Ang bagong damit ni Kristo

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-12 ng Abril 2023
Larawan mula sa freebibleimages.org.
Batay sa kuwento
noong pasko ng pagkabuhay
ni Kristo,
patakbong tumungo 
sa kanyang libingan
sina Pedro at Juan,
ang alagad na minamahal;
wala nga doon si Kristo
mga tanging naiwan at natagpuan
ay ang kayong lino na pinambalot
sa kanyang katawan at ang
panyong ibinalot sa ulo
na parehong nakatiklop
at magkahiwalay.
Larawan mula sa freebibleimages.org.
Kung saan nanggaling
mga bagong damit
ni Kristong muling nabuhay
sa atin ay walang isinasaysay
ngunit kung tayo ay magninilay
napakagandang aral sa atin ang binibigay
ng mga naiwang kayong lino:
ngayong Pasko ng Pagkabuhay,
iwanan na natin mga lumang damit
ng pag-uugali
sa atin ay bumabalot
tulad ng pag-iimbot
at mga makasariling paghahangad;
huwag nang itiklop bagkus
hubarin at iwanan
masasakit na karanasan
upang lubusang malasap
tuwa at galak ni Kristong muling
nabuhay; atin na ring hubarin
mga damit ng pagluluksa sa
masasama at di magandang
nakaraan bagkus isuot
malinis at bagong pagkatao
na hinugasan sa dugo ni Kristo
noong Biyernes Santo.
Hindi natin maisusuot
bago nating katauhan kay Kristo
bilang kanyang mga naligtas
at napatawad
hangga't hindi natin
hinuhubad
dati nating pagkatao
sa kasalanan at
kasamaan;
sa isang liham ni San Pablo
ating mapananaligan
mga aral niya tungkol sa
dapat nating kasuotan:
ang pagiging mahabagin,
maganda ang kalooban,
mapagpakumbaba,
mabait at matiisin.
Higit sa lahat,
maibigin.
Iyan ang bagong damit
natin kay Kristo
at huwag natin
hayaang malukot
at marumihan
ng kasalanan!
Mula sa Google.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s