Countdown sa Pasko sa gitna ng COVID-19 lockdown

Lawiswis ng Salita, Miyerkules, Dakilang Kapistahan ng Pagbabalita ng Pagsilang ni Hesus, 25 Marso 2020

Isaias 7:10-14; 8:10 +++ Hebreo 10:4-10 +++ Lukas 1:26-38

Painting ng Pagbabalita ng Anghel kay Maria ng Pagsilang ni Hesus sa harapan ng Basilica ng Annunciation sa Nazareth, Israel. Larawan kuha ng may-akda, Mayo 2017.

Wala akong kahilig-hilig sa ano mang countdown ngunit kagabi sa aking pagninilay ng Dakilang Kapistahan ng Pagbabalita kay Maria ng Pagsilang ng Mesiyas, bigla ko naisip siyam na buwan na lamang mula ngayon ay Pasko na ng Pagsilang!

Kaya… Merry Christmas sa inyong lahat ngayon pa lamang!

Naisip ko tama lang isipin na natin ngayon siyam na buwan bago ang Pasko ng Pagsilang sa gitna ng lockdown sanhi ng COVID-19 upang magbago ating kamalayan sa Christmas countdown sapagkat higit pa sa petsa ang Disyembre 25 — ito ay isang kaganapan o “event” wika nga sa Inggles na nangangahulugan din ng “fulfillment” o kabuuan.

Ang Pasko ay si Hesu-Kristo, ang Diyos Anak na nagkatawang-tao!

Sinasabi na maraming binabago sa buhay ang COVID-19 at una na rito ang “back to basics” tulad ng paghuhugas ng mga kamay palagi, pagsasama-sama ng pamilya, at taimtim na pananalangin.

At isa sa mgapangunahing basic ng buhay ay ang Diyos na nagkatawang-tao, si Hesus. Dapat nating mapagtanto muli na bagaman dumating na si Hesus 2000 taon na nakalipas, patuloy pa rin siyang dumarating sa piling natin at muling darating sa wakas ng panahon.

Paglibot ng Santisimo Sakramento sa Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan noong 22 Marso 2020. Larawan kuha ni Bb. Ria De Vera

Si Kristo ay dumating, dumarating, at darating sa tao na bukas ang puso at kalooban

Isang mabuting halimbawa ang ipinakita sa atin ng Mahal na Birheng Maria nang ibalita sa kanya ng Anghel Gabriel ang mabuting balita ng pagsilang niya kay Hesus na ating Tagapagligtas. Tatlong bagay ang ating nakikita rito.

Una ang kanyang pagiging bukas palagi sa salita at kalooban ng Diyos.

Kapag pingninilayan ko ang tagpong ito ng ebanghelyo ayon kay San Lukas, palagi ko naiisip na mas malamang nananalangin noon ang Birheng Maria.

Kaya paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo mga ginigiliw ko, lalo na mga magulang na gamitin ang pagkakataong ito ng lockdown na ituro muli ang mga dasal na nakalimutan na ng mga bata. Higit sa lahat, magdasal ng sama-sama tulad ng pagrorosaryo. Mamyang alas-7:00 ng gabi, sabay-sabay tayo sa buong daigdig makiisa sa panawagan ni Papa Francisco na dasalin ang “Ama namin” kontra sa COVID-19.

Tanging sa pananalangin lamang natin mapapakinggang tunay ang kalooban ng Diyos sa atin.

Ikalawa ang pagtanggap ng Mahal na Birheng Maria sa salita at kalooban ng Diyos.

Hindi sasapat ang pananalangin lamang; kung hindi rin naman pumayag si Maria sa hiling ng Diyos na maging Ina ni Hesus, wala ring Pasko at hanggang ngayon marahil inaabangan pa natin ang Kristo.

Katulad ng Mahal na Birheng Maria, nawa tayo man ay pumayag at sumang-ayon sa hinihiling sa atin ng Diyos. Gaya ni Maria, masabi rin natin ang matamis na pananalita niya sa anghel matapos mapakinggan ang mabuting balita, “Maganap na nawa sa aking ang iyong mga sinabi” (Lk.1:38).

Ikatlo, pinangatawanan ni Maria ang kanyang “Oo” o “Opo” sa Panginoon.

Masdan mabuti ang huling talata ng ebanghelyo sa araw na ito: “At iniwan siya ng anghel” (Lk.1:39).

Tingnan ninyo ang lahat ng nasusulat sa Bagong Tipan: wala nang ibang pagkakataon na ang anghel ay nakipag-usap pa muli kay Maria! Kay San Jose at mga Apostol tulad ni San Pedro, ilang ulit nagpakita ang anghel upang liwanagin mga gawain nila. Nguni’t si Maria pagkaraan nito ay naiwan nang mag-isa sa kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos!

Ang tanging sigurado lang si Maria ay ang pangalang ibibgay sa kanyang sanggol na Hesus. Maliban dito ay pawang pagtitiwala at pananalig ang umiral kay Maria na naging tapat sa pagsunod sa Diyos hanggang sa mapako sa Krus si Hesus. Kaya naman sa kanya unang nagpakita si Hesus na muling nabuhay sapagkat si Maria ang unang tunay at lubos na nanalig sa kanya, sa salita at sa gawa.

Ang lugar kung saan binati ng anghel si Maria na ngayon ay nasa ilalim ng Basilica ng Annunciation sa Nazareth. Larawan ay kuha ng may-akda, Mayo 2019.

Hamon ng Ebanghelyo

Nakakatuwa ang maraming balita ng mga taong nagsasakripisyo, naglalaan ng sarili para sa kapwa sa gitna ng pandemiyang COVID-19. Una na sa kanila ang mga tinaguriang frontliners na health workers – mga duktor, nars, med tech, at lahat ng naglilingkod sa mga pagamutan.

Kahapon ay naikuwento ko sa inyo isang tindero ng saging na hindi nagtaas ng presyo bilang tulong niya sa lockdown na umiiral.

Kaibayo naman nito ang napakalungkot at masakit – at nakakapikon! – na mga balita ng mga mapagsamantalang tao sa gitna ng krisis.

Unang-una na ang mga halal na upisyal ng bayan sampu ng kanilang mga pamilya na nagpa-VIP treatment para sa COVID testing. Gayun din iba pang upisyal ng bansa na hanggang ngayon ang inaatupag ay sariling kapakanan habang buong bayan ay nagdurusa.

Sila ang mga makabagong Haring Acaz na noon ay kunwari tumangging humingi ng palatandaan mula sa Diyos kung tunay niyang ililigtas ang Israel. Ang totoo, nakipag-alyansa na si Haring Acaz sa mga katabing bansa laban sa Assyria gayong kabilin-bilinan sa kanya ni Propeta Isaias na magtiwala sa Diyos lamang. Batid ng Diyos ang katotohanan at kunwari’y tiwala si Haring Acaz sa kanya!

Kahapon sinabi ng Punong Ministro ng Italya na siyang bagong sentro ng COVID-19 na lahat ay nagawa na nila sa lupang ibabaw laban sa pandemiyang ito; inamin niyang wala na silang maaring takbuhan ng tulong kungdi ang Diyos sa langit.

Alalahanin natin na hindi sapat ang basta manalangin.

Katulad ni Maria, atin nawa maisabuhay ang pagiging bukas palagi sa Diyos sa pakikinig sa kanyang tinig at higit sa lahat, pagsang-ayon dito at paninindigan sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa.

Manalangin tayo:

Larawan kuha ni Bb. Anne Ramos, 22 Marso 2020, paglibot ng Santisimo Sakramento sa Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista, Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan.

O Diyos Ama naming mapagmahal, kami ay nagpapasalamat sa pagbibigay mo sa amin sa iyong Anak, ang Panginoong Hesu-Kristo na siyang aming kaligtasan lalo’t higit sa panahong ito ng COVID-19.

Buksan po ninyo aming puso at kalooban katulad ni Maria upang manahan din sa amin si Hesus, gawin niyang luklukan ang aming mga puso at kalooban.

Bigyan mo rin kami ng tapang at pananampalataya tulad ni Mari upang lahat ng aming sasabihin at gagawin ay pawang nilalayon at kalooban ng Panginoong Hesus.

Maging matatag nawa kami tulad ni Maria na samahan si Hesus hanggang paanan ng Krus upang mapanindigan kanyang kalooban sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s