Panalangin sa dalawang makabagong San Juan ng Simbahan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-22 ng Oktubre 2019

San Juan Apostol at Ebanghelista, Patron ng Bayan ng Diyos sa Bagbaguin, Santa Maria, Bulacan. Larawan ay kuha ni Bb. Jo Villafuerte, Pistang Pasasalamat 22 Setyembre 2019.
Minamahal naming Patron na Banal, 
Juan Apostol at Ebanghelista po ang inyong ngalan
ngayo'y aming ipinagdiriwang sa buong Simbahan 
dalawang bagong Banal, kapwa pastol ng kawan, 
nang manungkula'y pangalan mo ang hiniram.
Nauna'y si San Juan Beinte-tres 
nang sa kanyang katandaan tulad mo,
sinikap maging makabuluhan at buhay na palatandaan ng Diyos
ang Inang Simbahan sa gitna ng makabagong panahon
nang kanyang simulan ang Ikalawang Konsilyo sa Vatican. 
Kasabay niyang tinanghal bilang Banal 
ang tinaguriang Dakilang San Juan-Pablo Ikalawa
labis na pagtitiis ang kinamit sa kanyang sakit, 
krus ay sinapit, katulad mo’y naging malapit
sa Ina ni Hesus kaya’t “Totus Tuus” ang kanyang awit.
Itulot mo aming Mahal na San Juan Apostol at Ebanghelista,
kaming iyong mga anak sana’y matularan
pinagsikapan ng dalawang bagong San Juan:
pamilya’t sambayanan mabuklod sa kaisahan
katulad ng dalangin ni Hesus sa Huling Hapunan. AMEN.
San Juan Ebanghelista, ipanalangin mo kami.
San Juan Beinte-tres, ipanalangin mo kami.
San Juan-Pablo Ikalawa, ipanalangin mo kami.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s