Relasyon, hindi emosyon – 2

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-17 ng Setyembre 2019
Relasyon at ugnayan
hindi emosyon at damdamin
ang sabi natin na pangunahin turo sa atin
ng talinhaga ng alibughang anak.
Kay gandang larawan ng Diyos
ang nakintal sa ating puso't isipan
nang ilahad ng mahabaging ama sa dalawang anak niya
na sila ay iisang pamilya, binibigkis ng buhay na mula sa kanya.
Ano mang kasalanan ay mapapatawad
maging kamatayan ay malalampasan
nitong habag at awa ng Diyos na ibinuhos
kay Kristo Hesus para sa ating mga alibughang anak niya.
Ganyan ang habag at awa ng Diyos bilang Ama
na dumadaloy din mula sa kanyang pagiging ina
nang mawika niya, "hindi kita malilimutan kailanman
katulad ng isang ina sa kanyang anak na mula sa kanyang sinapupunan."
Para sa kanilang kaisipan, 
ang habag at awa ay "hesed" ---
damdaming napaka-lalim gaya ng pag-ibig
nagpapahiwatig ng maka-amang katapatan at pananalig.
Nagmumula ito sa sinapupunan o "raham" ---
yaong matris ng kababaihan na siyang kanlungan
ng simula ng buhay, lundo ng katuwaan pagsapit ng kagampan
kapag napawi mga agam-agam, pagsilang ng bagong buhay.
Kapag umiiral habag at awa sa ating buhay
doon tayo buong-buo sa pagkatao
nagiging ganap at banal tulad ng Diyos
puno ng buhay at pagmamahal.
Kaya't kapag mga patayan ay naglipana
at pagkitil sa buhay ang nakikitang paraan
upang lunasan maraming kasalanan at kasamaan
nasisira ating kapatiran, di maglalaon, tayo ang mababaon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s