Ang walang katapusang pagdaing

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog, Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan

Martes, Ika-5 Linggo ng Kuwaresma, 31 Marso 2020

Bilang 21:4-9 ><)))*> +++ <*(((>< Juan 8:21-30

Ang eskultura ng ginawang ahas na tanso ni Moises sa tikin sa lugar kung saan mismo nangyari na ngayon nasa pangangalaga ng mga Paring Franciscano sa Jordan. Larawan kuha ng may-akda, Mayo 2019.
Batay sa salaysay ng aklat ng buhay
nainip mga Israelita sa paglalakbay sa ilang
nang sila ay dumaing, nagreklamo
kay Moises ng ganito:
"Kami ba'y inialis mo sa Egipto
upang patayin na ilang na ito?
Wala kaming makain ni mainom!
Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito."
Bakit nga ba hindi na naubos 
ating mga reklamo
lalo na kapag mayroong krisis
walang mintis yaring mga bibig
walang hanggang daing
tila hindi aabutin, napakamainipin
nakakasakit na ng damdamin
pati Diyos sinusubok, hinahamon natin?
Kung inyong mapapansin 
yung talagang walang makain
hindi na makuhang dumaing
tanging isipin saan hahanapin
kanilang isasaing, lakas ay iipunin
sa pagbabaka-sakaling dinggin
dalanging tulong dumating
kanilang hahatiin at titipirin.
Ang masakit na kapansin-pansin
ngayong panahon ng COVID-19 
marami sa mga daing ng daing
sa Facebook pinararating!
Akala mo walang makain
bakit nasa harapan ng computer screen?
Katulad nilang nagmamagaling
ibang natulungan may reklamo pa rin!
Magandang pagkakataon 
kaloob nitong COVID-19 sa ating panahon
mabuksan puso at kalooban sa katotohanan 
"Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao" 
na kung uunahin natin si Kristo
makikilala natin bawat kapwa tao
ka-patid at ka-putol na dapat bahaginan 
ano man mayroon ako.
Madalas sa maraming reklamo
puso ay sinarahan, pinanlalabuan ang isipan
bibig ang laging binubuksan, hindi mawalan ng laman 
pinababayaan kaluluwa at kalooban 
tiyan lamang nilalagyan
kaya walang kahulugan ni katuturan
ano mang karanasan hindi mapagyaman
kaunting hirap at tiisin, puro daing at hinaing.

Ano iyong ibibigay sakaling hingian ka ni Hesus ng ano man?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-13 ng Nobyembre 2018

IMG_2434

Ito ay isang tula batay sa kathang nakatutuwa
Ng makata sa ibang bansa:
            Minsan daw, saysay ni Rabindaranath Tagore,
            Nakita ng isang pulubi pagdaan ng gintong karwahe.
            Nagalak ang pobre dahil makikita niya ang mahal na hari
            Ngunit laking gulat niya nang sa kanya nanghingi
            Itong hari nag ani, “Ano’ng maibibigay mo sa akin?”

Naguluhan ang pulubi at walang nasabi
Bigo at inis sa nangyari, isang butil na trigong inani
Tanging iniabot sa nanghihingi na hari.

Umalis ang karwahe, sumapit ang gabi, at umuwi ang pulubi
Laking gulat at panghihinayang di magkali sa kanyang sarili
Dangan kasi isang diyamante napasali sa marami niyang butil na nahingi.
           
               “Ano’ng dami sana ng mga diyamante ko ngayon
               Kung ako sana’y galante sa hari ng gintong karwaheng iyon!
               Ganito palang kahihinatnan kung pinagsapalaran ko’ng ibigay 
               Noon sa haring iyon mga trigo na aanhin ko pa ngayon?”

Ito kasi ang sitwasyon kapag tayo ay mayroon,
Palaging nanghihingi ating Panginoon
Hindi upang Siya ay magkaroon kungdi upang sa gayon
Ano man tayo mayroon, huwag tayo dito magumon
At gawing bagong pinapanginoon.

Kung ika’y hihingan ni Hesus ng ano man ngayon
Huwag mo Siyang pagdadamutan at baka ika’y manghinayang
Sa pagkakataon na Kanyang palitan iyong iniingatan na wala namang kabuluhan.
Iyong pakatandaan sa pagsasapalaran kay Hesus na tunay na mayaman
Di ka Niya pababayaan ng higit na mainam at makabuluhang kayamanan.
tagore 

*Larawan mula sa Google.