Panalangin para sa mga tinutuligsa

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, 04 Setyembre 2020
Unang Biyernes ng Setyembre, Ika-XXII Linggo sa Karaniwang Panahon
1 Corinto 3:18-23  ///  Lukas 5:33-39
Larawan kuha ni G. Angelo N. Carpio, Hunyo 2020.
O Kamahal-Mahalang Puso ni Hesus,
tulungan Mo kami na Ika'y matularan sa pakikinig sa kapwa.
Nawa aming mapalampas ano man ang hindi mabuting sinasabi
laban sa amin at sa halip ay aming pagyamanin aming karanasan
at palalimin aming katauhan.
Katulad ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto,
“Walang anuman sa akin ang ako’y hatulan ninyo 
o ng alinmang hukuman ng tao; 
ni ako ma’y di humahatol sa aking sarili.  
Walang bumabagabag sa aking budhi, 
ngunit hindi nangangahulugang ako’y walang kasalanan.  
Ang Panginoon ang humahatol sa akin." (1Cor.4:3-4)
Siya namang tunay, Panginoon!
Palaging mayroong masasabi makakating labi
laban sa amin palagi ano mang buti aming mga gawi.
Bakit nga po ba sa gitna nitong pandemya
laganap hindi lamang sakit kungdi galit at pagmamalupit
masasakit na pananalita ng ilan naming kapwa?
Tulungan mo kami, O Hesus
 na dalisayin aming puso at kalooban, 
maging bukas sa mga pagkakataon na magbago 
gaya ng Iyong turo sa Ebanghelyo:
“Walang pumipiraso sa bagong damit 
upang itagpi sa luma.  
Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit 
at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma." (Lk.5:36)
Lagi naming panghawakan 
na higit na mahalaga ang Iyong sinasabi Panginoon
kaysa sinasabi ng tao dahil Ikaw pa rin sa kahuli-hulihan
ang sa amin ay hahatol at papataw ng kapasyahan 
kaya nawa Ikaw ang aming pakinggan 
hindi pinagsasabi sa amin ay kumakalaban.
Amen.
 

Mahal na Puso ni Hesus para sa daigdig na wala nang puso

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-19 ng Hunyo 2020
Napakahirap isipin
masakit tanggapin
sinapit maraming 
kababayan natin
na hanggang ngayon
hindi pa rin nakakauwi
upang sariling pamilya'y
makapiling.
Pinakamasakit nilang
dinanas na sila'y ituring
kaiba sa atin; matagal na 
hindi pinansin
walang nakabatid
sa kanilang mga hinaing
hanggang sa bumantad na lamang
sila sa ating paningin sa TV screen.
Matay ko mang isipin
sa panahon ito ng COVID-19
marami pa rin sa atin
hindi lang sumpungin
pag-uugali'y karimarimarim
salita'y matatalim
nakakasakit ng damdamin
wala na bang buting angkin?
Sa panahong ito ng pandemya
na ang banta ng kamatayan ay tunay na tunay
kabiyak o kapatid, kaibigan o kasamahan
o sino pa man ay tila nalilimutang
kapwa ring nahihirapan, nabibigatan
sa halip na tulungan, iniiwanan;
sa halip na kalooban ay pagaanin
ito'y sinasaktan pati na rin katawan.
Kapistahan ng Kamahal-Mahalang Puso ni Hesus; larawan kuha ni G. Gelo Nicolas Carpio, 19 Hunyo 2020.
Kaya aking dalangin
sana'y tupdin ng Panginoong Hesus 
ating hiling gawin ang mga puso natin
katulad ng kanyang Puso, 
maamo at mahabagin
puno ng kanyang pag-ibig
bawat tibok ay tigib
ng kabutihan Niyang angkin.
Mabuti pa ang puno ng saging
madalas na biro natin: may puso kesa atin!
Sana'y alisin Mo, Hesus, pusong bato namin
palitan ng pusong laman sa Iyo nakalaan
huwag naming panghinayangang kabutihan Mo'y ipamigay
huwag rin kaming maghintay ng Iyong sukling ibibigay
bagkus ay magmahal nang magmahal
hanggang kami'y mamatay at sa Iyong piling mahimlay.

*Mga larawan sa “collage” sa itaas ay mula kay G. Raffy Tima ng GMA News; ang nasa gitna na larawang ng imaheng bato ni Hesus ay mula Google.