Dalawang anyo ng pag-aayuno

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-13 ng Marso 2023
Larawan kuha ng may-akda sa ilang ng Jordan, Mayo 2019.
Apatnapung araw 
nag-ayuno si Kristo
tinukso ng diyablo sa ilang:
“Kung ikaw ang Anak ng Diyos,
Gawin mong tinapay itong bato.”
Bagaman kanyang tiyan
ay walang laman,
hindi nalito si Kristo 
sa tukso ng diyablo
naging matibay 
tulad ng bato
na buhay ng tao 
di nakasalalay
sa tinapay 
kungdi sa
Salita ng Diyos 
na tunay 
nating buhay at gabay.
Dapat nating pakatandaan
na hindi sapat
at lalong di dapat
mapuno tayong lagi 
at mabusog 
ng mga bagay ng mundo
dahil sa maraming pagkakataon 
tayo ay nababaon sa
balon ng pagkagumon
kung laging mayroon tayo;
sa pag-aayuno 
tayo napapanuto
tumitibay ating pagkatao
tuwing nasasaid 
ating kalooban
nawawalang ng laman
nagkakapuwang sa Diyos
na tangi nating yaman!
Nguni't mayroon pang isang anyo
itong pag-aayuno
higit pang matindi
sa pagkagutom
na madaling tiisin
kesa pagka-uhaw
na nanunuot
sa kaibuturan
ng ating katawan
hindi maaring ipagpaliban
gagawa at gagawa
ng paraan
upang matighaw
panunuyo ng labi
at lalamunan
madampian
kahit tilamsikan
ng konting kaginhawahan!
Maraming uri ating
pagka-uhaw:
pagka-uhaw ng laman
at sa laman
nahahayag
sa kayamanan,
kapangyarihan,
at katanyagan
na pawang mga anyo lamang
ng iisa nating pagka-uhaw
sa Diyos at Kanyang pag-ibig
sana sa atin may pumansin
at kung maari
tayo ay kalingain,
intindihin,
at patawarin,
mga lihim nating mithiin,
inaasam, hinihiling.
 
Kay sarap namnamin
paanong si Hesus
ating Diyos at Panginoon
nag-ayuno upang
magutom at
mauhaw din
tulad natin
upang ipadama
pag-ibig Niya
sa atin; Siya lamang
ang pagkaing bubusog
sa atin
at inuming titighaw
sa pagka-uhaw natin
kaya pagsikapang
Siya ay tanggapin
at panatilihim sa 
kalooban natin!
Larawan mula sa reddit.com.

Fasting is making God present by creating a space within us for others

40 Shades of Lent by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday after Ash Wednesday, 24 February 2023
Isaiah 58:1-9  ><}}}}*> + <*{{{{><  Matthew 9:14-15
Photo by author, Dead Sea oasis, Israel, 2017.
Forgive us, O God,
merciful Father,
for refusing to grow up,
for refusing to mature in
your Son Jesus Christ
in loving you,
serving you,
relating with you.
Until now, O God,
we choose to act immaturely,
believing in ourselves as if we
know everything very well,
even bragging to you of our
goodness and holiness;
like the people in the time of
Isaiah, we are so proud,
"seeking you day after day,
desiring to know your ways,
like a nation that has done
what is just and not abandoned
your law, O God, even asking you
to declare what is due to us,
pleased to gain access to you,
God" (cf. Is. 58:2).

Lo, on your fast day you carry out your own pursuits, and drive all your laborers. Yes, your fast ends i quarreling and fighting, striking with wicked claw… This, rather, is the fasting that I wish… then you shall call, and the Lord will answer, you shall cry for help, and he will say: Here I am!

Isaiah 58:3b-4, 6, 9
Until now, 
we do not fast
and we refuse to fast,
citing so many reasons
and alibis because 
until now we have not
learned the essence
and importance of fasting;
help us grow,
help us mature in Christ!
Let us realize the essence
of fasting is creating a space 
within us for you, O God, 
through others whom we
lovingly serve in your name
to make you present among us
so that when we call, we hear
you say "Here I am!"
Help us grow deeper
in you, O God, in Jesus
who had come to us so
that our spirit of fasting
may come forth from within
us, not from outside that
make us focus more on what
to avoid; it is not the thing
outside that fasting is concerned
but of what is inside us
we are willing to surrender,
to forego, to give up
in order to have you
present among the least
and neglected. Amen.

Paloob ang Kuwaresma, hindi palabas

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-22 ng Pebrero 2023
Larawan mula sa Google.com.
Paloob ang Kuwaresma
hindi palabas.
Katulad nitong ating buhay
na papaloob at hindi palabas.
Pagmasdan mga tanda
at kilos nitong panahon
habang Panginoon ang tinutunton
hinuhubad ating kapalaluan
upang bihisan ng kababaan,
sinasaid ating kalabisan
upang punan ng Kanyang 
buhay at kabanalan.
Paloob ang Kuwaresma,
hindi palabas.
Simula ay Miercules de Ceniza 
mga noo'y pinapahiran ng
abong binasbasan
paalala ng kamatayan
tungo sa buhay na walang-hanggan
kaya kinakailangan 
taos-pusong pag-amin 
at pagsuko ng mga kasalanan
talikuran at labanan 
gawi ng kasamaan.
Paloob ang Kuwaresma
hindi palabas.
Huwag magpapansin
tuwing mananalangin
hayaan saloobin at hiling
isalamin ng buhay natin;
pag-aayuno ay higit pa sa
di pagkain ng karne
kungdi mawalan ng laman
ating tiyan, magkapuwang
sa Diyos at sino mang 
nagugutom at nahihirapan;
ano mang kaluguran ating
maipagpaliban ay ilalaan
sa nangangailangan
buong katahimikan maglimos
tanda ng kaisahan
kay Hesus nasa mukha
ng mga dukha
at kapus-palad.
Paloob ang Kuwaresma
hindi palabas.
Sa gitna nitong panahon
ng social media na lahat
ay ipinakikita at ibig makita,
lahat ay pabongga
puro palabas;
ipinapaalala ng Kuwaresma
ang mga pinakamahalaga
pinakamaganda
at makabuluhan
ay hindi nakikita
nitong mga mata
bagkus ay nadarama
dahil sa paningin ng Diyos
ang tunay na mahalaga
ay yaong natatago,
napapaloob katulad Niya
na nananahan
sa ating puso at kalooban.
Larawan mula sa google.com.

Talinghaga ng Kuwaresma

Lawswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-07 ng Marso, 2022
Larawan kuha ng may-akda, 2019
Kuwaresma:
nagsisimula Miercules de Ceniza
mga noo'y pinapahiran ng abo
sa anyo ng Krus ni Kristo, paalala
tayo ay markado na yayao -
"Alalahanin sa alabok ika'y nanggaling,
at sa alabok karin babalik" - ngunit,
tinitiyak din ng Krus na hindi magwawakas 
pagkaagnas at pagkabulok nitong 
ating katawan dahil sa kahuli-hulihan 
si Kristo ay babalik upang ibangon tayo 
at mabuo mga buto at laman ng kasu-kasuan
mabubuhay magpakailanman
pati katawan kaisa ng kaluluwa.
Sa panahon ng Kuwaresma,
hinihikayat tayong mag-ayuno
at mag-abstinensiya, ipagpaliban 
kaginhawahan sa katawan
hindi upang pahirapan ni parusahan
kungdi upang maranasan kapanatilihan 
ng Diyos nating banal; tinitiis kagutuman 
layaw pinipigilan upang tanging
panaligan at asahan Poong Maykapal;
katawan ay sinasaid upang mawalan 
ng laman upang mapunan, mapalitan
ng Espiritung Banal, magkaroon ng puwang
at pitak para sa Diyos at kapwa tao 
na ating tinatalikuran at nakakalimutan.
Pagmasdan kabalintunaan 
sa gitna ng kasaganaan di lamang 
ng pagkain at kagamitan pati ng
mga gawain at maraming kaisipan
hindi maitatanggi ating pagkalugami 
sa kadiliman ng kawalan ng kahulugan;
itong ating buhay, araw-araw na Kuwaresma 
sa tuwina ipinapaalala pananalangin at
pagtitika, pag-aayuno at paglilimos
sana ating matalos na siyang landas 
pabalik sa Diyos na ating hantungan
at pinagmulan, ating kaganapan na
natatagpuan, nararanasan kapag ating
pinapasan Krus ni Hesus na ating kaligtasan.
Larawan mula sa ravenscov.org

Lent is being filled with God

40 Shades of Lent by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday after Ash Wednesday, 04 March 2022
Isaiah 58:1-9  ><]]]]'> + <'[[[[><  Matthew 9:14-15
Photo by author, Lent 2019.
Thank you for this gift of first Friday
in March, a Friday after Ash Wednesday
as we begin our 40 day journey of Lent;
forgive us, dear God our Father, that
gone are the days when we your children
religiously observed fasting and abstinence; 
we have ceased fasting not only on the 
prescribed days of Ash Wednesday 
and Good Friday but even before receiving 
the Holy Communion in the Sunday Mass, 
making all kinds of excuses with bold claims 
of having sacrificed so much in doing "good deeds" 
that we need not fast from food anymore. 
Make us realize these are the same mistakes 
of the people in the Old Testament 
of having themselves as the focus of fasting 
than you, O God, through others: 
“Why do we fast, and you do not see it? 
Afflict ourselves, and you take no note of it?” 
Lo, on your fast day you carry out your own pursuits, 
and drive all your laborers. 
Yes, your fast ends in quarreling and fighting, 
striking with wicked claw. 
Would that today you might fast 
so as to make your voice heard on high!” 
(Isaiah 58:3-4)
In this age of affluence even in the midst
of a pandemic, make us realize, Lord Jesus
your mystery of Incarnation through "kenosis" -
of self-emptying which is what fasting is all about.
Teach us not to be always adequate, not to be
too self-sufficient that we forget the value of 
being empty and in need of others and most 
especially of you; let us rediscover this Lent 
the beauty of denying ourselves of things 
that give us pleasures and comfort 
that we forget you and others; may we realize
that it is only in emptiness through fasting
that you can fill us with yourself, almighty God;
it is only in emptiness through fasting 
we can learn to truly trust and believe
in you, dear Lord, as our only strength
and sustenance.
Surprise us, O Lord, of the many
benefits of self-denial, primary of
which is becoming better persons
without us really knowing it and most
of all, unconsciously becoming your 
very presence among other people:
“Then your light shall break forth 
like the dawn, and your wound 
shall quickly be healed; your vindication 
shall go before you, 
and the glory of the Lord shall be your rear guard. 
Then you shall call, and the Lord will answer, 
you shall cry for help, 
and he will say, Here I am!”
(Isaiah 58:9).
How wonderful it is 
when eventually we become 
your presence, O God, 
speaking through us, 
saying, “Here I am”! for it is
only then your Son Jesus
is indeed the groom celebrating
with us. Amen.

Ash Wednesday: rising from the ruins of life

40 Shades of Lent by Fr. Nicanor F. Lalog II
Ash Wednesday, 02 March 2022
Joel 2:12-18 ><}}}}*> 2 Corinthians 5:20-6:2 ><}}}}*> Matthew 6:1-6, 16-18
Image from Google.

For the third straight year, we enter the Season of Lent in the most unusual conditions in the world. Perhaps, even surreal. We had in 2020 the start of the COVID-19 pandemic persisting through 2021 up to the present that has altered the way we live and how we look at life.

Just when we felt like “Easter” coming in 2021, there came the stronger Delta variant at around this time that claimed so many lives among us.

Now in 2022 after we have all the vaccines available to put COVID-19 in control with a “tamer” variant Omicron, we have a more serious concern with Russia invading Ukraine.

To a certain degree, it is “good” this had happened at this time when we are starting the Lenten Season with Ash Wednesday that reminds us the question we should be asking is not “where is God” but “where are we, his people”?

It has always been the same question ever since – of “where are we in relation to God” every time there are man-made and natural disasters like wars and famine, epidemics and plagues, or earthquakes, drought and floods.

It is easier to blame God for all of our troubles because he is always silent, never answering us back; but, it is in his silence when we also realize the truth that we are the ones who have drifted apart from God, who have gone lost away from him who is always looking for us, waiting for us to come back.

It is in the silence of God that he is most present especially when we are deep in sin and sufferings.

Even now, says the Lord, return to me with your whole heart, with fasting, and weeping, and mourning; rend your hearts, not your garments, and return to the Lord, your God. For gracious and merciful is he, slow to anger, rich in kindness, and relenting in punishment. Why should they say among the peoples, “Where is their God?” Then the Lord was stirred to concern for his land and took pity on his people.

Joel 2:12-13, 17b-18
From istockphoto.com by Getty Images.

Lent: A coming home to God for us mortals, sinners, and ruined

Lent is a “coming home” to God with Ash Wednesday serving like a porch that leads us inside the “house of God” with each of its five Sundays acting like a door opening us closer and closer into the innermost room where God is.

In the shadows of the war in Ukraine, the COVID-19 pandemic and the heated national elections in our country, let us focus on the practice of giving of ashes every Ash Wednesday which is a gesture often mentioned in the Bible.


Ashes remind us first of all, of our mortality, that we shall all die one day. This is the reason why we priests say “Remember that you are dust and to dust you shall return” (Gen.2:7) while imposing ashes on your foreheads in the form of a cross.

And there lies the good news too of Ash Wednesday: we do not just die, rot and return to ash because at the end of time, we shall all rise again to become whole – body and soul – like Jesus Christ!

From ravenscov.org.

Though we are marked for death, Ash Wednesday reassures us of our resurrection and salvation in Christ signified by the ash in the form of a cross on our foreheads.

Ashes signal our readiness for repentance as expressed in the new formula in the imposition of ashes, “Turn from sin and believe in the Gospel”.

Recall how in the Book of Jonah when the king of Nineveh removed his royal robe, covered himself in sackcloth, and sat in ashes upon hearing Jonah’s preaching as he ordered too his people to do the same that averted the wrath of God.

In the gospels of Matthew and Luke, we find how Jesus lambasted the people of Chorazin and Bethsaida for not repenting upon seeing his mighty deeds, so unlike the pagans at Tyre and Sidon who would have “repented long ago in sackcloth and ashes” (Mt. 11:21 & Lk.10:13).

Ashes also signify ruin, destruction and devastation in life like Job who had lost all precious to him when he said, “(God) He has cast me into the mire; I am leveled with the dust and ashes” (Job 30:19).

It is the most applicable signification of ashes to us today in this time of prolonged pandemic with its deep emotional and psychological impact on everyone trying to grapple with life’s many challenges as we try to start anew almost daily.

The feeling is best described by the Book of Lamentations in the aftermath of the destruction of Jerusalem: “Those accustomed to dainty food perish in the streets; those brought up in purple now cling to the ash heaps” (Lam. 4:5).

Indeed, that ash on our foreheads reminds us of the ruin we are into as an individual, as a nation, as citizens of the world.

How often did we have to shelve and postpone our many plans in life since 2020 due to this pandemic with its recurring surges now worsened by this war at Ukraine launched by Russian president Putin?

We were already sighing in great relief the past weeks with declining cases of COVID when suddenly – to our great disbelief and dismay that this can still happen in the 21st century when Putin invaded Ukraine, casting the world into another grave danger of unimagined proportion.

And lastly, who does not feel ruined after all these years of the pandemic worsened by decadent politics that has gone into an abyss of filth and insanity?

Now more than ever we could feel and experience the “ash heap” we are into with only God who can raise us up and cleanse us again.

Photo by Ms. Jo Villafuerte, 21 February 2022.

Lent is a joyful season!

Contrary to what most people believe, Lent is not all that drab and dry. While its prevailing mood is of sobriety and seriousness in the light of its call for penance, fasting and almsgiving, Lent is a joyful season preparing us to Easter.

St. Paul tells us in the second reading that “now is the day of salvation”:

Brothers and sisters: We are ambassadors for Christ, as if God were appealing through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Behold, now is the acceptable time; behold, now is the day of salvation.

2 Corinthians 5:20, 6:2

To be reconciled with God who is “gracious and merciful, slow to anger, rich in kindness, and relenting in punishment” begins right inside our hearts when we open it – rend – so it may be cleansed of sins for Jesus to dwell inside again.

Like our reflection last Sunday, it is the truth of the heart that must be expressed on this Ash Wednesday, that must be cleansed and “repaired” after so many beatings and ruins especially these past years (https://lordmychef.com/2022/02/26/taking-jesus-to-the-heart/).

It is the heart that must be strengthened and converted by our lenten practices because its purity is revealed by our very lives, the kind of life we lead, the aura we project even if half of our face is covered by the face mask.

This is the very essence of the Lord’s calls in the gospel to do these practices “in secret”, not be seen by others that it becomes more of a show. It is God whom we must please, not the people; to enter into one’s room is to enter into one’s self to meet God with our true selves, without our usual alibis, of ifs and buts.

From Google.

This is the grace of Lent that begins on this Ash Wednesday: it is God who actually comes to us, to meet us, to work in us in his “mercy and graciousness” so we may experience his loving presence again despite all our sins and troubles.

Life is a daily Lent, a cleansing of our hearts, a repairing of our hearts ruined especially when we have truly loved and ended up being misunderstood and persecuted.

Do not worry, human love is always imperfect; only God can love us perfectly. That is what Ash Wednesday is reminding us, that we are finite and sinful, ruined most of the time but always open to God who never leaves nor forsakes us his children.

In this spirit, let us also not forget that Lent is a journey we take with others, a daily exodus from darkness to light, from sickness to healing, from ruins to newness, from sin to forgiveness and grace.

Photo by author, Lent 2019.

We come home to God together as a people, as a family, as brothers and sisters in Christ.

May our gathering together on this Ash Wednesday be an occasion to free ourselves from the ever-growing threats of individualism that has marked our age with everyone feeling a celebrity, even playing God.

Please don’t forget to practice fasting and abstinence today to create a space for God and for others in your heart.

Have a blessed and safe Lenten season, everyone!

The joy of Lent

40 Shades of Lent by Fr. Nicanor F. Lalog II
Friday after Ash Wednesday, 19 February 2021
Isaiah 58:1-9   <*(((>< + ><)))*>   Matthew 9:14-15

Today I remember, O Lord, our old days of yore when Fridays were of simple food of all fish and veggies without any meat, of how we were told to remember this day so special because of Good Friday even if it were not the Season of Lent.

Austerity and low key were all over as peg to make your presence, O God, during Lent that the prevailing mood was more of joy than of being somber and serious as most people would think these days of fasting and abstinence as self-inflicted sufferings and pains.

Forgive us this modern age of instants and affluence, fasting has become centered on our very selves, with our “piety” like the Pharisees (Matt.9:14) who questioned Jesus why his disciples did not fast unlike them and the followers of John.

Enlighten us on this first Friday of Lent to realize anew that this is a season of joy and rejoicing because when we fast, we become empty of ourselves, of our filth and sins so we can be filled with your Holy Spirit to become your vessels of justice and love and joy with one another.

This, rather, is the fasting that I wish: releasing those bound unjustly, untying the thongs of the yoke; setting free the oppressed, breaking every yoke; sharing your bread with the hungry, sheltering the oppressed and the homeless; clothing the naked when you see them, and not turning your back on your own.

Isaiah 58:6-7

How lovely and beautiful the world must be if we shall heed your words, fulfill your longing from us in true fasting more focused only in making you present among us who have gone to choose darkness over light.

O God our Father, give us the wisdom and courage to return to you so we can offer ourselves for others to feel you as we await the great rejoicing of Easter, the very joy of Lent. Amen.

A real Lent in a time not so real

40 Shades of Lent by Fr. Nicanor F. Lalog II
Ash Wednesday, 17 February 2021
Joel 2:12-18  >><)))*> 2Corinthians 5:20-6:2 >><)))*> Matthew 6:1-6, 16-18
Photo by author, chapel at Franciscan Monastery at Mt. Nebo in Jordan overlooking the Promised Land or Holy Land, May 2019.

Today we begin our annual Lenten pilgrimage with Ash Wednesday in the very different situation and conditions of the COVID-19 pandemic now in its first full year. Although this may be the most unusual, both unreal and surreal Lent since the end of Second World War, this could also be our most real Lent so far.

Being real means getting into the very core of our very selves, focusing on the more essential that are invisible to the eyes. Since the popularity of social media and smart phones, life has become more of a big show than of living that we care more of lifestyles than life itself.

All three readings today invite us to get real, to confront our true selves, stop all pretensions by letting go of our many excuses and alibis. No more ifs and buts. Just our bare selves before God for tomorrow or later may be too late. St. Paul’s words perfectly express the challenge and beauty of Lent 2021:

Brothers and sisters: We are ambassadors for Christ, as if God were appealing through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Behold, now is a very acceptable time; behold, now is the day of salvation.

2 Corinthians 5:20, 6:2

Lent is a journey into inner self 
to reach out to God through others.

The forty days of Lent are a journey characterized by three important acts so central not only to Christianity but also to the other two great faiths of the world, Judaism and Islam. These are fasting, prayer and alms giving. Through these acts, we journey back into our very selves in order to reach out to God through others.

And we start by cleansing our very selves through the putting of dry ashes on the crown of our head instead of the more usual imposition on forehead to prevent the spread of COVID-19.

The use of ashes as an outward sign of our inner cleansing beautifully tells us of its being natural cleansing agents long before the invention of chemical solutions. As such, being closest to earth, ashes remind us so well of our mortality, “for dust thou art and unto dust shall you return”!

However, though we are all marked for death as the ashes signify, they are blessed at the start of today’s Mass to remind us too that we die in Jesus Christ because ultimately, we return to God who is our true origin and end.

Hence, the need to cleanse our very selves by emptying ourselves of all the dirt and filth of sin inside that have marred our image and likeness in God. More than the outward appearance of putting ashes on our heads to signify cleansing is its internal significance of cleansing within by self- emptying through fasting.

In fasting, we cleanse our inner selves by denying ourselves not only of food but also of the usual things that fill us especially in this age of affluence and consumerism. Not only of material things but anything that make us forget God and others, that make us forget that we are mere mortals, weak and imperfect.

By fasting, we empty ourselves of our pride to be filled with Christ’s humility, justice, and love so we realize the world does not revolve around us. That we do not need so many “likes” and “followers” like in social media that inflate our ego but still leave us empty and lost.

And now is the perfect time, as St. Paul reminds us.

When we look back in this past year, so many of our relatives and friends have died, some alone, due to COVID-19 and other illnesses. The pandemic had grimly reminded us of life’s fragility and the need to be more loving always because we’ll never know if we can still be with everyone.

Fasting reminds us who and what are most essential in this life like God, life, and loved ones. Not likes or followers, luxuries, money, fame, or food.

In Tagalog, the word for meat is “laman”; to fast and go without meat literally means “walang laman” which also means “empty”!

When we fast and become empty, then we create space for God and for others.

That is why it is easier to pray and be one with God in meditation and contemplation when our stomach and senses are empty because we become more sensitive to his presence in Jesus. Silence in itself is a kind of fasting, the very key to any form of prayer.

Who needs to look gloomy when fasting when we are filled with the most wonderful and essential in this life who is God as Jesus tells us in the gospel, “When you fast, do not look gloomy like the hypocrites” (Mt.6:16).

In the same manner, whatever we save in our fasting, whatever we deny ourselves, we give and share with others in alms giving. Try opening your Facebook. What fills up your page? Your selfies? Your me-time? Your work and errands? Whatever fills your FB page, most often it always gratifies you for better and for worse. And yes, of course, they all indicate how glamorous and fabulous is your life.

This Lent 2021, so many people have lost their jobs. So many are struggling to make ends meet. Others’ sufferings have become more unbearable not only with financial difficulties but simply due to difficult conditions traveling to undergo chemotherapy or dialysis.

Life has been so unreal, even surreal for all of us since last year. And God is the one most sad of all in what we have been going through in this pandemic. But he cannot do anything for us because we still rely so much with our very selves, with our science and technology that all feed on to our pride and selfishness. Every day we hear of news of all kinds of abuses and lack of kindness going on, even among states and governments in the allocation of vaccines.

The pandemic is not purely medical and biological in nature but something spiritual.

Now, more than ever, is the Prophet Joel’s call more true:

Even now, says the Lord, return to me with your whole heart, with fasting, and weeping, and mourning. Rend your hearts, not your garments, and return to the Lord, your God. For gracious and merciful is he, slow to anger, rich in kindness, and relenting in punishment.

Joel 2:12-13

If there is anyone who wishes this pandemic to end so we can see and be near with each other without any fear of getting sick, of dying, that must be God. Like St. Paul, let us implore everyone to be reconciled with God right in our hearts by taking our fasting, praying, and alms giving seriously. Amen.

Lent is making God present

40 Shades of Lent, Friday after Ash Wednesday, 28 February 2020

Isaiah 58:1-9 +++ 0 +++ Matthew 9:14-15

Have mercy on us, O God, have mercy… for we are still totally lost on the real meaning of fasting and abstinence. We have lost its spiritual meaning, focusing more on ourselves for vanity reasons like losing weight and looking good, totally forgetting fasting is all about you and others than us!

How unfortunate, dear God, that we no longer fast on Ash Wednesday and Good Friday but even on Sundays before receiving your Son Jesus in the Holy Communion by making all kinds of excuses with bold claims of having sacrificed so much in doing good deeds for you.

Thus says the Lord God: Cry out full-throated and unsparingly, lift up your voice like a trumpet blast. Tell my people their wickedness, and the house of Jacob their sins. They seek me day after day, and desire to know my ways, like a nation that has done what is just and not abandoned the law of their God. They ask me to declare what is due them, pleased to gain access to God. “Why do we fast, and you do not see it? Afflict ourselves, and you take no note of it?” Lo, on your fast day you carry out your own pursuits, and drive all your laborers. Yes, your fast ends in quarreling and fighting, striking with wicked claw. This, rather, is the fasting that I wish: releasing those bound unjustly, untying the thongs of the yoke; setting free the oppressed, breaking every yoke; sharing your bread with the hungry, sheltering the oppressed and the homeless; clothing the naked when you see them, and not turning your back on your own.”

Isaiah 58:1-4, 6-7

Make us realize that fasting is not punishing ourselves, of denying ourselves with goods and pleasures of the world that leave us empty, wanting for more but never fulfilled deep inside.

Fasting is actually rewarding ourselves with you, O God, our only wealth and treasure, our only fulfillment.

Help us create an empty space within ourselves through fasting and abstinence so that your Son Jesus may dwell and reign in our hearts, saying from within us, “Here I am!” (Is. 58:9). Amen.

From Google.

Walang laman

Lawiswis Ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-26 ng Pebrero 2020

Mula sa Google.
Mierculés de ceniza
araw ng pag-aayuno at abstinensiya
ngunit tila wala nang nagpapahalaga
ni nakaka-alala.
Marahil ay nalimot na nga
at binalewala mga banal na gawain
tuwing cuaresma na nagpapa-alala
kahalgahan ng Diyos higit sa lahat.
Nagtitiis ng gutom
hindi pinapayagang sayaran 
ng anumang laman ang tiyan
alang-alang sa kaganapan at kabanalan.
Kaya nga kung titingnan
pag-aayuno ay higit pa sa sakripisyo
na kung saan tiyan ay walang laman
upang magkapuwang Tagapagligtas ng tanan.
Ngayong cuaresma sana iyong mabuksan
puso at kalooban tingnan ano ba kanilang mga laman
baka naman mga wala nang kabuluhan
pabigat lamang sa kalooban.
Bigyan ng puwang upang makapanahan
sa ating puso at kalooban si Kristong maasahan
upang ngayon pa lamang maranasan
hatid ng Diyos na kaligtasan sa mga sa kanya'y mayroong puwang.