Ang paboritong laro ni Hesus

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-21 ng Hunyo 2019
Larawan mula sa Google.

Tinanong sila ni Hesus,
“Hindi pa ba ninyo nababasa
ang talatang ito sa Kasulatan?
‘Ang batong itinakwil ng mga
tagapagtayo ng bahay
Ang siyang naging batong
panulukan.
Ginawa ito ng Panginoon,
At ito’y kahanga-hanga!'” †

Mateo 21:42
Madalas sa ating buhay
Tayo'y nanamlay sa maraming
Dagok at kabiguan
At ating nalilimutan itong katotohanan:
Kagandahan at kabutihan 
Ng Diyos sa ating nagmamahal
Kanya tayong sinasamahan
Kung saan hindi nating siya inaasahan.
Pangunahin niyang katangia'y
Magtago at magkubli sa mga tabi-tabi
Na sa tingin nati'y mga walang silbi
Sa pag-aakala nating Diyos ay naroon lang sa malalaki.
Kaya nang Siya ay magkatawang-tao
Hindi siya dumating na malaki
Kungdi sinilang na munting baby
Inaruga at pinalaki.
Nang si Hesus ay magsimulang magsilbi
Doon siya natagpuan sa mga tabi-tabi
Humirang mga lalaki na wala namang sinabi
At nakisama sa mabababang uri ng babai.
Larawan mula sa Rappler sa pamamagitan ng Google.
Kaya kung ang buhay ay isang laro
Natitiyak ko paborito sa lahat ni Kristo
Ang taguang pung at hindi patintero
Lalo nang hindi ang tumbang preso.
Pag masdan ninyo nang matanto:
Abalang-abala tayo sa paghahanap
Ng kung anu-anong natatago
Gayong tayo naman ang nabuburo.
Palaging taya, palaging kawawa;
At kung minsan nama'y nadaraya.
Kaya kung si Hesus ay iyong matagpuan at...
Pung! Siya na ang taya, ikaw ang malaya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s