Pari. Pera. Puri.

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-06 ng Agosto 2019
Photo by Pixabay on Pexels.com
Tinuturing siyang banal at makapangyarihan
Tinutulad sa Panginoong kanyang pinaglilingkuran
Kaya madalas kanyang nalilimutan
Siya ma'y tao na mahina at makasalanan.
Pinili mula sa karamihan
Hindi dahil sa pambihirang katangian
Maliban sa kabutihan ng Panginoong sinusundan
Siya ay pinag-uubra lamang.
Ikaw pari ay alagad ni Kristo
Hindi ikaw ang Kristo
Kaya huwag kang malilito
Maski ika'y naka-abito, hindi ikaw ang sasambahin ng tao!
Dumapa, nagpapakumbaba, at sumumpa
Buong buhay ilalaan, puso walang ibang laman
Kungdi si Kristo ang tanging yaman
Hindi tawag ng laman o ng sanlibutan.
Pangakong ipagdiriwang mga sakramento
Tinatalikuran kung wala o maliit matatangap na istipendo;
Umoo na ipapahayag at isasabuhay salita ng Diyos
Ngunit sa pulpito parang loro
Mga komentaryo sa radyo at peryodiko ang kabisado.
Hindi nag-aasawa upang mamuhay kaisa si Kristo
Magiging masunurin, mamumuhay ng payak
Ngunit sa kanyang mga gayak agad matitiyak
Maraming layak: kungdi babae, lalake na kunwa'y palaki
O dili kaya'y ampon na kamukha naman paglaki!
Mula sa Google.
Ano ang nangyari at tila kaluluwa'y ipinagbili
Pari naging makasarili, puri sinasantabi
Sinasanto lamang kanyang sarili
Bawat utos hindi nababali, bawat naisin naikakatwiran?
Itong ating pintakasi ang nagsabi
Ang pari ay paalala ng Krus na siya ring ating hugis;
Alin lamang sa dalawa ang maaring mangyari:
Ika'y buong-buo sa Diyos o ika'y buong-buo sa sanlibutan?
Huwag nating kalilimutan, higit sa "tawag" ng pagpapari
Ay ang "tumatawag" sa ating Punong Pari:
Ika'y pari ni Kristo, hindi artista na kailangan ng gluta;
Sapat na ang maging pari ni Kristo, hindi kailangan ng monumento;
Higit sa lahat, hindi tayo ang aalalahanin ni gagayahin
Kungdi si Hesus na Panginoong natin.
Kayong mga madla, huwag ninyo kaming sambahin
Sapat na kami'y bigyan ng malamig na inumin,
Tanggapin, at higit sa lahat, ipanalangin;
Sapagkat kung tutuusin, kaming mga pari ay katulad ninyo rin
Mga aliping walang kabuluhan na tumutupad lamang sa tungkulin
(Lukas 17:10)!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s