Ang buhay ay Kuwaresma

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, Ika-23 ng Pebrero 2021
Larawan kuha ng may-akda sa Lungsod ng Jericho, Mayo 2019.
"Noong panahong iyon,
si Hesus ay agad pinapunta 
ng Espiritu sa ilang.
Nanatili siya roon ng apatnapung araw,
tinutukso ni Satanas.
Maiilap na hayop ang naroon 
nguni't si Hesus ay pinaglingkuran 
ng mga anghel" (Marcos 1:12-13).
Kay sarap namnamin tagpong ito
ng panunukso ng diyablo kay Kristo
dahil ganito rin ang buhay natin:
isang paulit-ulit na Kuwaresma
doon sa ilang ng kaguluhan at kasamaan
 sakit at mga pagsubok
sabay-sabay dumarating
kung kailan tayo nagpapakabuti
hindi lmang demonyo umaaligid
pati maiilap na hayop nagbabadya ng panganib
kaya mga problema hindi maubos
ni matapos, wala nang ibang ibig
kungdi makahulagpos
sa maraming tanikala at lubid
sa atin ay gumagapos.
Ngunit kung ating matatalos
pinagdaanan ni Hesus ating Manunubos
doon sa ilang Kanya nang tinapos
kapangyarihan ni Satanas
nang ituro Niya sa atin landas
 ng katatagan nang tayo mismo
ay Kanyang sinamahan sa ilang,
 pinaglingkuran ng mga anghel
upang mapagtagumpayanan
 kasalanan at kasamaan;
ating pagmasdan at pagnilayan
kapag tayo nasa kahirapan at kagipitan
maging kadiliman sa buhay,
saka dumarating si Hesus
hatid mabuting balita ng kaligtasan.
Hindi inalis ng Diyos
 ilang sa ating buhay
bagkus tayo ay kanyang sinamahan
sa paglalakbay, ibinigay kanyang Anak
upang sa atin umagapay, gumabay
pabalik sa kanyang tahanan
at kaharian sa langit
na dito pa man sa lupa
 ay atin nang matitikman, masusulyapan
sa Kuwaresma na ating pinaghahandaan
Pasko ng Pagkabuhay
na ating hinihintay
upang magbigay saysay at kulay
sa nananamlay nating buhay
kaya kay Hesus ating ialay!
Pagkatapos dakpin si Juan,
si Hesus ay nagtungo sa Galilea
at ipinangaral ang Mabuting Balita:
"Dumating na ang takdang panahon,
at malapit na ang paghahari ng Diyos!
Pagsisihan ninyo at talikdan
ang inyong mga kasalanan
at maniwala kayo sa Mabuting Balitang ito" (Marcos 1:14-15).
Larawan kuha ng may-akda, Egypt, 2019.

One thought on “Ang buhay ay Kuwaresma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s