Paalala ng Banaba

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-30 ng Abril 2021
Larawan kuha ng may-akda sa Immaculate Conception School for Boys, Malolos City, 27 Abril 2021.
Tirik noon ang araw 
aking ramdam ang init at alinsangan
sa paradahan ng paaralan, 
nanunuyo lalamunan habang 
tagatak ang pawis, naiinis 
naiinip, kailan aalis
virus ng COVID-19 sa atin;
kaya hanggang sa gitna ng init
sumasagitsit sa isip at kamalayan
paghihirap nating pinagdaraanan
nang ako'y maginhawahan sa malamig na lilim
ng nakayungayong mga dahon at sanga ng Banaba;
sa aking paglingon patingala
ako ay namangha at nabighani
mga lilang bulaklak namumukadkad
handog ay kagalakan at kapahingahan.
Luminga-linga pa ako sa kapaligiran
saka lamang napagmasdan
isa pang puno ng Banaba nalampasan
hitik sa mga bulaklak niyang lila
naroon din sa bukana ng paaralan
nagpaparamdam ng mahalagang aral
matutunan sa pandemyang pinagdaraanan:
kung kailan kainitan,
walang patak ng ulan
saka ipinagyayabang nitong Banaba
angking kagandahan at kabutihan
maging kahusayan dapat nating tularan
sa panahon ng kagipitan, doon lumalabas
tunay nating kulay -
ikaw ba'y matamlay at mapusyaw
at hindi makagalaw?
Alalahanin pangangaral ni Hesus nating mahal,
"At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit?
Isipin ninyo kung paanong sumisibol
mga bulaklak sa parang, hindi nagpapagal
ni humahabi man; maging si Solomon
sa kanyang karangyaan hindi naramtan
ng gayong karinglan!
Kaya't huwag kayong mabalisa
sa inyong kakanin, iinumin o daramtin."
Madaling sabihin, mahirap gawin
lalo na sa marami sa atin sapin-sapin
suson-suson mga paghamon sa buhay
ngunit sa puno ng Banaba naroon
ating tugon:  magpakatatag sa pagkabaon sa lupa
paglipas ng taon uusbong mga dahon at bulaklak
dulot nitong bunga lunas sa maraming sakit at karamdaman.
Larawan kuha ng may-akda sa Immaculate Conception School for Boys, Malolos City, 27 Abril 2021.

We are the master of the world but God remains our Master

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul
Wednesday, Memorial of St. Scholastica, Virgin, 10 February 2021
Genesis 2:4-9, 15-17     >><)))*>  +  >><)))*>  +  >><)))*>     Mark 7:14-23
Photo by author, Camp John Hay, August 2019.

Praise and glory to you, God our loving Father and Creator of heaven and earth. Yes, we may be so small in this vast universe but it is in our smallness you have made us so great by creating us at the center of all your creation, the master of our world!

the Lord God formed man out of the clay of the ground and blew into his nostrils the breath of life, and so man became a living being. Then the Lord God planted a garden in Eden, in the east, and he placed there the man whom he had formed. The Lord God then took the man and settled him in the garden of Eden, to cultivate and care for it. The Lord God gave man this order: “You are free to eat from any of the trees of the garden except the tree of knowledge of good and evil. From that tree you shall not eat; the moment you eat from it you are surely doomed to die.”

Genesis 2:7-8, 15-17

Forgive us, dear God when we always forget that our freedom is never absolute; that from the beginning there has always been exception in doing everything.

Yes, we are the master of our world but YOU remain our Master; hence, the primary task of keeping this relationship with you always intact, always maintained, always whole and never separated from you.

From this relationship flows everything that is beautiful in your creation, O God: from each one of us who is a microcosm of the universe, a paradise within with all the gifts and abilities to become according to your plan and, on to the whole world you have given to us as a gift we must take care and nurture by responsibly enjoying it, neither harming nor destroying it.

Photo by author, Petra at Jordan, May 2019.

Alas, like what Jesus reminds us today in the gospel, we have defiled our inner selves with evil and sins so that from our hearts come unclean thoughts and actions.

Though we may no longer have those issues of unclean food like during your time, dear Jesus, we remain focus on so many trivial things that we ignore the real evils right in our hearts.

Through the prayers of St. Scholastica, help us to consecrate ourselves to you, O God, to be pure and simple in our thoughts and ideals, words and actions that reflect your true beauty and majesty in simply being good and holy. Amen.

True beauty is found only in love

The Lord Is My Chef Breakfast Recipe for the Soul

Friday, Wk. XX, Yr. I, Memorial of St. Rose of Lima, 23 August 2019

Ruth 1:1, 3-6, 14-16, 22 ><}}}*> ><}}}*> Matthew 22:34-40

Photo by Dra. Mai B. Dela Pena, Israel, 2016.

Thank you very much O God for the gift of women!

Today we celebrate two beautiful women who showed us that the true essence of beauty is in sharing your love with others.

There is the Moabite woman named Ruth who stayed with her mother-in-law Naomi who went back to Israel upon the death of her husband and two sons.

What a beautiful story of great love of a young widow for her widowed mother-in-law co-journeying with her to uncertain future guided only by faith and love in God.

But Ruth said, “Do not ask me to abandon or forsake you! For wherever you go I will go, wherever you lodge I will lodge, your people shall be my people, and your God my God.”

Ruth 1:16

Also today we celebrate the memorial of South America’s first canonized saint, Rose of Lima, Peru.

Said to be so lovely and beautiful, St. Rose offered her life at a very young age to the Lord in prayers and works of penance with a burning desire to evangelize the Indians despite the risks of being killed.

The patroness against vanities, St. Rose of Lima died at a young age of 31, praying, “Lord, increase my sufferings, and with them increase your love in my heart.”

Ruth and St. Rose of Lima, two great women of faith who proved with their lives that true beauty lies indeed in the greatest commandment of all, love of God and love of others.

We pray today for all the women, especially the victims of human trafficking.

Likewise, we pray for those men insisting to be “women” that they may come to discover their true beauty is in accepting their gift of humanity as a male amid the many confusions and turbulence within them. Amen.