Ang “isa pang Maria”

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-13 ng Abril 2023
Larawan ng painting ni American painter Henry Osawa Tanner, “The Three Marys” (1910) mula sa biblicalarchaeology.org.
Magkakatulad 
ang mga ebanghelista 
sa paglalahad 
ng mga kababaihang naiwan,
sinamahan si Jesus sa Krus
hanggang sa kanyang kamatayan;
tatlo sa kanila ating nakikilala
na sina Maria na Ina ni Jesus,
Maria Magdalena at 
Maria asawa ni Clopas.

Subalit, sino 
iyong "isa pang Maria"
na binabanggit sa ebanghelyo
ni San Mateo na kasama
ni Maria Magdalena
"nakaupo sa tapat ng
libingan" ni Jesus (Mateo 27:61)
na hindi naman niya kinilala
nakatayo rin sa paanan
ng Krus?

Kataka-taka sino nga ba
itong kasama ni Maria Magdalena
"Makaraan ang Araw ng Pamamahinga,
pagbubukang-liwayway 
ng unang araw ng sanlinggo, 
pumunta sa libingan ni Jesus 
si Maria Magdalena
at isa pang Maria" (Mateo 28:1)
na unang pinagpakitaan
ng Panginoong muling nabuhay?
Hindi na natin malalaman
tunay niyang pangalan
maliban sa "isa pang Maria"
na hindi kasing tanyag
 ni Magdalena,
 ni walang nakakakilala
ni pumapansin
bagama't matitiyak natin
hindi siya mahuhuli
 pagbibigay ng kanyang sarili
bilang tapat na alagad
ng ating Panginoon din!
Bawat isa sa atin
katulad ni Maria Magdalena,
dapat ipagpasalamat
 kasama at kaibigan
maituturing din na
  "isa pang Maria" - 
tahimik at walang kibo
subalit buo ang loob
tayong sinasamahan
saanmang kadiliman
basta patungo kay Kristo
na kapwa nating sinusundan!
Larawan ng painting ni French painter James Tissot ng “The Two Marys Watch the Tomb” (1894) mula sa paintingmania.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s