Ang tunay na nasasaktan ng kasalanan

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-12 ng Abril 2019
Larawan mula sa Google.
Papatapos na ang Kuwaresma
Malapit na ang Semana Santa
Halina't magtika sa ating mga pagkakasala
Upang madama dakilang pag-ibig Niya.
Minsa'y aking nakita estatwa sa karosa
Paglalatigo sa haliging bato ni Hesu-Kristo;
Natigilan at nagmuni-muni ako
Pinagnilayan kaawa-awang larawan.
Ayon sa kuwento sa ebanghelyo
Ng minamahal na disipulo ni Kristo
Nagkakagulo mga tao kaya natakot si Pilato
Na palayain si Kristo sa mga bintang na di totoo.
Naramdaman ko sa pagninilay ko
Pagbabakasakali ni Pilato
Kung ipahampas niya sa haliging bato
Baka maawa mga tao kay Kristo.
Simbahan ng Sagrada Familia, Barcelona, Espana. Kuha ni Arch. Philip Santiago, Oktubre 2018.

Nagkamali si Pilato, hindi nabago mga lilo
Kaya binabaran ko tagpong ito sa praetorio 
Sinikap kong sulyapan habang pinagninilayan
Sugatan niyang katawan labis pinagmalupitan.
Sa aking katahimikan at kalungkutan
Aking napakinggan kanyang tinuran:
"Masdan kagagawan tuwing katotohanan 
Ay hindi ninyo mapangatawanan."
Natigilan ako, totoo ba aking napakinggan
Muli sa aki'y tinuran ng Poong sugatan:
"Hindi naman ako talagang inyong sinasaktan
Sa ginagawa ninyong mga kasalanan."
Sa katahimikan nitong aking pagninilay
Ako nasaktan nang makita siyang duguan
Sa mga mata niyang malamlam aking ramdam
Kanyang habag at kaamuhan.
 Ginawa ni Pilato alalaong-baga
Sa kasabihan nating mga Filipino
Ay namangka sa dalawang ilog  
Kanyang pinagsabay mga bagay na magkahiwalay.
Hindi makapamili kung susundin ang budhi
Nahihirati sa kiliti ng ilang sandali
Hindi alintana mga sugat at hapdi
Lalo lamang tayo nasasawi.
Halina't magsuri ng maigi
Baka tayo ma'y ganyan ang gawi at ugali
Katotohanan at kabutihan hindi kayang panindigan
Inaasam kusang bubuti masamang kalagayan.
Ipahahampas mo ba muli si Kristo 
Sa haliging bato ng ating pagkalito?
Hahatol ka ba tulad ni Pilato
Na tiyak naman tayo ang talo?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s