Panalangin sa karangalan ng kaarawan ng Mahal na Birheng Maria (at nating lahat!)

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-08 ng Setyembre 2020
Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria
Roma 8:28-30   >><)))*> + <*(((><<   Mateo 1:18-23
Larawan kuha ng may-akda sa aming Parokya, Pasko 2018.
O Diyos Amang mapagmahal sa amin, 
kay sarap isipin at namnamin pagdiriwang 
ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria
na Ina ni Hesus at Ina din namin.
Sa unang tingin marahil tatanungin
bakit ang kuwento sa ebanghelyo ay pagsilang ng Kristo?
Ngunit sa dakilang karunungan po Ninyo, O Diyos Ama
dito Mo ibinalot kagandahan at kabutihan
hindi lamang ng kapistahan 
kungdi ng katotohanang hatid nito:
Dumating si Hesus na Anak Mo sa pamamagitan 
ng dalawang mabubuting tao ayon sa plano at kalooban Mo: 
si Jose na mula sa angkan ni David 
na lahi ni Abraham
naging esposo ni Maria
na siyang Ina ng tinatawag naming Kristo.
Dahil dito, hinatian Mo kami O Diyos 
ng karangalan katulad ni Maria 
maging tagapaghatid ni Hesus sa mundong gulung-gulo.
Hayaan po ninyo na aming mapagtanto at mapagyaman
turo sa amin ng Iyong lingkod sa San Papa Juan Pablo Ikalawa:
bawat kaarawan ay munting Pasko
dahil sa pagsilang ng bawat tao
si Jesu-Kristo ang naparito!
Huwag nawa naming malimutan karangalang ito
kaya aming hiling sa aming masintahing Ina 
kami ay palaging ipanalangin,
ilapit kay Hesus na ating Panginoon
upang Siya ring maibahagi sa kapwa natin.
Amen.

Panalangin laban sa pagkakanya-kanya

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-02 ng Setyembre 2020
Halaw sa mga pagbasa mula sa 1 Corinto 3:1-9 at Lukas 4:38-44
Miyerkules sa Ikadalawampu't-Dalawang Linggo sa Karaniwang Panahon
Larawan kuha ng may-akda, Pulilan, Bulacan, Pebrero 2020.
Panginoong Hesus, 
tulungan mo kaming makalaya 
sa aming sakit ng pagkakanya-kanya
liwanagan aming mga puso at kalooban
upang iwanan mga hinahangaan naming sinusundan
na nagiging sanhi ng mga kampi-kampihan at labanan
mula sa tahanan hanggang paaralan, 
sa pamayanan at maging sa simbahan
lalong-lalo na sa larangan ng pulitika. 
Buksan mo ang aming mga isipan at kalooban, 
punuin ng Iyong Espiritu Santo ng katotohanan
na kaming lahat ay pawang Iyong mga manggagawa 
sa iisang bukirin na tanging Ikaw lamang 
ang nagpapatubo at nagpapalago
 sa pananampalataya at mabubuting gawaing 
aming inihahasik at dinidiligan (1Cor.3:8-9).
Higit sa lahat, 
amin sanang mapagtanto
sa tuwing kami ay mayroong iniidolo 
maliban sa Iyo, Panginoong Jesu-Kristo,
lalo kaming nagiging palalo 
tulad ng kuwento sa Ebanghelyo:
ayaw kang paalisin ng mga tao sa kanilang lugar
hindi lamang sa sila'y bilib na bilib sa Iyong kapangyarihan
kungdi dahil higit silang makikinabang 
sa Iyong kapanatilihan.
Amen.
Larawan kuha ni G. Jim Marpa, 2019.

Basta may panlasa at pang-amoy, ayos na!

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-21 ng Agosto 2020
Larawan kuha ni G. Jim Marpa, 2019.
Ngayong panahon ng COVID-19
sumagi sa akin mga turo ng dalawang pari
na napakalapit at mabuti sa akin:
Una ay si Padre Nanding 
malimit sabihin sa akin
"Pinakamasarap makasama
tao na mayroong panlasa";
"iyong iba," aniya, 
"pakanin mo ng buong baka,
hindi pa rin masaya!"
Ikalawang paring butihin
ay si Padre Johann 
madalas ako paalalahanan
"Biyaya ng Diyos ang ganang kumain
dahil ibig sabihin
wala kang sakit na dapat intindihin
di tulad ng ibang hindi makakain."
Nakatutuwang isipin at malayin
kung paanong noong panahon natin
mga mumunting butil ng pagkain
pinahahalagahan upang huwag sayangin;
ngayon naman ating alalahanin
itong ating panlasa at ganang kumain
mga biyayang hindi napapansin;
magdildil ka man ng asin o 
maalat man o maasim ulam na inihain
huwag nang punahin o laitin 
sapagkat iyong nalalasap pa rin
ang pagkain at walang COVID-19!
Sa hapag ng pagkain
mga samahan at ugnayan natin
nabubuo, tumatatag at tumitibay
kaya sa ating buhay
masarap kasabay
sa paglalakbay
mayroong panlasa
at maganang kumain,
basta huwag lang sasairin
at uubusin ang sinaing 
baka iba hindi na makakain
dahil ikaw pala ay sakim!
Photo by Pixabay on Pexels.com
Ito naman ang habilin na galing sa akin:
basta nakaka-amoy ng masarap na lutuin
maski hindi sa iyo ang pagkain
matuwa ka na rin, wala ka pang COVID-19;
gayun din naman, 
iyo nang kalimutan hindi man kagandahan 
 ilong na ngayon ay natatakpan
makaamoy man ng alimuong
makalanghap man ng masansang
at masamang hangin ay mabuti pa rin:
nakakahinga ka ng malalim
wala kang COVID-19!
Larawan kuha ni G. Jim Marpa, 2019.