Ang ating kamukha

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-28 ng Oktubre 2019

Mula sa Google.
Todos los Santos na naman
at kay laking kabaligtaran
naka-ugalian ng karamihan
ipagdiwang mga aswang at katatakutan
sa halip na mga banal at kanilang kabutihan.
Dati-rati nama'y hindi laganap
sa ating kapuluan banyagang kaugalian
pagdiriwang ng Halloween na nasira
tunay na kahulugan sa kaisipan ng mga
makamundong taga-kanluran.
Halloween ang taguring na nagmula sa 
pinagsamang "hallowed evening"
na kahuluga'y "gabi ng mga banal"
ngunit pilit binabalikan ng mga hangal
maling paniniwala noon pa napasinungalingan.
Akala ng mga paganong Druids 
ng Scotland at Wales sa Bretanya noong unang-una
lumilitaw sa lupa tuwing katapuasan ng Oktubre
mga impakto at masasamang espiritu
upang makabihag ng mga tao.
Nagdaramit sila at nag-aayos na nakakatakot
parang multo, kamukha ng mga lamang lupa
sa paniniwalang malilito mga impakto na sila'y kasamahan
kampon ng kadiliman at kasamaan
kaya sila iniiwan at hindi sinasaktan.
Photo by Pixabay on Pexels.com
Maraming Kristiyano hindi ito nalalaman ni nauunawaan
nakalimutan pangunahing katotohanan ating pinananaligan
nang pumarito si Hesu Kristo, kanya nang tinalo
kapangyarihan ng demonyo
nang pumaroon siya sa dako ng mga yumao.
Nang mabuhay mag-uli ang Panginoong Hesu Kristo
napanibago niya buong sangnilikha
higit sa lahat, muli nating nakamukha
Diyos Ama sa ati'y lumikha,
tiniyak ating tahahanan sa piling niya sa kalangitan.
Bakit nga ba ikaw, Kristiyano
ang siya pa ngayong lito at sadyong lilo
mas ibig pag makamukha mga impakto at demonyo
nakukuha pa ninyong matuwa at ikagalak
mga anak ninyong mukhang tiyanak?!
Akala ba ninyo demonyo ang mga nalilito 
sa inyong pagbibihis at pag-aanyong multo?
Hindi ba ninyo batid kayo ang nalilinlang
sa pagdaramit at pag-aayos ng hunghang
at magtataka pa kayo asal ng inyong anak parang animal?
Madalas kay hirap unawain mga gawi natin 
na katakutan kabutihan at katuwaan ang kasamaan;
sadya nga bang atin nakalimutan
dakilang karangalang tayo'y nilalang
katulad at kawangis ng mabuting Maykapal?
Diyos ang kamukha natin
kanyang liwanag sana'y mabanaagan din sa atin
upang maghatid ng kagalakang bumubukal
sa malinis at magandang kalooban
lipos ng kabanguhan ng kabutihan at kadalisayan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s