Ano iyong ibibigay sakaling hingian ka ni Hesus ng ano man?

Lawiswis ng Salita ni P. Nicanor F. Lalog II, ika-13 ng Nobyembre 2018

IMG_2434

Ito ay isang tula batay sa kathang nakatutuwa
Ng makata sa ibang bansa:
            Minsan daw, saysay ni Rabindaranath Tagore,
            Nakita ng isang pulubi pagdaan ng gintong karwahe.
            Nagalak ang pobre dahil makikita niya ang mahal na hari
            Ngunit laking gulat niya nang sa kanya nanghingi
            Itong hari nag ani, “Ano’ng maibibigay mo sa akin?”

Naguluhan ang pulubi at walang nasabi
Bigo at inis sa nangyari, isang butil na trigong inani
Tanging iniabot sa nanghihingi na hari.

Umalis ang karwahe, sumapit ang gabi, at umuwi ang pulubi
Laking gulat at panghihinayang di magkali sa kanyang sarili
Dangan kasi isang diyamante napasali sa marami niyang butil na nahingi.
           
               “Ano’ng dami sana ng mga diyamante ko ngayon
               Kung ako sana’y galante sa hari ng gintong karwaheng iyon!
               Ganito palang kahihinatnan kung pinagsapalaran ko’ng ibigay 
               Noon sa haring iyon mga trigo na aanhin ko pa ngayon?”

Ito kasi ang sitwasyon kapag tayo ay mayroon,
Palaging nanghihingi ating Panginoon
Hindi upang Siya ay magkaroon kungdi upang sa gayon
Ano man tayo mayroon, huwag tayo dito magumon
At gawing bagong pinapanginoon.

Kung ika’y hihingan ni Hesus ng ano man ngayon
Huwag mo Siyang pagdadamutan at baka ika’y manghinayang
Sa pagkakataon na Kanyang palitan iyong iniingatan na wala namang kabuluhan.
Iyong pakatandaan sa pagsasapalaran kay Hesus na tunay na mayaman
Di ka Niya pababayaan ng higit na mainam at makabuluhang kayamanan.
tagore 

*Larawan mula sa Google.