Kung Ikaw Si Bartimeo?

LordMyChef      “Lawiswis ng Salita”     Ika-30 ng Oktubre 2018

IMG_2434

Hanggang ngayo’y hindi ko makalimutan
Magandang tagpo ng ebanghelyo nitong Lingong nagdaan
Kuwento ng bulag na si Bartimeo, isang pulubi sa gilid ng daan.
Sa kanyang kapansanan ay siya lamang nakaalam
Kay Kristong dumaraan kaya’t siya’y dumalanging pasigaw
“Hesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin!”
 
Ngunit siya’y pinagsabihang manahimik
Kaya’t lalo pa niyang ipinilit kanyang giit,
“Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!”
Tumingin at tumigil si Hesus upang siya’y tawagin at tanungin,
“Ano ang ibig mong aking gawin?”
“Panginoon, ibalik po ninyo aking paningin” agad niyang hiling.
Kung ikaw si Bartimeo tatanungin ng Panginoon natin
“Ano ang ibig mong aking gawin?”
Ano nga kaya ang iyong hihilingin?
Mga palagiang alalahanin tulad ng salapi at pagkain?
O mga lugar na inaasam, minimithing marating?
O marahil ay alisin mga pasanin at dalahin?
Sadya namang marami tayong naisin at ibig hilingin sa Panginoong natin
Ngunit kung ating lilimiin bulong ng ating saloobin at damdamin
Isa lang naman kung tutuusin kailangang natin:
Nawa tulad ni Bartimeo, mabuksan mga paningin natin
Upang pananampalataya ay mapalalim
At maliwanagan itong buhay natin.
Aanhin mga malinaw na mata na sa kinang ng ginto at pilak nahahalina
Ngunit di makita ni makilala mga taong tunay at tapat nagmamahal sa atin
Na pawang salamin ng Diyos nating butihin.
Kaya kung sakaling ikaw ay hihiling, si Bartimeo ang gayahin
Sana’y huwag mong limutin, kaliwanagan sa puso’t loobin
Upang Diyos ang makita at kamtin at Siyang maghari sa atin.
bartimaeus
*Unang larawan ay kuha ng may-akda sa Sonnemberg Mountain View, Davao City, Agosto 2018.  Ang ikalawa nama’y hango sa Google Images.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s