Ang Diyos at ang kulay ng hangin

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-30 ng Setyembre 2022
Larawan kuha ng may akda, bukang liwayway sa Lawa ng Tiberias, Israel, Mayo 2019.
Kay sarap namnamin,
kaninang pagkagising
Iyong tugon Panginoon namin
sa mga tanong ni Job
na amin ding dinaraing
sa gitna ng maraming hirap at tiisin:

"Job, 
nakalikha ka ba
kahit isang bukang liwayway?
Ang daigdig ba ay ang iyong
naigawa ng tanglaw?
Napunta ka na ba sa
pinagmumulan ng bukal?
Nakalakad ka na ba sa 
pusod ng karagatan?
Alam mo ba kung saan nanggaling
ang liwanag, o and kadiliman,
kung saan nagbubuhat?
Ang mga ulap ba iyong mauutusan
sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan?"
(Aklat ni Job 38:12-13, 16, 19, 34)
Inyong ipagpaumanhin
Panginoong namin
kapangahasan Ikaw ay tanungin, 
usisain kapag mabigat aming pasanin
 kami ay patawarin
katulad ni Job iyong dinggin:

"Narito, ako'y hamak, 
walang kabuluhan,
walang maisasagot, 
bibig ay tatakpan
hindi na kikibo, 
mga nasabi'y di na uulitin"
(Aklat ni Job 40:4-5).
Hinding hindi namin
makakayang sagutin
ni arukin kalaliman 
nitong maraming lihim 
ng buhay lalo't kung madilim;
sana'y Iyong dalisayin, Panginoon
aking mga paningin, upang Ikaw ay
malasin tulad ng kulay ng hangin!
Larawan kuha ni Bb. Jo Villafuerte, pagbubukang liwayway sa Atok, Benguet, Setyembre 2019.

Makita o makilala?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-29 ng Oktubre 2020
Larawan mula sa catholicnewsagency.com.
Sa pagdiriwang ng kapistahan
ni San Judas Tadeo kahapon
may isang magandang tagpo 
na kay inam nating balikan
upang pagnilayan
kanyang tanong kay Jesus
noong Huling Hapunan:
"Panginoon, 
bakit po sa amin lamang kayo
magpapakilala nang lubusan
at hindi sa sanlibutan?" (Jn.14:22)
Mahiwaga at matalinhaga
ang tugon ng Panginoon:
"Ang umiibig sa akin ay tutupad
ng aking salita;
iibigin siya ng aking Ama,
at kami'y sasakanya at
mananahan sa kanya." (Jn.14:23)
Bakit nga ba hindi na lamang
magpakita si Jesus sa lahat upang 
mawala na pagaaalinlangan,
at iba pang mga katanungan?
Maski naman magpakita si Jesus 
marahil wala pa ring maniniwala 
hangga't hindi natin siya nakikilala
sa mukha ng bawat kapwa: 
hindi bagay o gamit si Jesus
na basta-basta lamang nakikita 
ng ating mga mata ---
Siya ay Persona: 
makikilala lamang 
ng isang pusong bukas
handang tumanggap
at tularan Kanyang pagmamahal
upang Kanyang panahanan
tungo sa personal na ugnayan.
Photo by Pixabay on Pexels.com
Hanggang ngayon ito pa rin
ang ating tanong sa ating panahon
at bakit nga kaya nagkagayon?
Tuwing magkokomunyon
"Amen" ang ating tinutugon
bago tanggapin
Katawan ng Panginoon
na marahil atin ngang nakikita
nguni't hindi nakikilala
dahil puso ay ipininid
naging manhid
sa daing ng bawat kapatid?
Ang Diyos ay pag-ibig
na siyang Kanyang larawan
at wangis sa atin Kanyang ipinaris;
kung pag-ibig ay ating inalis,
ang lahat sa atin ay malilihis
makita man natin si Jesus di natin Siya makikilala!

Larawan ay kuha ni Lucas Jackson ng Reuters ginamit sa The Economist, 2019.

Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-23 ng Hunyo 2020
Larawan kuha ng may-akda sa Marcos Highway pababa ng Baguio, 2019.
Isang kasabihang
ating kinalakhan
at pinananaligan
dahil sa katotohan:
"Nasa Diyos ang awa,
nasa tao ang gawa."
Sa paglipas ng panahon
napansin ko na mayrooon
tila kulang, hindi sang-ayon
tuon at tugon sa nilalayon
nitong kasabihang kinamulatan noon
na kailangang liwanagin ngayon.
Larawan kuha ng may-akda, Katedral ng Malolos, 2019.
Paano kung ang tao
gumawa nang gumawa
sa buong pag-asa
sa kanya ang Diyos ay maaawa
gayong kanyang mga ginagawa
hindi naman sang-ayon ang Bathala?
Kay rami nang binuhos na panahon
lakas at talino ngunit hindi nagkagayon
planong nilalayon
kaya luhaang bubulong
luluhod at didipa sa Panginoon
tapunan siya ng awa sa madaling panahon.
Larawan kuha ng may-akda, Tam-Awan, Baguio City, 2019.
Hindi maikakaila 
walang hindi magagawa
ang Mabathalang Awa ng Diyos
ngunit ito nga iyong hindi nating alintana
sa marami nating ginawa
ang Diyos ay nabale-wala.
Kaya nga hindi ba dapat
bago pa man tao ay gumawa
sa Diyos maunang humingi ng Kanyang awa
upang mabatid ano ibig Niyang ipagawa?
Ito ang diwa nitong ating kasabihan kung saan nauuna
tuwina "nasa Diyos ang awa", saka pa lamang "nasa tao ang gawa"! 

Ang tunay na nakakikilabot

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-18 ng Hunyo 2020
Nasubukan mo na bang 
manahimik
upang makinig
at makipag-niig
sa Diyos
na tanging ibig
ating kaganapan
at kagalakan?
Minsan kung kailan
hindi mo inaasahan
saka Siya mararanasan:
nangungusap, nagpaparamdam
lalo na kapag binabalikan
mga nakaraan ika'y 
nasaktan at nasugatan,
o nasiyahan at maraming natutunan.
At habang iyong ninanamnam
Kanyang kabutihan
kailanman hindi ka iniwan
pinabayaan o tinalikuran
saka daratal buong kalaliman
ang hindi maikakaila
mayroon ngang Diyos
sa atin nagmamahal!
At iyan ang higit 
nating mapapanaligang
katotohanan
higit nakakikilabot
kesa multo o ano pang kuwento;
dahil ang Diyos ay totoong-totoo
ngunit ang multo
doon lang sa guni-guni mo!
*Mga larawan kuha ng may-akda maliban sa takip-silim at bongavilla sa aming simbahan na parehong kuha ni G. Gelo Nicolas Carpio.

Relasyon, hindi emosyon

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-16 ng Setyembre 2019

Maraming salamat, Rdo. LA Bautista sa kanyang pagninilay para sa Misa kahapon.
Ang Pagbabalik ng Alibughang Anak ni Rembrandt. Mula sa Google.
Hindi ko pa rin mapigilan 
pagnilayan at namnamin
kahulugan ng talinhaga ng
alibughang anak at ama niyang mahabagin.
Ugnayan at relasyon, hindi emosyon
batayan ng Mabathalang awa at habag
ang siyang tinuturo ng Panginoon
dapat sana tayo ay magkaroon.
Kapag namamalas natin tanawing hindi nakagigiliw
tulad ng mukhang nahahapis at tumatangis,
kapansanang nakahihindik o kapalarang mapait
ating damdami'y naaantig, kaya tayo ay naaawa.
Ngunit, wala naman tayong magawa kungdi lumuha
at kung mayroon man maibibigay, kaunting barya ay tama na;
kaya naman kung hapis sa kalooban ang tinitiis
hindi natin ito pansin kaya kahirapan ng iba ating pang diniriin.
Ito ang masaklap nating nakakalimutan
Katulad ng magkapatid sa talinhaga na kapwa alibugha:
Dahil sa kanilang pagkagumon sa mga kayamanan
Ugnayan nila sa ama at isa't-isa, nawalang tuluyan.
Masdan at namnamin, sinasabi ng Ama sa atin,
"Anak, lagi kitang kapiling; lahat ng akin ay sa iyo rin.
Dapat tayo magsaya at magalak kapag inyong kapatid
Ay nagsisisi at nagbabalik" (Lk.15:31).
Ang Diyos ay ipinakilala sa atin bilang Ama
sapagkat buhay nating lahat sa kanya buhat
na tulad ng sino mang ama, sinisikap itaguyod at pangalagaan
protektahan at ipaglaban kung sakaling pagbantaan.
Relasyon at hindi emosyon ang batayan
at pinagmumulan ng awa at habag sa atin ng Diyos nating Ama
kaya naman kahit ito ay mawala at mamatay
kanyang hihintayin, hahanapin, at bubuhayin pa rin!

	

“Kung Mamasukan Sa Atin Ang Diyos”

IMG_2434
Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II
Ika-25 ng Pebrero 2019

 

Hanggang ngayo’y hindi ko pa rin mawari
Ang tagpo noon sa baybayin ng Lawa ng Genesaret
Nang ang makapangyarihan Hari ng mga hari
Humiram ng bangka kay Simon na isang hamak.

 

Sa aking pagbubulay-bulay sa tagpong iyon
Sumilay sa aking malay kung paano kaya
Itong Panginoon Hesus ay biglang mag-apply
Upang mamasukan sa atin bilang tauhan natin?

 

 
“Sir…o kaya’y ma’am” marahil ang bati Niyang marahan.
“Ibig ko po sanang mag-apply bilang inyong tauhan
Diyan sa inyong puso at kalooban
Na tila baga laging nabibigatan at sugatan.”

 

“Ang dami-rami mo nang naging mga bossing
Kaya mga utos di matalos pulos naman galos ang iyong tantos;
Subukan mo naman akong ika’y pagsilbihan
Diyan sa iyong puso at kalooban, di kita sasaktan, peksman.”

 

“Hindi ako magpapahinga maski ika’y kapusin ng hininga
Araw gabi ako ang iyong karamay sa lahat ng iyong away
Gagabay sa iyong mga pagpapasya at desisyon na agaw-buhay
Hindi kita bibigyan ng rason para dumaing o manghinayang.”

 

“Sa aking sasahurin, huwag nang alalahanin
Dahil isa lang naman ang aking hiling:
Pangakong ako lang ang iyong mamahalin at susundin
Asahan mo walang tigil na dating ng pag-ibig at pag-ibig pa rin.”

 

Ano pa ba ang ating mahihiling
Kung ganito ang mamamasukan sa atin?
Aba, ay atin nang tanggapin
Itong Panginoong Hesus na piniling maging ating alipin!

DSCF1078
Aming larawan noong Abril 2017 ng pag-iistasyon ng Krus sa Jerusalem patungo sa Simbahan ng Holy Sepulcher kung saan ipinako at muling nabuhay sa Hesus.  Isang napaka-gandang karanasan ng pag-ibig ng Diyos sa atin na madarama mo ng personalan sa Holy Land.