Bakit ka narito?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-16 ng Hunyo 2020
Larawan kuha ng may-akda sa Pulilan, Bulacan, Enero 2020.
Minsan aking napanaginipan
matalik kong kaibigan
aming binalikan
mga bukid aming nilakaran
noong aming kabataan;
nagtungo rin kami sa simbahan
doon sa kabayanan
at umistambay pagkaraan
para magkuwentuhan sa Krus na Daan.
Hiniling ko sa kanya
ako'y isama sa kanyang bahay-pahingahan
doon sa bukid ngunit tinanggihan
pinauwi at binilinan tulungan
maraming nangangailangan
lalo na aming mga kaibigan.
Sa aking pagtayo at paghayo
siyang gising ko naman
at natanto
matagal nang yumao 
kaibigan ko.

Larawan kuha ng may-akda sa Assumption Sabbath, Baguio City, Enero 2018.
Maliwanag sa akin
kahulugan ng napanaginipan
dahil kung minsan
ako ay nahihirapan at nabibigatan
sa mga pasan-pasan
at tila naman walang ibang maasahan
bukod sa wala ring pakialam
kaya di maiwasan mag-asam
na mawala na lamang
at sumakabilang buhay.
Ngunit hindi iyon ang solusyon
hindi rin kalooban ng Panginoon
na mayroong nilalayon
dapat nating bigyan ng tuon;
mga hirap at pagod
konsumisyon at ilusyon
bahagi ng ating misyon
bigay at dinadalisay ng Panginoon
kaya't magtiyaga, Siya ay ating abangan
at tiyak matatagpuan, Kanyang tutulungan.

“Screenshot” ng palad ng isang mag-aaral sa Dr. Yanga’s Colleges Inc. na nagsulat ng mga aral napakinggan niya kay G. Michael Yanga, Pangulo ng naturang paaralan, 2019.
Madalas tayo ang nagtatanong 
sa Panginoon ng direksiyon
ngunit paano kung Siya mismo
sa atin naman ang magtanong
sa kalagitnaan ng ating misyon
"Bakit ka narito?" gaya noong
paghintayin Niya si Elias sa yungib ng Horeb
matapos Siyang mangusap 
sa banayad na tinig ng hangin;
kay sarap namnamin at damhin
dahil tuwing tayo tatanungin
nitong Panginoon natin,
ibig sabihin Siya ay ating kapiling!
Ano man iyong gampanin 
ngayong quarantine ay pagyamanin
palaging unahin na ang Diyos ay hintayin
dahil tiyak na Siya ay darating
hanggang matapos itong COVID-19
pangako Niyang kaligtasan at kaganapan
Kanyang tutuparin!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s