Sino ang “special”?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-30 ng Mayo 2023
Larawan kuha ng may-akda, exhibit ng Sto. Nino sa Malolos Cathedral, Enero 2022.

Kailan ko lamang napag-ukulan ng pansin – at pagninilay – itong isang bagay ukol sa mga tinagurian nating “special child”, yaong mga isinilang na mayroong iba’t-ibang kapansanan sa pangangatawan, pag-iisip at pandamdam (emotional).

Mabuti nga sa panahong ito ay “special” na ang tawag sa kanila kesa noong dating panahon namin na wala pang mga “sped” o special education. At least, hindi pa laganap lalo sa mga lalawigan. Noon basta hindi normal ika nga ang isang tao lalo na mga bata na ipinanganak na mayroong kapansanan na tinatawag na Down Syndrome, “mongoloid” ang tawag. Kaya naman ako noon sa mura kong isipan at katangahan, hindi ko mawari bakit siya kumain ng lapis o pencil na noo’y Mongol ang tatak?! Sorry po pero yun talaga naisip ko noong elementary ako lalo na nang biniro ng guro namin isang kaklase na palaging kagat-kagat ang lapis niya na magiging mongoloid siya sa ginagawa niya! Siyempre, ako man noo’y palaging kinakagat ang lapis at marahil kaya ako kung minsan ay parang special din.

Pero wala pong biro at mabalik tayo sa ating paksa, pansin ko lang sa pamilya ng mga kapatid nating mayroong mga naturang kapansanan na madalas at mabilis nila kaagad sinasabi na ang kanilang anak o kapatid ay “special”. Minsan mararamdaman mo rin kanilang lungkot marahil hindi sa ano pa man kungdi ang pag-aalala paano magiging buhay ng kanilang special child lalo na sa pagtanda nila.

Noong ako ay batang pari pa sa isang barrio na aking minimisahan ay mayroong special child na palaging nagsisimba. Masayang-masaya ang batang iyon sa pagsisimba at halos sumigaw sa pagsagot at pag-awit sa Misa. Napansin ko tumatahimik siya at masugid niyang tinitingnan ang lahat ng nangungumunyon.

Kinausap ko ang bata na siguro ay labing-limang taong gulang na noon. “Ibig mo ba na magkomunyon? Alam mo ba ko kung ano yun tinatanggap?” Sabi niya sa akin ay si Jesus daw iyong nasa Banal na Ostiya. Kaya kinausap ko kanyang magulang na di makapaniwalang pwede iyon. Inihanda ko ang special child at makaraan ang ilang linggo, siya ay binigyan namin ng “first communion”. Tuwang-tuwa ang bata at kanyang mga magulang. Hanggang ngayon siya ay masayang nagsisimba sa kanilang bisita.

Dati naman sa pinanggalingan kong parokya ay ipinahanap ko sa mga katekista ang lahat ng mga bata na sampung taong gulang pataas na hindi pa nakukumpilan. Isang teenager na special child ang kanilang natagpuan sa aming depressed area. Pinuntahan namin upang kausapain at himukin ang mga magulang ng special child na siya ay pakumpilan yamang libre naman. Nagulat ang ama na puwede daw palang kumpilan kanyang anak at noon siya ay naiyak nang ikuwento sa akin na kaya dalawa lang kanilang anak. Natakot daw siyang special muli ang ikatlong anak nila.

Larawan kuha ng may-akda, Baguio Cathedral, 2018.

Bakit nga ba tinatawag na special child mga batang isinilang na mayroong iba’t-ibang kapansanan at pangangailangan? Hindi ba kapag special dapat ay mahusay at magaling. Halos perfect, hindi ba?

Special child ang tawag sa kanila kasi sila ay espesyal sa Diyos. At higit na espesyal sa lahat ang kanilang mga magulang at kapatid na pinili ng Diyos upang ipagkatiwala sa kanila ang Kanyang mga special children. Sila lang marahil sa dami ng iba pang ama at ina at mga kapatid ang may higit na pagmamahal at malasakit upang arugain at palakihin ang special child ng Diyos.

Noong magbuntis ang kapatid ko sa kanyang ikatlong anak, siya ay nakunan. Malungkot na malungkot ang kapatid ko noon dahil hirap siya sa pagbubuntis. Ipinaliwanag sa akin ng kanyang doctora na kapag daw ang sanggol sa sinapupunan ng ina ay na-detect na magkakaroon ng kapansanan o sakit, mayroon daw mekanismo mismo yung baby na mag automatic shut off para di na siya lumaki at mabuhay pa. Kaya nakukunan ng baby.

Samakatwid, natural sa plano ng Diyos na lahat ng isisilang ay buo at walang kapansanan ngunit kung sakaling mayroong makalusot at mabuhay hanggang mailuwal ng kanyang ina bilang special child, ito ay kalooban ng Diyos. Siya ay biyaya ng Diyos. Regalo ng Diyos. Kaya sinasabi ng iba “suwerte” daw ang special child. Malaking biyaya ng Diyos ang bawat buhay, lalo na kung mayroong kapansanan dahil sila ay pinahintulutan niyang isilang at mabuhay para sa isang misyon para sa ating lahat. At ito iyon: espesyal bawat isa sa atin sa Diyos.

Noong isang linggo ay nagmisa ako sa pumanaw na kapatid na special child ng isang ka-opisina. Natapat noong araw na iyon ang ebanghelyo ay napakaganda sa wikang Inggles na ganito ang sinasabi:

Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed, saying: “Father, they are your gift to me. I wish that where I am they also may be with me, that they may see my glory that you gave me, because you loved me before the foundation of the world.”

John 17:24

Kay sarap namnamin mga salita ni Jesus, “Father, they are your gift to me.” Sa Tagalog ay hindi ganoon ang pagkakasalin at hindi binanggit ang kataga na regalo o gift. Ito yung tagpo ng kanyang pananalangin para sa kanyang mga alagad matapos ang kanilang Huling Hapunan bago siya dakpin noong Huwebes Santo.

Sino ba tayo para ituring ni Jesus na regalo o gift sa kanya ng Ama?

Sa kabila ng ating maraming kapintasan, kakulangan at kasalanan, iyan ang katotohanan: regalo tayo ng Diyos Ama di lamang sa isa’t-isa kungdi maging sa Anak niyang si Jesus.

Tayong lahat ay regalo ng Diyos. Napakahalaga, lalo na yaong mga mayroong kapansanan at iba’t ibang kahinaan sa pangangatawan at buhay.

Sa bawat special child ay mayroong extra-special na ina at ama at mga kapatid. Kaya kung ibig mo ring maging extra-special sa Diyos, kaibiganin, tulungan, at pahalagahan mga special children at kanilang pamilya. Amen.

Larawan kuha ni G. Jim Marpa, 2018.

Praying for those who grieve

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday, Memorial of St. John Chrysostom, Bishop and Doctor of Church, 13 September 2022
1 Corinthians 12:12-14, 27-31  ><]]]]'> + ><]]]]'> + ><]]]]'>  Luke 7:11-17
Photo by Pixabay on Pexels.com
Yesterday, O Lord,
your words reminded us of
those people we value in life,
those nearest to us;
today, you remind us of those
people grieving especially
parents who have lost
a child.

Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large crowd accompanied him. As he drew near to the gate of the city, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. A large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he was moved with pity for her and said to her, “Do not weep.” He stepped forward and touched the coffin; at this the bearers halted, and he said, “Young man, I tell you, arise!” The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother.

Luke 7:11-15
Indeed, dearest Jesus,
it is the sight of parents
crying over the death of their
children that is more unbearable;
normally, the children bury their
parents but when parents bury
their children, it is doubly and even
triply hard and painful; truly a big loss
for them for they lose a large part of their
very selves.
Help me dear Jesus to be like you,
to be more sensitive of others 
going through great trials in life, 
especially the lost of a loved one;
give me the courage to reach out,
to simply be present and be with them
when they are most empty;
most of all, may I be your means in 
making them rise anew to new life
amid their pains and despair;
in reaching out to them, let me focus 
on them, not in me as I "strive eagerly for 
the greatest spiritual gifts that will build 
others through me" (1Cor.12:31).
Amen.

Stiring into flame God’s gifts to us

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Wednesday, Memorial of Sts. Titus & Timothy, Bishops, 26 January 2022
2 Timothy 1:1-8  ><}}}}*> + ><}}}}*> + ><}}}}*>  Luke 10:1-9
Photo from Facebook April 2021: “There is an urgency to announce the Joy, the joy of the Risen Lord.”
Praise and glory to you,
God our loving Father,
in sending us the great 
apostle St. Paul whose feast
of conversion we celebrated
yesterday! His life and teachings
continue to loom above us this
day as we celebrate the memorial
of his two close associates, Saints
Timothy and Titus.

…to Timothy, my dear child: as I recall your sincere faith that first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and that I am confident lives also in you. For this reason, I remind you to stir into flame the gift of God that you have through the imposition of my hands. For God did not give us a spirit of cowardice but rather of power and love and self-control.

2 Timothy 1:1, 5-7
O God, so many times we complain
of the young generation for so many
things like loyalty and dedication, 
commitment and responsibilities
without examining our very selves
as their elders or adults ahead of them:
how I envy St. Paul to be able to say those
words to Timothy while remembering the 
witnessing to faith by his grandmother Lois
and mother Eunice who were all guided
and shepherded by the great Apostle!
Before we expect too much from those
younger to us, teach us to be humble and
sincere: what have we taught and lived by
example to them? Have we been like 
St. Paul who was so full of zeal and enthusiasm
in preaching the Good News to everyone, 
in season and out of season?
Dearest Jesus, you are the one
who calls and sends us to announce
"The Kingdom of God is at hand" 
(Lk.10:9), stir into flame in us your gifts
of witnessing to your values of love, 
peace and justice in a world so 
abundantly rich in things but 
miserably poor in meanings;
awaken us, O Lord, young and old
alike, to the urgency of your mission.
Amen.

Praying for the elderly

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Monday, Memorial of Sts. Joachim and Anne, Parents of BVM, 26 July 2021
Sirach 44:1,10-15  ><]]]]*> + <*[[[[><  Matthew 13:16-17
Photo by Mr. Jim Marpa, 2018.
"Old age is the final stage
of human maturity and a sign
of God's blessing." 
(St. John Paul II, Letter 
to the Elderly, 01 October 1999)
God our loving Father,
today we remember 
the elderly among us 
in celebration of the Memorial 
of St. Joachim and St. Anne, 
parents of the Blessed Virgin Mary,
grandparents of our Lord 
Jesus Christ.
Thank you for their many gifts
that without them, we won't be
here at all while at the same time,
life for us will be not this easy
and comfortable without their
many sacrifices and efforts
we may never know 
or even experience.
"Their bodies are peacefully laid away,
but their name lives on and on."
(Sirach 44:11)
Teach us, O Lord, to put a stop
to the wrong and evil mentality
 of our time that gives priority
to human usefulness and productivity
 that lead to contempt
 for the later years of life
that make older people wonder
if their lives are still worthwhile.
Help us recover, merciful Father,
the correct perspective on life
as a whole that leads to eternity
for which we are all preparing for,
guided by the elderly among us
who share with us their wisdom
and maturity of the past
on which our present is firmly rooted.
"But, blessed are your eyes,
because they see, and your ears,
because they hear. Amen,
I say to you, many prophets
and righteous people longed
to see what you see but 
did not see it, and to hear
what you hear but did not hear it."
(Matthew 13:16-17)
We pray most especially, dear God
on this day for the young people
to remain close to the elderly
with much love and generosity,
for them to realize how older people
can give them much more
than they can imagine
to grasp life's meaning.
Make us remember to keep
your only commandment with 
the promise of blessing at old age
to honor our father and mother
by welcoming the elderly,
by helping them in their old age, and most
specially, by upholding their dignity as your
most unique gift to humanity. Amen.