sa pamumuhay nating mga Kristiyano
itong Pasko nang ang Diyos ay maging tao.

Kapag ang Pasko ay tinuring nating
isang bilang lamang ng mga araw at buwan
maski ilang libong taon pa iyan –
pagsusuma at pagtutuos lamang hahantungan.

Magkano napamaskuhan o
mayroon bang Christmas bonus diyan
mga katanungan pumapailanlang
pagsapit ng Kapaskuhan sa karamihan.

Diwa at kahulugan ng pagsilang
ni Hesus tiyak malilimutan
kapag sarili lamang ating tiningnan
kaya ating minamadali pati pagbati ng happy new year muli.

Hanaping muli si Kristo sa Pasko
at tiyak ating matatanto
di natatapos pagdiriwang na ito
na kailangan nating ihatid palagi si Kristo sa ating mundo!

“Kaya May Araw ng Pasko”

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II
Ika-26 ng Disyembre 2018
IMG_2434

 

Ilang araw bago sumapit araw ng Pasko
Nakaramdam ako ng magkahalo na pagkahapo at lungkot
Dahil sa masalimuot at nakakainis na ilang tao at sitwasyon
Sinabayan pa ng maghapong pag-ulan, Biyernes hanggang Lunes.

 

Pilit kong nilabanan mga hindi magandang nararamdaman
Dinagdagan pahinga at tulog, higit sa lahat ang pagdulog sa Panginoon
Upang ilahad sa Kanya lahat ng aking tanong
Na banayad naman Niyang sinagot tila baga sa pag-ambon.

 

 

 

Hindi ba nang isinilang Siya noon, napakagulo din ng panahon?
Noon pa man hanggang sa ngayon,
May mga tao pakiramdam o paniwala na sila ang Kristo –
Tagapagligtas ng mga tao pero kung umasta, diktador at emperador?
bethlehemchristmascitystar
Kunwari’y malasakit sa mga tao ginagawa, 
pero “ego” nila ang walang pagsasawa;
Lahat ng kanilang ginagawa kunwa’y para sa madla
At marami ang natututwa na di alintana pagwasak ng buhay
Pagsira ng pagbubuklod bilang bayan, simbahan, at tahanan.

 

Kay sarap paglimi-limihin itong Panginoong Hesus natin
Likas na dakila at makapangyarihan, piniling maging maliit
Upang itong tao na likas na maliit at laging nagpipilit magmalaki
Mabatid na ang pinakamakapangyarihang puwersa
Ay ang pag-ibig na naroon lamang sa kababaang-loob at kahinaan.

 

 

 

 

Ito ang dahilan kaya mayroong araw ng Pasko:
Upang lagi nating maalala na ang Diyos ay naparito dahil nga sa gulo,
Isinilang ang Kristo sa gitna ng kadiliman dahil gayon ang mundo.
Ibinalot sa lampin at inihiga sa sabsaban
Dahil noon pa man hanggang ngayon, Siya ay tinatanggihan ng karamihan.

 

 

 

Kung ating titingnan lamang mga kaguluhan
At iba pang mga kalabisan sa mundo at buhay natin
Minsan man lamang isang araw maalala natin tuwing Pasko
Ang Diyos ay naparito upang samahan tayo sa lahat ng ito
At kung Siya patutuluyin at pananatilihin sa ating piling
Tiyak ang ibayong biyaya at pagpapala dahil laging Pasko sa atin!
(Mga larawan mula sa Google.)
BethlehemToday