“Magpahiram sa Diyos”

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II
Ika-13 ng Pebrero 2019
IMG_2434

 

Hinangaan at pinalakpakan
Nguni’t nang sabihin ang katotohanan
Siya ay ating pinagdudahan
Halos ipagtulakan palabas ng ating buhay.

 

 

Ganyang-ganyan din ginawa noon ng mga tao kay Hesus
Nang siya ay umuwi sa kinalakhang bayan
Nangaral sa sinagoga isang araw ng pamamahinga
Nang ang lahat ay namangha ngunit nagduda rin sa kanya.

 

 

Gayon pa man sa ating pabago-bagong pamamaraan
Patuloy pa rin si Hesus sa pagdaraan
Dumarating sa araw-araw nating pamumuhay
Nangangaral, nag-aanyaya na tayo ay tumalima sa kanyang salita.

 

 

Ganyang-ganyan kanyang ginawa bago maghimala
Sa pangingisda nina Simon Pedro at mga kasama
Nang siya ay maupo at mangaral sa ibabaw ng kanyang bangka
Isang umaga sa may Lawa ng Genesaret.

 

Siya na makapangyarihan, Hari ng mga hari
Akalain mong manghiram ng bangka
At matapos makapangaral, nag-ayang pumalaot
Upang ihagis mga lambat sa dakong kalaliman?!

 

 

Ganyang-ganyan din sa atin si Hesus
Hinihiram maraming nasa atin
Tulad ng kayamanan, panahon at galing
Na ang totoo’y sa kanya naman lahat nanggaling.

 

 

Katulad ni Simon Pedro, sa atin ma’y nanghihiram ang Diyos
Ng ating mga sarili na maghapon at magdamag nagpapagal, wala pa ring huli;
Katulad ni Simon Pedro, pagbigyan nating makinig at tumalima sa Banal na Salita
Ipahiram natin sa Diyos lahat ng sa atin, tiyak magiging malalim yaring buhay natin!
499-catch-of-fish--mosaic
Mosaic sa loob ng simbahan ni San Pedro sa Capernaum naglalarawan nang hiramin ni Hesus ang bangka ni Simon sa Lawa ng Genesareth.  Mula sa Google.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s