Panalangin para sa napaka-sungit na panahon

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-25 ng Setyembre, 2022
Larawan kuha ng may-akda sa Pangasinan, Abril 2022.
Diyos Ama naming
mapagmahal,
kami ay ipag-adya 
sa lahat ng kapahamakan
at mga kapinsalaan sa 
pagdaraan ngayon ng
super-typhoon;
hindi namin mapigilang
maalaala malaking pagbaha
noong petsa Setyembre 26 din
ng taong 2009 nang manalasa ang
bagyong Ondoy; kaya't dalangin
namin ang paghupa nitong
napaka-sungit na panahon
kung tawagi'y super typhoon.
Sa mga sandaling ito
ng malalakas na buhos ng ulan
at walang tigil na paghampas
at pagbugso ng malalakas na
hangin, aming idinadalangin maliliit
naming mga kapatid, lalo't higit mga
naroon sa mga baybaying dagat at 
malapit sa ilog, yaong mga walang 
sariling tirahan, at mga nasa barong-
barong: sila nawa ay makalikas sa 
mga ligtas na lugar hanggang 
makalipas malalakas na ulan at hangin.

Ipinapanalangin namin mga 
volunteers nasa rescue operations:
ingatan po ninyo sila sa lahat ng
kapahamakan, iligtas at pangalagaan
po Ninyo kanilang mga pamilya at
mahal sa buhay habang sila ay 
abala sa paglilingkod sa mga mamamayang
apektado ng kalamidad; gayon din po
ang mga nasa iba't ibang sangay ng
pamahalaan at mga nasa media na kumakalap
ng mga balita upang magkaroon kami ng 
tumpak na kalagayan ng mga nasalanta.

O Diyos naming makapangyarihan,
hindi man mapipigilan pananalasa ng
kalikasan, buksan at panibaguhin
aming mga kalooban upang kami
ay magdamayan, magtulungan
bilang iyong pinili at hinirang na
sambayanan; gayun din naman,
sana amin nang mapagtanto at
pangatawanan pangangalaga sa
kalikasan na aming pinabayaan
sanhi ng mga pansariling kaluguran.
Hinihiling naming ang lahat ng ito 
sa ngalan ni Hesus na Iyong Anak at
aming Tagapagligtas, 
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo,
magpasawalang-hanggan. 
Amen.

O mahal na Birheng Maria
aming Ina, kami ay iyong
ipanalangin at samahan,
liwanagan at tanglawan
paglalakbay sa gitna ng 
kadiliman nitong buhay,
sa malakas na unos
kami ay magtiwala 
tanging kaligtasa'y 
kay Kristo lamang.
Amen. 

Mary, our model disciple, companion in the mission

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday, Memorial of Our Lady of Sorrows, 15 September 2022
Hebrews 5:7-9   ><}}}}*> + ><}}}}*> + ><}}}}*>   John 19:25-27
“Mater Dolorosa” also known as “Blue Madonna” (1616) by Carlo Dolci. Photo from Wikimedia Commons.
A day after celebrating
the Feast of the Exaltation 
of the Cross, you remind us today
dear Jesus of your most wonderful
gift to us, a companion and a model in
discipleship, Mary your Mother.
Being the first disciple,
Mary was the first to receive
and welcome you at your Annunciation, 
the first to truly believe in you when she 
immediately told you how the newly-wed
couple ran out of wine at Cana, 
and the first to remain in you at the foot 
of the Cross; there at the Cross as your
Sorrowful Mother, Mary taught us the most
important aspect of discipleship: intimacy 
in you and with you in prayer.

Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, “Woman, behold, your son.” Then he said to the disciple, “Behold, your mother.” And from that hour the disciple took her into his home.

John 19:25-27
As I prayed on this memorial of 
Our Lady of Sorrows, I wondered what
was your Mother Mary was doing there
at the foot of your Cross, Lord Jesus? 
More than the tears and sorrow on her
face as portrayed in arts, 
all I can see and experience 
at her most lovely face, O Lord,
is a disciple so absorbed in prayer,
so united and close with you!
How sad, dear Jesus, that many
of us have forgotten this very
important aspect of discipleship
your Mother had shown us, 
a life centered on prayer;
more than reciting prayers,
it is residing in you, Jesus!
Teach us, dear Jesus,
to be like Mary, to truly take
her like the disciple you loved
of being intimate with you and the
Father in prayers; her standing at the
foot of your Cross did not simply happen
at the spur of the moment; it was the highest
moment of her long periods of time spent in
prayers, of communing with you and in you;
many times, we only come to you when we are
standing at your Cross, when trials and 
difficulties happen but when everything is
going well, we hardly remembered you nor be
with you at prayer.
All her life, 
Mary lived her life in 
prayer in you and with you
dear Jesus; when the Pentecost
happened, she was praying 
with your disciples at the Upper 
Room awaiting the coming of the
Holy Spirit; teach us, Lord Jesus,
that discipleship is essentially
prayer; whatever we do, 
it is always borne out of prayer.
Our Lady of Sorrows,
pray for us your children,
especially your priests who are
supposed to be disciples too of
your Son to immerse ourselves
in prayer first of all because before 
all else came, there was Jesus Christ
who came first calling us,
sending us on a mission to 
proclaim the good news to everyone.
Amen.

Maligayang kaarawan, mahal na Birheng Maria, aming Ina!

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-8 ng Setyembre 2022
Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos
Larawan kuha ng may-akda, 2019.
O Diyos Amang mapagmahal sa amin, 
kay sarap isipin at namnamin pagdiriwang 
ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria
na Ina ni Hesus at Ina din namin.
Sa unang tingin marahil tatanungin
bakit ang kuwento sa ebanghelyo ay pagsilang ng Kristo?
Ngunit sa dakilang karunungan po Ninyo, O Diyos Ama
dito Mo ibinalot kagandahan at kabutihan
hindi lamang ng kapistahan 
kungdi ng katotohanang hatid nito:
Dumating si Hesus na Anak Mo sa pamamagitan 
ng dalawang mabubuting tao ayon sa plano at kalooban Mo: 
si Jose na mula sa angkan ni David 
na lahi ni Abraham
naging kabiyak ng puso ni Maria
na siyang Ina ng tinatawag naming Kristo.

Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa kanya, ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mula’t mula pa’y alam na ng Diyos kung sino ang sa kanya; At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang-sala, at ang kanyang mga pinawalang-sala ay kanya namang binigyan ng karangalan.

Roma 8:28-29, 30
Walang pa-chamba-chamba
sa Iyo, O Diyos naming Ama
katulad ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma:
bahagi ng iyong dakilang plano ang aming
pagsilang at pagparito upang tawagin at piliin
kay Kristo na pumarito din ayon sa iyong plano;
kaya naman aming dalangin, 
matularan namin Mahal na Birheng Maria
sa pagiging masunurin si Kristo ay dalhin
at maibahagi sa mga namimighati at sawi;
higit sa lahat, nawa mahubog din kami
tulad ni Maria sa katauhan ni Kristo na anak niya
upang sa aming kapanatilihan
hatid niyang kaligtasan at kagalakan,
kagalingan at kaliwanagan
laging maranasan!
Maligayang kapistahan ng iyong pagsilang,
Mahal na Birheng Maria!
Salamat sa iyong pakikiisa sa plano ng Diyos
pati kami ngayon ay nalapit sa Kanya kay Kristo
na iyong isinilang at hindi ipinagkait kanino man;
Ipanalangin mo kami, Birheng Maria na aming Ina,
huwag mawalay bagkus patuloy na lumapit at kumapit
kay Jesus na aming kapatid;
katulad mo ay amin ding mahalin
at pahalagahan bawat buhay na kaloob ng Diyos Ama,
lalo na mga nasa pinakamahinang kalagayan
sa sinapupunan ng kanilang ina 
at sa mga nasa katandaan at banig ng karamdaman.
Ngayong panahon pa rin ng pandemya
aming hiling pa rin ang iyong mga panalangin
Mahal naming Ina, kami ay laging pagpalain!
Amen. 

Every birthday a small Christmas

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Thursday, Feast of the Birth of the Blessed Virgin Mary (Homily), 08 September 2022
Romans 8: 28-30  ><}}}*> + <*{{{>< + ><}}}*> + <*{{{>< + ><}}}*>  Matthew 1:18-23
Photo by author, Christmas 2021 at Our Lady of Fatima University Chapel at the Basic Education Dept., Valenzuela City.
"Every birthday is a small Christmas 
because with the birth of every person 
comes Jesus Christ." 

These words by the great St. John Paul II from his 1995 encyclical “Evangelium Vitae” (The Gospel of Life) is most truest today as we celebrate the Feast of the Birth of the Blessed Virgin Mary, the Mother of Jesus Christ.

It is right and proper that we celebrate her birthday today because of her coming to life and later her becoming a woman of deep faith in God, Christmas became a reality when she bore in her womb Jesus Christ our Savior.

This is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit.
Matthew 1:18

Matthew beautifully tells us in his genealogy of Jesus Christ followed by this brief explanation of the Lord’s birth through the annunciation to Joseph how every birth, every coming of us is part of God’s plan.

Like Jesus Christ, we all came from God ultimately.

No one is an accident, nor a “chamba” as we say in Pilipino for we are not just lucky to have been born and alive but most of all, blessed. This is the gist of that beautiful alternative first reading from St. Paul’s letter to the Romans.

We know that all things work for good for those who love God, who are called according to his purpose. And those he predestined he also called; and those he called he also justified; and those he justified he also glorified.

Romans 8:28, 30
“The Birth of the Blessed Virgin Mary”, a 1305 painting by Renaissance artist Giotto in the Scrovegni Chapel in Padua, Italy. The two babies are Mary: below is Mary upon birth wrapped in swaddling cloth and washed by attendants and then above being handed to St. Anne her mother. Photo from en.wikipedia.org.

It is part of God’s purpose and plan that we were born, from our “election” or calling, to our “justification” or redemption and “glorification” in Jesus Christ — these did not happen by chance but are parts of God’s grand design for each of us.

Every person, every life is a gift of God, so valuable and precious. That is “the good news of life” expressed by St. John Paul II in his 1995 encyclical we have cited earlier. We are all sharing in the very life of God with each one of us a sign of Jesus Christ, the Emmanuel which means “God is with us” (Mt.1:23).

But, are we with God in Jesus Christ – in our trials and sufferings, in our joys and pains, in our victories and defeats, ultimately, in our life and death?

This is something very important we must always examine in our lives, at least during our birthday if we can truly say that it is a small Christmas because Jesus comes through us!

Like Mary, we have to conform ourselves to the image and likeness of her Son Jesus Christ especially in this time when we have reduced life into mere lifestyles and every person into a commodity who can be possessed and used, then discarded just like things.

In this time of Tiktok with everyone vying to be instantly popular, would we trade our dignity as persons just to be trending and viral, doing all those inanities on camera, wearing almost nothing with all kinds of filth and obscenities spewing from our mouths?

How sad that despite the affluence we now enjoy with everything almost within reach of everyone, we have become more lost and more empty these days than before. Everything has become so decadent that the worth of life and every person is being measured in external factors so that everybody wants to be somebody else except their true selves!


Most of all, the best birthday gift we can give Mama Mary
 is to bring out the giftedness of everyone 
so that each one may find in themselves Jesus 
who was born into this world more than 2000 years ago 
by the Blessed Mother herself! 

In celebrating the birth of the Blessed Virgin Mary, we are reminded that we are all good and pleasing in our very selves. We are so good that when Jesus chose to become human like us in everything except sin, he entrusted himself to us as his carriers or bearers so that we may rediscover our giftedness as God’s beloved children.

Photo by author, La Niña Maria at the National Shrine of Our Lady of Fatima, Valenzuela City, 07 September 2021.

Now that we are slowly going back to our “normal” ways of life with more “face-to-face” activities, may we keep in mind this great honor from God, of how he trusted us so much to bear his Son into this world like Mary by being his very sign of presence and love especially to those feeling alone and left out. Like Mary, may we bring the joy of Christ and his good news of life and salvation to those in despair, those sick, and dying inside because of bitterness and being so unforgiving not only to others but to their very selves.

It is said that whenever we greet someone with a “happy birthday”, what we really tell them is “I love you and thank you for making me who I am today”. Do we truly feel that way when we greet Mama Mary with happy birthday today?

The best birthday greeting we can give the Blessed Mother Mary today is to be like her, of being conformed in the image and likeness of Jesus Christ so that people may truly feel God is with us, that through our kindness and simplicity minus all those stunts and excitements that exist only on Facebook, people may have a glimpse of the beauty and majesty of God in us.

Most of all, the best birthday gift we can give Mama Mary is to bring out the giftedness of everyone so that each one may find in themselves Jesus who was born into this world more than 2000 years ago by the Blessed Mother herself! Amen.

Photo by author, the patio of the Church of St. Anne in Jerusalem (2017) that was dedicated on September 8 sometime in the sixth century from which originated the celebration of Mary’s birth on this date since then until it spread to Rome and the whole world; the date stuck to become the basis in setting December 8 as the Solemnity of the Immaculate Conception of Mary which is exactly nine months preceding her birth.

Believing, living like Mary

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Monday, Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, 15 August 2022
Revelation 11:19, 12:1-6, 10 ><)))*> 1 Corinthians 15:20-27 ><)))*> Luke 1:39-56
Photo by Mr. Jay Javier, Acacias at UP-Diliman, April 2022.
Glory and praise to you,
Father, for this great solemnity
of Mary being assumed body and
soul into heaven to remind us
of our glorious future too
which she now enjoys ahead of
us all because of her fidelity and 
total submission to your will
in every stage of her life;
teach us like Mary to believe (Lk.1:45)
and live your Word who became flesh
for us in Jesus Christ.

May this faith in you prompt
us to go in sharing Jesus
with his love and mercy, 
kindness and compassion
to those doubting you, O God,
because of too much pains
and sufferings, poverty and sickness;
in this age when people believe more
in the lies peddled by social media
and advertisements, may our lives
mirror like Mary your truth and 
greatness, dear Father with our
loving service to the needy;
in this time of so many tribulations
like this pandemic with the ever growing
materialism of people that has given rise
and spawned so many social evils in the
name of wealth, power and fame,
lead us to the desert of prayers and
purification (Rev. 12:6) so we may receive 
and respond properly to the graces and 
blessings you pour upon us lavishly,
primarily Jesus whom we receive
Body and Blood in the Eucharist,
thus making us like Mary herself,
the bearer of Jesus!
Loving Father,
so many people are suffering
these days, many are about
to give up, many are so lost
that their only hope is heaven,
sometimes wishing death
as a way out, not as a way
through the Cross of Christ
who is our way, truth and life;
show us the way,
lead us like Mary
 by believing your words
and putting them into practice
so that even now,
in the midst of sufferings and
darkness, we may enable
the people to experience and
see our true destiny in eternity
while here.
Right now.
Amen.
“The Assumption of the Virgin” by Italian Renaissance painter Titian completed in 1518 for the main altar of Frari church in Venice. Photo from en.wikipedia.org.

The other half of the sky

Quiet Storm by Fr. Nick F. Lalog II, 06 June 2022
Photo by author, Silang, Cavite, August 2020

While reflecting last night John’s gospel for today’s memorial of Mary, Mother of the Church, the song “Woman” by another John – John Lennon – kept playing at the back of my mind as I prayed over the words of Jesus calling Mary her mother as “woman” (Jn.19:26).

It is the second time, and final one in the fourth gospel that Mary the mother of Jesus was at a scene with her Son; the other instance they were together in a scene in John’s gospel was at the wedding feast at Cana where Jesus did his first miracle by converting water into wine. In both events, John tells us Jesus addressed Mary as “woman” (Jn.2:4, 19:26).

In 1980, Lennon composed “Woman” as a tribute to his wife Yoko Ono. In that lovely song, we find two instances of how John, like the beloved disciple used the word “woman” very positively. First we hear Lennon quickly declaring right after the first few notes of the song, “For the other half of the sky” to refer to women; and secondly, by starting each verse of this song with the word “woman” which he never used in the chorus that is just “ooh-ooh, well-well”.

For the other half of the sky
Woman
I can hardly express
My mixed emotions at my thoughtlessness
After all, I’m forever in your debt
And woman
I will try to express
My inner feelings and thankfulness
For showing me the meaning of success
Ooh-ooh, well-well
Doo, doo, doo, doo, doo
Ooh-ooh, well-well
Doo, doo, doo, doo, doo
Woman
I know you understand
The little child inside the man
Please remember, my life is in your hands
And woman
Hold me close to your heart
However distant, don’t keep us apart
After all, it is written in the stars
Ooh-ooh, well-well
Doo, doo, doo, doo, doo
Ooh-ooh, well-well
Doo, doo, doo, doo, doo
Woman
Please let me explain
I never meant to cause you sorrow or pain
So let me tell you again and again and again
I love you, yeah-yeah
Now and forever
I love you, yeah-yeah
Now and forever
I love you, yeah-yeah
Now and forever
I love you, yeah-yeah
Now and forever
Photo by Ms. Jo Villafuerte in Atok, Benguet, February 2022.

How true were the confessions by Lennon, of our “thoughtlessness” and “childishness” in dealing with women, hurting them physically and emotionally without realizing how “indebted” we are to them in bringing us forth into this world, in nurturing us.

So true his words too that no matter how far we turn away from women, we cannot deny the fact we are always close with them, we long for them because we are meant for each other as “written in the stars”.

And most true which I like most is Lennon’s claim that women are “the other half of the sky”.

What a shame when we men think of the world as “us” and ours alone, as if the earth revolves around us, that we are not only the center of the universe but also the universe itself! No wonder we are always lost and at a loss in life.

Women as the other half of the sky tells us how we men and women complete the whole picture of reality, of how we need the feminine side and feminine touch to have a fuller grasp of life, its meaning, and its many mysteries.

This image of the woman as “the other half of the sky” I find so perfectly true with our Blessed Virgin Mary too, most especially when she stood at the foot of the cross of Jesus Christ on Good Friday.

When John the beloved disciple chose to use the word “woman” for Mary as addressed by Jesus, it was the most wonderful effort to recognize the dignity and honor of women in the world especially at the very crucial moment of dying and separation of loved ones:

Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary of Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved, he said to his mother, “Woman, behold your son.” Then he said to the disciple, “Behold, your mother.” And from that hour the disciple took her into his home.

John 19:25-27

It is a scene happening daily in our lives as individuals and disciples of Christ, of how Mary addressed as “woman” signifying the Church as the Body of Christ to which we belong and we must care for always; and, as Christians, at how we disciples must obey Christ’s commandment to love one another by respecting and accepting every woman.

Photo by author, 2018.

Both man and woman were created in the image and likeness of God, with equal dignity though different in order to complement each other in coping with life’s many challenges and trials.

See how at creation God entrusted woman to man to love and care for her, to protect her which Jesus repeated to the beloved disciple before he died on the Cross. In the Hebrew language, the word for woman and wife is “ishsha” which is a play from the word for man which is “ish”. Woman came from man, woman is a part of man. Without her, he is not complete and neither shall she also be complete without man. That is why, all these talks about the battle of sexes are all insanity for we are all created to love and care for each other!

The bible tells us many instances of negative views about women along with children that they were not even counted in the feeding of five-thousand by Jesus in the wilderness. Women were never considered as reliable witnesses that is why Jesus himself corrected this by appearing first to Mary Magdalene in the gospels. Women were never seen as holy too that is why the story of Visitation of Elizabeth by Mary was a most unique scene in the whole bible of two women together so blessed by God.

As we resume the Ordinary Time in our Church calendar this Monday with a memorial of Mary, Mother of the Church, let us be more conscious from now on of the dignity of women, of finding Jesus in them by making constant efforts to change the persistent wrong impressions and ideas about women since time immemorial. Whenever you look up the sky, think of those other half of you staring at the heavens, then thank God for the women he had sent you to experience his loving presence especially in these trying times. Amen.

*We have no intentions of infringing into the copyrights of this music and its uploader except to share its beauty and listening pleasure.

When God visits us

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday, Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary, 31 May 2022
Zephaniah 3:14-18   ><]]]]'> + <'[[[[><   Luke 1:39-56
Photo by author, 2021.
Praise and glory to you,
God our loving Father,
in coming to visit us daily
in your Son Jesus Christ
our Lord!
Thank you for always believing
in us, for who are we worthy to be
visited by you and be given with 
importance? And that is who we
are, beloved and blessed because
you chose to love us, to believe in
us, and trust us.
Keep us humble like Mary
in Jesus our Lord, that we are
your mere carriers, that whatever
greatness and attributes we have
are all a grace from you; keep us aware
of our nothingness before you.
Let us not be misled by the
ways of the world based on 
value systems of popularity,
personal excellence and superiority;
so many times it happens that
we are merely Christians in
a sleepwalking existence, 
thinking and believing we 
believe and follow you when actually,
we are just dreaming, 
we are just imagining
for we are so far from reality.
Wake us up, Jesus,
from our sleep,
wake us up to the 
realities of life that 
we need to work hard like
Mary walking from afar,
daring to sacrifice everything
so your coming and presence
in the world be felt especially
by those who badly need your 
care and healing, your love and mercy.
Forgive us, O Lord, 
for not believing in you
that you love us, that you
have a plan for us, something
beautiful if we would only believe
like Mary that your words will
be fulfilled.
May we always welcome your
coming, your daily visits to us
like Elizabeth, always open to
receive you and listen to your 
words, and to be blessed.
Amen.
Photo by author, 2021.

The Visitation: Waking up from our “sleepwalking Christian existence”

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Tuesday, Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary, 31 May 2022
Romans 12:9-16  ><}}}}*> + <*{{{{><   Luke 1:39-56
Photo by author, Church of the Visitation, Ein-Karem, Israel, May 2017.

Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me that the mother of my Lord should come to me?”

Luke 1:39-43

It always happens with us, too, when we experience great privilege and honor be given us by others, most especially by God when like Elizabeth, we have that sense of awe and wonder to ask “who am I” to be accorded with such great honor. 

Many times we find ourselves asking God, “why me, Lord?” when given a great blessing in life (and also when experiencing extreme suffering and difficulty).  We believe there is somebody better and smarter than us, one who is more capable than us that we always wonder if God really has a plan for us. 

It is good to maintain such a sense of humility before God and others like Elizabeth, but sometimes, it can happen that after seeing clearly our role in the plan of God, we back out or worst, we pretend to be doing our part.  This is what the Orthodox Christian theologian Olivier-Maurice Clement, a friend of St. John Paul II who warned about “sleepwalking existence” wherein we pretend to be real disciples of Christ when we are actually dreaming.

As we come near to the closing of the Easter season with the approaching midyear on this last day of May after our recent elections, this Feast of the Visitation is the time for us to wake up from our sleepwalking existence, to face the discomforting realities of being disciples of Jesus Christ.

During our diocesan celebration of the World Communication Sunday, one of the more than 300 young people who attended our recollection asked our guest speaker Fr. Ilde Dimaano of the CBCP Episcopal Commission on Social Communication how does he see our “failure in the Church in communicating the gospel with results of the recent elections?” I was so glad with Fr. Ilde’s answer when he clarified to the young people that we did not lost in the recent elections because we have all done so well in harnessing various forms of communications in spreading the gospel by educating the people. Without sounding partisan nor political, Fr. Ilde challenged our young parish communicators to review and study our communication efforts to find ways of getting better.

It is about time that we in the Church must accept that the recent elections show how we have disappointed the people again, of how we have been more aligned with the rich and powerful and our claims about “Church of the poor” are just poster signs than reality. 

Photo by author, Chapel of Basic Education Department, Our Lady of Fatima University, Valenzuela City, 2021.

We in the Church should never be surprised at all that we are maligned and misunderstood because that was how Christ was treated during His time.  It is time for us clergy to wake up from our sleepwalking existence and get real with our vocation of truly shepherding the Lord’s flock, of finally putting an end to our adventures and forays into partisan politics. Like Mary, we priests must first of all immerse ourselves in the Word, Jesus Christ, which Vatican II has long stipulated us to do. See how Elizabeth called Mary “blessed” because she believed in the words spoken to her would be fulfilled. Instead of continuing to stir into flame the frustrations and disappointments of the people, like Mary we priests must “go in haste to the hill country” to reach out to everyone and inspire them to find God’s plans for us in the next six years.

Whether in good times or in bad, God comes to us in Christ Jesus. Do we truly carry him like Mary or are we just sleepwalking?

This Feast of the Visitation is a good celebration for us to accept the real hard stuffs of Jesus Christ like witnessing to his love and mercy among the poor and the disadvantaged, of bringing him to those forgotten by their families and the society like Mary sang in her Magnificat.

And like Elizabeth, let us doubt no more that despite our nothingness, we are worthy before God, that he has plans for us in bringing Christ Jesus in this world even if our mission may look so different from others yet so closely related in establishing his kingdom here on earth.

May the calls of St. Paul in our first reading awaken us from our “sleepwalking Christian existence” to be like Mary and Elizabeth in nurturing the seeds of God’s kingdom here on earth by truly walking the dusty and difficult roads in this life. 

Let love be sincere; hate what is evil, hold on to what is good, love one another with mutual affection; anticipate one another in showing honor. Do not grow slack in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Rejoice in hope, endure in affliction, persevere in prayer.

Romans 12:9-12

These are the real hard stuff we need these days as we seem to be having some semblance of end of pandemic – it is time for us to visit like Mary the many Elizabeths who have been into “seclusion” during these past two years. So many feel so lost, trying to find directions at this time as they try to pick up the pieces of their lives wrecked by COVID-19.

God is visiting us daily because he loves us, he believes in us. Most of all, he comes to us in Jesus so that we can share him to more people to experience the Father’s love and mercy, kindness and blessings. Amen.

Photo by author, Church of the Visitation, Ein-Karem, Israel, May 2017.

Jesus Christ, our reality

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday in the Fourth Week of Easter, 13 May 2022, Feast of Our Lady of Fatima
Acts 13:26-33  ><))))*> + <*((((><  John 14:1-6
Photo from the Commission on Social Communications, National Shrine of Our Lady of Fatima, 2020.
Your words today, O Lord Jesus Christ
are so timely, so perfectly meant for us
these days: "Do not let your hearts be
troubled. You have faith in God; have 
faith also in me" (Jn.14:1).
Forgive us, dear Jesus,
in believing so much with ourselves,
forgetting you and God in the process;
help us accept the many realities
in life, help us to move on with life,
and most of all, stop from being 
bitter and being unkind with others;
make us realize we cannot have the
truth when we are apart from you.
It is so timely that on this 105th
anniversary of the first apparition 
of your Mother the Blessed Virgin Mary
in Fatima, Portugal that our gospel
is very much the same truth she had
revealed to the three children and 
to the world: that you alone, Jesus is
the true reality in this life for you 
are "the way and the truth and the life,
that no one comes to the Father
except through you" (Jn.14:6).
It was at Fatima where your Mother
told us how your way is always 
accessible and leads to fulfillment, 
so unlike our many ways in this world
that change and disappear, sometimes
become obsolete.
It was at Fatima where your Mother
assured us too that there is no other
way nor a secret road in life except you,
dear Jesus.
It was at Fatima where Mary brought us
back to reality of you Lord Jesus that
no one comes to Father except through
you.
Help us dear Jesus,
through our Lady of Fatima,
to return to you again in 
the sacraments of Penance
and Eucharist, to trust in you again,
to follow your Person as the way,
the truth, and the life. Amen.
Photo from the Commission on Social Communications, National Shrine of Our Lady of Fatima, 2020.

Mary in our troubled time

The Lord Is My Chef Daily Recipe for the Soul by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday, 105th Anniversary of the Apparition of Our Lady of Fatima, 13 May 2022
Acts 13:26-33  ><]]]]'> + <'[[[[><  John 14:1-6
Photo from vaticannews.va, 13 May 2017.

Our gospel this 13th of May is so timely for us in the Philippines when Jesus said to his disciples shortly before his arrest at the Last Supper, “Do not let your hearts be troubled. You have faith in God; have faith also in me” (Jn.14:1).

It is the same message of the Blessed Virgin Mary when she first appeared to the three little children at Cova de Iria in Fatima, Portugal exactly 105 years ago today.

Jesus said to his disciples: “Do not let your hearts be troubled. You have faith in God; have faith also in me.”

John 14:1
Photo from vaticannews.va, 13 May 2017.

In the past 200 years, notice how the two most significant apparitions by the Blessed Virgin Mary at Lourdes in France (1858) and at Fatima in Portugal (1917) were both calls for us to renew our faith in God through Jesus Christ, something we keep on forgetting and even disregarding in these modern times.

When the Blessed Mother appeared in Fatima, the First World War was still raging with the former Soviet Union spreading its venomous doctrines of atheism and communism. Today, though the USSR has long been gone and dismantled, its ideology still lives on in Russia which had recently invaded its neighbor Ukraine.

And here in our country, the mood since Monday evening when unofficial results of the elections started to come has been like a Good Friday with so many going through some forms of emotional stress and distress.

It is very sad and disheartening when people started saying of moving to other countries abroad, casting doubts on the elections results with all the insults and other moral aspersions against the winners and their supporters.

Where is our faith in God, in Jesus Christ?

Photo from Commission on Social Communication, National Shrine of Our Lady of Fatima, 2020.

When Mary appeared in Fatima in 1917, the world was in a great transition like our time with ever increasing discoveries and inventions in the field of science and technology with the new ideas and thoughts being put forth that were so materialistic, disregarding God, spirituality and morality.

Today we are reminded anew of the ever-relevant calls of the Blessed Virgin Mary in Fatima to go back to her Son, our Lord Jesus Christ in this time characterized by so much modernities in life brought about by new technologies that also spawn more materialistic thoughts that are often relativistic.

How ironic that as we love to hate modern media, we ourselves have relied on them too these past months. We have relied more on numbers than with God, falling into the trappings of social media of all glitz and glamour that were empty and worst, not the reality at all! We have been warned long ago to never rely on what we see in media that are most often human constructs. There is only one reality in this life, in this world: Jesus Christ.

Photo from Commission on Social Communication, National Shrine of Our Lady of Fatima, 2020.

Thomas said to him, “Master, we do not know where you are going; how can we know the way?” Jesus said to him, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”

John 14:5-6

The recent events in the country speak so loud and clear of how we have forgotten Jesus Christ. We have believed so much in ourselves, especially some of us in the clergy who have crossed the lines or, moved the lines, so to speak, forgetting the most essential, the only one Real, the person of Jesus Christ and his universal message of love and salvation to everyone.

In all our efforts and endeavors in this world, especially in those advocacies and causes we passionately work for, may we not forget that ultimately, it is all about persons and not ideals. The ideals we work and stand for are good because of the persons we fight for and ultimately, because of its very roots, the Person of Jesus who called us to do his work or mission in liberating the people, especially the poor.

Jesus had told us that the way, the truth, and the life on this earth is himself, a Person. Our ways can disappear and become totally obsolete but Jesus is always relevant and accessible, most of all, infallible as we have reflected last Sunday in his being the Good Shepherd who gives us eternal life. That is why he is the way as well as the truth and the life for everything hangs together in himself.

This is the basic truth that the Blessed Mother expressed at Fatima that she insisted to the three children of the need for us to enter into an intimate relationship in Jesus Christ her Son through the Sacraments of Penance and the Holy Eucharist.

Going back to Jesus as Mama Mary had taught us is going back to prayers and the sacraments. Of course, they are not everything but what can we live on if we are empty of Jesus? The recent exchanges of insults are proofs enough of whether we have Jesus or not.

Photo from Commission on Social Communication, National Shrine of Our Lady of Fatima, 2020.

Life is filled with so many mysteries, with more questions than answers. We have had all these questions long before of actors/actresses getting elected to local posts and to both houses of Congress but until now we have refused to accept the answers that majority of voters are not like us – proof how we especially in the Church have always been detached from the rest of the people. Instead of spending too much time with politics and with social media, we must go out and reach out to those people at the margins, the poorest of the poor we find only in our countless documents but never inside the church.

When Jesus and later his Mother Mary told us the simple answer to our question verbalized by Thomas, that Jesus himself is the way and the truth and the life, we are reassured that there is no other secret path or road to fulfillment in this world and into heaven where he is preparing a room for us to dwell after this life. But for now, we have to focus on Jesus more because as he later stressed to Philip in our gospel today, “Whoever has seen me has seen the Father” (Jn.14:9) – which is a call to witnessing the gospel more than ever!

In the first reading, Paul reminds us of the wrong choices made by his countrymen and fellow Jews in crucifying Jesus Christ who rose again from the dead. His Resurrection is proof of how God continues to work for us in our favor despite and in spite of setbacks and even crushing defeats.

Never lose hope in God. Do not let your hearts be troubled. Like in 1917 when Mother Mary first appeared in Fatima, life was so difficult and truly uncertain with so many kinds of wars at all fronts like today. On this feast of Our Lady of Fatima, Mother Mary is assuring us of better days ahead despite trials and difficulties if we choose and remain in her Son Jesus Christ.

May the Blessed Mother of the Rosary, our Lady of Fatima, pray for us always. Amen.

From FB of Our Lady of Fatima University and Fatima University Medical Center, 06 May 2022.