Ang mabuting balita ng karukhaan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, 04 Oktubre 2019

Mula sa Be Like Francis Page sa Facebook.
Minsan daw ay nagimbal
kaibigang Kardinal ni San Francicso
na banal
nang kanyang malaman
dukha nilang pamumuhay
na sa kanyang palagay
labis na kahirapan hindi naman
dapat nilang pagdaanan.
Katuwirang ipinaliwanag
ni San Francisco kay Kardinal Hugolino
kay gandang pagnilayan
sa malalim nitong kahulugan:
"kung tayo'y maraming kayamanan,"
aniya ng ating banal
"kakailangan din natin mga sandata
upang mga ito'y ipaglaban at pangalagaan."
Sa kanyang isipan 
at banal na kalooban,
ang pag-ibig ay namamatay
kapag tao'y nagkamal maraming ari-arian;
hanapin kanyang paliwanag
kung masasagot kanyang mga katanungan
na tila bugtong di lamang sa isipan
kungdi pati na rin sa puso at kalooban:
"Mapagnanakawan mo ba
na tao na walang ano man?
Maari mo bang gutumin
ang nag-aayuno?
Mayroon ka bang sisirain
sa taong namumuhi
sa parangal at pagkilala?
Ano nga ba magagawa sa taong aba at dukha?"
Para kay San Francisco
ang mga dukha ang tunay na malaya
kayang ipaubaya lahat
pati sarili sa Bathala
upang makagawa
ng kabutihan sa kapwa
na siyang simula ng ating kapatiran
at ugnayan pati sa kalikasan.
Mula sa Reuters.
Sa ating panahon ngayon
karukhaan ay pinag-uusapan
batay sa kawalan
ng ari-arian na kabaligtaran
ng kung ano mayroon
ang mayayaman na kadalasan
mga bagay nabibilang
at nabibili gaya ng kapangyarihan.
Ngunit kung ating pagninilayan
ano mang mayroon ang mayaman
ay wala pa rin o "NOTHING"
kung Inglesin natin
dahil ang higit na mahahalaga
ay hindi nakikita
ni nabibili o nabibilang
gaya ng pera at iba pang kayamanan.
Gayun din naman
hindi masasabi ng sino man
na siya ay dukha
at "walang wala" ika nga
dahil kung tutuusin natin
ang lahat ay palaging mayroon pa rin
o "SOMETHING"
kung Inglesin din natin.
Harinawa'y mapagtanto natin
sa pagdiriwang ng kapistahan
ni San Francisco na butihin
ito mismong buhay natin
ay dakilang kayamanan
na dapat ipagpasalamat natin
sa karukhaan ng loobing maialay
gaya ng Panginoon Hesus natin.
Ang Krus ng kapilya ng San Damiano na isinaayos ni San Francisco batay sa tinig na kanyang narinig habang nananalangin doon.


	

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s