Panalangin laging alalahanin

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-17 ng Setyembre 2020
Huwebes, Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon, Taon II
1 Cronica 15:1-11   ///   Lukas 7:36-50
Larawan kuha ng may-akda sa Mirador Hills, Baguio City, Enero 2018.
O Diyos Ama naming butihin
sa panahong ito ng COVID-19
aming dalangin huwag naming limutin
bagkus palaging alalahanin 
ang lahat ng pagsubok ay aming malalampasan din.
Lagi nawa naming tandaan aral na iniwan
ng mga Apostol na siyang paalala ng sulat 
 ni San Pablo sa mga taga-Corinto 
  na ang sentro nitong Ebanghelyo
ang muling pagkabuhay ni Jesu-Kristo
na nagpakitang totoo sa mga alagad at mga tao
upang tiyakin sa aming lahat ngayon 
Kanyang pagbabalik sa wakas ng panahon.
Habang Ikaw ay aming inaabangan, O Panginoon,
turuan mo kami manalig at pakatandaan
pamumuhay na marangal aming pa ring makakamtan
kung kasalanan aming tatalikuran
mauupo sa Iyong paanan
upang mga aral mo ay pakinggan
tulad ng babaeng iyong ginawaran ng kapatawaran.
Ito sana aming laging tandaan, alalahanin
huwag lilimutin upang Ikaw ay makapiling.
Amen.

Suko kami sa Iyo, Panginoon

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-14 ng Abril 2020

Nakapanlulumo kung iisipin
itong sinapit natin sa COVID-19
sa isang iglap, kaagad-agad
takbo ng ating buhay tila nasagad
tayo ay sumadsad sa kaabahan
na dati ni hindi sumagi sa ating isipan
na tayo ay walang puwedeng panghawakang
kapangyarihan na maaring ipagyabang.
Aanhin ang pera at kayamanan
wala ka namang mabili o mapuntahan
sarado ang lahat pati ang simbahan
lansangan walang laman
lahat natigilan, natauhan
sa katotohanan tayo ay tao lamang
sa mahabang panahon ay nahibang
sarili ay nalinlang sa maling katotohanan.
Kay gandang pagmasdan
nakakakilabot hanggang kaibuturan
pananabik ng mga tao masilayan
Panginoong Jesu-Kristo
sa Santisimo Sakramento at Santo Entierro
hanggang sa Señor Resuscitado
ng Pasko ng Pagkabuhay nang lahat kumaway
maging sundalo tinaas mga kamay sa pagpugay.
Suko kami sa inyo, Panginoon
tinalikuran ka namin noon: 
ang pagkamakasarili sa amin ay lumamon
at sa nakakalasong ilusyon, kami naluom
kaya kami ay iyong hanguin sa pagkakabaon
ibangon upang muling makatugon 
sa iyong tawag at hamon limutin ang sarili
pasanin ang Krus upang kasama mo kami makaahon.

Pasko ng Pagkabuhay sa panahon ng nakamamatay na COVID-19

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-13 ng Abril 2020

Katulad ninyo 
ako man ay humiling
sa aking mga panalangin
sana'y magbalik na 
dating normal na buhay natin 
bago mag-COVID-19.Ngunit nang aking suriin
mali itong aking hiling
at tiyak hindi diringgin
ng Panginoon nating
nagpakasakit upang baguhin
kinamihasnang pagkakasala natin.


Ano nga ba ibig sabihin
pagbabalik sa dating normal
na buhay natin?
Hindi ba ito naging sanhi
nitong COVID-19 kaya 
tayo ngayon ay naka-quarantine?
Bago pa man dumating 
itong social distancing
magkakahiwalay at hindi natin pansin
mga kapwa lalo mga nalilihis 
habang ang iba ay minamaliit 
tila baga buhay ng iba walang halaga sa atin?
Kaya dating normal na buhay natin
hindi na dapat magbalik sa mga panahong...
normal ang walang Diyos
normnal ang hindi pagsisimba
normal ang paglapastangan sa magulang at kapwa
normal ang makasarili
normal ang walang pakialam
normal ang kasakiman
normal ang patayan
normal ang pakikiapid
normal ang pagsisinungaling
normal ang fake news at chismis
normal ang pagnanakaw
normal ang korapsiyon
normal ang gulangan
normal ang pagmumura at pag-alipusta
normal ang kawalan ng kahihiyan
normal ang mga trapo na pulitikong pulpol
normal ang pagbebenta ng boto
normal ang kawalan ng modo
normal ang pagwasak sa kalikasan.
Iyan ang dating normal na buhay natin
na hindi na dapat mabalik
sari-saring mga diyos-diyosang
sinasamba upang magkamal ng maraming pera
hangaan at tingalain ng iba
waring ang sarili'y angat sa karamihan.

Iyan ang dating normal na buhay natin
na hindi na dapat mabalik pagkaran nitong COVID-19:
malayo sa Diyos at sa kapwa tao
dahil itong Pasko ng Pagkabuhay
ay pagbabalik sa landas ng kabutihan at kabanalan
paglimot sa sarili, pagpapasan ng Krus upang si Kristo ay masundan.

Kaya marahil matatagalan itong ating lockdown
upang higit nating madalisay ating mga buhay
nang sa gayon matapos pagdaanan mga kahirapan
huwag nating malimutan ang Diyos na makapangyarihan
hangad ang ating kabutihan at kapakanan.

Busilak ng Pasko ng Pagkabuhay

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-22 ng Abril 2019
Larawan mula sa Google.
Busilak at ningning ng Pasko ng Pagkabuhay
Hindi magiging makulay
Kung hindi naging mapanglaw at madilim
Malagim na Viernes Santo ni Kristo.
Ito ang katotohanang dapat nating matanto
Walang Pasko ng Pagkabuhay kung walang Viernes Santo;
Kaya itong si Hesu-Kristo unang tinungo ayon sa katesismo
Kinaroroonan ng mga yumao noong Sabado Santo.
Sa kanyang pagtatagumpay sa kadiliman
Hindi na tayo maaring panaigan ng kamatayan
Kaya pati lagim ng kadiliman kanya nang nakaibigan
Upang tayo ay magwagi kapag nasasawi.
Larawan mula sa Google.
Katulad noong kinagabihan ng Pasko ng Pagkabuhay sa Emaus
Tayo ay sinasabayan sa paglalakad sa buhay nitong si Hesus
Nakikinig sa ating mga karaingan at kabiguan
At sa gitna ng kadiliman, ibinabahagi sa atin kanyang katawan.
Buksan ating mga isipan, lawakan ang pananaw
Puntahan ang kadiliman sa ating kalooban upang maliwanagan
Buhay ay hindi isang palabas lamang, parang pelikula
Palaging bida sa bawat eksenang nililiwanagan ng artipisyal na ilaw.
Kaya nga kataka-taka, namamangha ka ba?
Sa ating panahon at mundo na puro palabas ang tao
Lalong nalilito, mga lilo nananalo sa puwesto
Lahat pasikatan, patalbugan pero malayo sa katotohanan.
Starry Night ni Van Gogh mula sa Google.
Tanging liwanag ni Kristo ang totoo dahil siya ito mismo
Maningning, maliwanag ang busilak 
Katulad ng mga bituin at buwan sa gabing madilim
Hatid ay tiwala at sampalataya dahil sa pag-asa ng bagong umaga!
Halina at pumaloob sa kaibuturan ng ating pagkatao
Doon ating makakadaop si Kristong muling nabuhay
Nililiwanagan ating puso at kalooban ng kanyang katotohanan
Upang tunay tayong makapamuhay at hindi magpalabas lamang.