Kung ikaw…?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-04 ng Marso 2020

Ang panunukso ng diyablo kay Hesus sa ilang, isang mosaic sa loob ng Basilika ni San Markos sa Venice, Italy. Larawan mula sa psephizo.com.
Palagi na lang kung 
ating titingnan
iisa lang napapakinggan
nang tuksuhin ng diyablo si Kristo: 
"Kung ika'y anak ng Diyos... 
gawin mong tinapay mga batong ito!"
"Kung ika'y anak ng Diyos...
magpatihulog ka mula taluktok ng templo!"
Puro "kung ika'y anak ng Diyos"
ang tukso ng diyablo kay Kristo
pati ng mga tao nang ipako siya sa Krus
patuyang hiniyawan, "Kung ikaw ang anak ng Diyos...!"
Larawan kuha ng may akda, gayak ng altar sa unang Linggo ng Kuwaresma, 01 Marso 2020, Parokya ni San Juan Apostol at Ebanghelista.
Ano kahulugan nito
sa ating mga tao?
Hindi ba ganito rin ang takbo
ng panunukso ng diyablo?
Sinisira ating pagkatao
tulad ni Kristo
upang tumalikod tayo
sa Diyos na tanging Absoluto sa mundo?
Ginugulo, nililito tayo ng diyablo
tanong niya ay "kung ikaw ang anak ng Diyos"
gayong ang totoo at sigurado tayo
taguri sa Diyos nati'y ,"Ako'y si Ako nga"!
Kuha ng may-akda, 01 Marso 2020.
Alalahanin huling tukso pa
ng diyablo kay Kristo
garapal at tahasang binigay 
buong mundo kung siya ay sasambahin nito.
Ganyan din tayo
kung hindi malilito ng diyablo
bibilhin niya tayo
sa presyo na nakagugulo.
Kung ating tutuusin
maliwanag naman lahat sa atin:
iisa lang ang Diyos na sasambahin
na tunay nagmamahal sa atin.
Larawan kuha ng may-akda, 01 Marso 2020.
Ito ang diwa ng pag-aayuno at sakripisyo
sa panahon ng Kuwaresma
sarili'y dinadalisay, ang ilang ay tinutunguhan
upang Diyos muling matagpuan at maranasan.
Sarili'y huwag nang pag-alinlanganan
tayo ay sinasamahan ni Hesus 
na dumaan din at nagtagumpay sa lahat ng
pagsubok at paghihirap (Hebreo 2:18).
Sa gitna ng kawalan ay ating katiyakan
at kaseguruhan sa Diyos Anak na sa sariling dugo 
ating kasalanan ay hinugasan
upang tayo ay mapabanal at malampasan mga kasamaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s